Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0024
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved penge- og realkreditinstitutters samt udstedere af elektroniske penges betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs 1)

 

I medfør af § 248 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1268 af 19. december 2003 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen regulerer spørgsmål om lovvalg mv. i tilfælde af indledning af betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning og konkurs mod penge- og realkreditinstitutter samt udstedere af elektroniske penge, og deres filialer, der er oprettet i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område end det, hvor penge- og realkreditinstituttet samt udstederen af elektroniske penge har sit vedtægtsmæssige hjemsted, og for filialer af et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, såfremt det pågældende kreditinstitut har filialer i mindst to af medlemsstaterne.

§ 2. Kapitel 2-3 og 5-6 i denne bekendtgørelse finder anvendelse på penge- og realkreditinstitutter samt udstedere af elektroniske penge og filialer heraf i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Kapitel 4 finder anvendelse på filialer af kreditinstitutter med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, hvis kreditinstituttet udover filialen her i landet har mindst en filial i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 3. Kapitel 5 finder anvendelse på kreditinstitutter fra andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område og filialer heraf.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 3. Betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning og konkurs gennemføres efter lovgivningen i det land, hvor penge- og realkreditinstituttet samt udstederen af elektroniske penge har sit vedtægtsmæssige hjemsted, medmindre andet er fastsat i denne bekendtgørelse, jf. kapitel 6.

Stk. 2. Ved betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning og konkurs af penge- og realkreditinstitutter samt udstedere af elektroniske penge med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark finder reglerne i kapitel 3 anvendelse.

Stk. 3. Har et penge- og realkreditinstitut eller en udsteder af elektroniske penge ikke vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark finder reglerne i kapitel 4 og 5 anvendelse ved betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning og konkurs, medmindre andet er fastsat i denne bekendtgørelse, jf. kapitel 6.

Kapitel 3

Underretning, anmeldelse af fordringer og

offentliggørelse

§ 4. Anmeldelse om betalingsstandsning, begæring om åbning af forhandling om tvangsakkord, anmodning om tvangsopløsning eller begæring om konkurs af penge- og realkreditinstitutter samt udstedere af elektroniske penge, og filialer heraf i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal indgives til en skifteret her i landet i overensstemmelse med konkursloven.

§ 5. Ved anmeldelse om betalingsstandsning i et penge- eller realkreditinstitut eller hos en udsteder af elektroniske penge, når forhandling om tvangsakkord for et penge- eller realkreditinstitut eller for en udsteder af elektroniske penge åbnes, når et penge- eller realkreditinstitut eller en udsteder af elektroniske penge underlægges tvangsopløsning eller når der afsiges konkursdekret over et penge- eller realkreditinstitut eller en udsteder af elektroniske penge, og penge- eller realkreditinstituttet eller udstederen af elektroniske penge har filialer i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal skifteretten straks underrette Finanstilsynet. Finanstilsynet underretter tilsynsmyndigheden i værtslandet herom.

Stk. 2. Ved anmeldelse om betalingsstandsning i forhold til en filial her i landet af et kreditinstitut med hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal skifteretten straks underrette Finanstilsynet. Finanstilsynet underretter tilsynsmyndigheden i hjemlandet herom.

§ 6. Hvis anmeldelse af en betalingsstandsning vil kunne berøre tredjemands rettigheder i et værtsland, skal skifteretten straks lade et uddrag af afgørelsen bekendtgøre i De Europæiske Fællesskabers Tidende samt i to landsdækkende dagblade i hvert værtsland.

Stk. 2. Uddraget af afgørelsen skal på de berørte landes officielle sprog som minimum indeholde oplysning om:

1) formål og retsgrundlag for betalingsstandsningen,

2) klagefrister, herunder datoen for fristernes udløb,

3) navn og adresse på den landsret, til hvilken skifterettens afgørelser kan kæres, samt

4) navn og adresse på det beskikkede tilsyn.

§ 7. Ved åbning af forhandling om tvangsakkord, beslutning om tvangsopløsning eller afsigelse af konkursdekret skal skifteretten straks sørge for at afgørelsen herom bekendtgøres ved offentliggørelse af et uddrag af afgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende og i mindst to landsdækkende dagblade i hvert værtsland.

Stk. 2. Uddraget af afgørelsen skal på hjemlandets officielle sprog som minimum indeholde oplysning om:

1) formål og retsgrundlag for afgørelsen,

2) klagefrister, herunder datoen for fristernes udløb,

3) navn og adresse på den landsret, til hvilken skifterettens afgørelser kan kæres, samt

4) navn og adresse på tillidsmændene, likvidator eller kurator

Stk. 3. Til underretningen benyttes en formular på alle Den Europæiske Unions officielle sprog med overskriften »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.«

§ 8. Når en betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs er indledt, skal det beskikkede tilsyn for skyldneren, tillidsmændene, likvidator eller kurator straks og individuelt underrette de kendte kreditorer, som har deres sædvanlige bopæl, deres hjemsted eller deres vedtægtsmæssige hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, herom.

Stk. 2. Underretningen efter stk. 1 skal navnlig indeholde oplysninger om:

1) frister,

2) sanktioner, hvis fristerne ikke overholdes,

3) hvortil fordringer skal anmeldes og

4) om kreditorer med privilegerede krav eller separatiststilling eller anden fortrinsret skal anmelde deres fordring.

Stk. 3. Til underretningen benyttes en formular på alle Den Europæiske Unions officielle sprog med overskriften »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.«

§ 9. Kreditorer, der har deres sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, har ret til at anmelde deres fordringer skriftligt.

Stk. 2. Fordringer fra kreditorer nævnt i stk. 1 skal behandles på samme måde og med samme rang som tilsvarende fordringer, der kan anmeldes af kreditorer, der har deres sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted her i landet.

Stk. 3. Kreditor skal sende en genpart af eventuel dokumentation for fordringen og anføre fordringens art, hvornår den er opstået, dens størrelse, samt om kreditor påberåber sig, at der er tale om en privilegeret fordring, en separatiststilling, et ejendomsforbehold eller anden fortrinsret, og hvilke formuegenstande denne sikkerhed omfatter.

Stk. 4. Anmeldelse af fordringer efter stk. 1 kan finde sted på det officielle eller de officielle sprog i det land, hvor kreditor har sin sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted. Anmeldelse skal dog være forsynet med overskriften »Anmeldelse af fordring« på dansk. Der kan endvidere kræves en oversættelse af anmeldelsen til dansk.

§ 10. Udpegelse af det beskikkede tilsyn for skyldneren, tillidsmænd, likvidator eller kurator godtgøres ved en bekræftet genpart af den afgørelse, hvorved det beskikkede tilsyn, tillidsmændene, likvidator eller kurator er udpeget, eller ved enhver anden attest udstedt af skifteretten. Der kan kræves en oversættelse til det eller et af de officielle sprog i det land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, på hvis område det beskikkede tilsyn for skyldneren, tillidsmændene, likvidator eller kurator ønsker at handle.

Stk. 2. Det beskikkede tilsyn for skyldneren, tillidsmændene, likvidator og kurator er bemyndiget til i samtlige lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, at udøve alle de beføjelser det beskikkede tilsyn, tillidsmændene, likvidator eller kurator er bemyndiget til at udøve her i landet, jf. dog stk. 3. Udøvelsen af beføjelserne skal ske under iagttagelse af lovgivningen i de lande, på hvis område de ønsker at handle.

Stk. 3. Det beskikkede tilsyn for skyldneren, tillidsmændene, likvidator og kurators beføjelser omfatter ikke anvendelse af tvangsmidler eller ret til at afgøre voldgiftsspørgsmål eller bilægge tvister.

§ 11. Det beskikkede tilsyn for skyldneren, tillidsmændene, likvidator eller kurator skal få en betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs noteret i tingbogen, handelsregisteret og ethvert andet relevant offentligt register, der føres i de andre lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Kapitel 4

Filialer af kreditinstitutter fra tredjelande

§ 12. Når der indgives en anmeldelse om betalingsstandsning med virkning for en filial af et kreditinstitut, når forhandling om tvangsakkord med virkning for en filial af et kreditinstitut åbnes, når et kreditinstitut underlægges tvangsopløsning med virkning for en filial, eller når der afsiges konkursdekret med virkning for en filial af et kreditinstitut, skal skifteretten straks underrette Finanstilsynet. Finanstilsynet underretter tilsynsmyndighederne i de øvrige lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, hvor det pågældende kreditinstitut har filialer, herom.

Kapitel 5

Kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Danmark

§ 13. Afgørelser truffet af udenlandske domstole eller myndigheder vedrørende likvidationsprocedurer eller saneringsforanstaltninger, jf. likvidationsdirektivet for kreditinstitutter artikel 2, mod kreditinstitutter fra andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og filialer heraf, har bindende virkning og kan fuldbyrdes her i landet, såfremt de har sådanne virkninger i den stat, hvor afgørelsen er truffet.

Stk. 2. I tilfælde af likvidationsprocedurer eller saneringsforanstaltninger, jf. likvidationsdirektivet for kreditinstitutter artikel 2, mod kreditinstitutter fra andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område og filialer heraf, som efter stk. 1, har virkning her i landet, skal likvidator og administrator, jf. likvidationsdirektivet for kreditinstitutter artikel 2, kunne udøve samme beføjelser, som tilkommer det efter lovgivningen i den stat, hvor likvidator og administrator, jf. likvidationsdirektivet for kreditinstitutter artikel 2, er udpeget. Udøvelsen af beføjelserne skal ske under iagttagelse af dansk lovgivning.

Stk. 3. Likvidators og administrators, jf. likvidationsdirektivet for kreditinstitutter artikel 2, beføjelser omfatter ikke anvendelse af tvangsmidler, eksempelvis pålægning af oplysningspligt eller adgang til at kræve at måtte undersøge forretningslokaler mv., eller ret til at afgøre voldgiftsspørgsmål eller bilægge tvister.

Kapitel 6

Lovvalg

§ 14. Virkningerne af betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs på:

1) arbejdsaftaler og arbejdsforhold afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse på arbejdsaftalen eller arbejdsforholdet,

2) aftaler, der giver brugs- eller købsret til fast ejendom, afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor den faste ejendom er beliggende og

3) rettighederne over fast ejendom, et skib eller et luftfartøj, som kræves noteret i et offentligt register, afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor registeret føres.

Stk. 2. Det er lovgivningen i den medlemsstat, hvor den faste ejendom er beliggende, som afgør, om der er tale om fast ejendom eller løsøre, jf. stk. 1, nr. 2 og 3.

§ 15. En betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berører ikke en kreditors eller en tredjemands rettigheder over fysiske eller immaterielle formuegoder, herunder løsøre eller fast ejendom, som tilhører penge- eller realkreditinstituttet eller udstederen af elektroniske penge, og som på tidspunktet for betalingsstandsningen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursens indledning befinder sig i eller er noteret i et offentligt register på en anden medlemsstats område og kan gøres gældende overfor tredjemand.

§ 16. En betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berører ikke en sælgers rettigheder i henhold til et ejendomsforbehold, når det formuegode, hvori der er taget ejendomsforbehold, på tidspunktet for betalingsstandsningen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursens indledning befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor betalingsstandsningen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursen er indledt.

Stk. 2. En betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berettiger ikke til ophævelse eller annullering af et salg af et aktiv, der er leveret, og forhindrer ikke køberen i at erhverve ejendomsretten til aktivet, når dette på tidspunktet for betalingsstandsningen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursens indledning befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor betalingsstandsningen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursen er indledt.

§ 17. Betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berører ikke en kreditors ret til at kræve sin fordring modregnet i penge- eller realkreditinstituttets eller udstederen af elektroniske penges fordring, når den lovgivning, der gælder for instituttets fordring, tillader en sådan modregning.

§ 18. Håndhævelsen af ejendomsrettigheder over instrumenter, som omhandlet i afsnit B i bilaget til direktiv om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer 2) , eller af andre rettigheder over sådanne instrumenter, hvis eksistens eller overførsel forudsætter notering i et register, på en konto eller i en værdipapircentral, der føres af eller er beliggende i en medlemsstat, afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, hvori det register, den konto eller den værdipapircentral, som indeholder notering af disse rettigheder, føres eller er beliggende.

§ 19. Aftaler om netting afgøres efter den lovgivning, som finder anvendelse på disse aftaler.

§ 20. Genkøbsaftaler afgøres efter den lovgivning, som finder anvendelse på disse aftaler, jf. dog § 18.

§ 21. Uanset § 15 afgøres virkningerne af betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs for de rettigheder og forpligtelser, som henholdsvis tilkommer og påhviler deltagerne i et reguleret marked, som defineret i direktiv om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer 3) , efter den lovgivning, som finder anvendelse på de pågældende transaktioner, jf. dog § 18.

§ 22. Omstødelse af retshandler, der er til skade for alle kreditorer, skal ikke afgøres efter dansk ret, når den, der har nydt godt af retshandlen kan godtgøre, at

1) retshandlen er omfattet af en anden medlemsstats lovgivning, og

2) denne lovgivning på ingen måde giver mulighed for at anfægte retshandlen i det pågældende tilfælde.

§ 23. Hvis et penge- eller realkreditinstitut eller en udsteder af elektroniske penge, ved en retshandel indgået efter anmeldelsen af en betalingsstandsning, åbning af forhandling om tvangsakkord, beslutning om tvangsopløsning eller afsigelse af konkursdekret, mod modydelse afhænder

1) fast ejendom,

2) et skib eller et luftfartøj, som kræves noteret i et offentligt register, eller

3) instrumenter som omhandlet i afsnit B i bilaget til direktiv om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer 4)  eller rettigheder over sådanne instrumenter, hvis eksistens eller overførsel forudsætter notering i et register, på en konto eller i en værdipapircentral, der indehaves af eller er beliggende i en medlemsstat,

afgøres retshandlens gyldighed efter lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område den faste ejendom befinder sig, eller hvor registeret, kontoen eller værdipapircentralen føres.

§ 24. Virkningerne af betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs for en verserende retssag om et aktiv eller en rettighed i bomassen afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor retssagen verserer.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. juni 2004.

§ 26. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 24. juni 2004

Bendt Bendtsen

/Henrik Bjerre-Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter, 2001/24/EF, EF-Tidende L 125, s. 15. (Likvidationsdirektivet for kreditinstitutter)

2) På tidspunktet for bekendtgørelsens udstedelse Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer, 93/22/EØF, EF-Tidende L 141, s. 27-46.

3) På tidspunktet for bekendtgørelsens udstedelse Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer, 93/22/EØF, EF-Tidende L 141, s. 27-46.

4) På tidspunktet for bekendtgørelsens udstedelse Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer, 93/22/EØF, EF-Tidende L 141, s. 27-46.