Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0022
 
32001L0107
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fondsmæglerselskabers og investeringsforvaltningsselskabers bogføring af og adskillelse af kundemidler 1)

 

I medfør af § 97, stk. 3, og § 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 25. juni 2004, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på

1) fondsmæglerselskaber, som har opnået tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed i henhold til § 14, jf. § 9, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

2) investeringsforvaltningsselskaber, som har opnået tilladelse til at drive investeringsforvaltningsvirksomhed i henhold til § 14, jf. § 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, samt

3) filialer af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, jf. § 33 i lov om finansiel virksomhed.

Bogføring af kunders indbetalinger og kontrol

§ 2. Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber skal uden ophold indsætte forskud og deposita modtaget fra kunder på en særlig kundekonto i et kreditinstitut. Kundekontoen skal være adskilt fra selskabets egne midler.

Stk. 2. Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber skal internt bogføre kundernes indbetalinger på særskilte kundekonti, hvoraf den enkelte kundes indestående i henholdsvis fondsmæglerselskabet eller investeringsforvaltningsselskabet skal fremgå.

Stk. 3. Kundekontoen i kreditinstituttet skal benævnes »NN Fondsmæglerselskab A/S for kunder« eller »NN Investeringsforvaltningsselskab A/S for kunder«.

§ 3. Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber skal dagligt påse, at der er overensstemmelse mellem indeståendet på kundekontoen i kreditinstituttet og selskabets samlede bogførte kundemidler.

Forretningsgang

§ 4. Direktion en for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber skal fastsætte en forretningsgang for, hvorledes den daglige bogføring og kontrol skal udføres. Forretningsgangen skal sikre, at der på ethvert tidspunkt er overensstemmelse mellem selskabets bogføring af kundernes midler og indeståendet på kundekontoen i kreditinstituttet.

Stk. 2. Bestyrelsen skal påse, at stk. 1 overholdes.

Straffebestemmelser

§ 5. Grov eller gentagen overtrædelse af §§ 2-4 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapital.

Ikrafttræden

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2004. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 394 af 24. maj 2000 om fondsmæglerselskabers bogføring af og adskillelse af kundemidler.

Finanstilsynet, den 1. juli 2004

Henrik Bjerre-Nielsen

/Marianne Knudsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 93/22/EØF af 10. maj 1993 (EF-Tidende 1993, nr. L 141, s. 27) (Investeringsservicedirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 (EF-Tidende 2002, nr. L 41, s. 20) (direktiv om regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter).