Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber nr. 457 af 10. juni 2003 med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 1171 af 19. december 2003 og § 5 i lov nr. 491 af 9. juni 2004.

Kapitel 1

Garantifondens status og formål og lovens anvendelsesområde

§ 1. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) er en privat, selvejende institution.

Stk. 2. Fonden skal yde dækning i henhold til § 5, når et direkte tegnende skadesforsikringsselskab, der har fået Finanstilsynet s tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, bliver erklæret konkurs.

§ 2. Fonden dækker de i § 1, stk. 2, nævnte forsikringsselskabers virksomhed i Danmark samt via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.

Kapitel 2

Bidragspligt og fastsættelse af bidrag

§ 3. De i § 1, stk. 2, nævnte forsikringsselskaber skal være medlem af og yde bidrag til Fonden.

Stk. 2. Fondens formue skal udgøre mindst 300 mio. kr.

Stk. 3. Forsikringsselskaberne har pligt til at bidrage til Fonden. Forsikringsselskabernes bidrag beregnes med udgangspunkt i deres direkte bruttopræmieindtægt i Danmark inden for forbrugerforsikringer, jf. stk. 6.

Stk. 4. Inden for et år kan et forsikringsselskab ikke pålægges større bidrag end 0,5 pct. af den direkte bruttopræmieindtægt i Danmark.

Stk. 5. Fonden kan optage lån med garanti fra staten.

Stk. 6. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om forsikringsselskabernes bidrag til Fonden og om, hvilke typer af forsikringer der er omfattet af bidragspligten.

Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren kan ændre kravet til størrelsen af Fondens formue i henhold til stk. 2 og kravet til bidragets størrelse i henhold til stk. 4.

§ 4. En forsikringstager kan, indtil Fondens formue udgør 300 mio. kr., ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en forhøjelse af præmien, som alene anvendes til betaling af bidrag til Fonden.

Stk. 2. Hvis økonomi- og erhvervsministeren udnytter hjemmelen til at stille krav om en større formue i Fonden end 300 mio. kr., finder stk.1 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Dækningsområde og anmeldelse af krav

§ 5. Fonden dækker erstatningskrav, der er udækkede som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs, til følgende:

1)   Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer),

2)   tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,

3)   tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer, samt

4)   kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer.

Stk. 2. Fonden dækker udækkede erstatningskrav, der er opstået før konkursdekretets afsigelse og indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne, jf. § 124 i konkursloven.

Stk. 3. Fonden dækker præmier, som er indbetalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police.

Stk. 4. Fonden dækker ikke erstatningskrav og præmier fra det pågældende forsikringsselskabs direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

§ 6. Krav, der ønskes dækket af Fonden, skal anmeldes til Fonden snarest muligt og senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse.

Stk. 2. Fonden kan ikke under henvisning til den i stk.1 nævnte frist afslå at foretage udbetalinger til en berettiget, jf. § 5, som ikke har været i stand til i tide at påberåbe sig sin ret til at få erstatningsbeløb og præmie udbetalt.

Kapitel 4

Udbetalinger fra Fonden

§ 7. Udbetalinger fra Fonden skal finde sted snarest muligt og senest 3 måneder efter anmeldelse af kravet.

Stk. 2. Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden forlænge den i stk. 1 nævnte frist.

Kapitel 5

Offentliggørelse

§ 8. Finanstilsynet skal straks efter afsigelse af konkursdekret indrykke meddelelse om følgende i dagspressen:

1)   Forsikringsselskabets konkurs,

2)   forsikringsdækningens ophør,

3)   nytegning af lovpligtige forsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed, samt

4)   anmeldelse af krav til garantiordningen.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om Fondens forpligtelser til at give oplysninger om forsikringsselskabets konkurs samt om anmeldelse af krav til Fonden.

Kapitel 6

Regres

§ 9. Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dækning, i forsikringstagerens eller den sikredes krav mod det forsikringsselskab, der er gået konkurs.

Kapitel 7

Fondens ledelse og administration

§ 10. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren. Medlemmerne og stedfortræderne for disse udnævnes for 3 år.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal repræsentere juridisk, forsikringsteknisk og regnskabsmæssig viden.

Stk. 3. Som formand eller næstformand kan ikke vælges personer, der deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en sådan tilknytning til et skadesforsikringsselskab, at der vil kunne opstå modsatrettede interesser mellem dette og Fonden.

Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 11. Fondens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden godkendes af Finanstilsynet .

Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om anbringelse af Fondens midler, aflæggelse af regnskab samt revision.

§ 12. Bestyrelsen antager fornøden medhjælp og afgiver inden 3 måneder efter et kalenderårs udløb regnskab for det forløbne år med beretning om Fondens virksomhed til Finanstilsynet .

§ 13. Udgifterne ved Fondens administration afholdes af Fonden.

Stk. 2. Fonden betaler afgift til Finanstilsynet . Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.

§ 14. Fonden skal underrette Finanstilsynet , hvis et forsikringsselskab undlader at opfylde de forpligtelser, der påhviler forsikringsselskabet som medlem af Fonden.

Stk. 2. Finanstilsynet kan tilbagekalde et forsikringsselskabs tilladelse til at drive virksomhed, hvis forsikringsselskabet ikke overholder lovens regler, regler udstedt i medfør af loven eller bestemmelser i Fondens vedtægter.

Stk. 3. Forsikringsselskaber skal i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet indsende en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til fonden om, at de indbetalte bidrag er korrekt beregnet.

Kapitel 8

Tilsyn

§ 15. Finanstilsynet fører tilsyn med Fonden. Finanstilsynet og Fonden kan af de omfattede forsikringsselskaber forlange alle oplysninger, som skønnes nødvendige for at sikre, at lovens regler, regler udstedt i medfør af loven og bestemmelser i Fondens vedtægter overholdes.

Stk. 2. § 354 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på Finanstilsynet s tilsyn efter denne lov. Som part i forhold til Finanstilsynet anses alene Fonden.

Kapitel 9

Videregivelse af oplysninger

§ 16. Medlemmer af Fondens bestyrelse, revisorer, direktører og øvrige ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

Kapitel 10

Klageadgang

§ 17. Afgørelser om udbetalinger truffet af Fonden kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring senest 3 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 11

Straffebestemmelser

§ 18. For så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1)   afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger ved anmeldelsen, opgørelsen eller udbetalingen af erstatningskrav,

2)   undlader at give Finanstilsynet eller Fonden de i henhold til § 15 krævede oplysninger eller i øvrigt afgiver vildledende oplysninger til brug for kontrollen med Fonden eller

3)   uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger i strid med § 16.

Stk. 2. På samme måde straffes et forsikringsselskab, der undlader at opfylde de forpligtelser, der påhviler det som medlem af Fonden.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 19. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 20. Fonden refunderer brancheforeningen Forsikring & Pension de beløb, som foreningen udbetaler til forsikringstagere og sikrede, der har lidt tab i forbindelse med konkursen i forsikringsselskabet Plus Forsikring A/S.

Stk. 2. Den del af Fondens midler, der skal dække de i stk. 1 nævnte beløb, skal af de bidragydende selskaber, jf. § 3, opkræves hos disses forsikringstagere med et fast beløb pr. police. Der kan opkræves forskellige beløb for forskellige typer policer. De bidragydende forsikringsselskaber kan vælge selv at betale bidraget.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om Fondens opkrævning af beløb til dækning af de i stk. 1 omhandlede beløb samt om, hvilke beløb Forsikring & Pension kan få refunderet.

Stk. 4. Udbetalinger fra Forsikring & Pension til forsikringstagere og sikrede, der har lidt tab i forbindelse med konkursen i forsikringsselskabet Plus Forsikring A/S, behandles skattemæssigt på samme måde, som hvis udbetalingerne var sket fra Plus Forsikring A/S.

§ 21. Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1171 af 19. december 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Stk. 1.   Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-3. (Udeladt).

§ 10

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft helt eller delvis for disse landsdele med afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt).

 

Lov nr. 491 af 9. juni 2004 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udeladt).

Stk. 3. § 1, nr. 4,7-10, 12, 29, 33, 36 og 40, § 2, nr. 1-3, 11 og 12, § 3, nr. 1 og 2, § 4, nr. 5 og § 5 træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 25. juni 2004

Bendt Bendtsen

/Henrik Bjerre-Nielsen