Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kost i danske skibe

 

I medfør af § 55 i Sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1231 af 27. december 2003, fastsættes:

§ 1. Kosten i danske skibe skal være sammensat på en sådan måde, at det nødvendige indhold af såvel proteiner, fedt og kulhydrater som af vitaminer, mineraler og salte tilgodeses.

Stk. 2. Kosten skal være varieret mest muligt og fremtræde indbydende.

Stk. 3. Kostens sammensætning skal afpasses efter de klimatiske forhold.

Stk. 4. Der skal i så vid udstrækning som muligt anvendes friske råvarer. Dybfrosne råvarer kan i denne sammenhæng anses for sidestillet med friske råvarer.

Stk. 5. Kosten skal tilberedes og serveres under forsvarlige hygiejniske forhold.

§ 2. Kosten skal fordeles på tre hovedmåltider og et eller flere mellemmåltider. Kosten skal tilbydes i et sådant omfang, at alle om bord kan blive mætte.

§ 3. Kostens sammensætning skal afpasses efter de søfarendes religiøse overbevisning.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 54 af 7. februar 1983 om kostforplejningen i danske skibe ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 18. juni 2004

Andreas Nordseth

/Preben Jakobsen