Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

 

I medfør af § 9, stk. 2, i lov nr. 542 af 8. juni 2006 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love og efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsættes:

§ 1. Retsplejelovens § 791 a, stk. 6, som affattet ved § 2, nr. 8, i lov nr. 542 af 8. juni 2006 træder i kraft den 1. juli 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Pligten for udbydere af telenet og teletjenester til at bistå politiet efter retsplejelovens § 791 a, stk. 6, som affattet ved § 2, nr. 8, i lov nr. 542 af 8. juni 2006 indtræder den 1. januar 2008, hvis bistanden kræver anvendelse af teknisk udstyr og systemer, der er sat i drift inden den 1. juli 2006.

Justitsministeriet, den 14. juni 2007

Lene Espersen

/Ole Hasselgaard