Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 503 af 21. juni 2002, bekendtgørelse nr. 257 af 4. april 2003, bekendtgørelse nr. 1425 af 13. december 2006 og senest ved bekendtgørelse nr. 122 af 12. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Endvidere kan pantebreve, der kan ligge til sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, oprettes på Justitsministeriets pantebrevsformular SDO/SDRO, jf. bilag 4.«

2. I § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »bilag 1-3« til: »bilag 1-4«.

3. § 13, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»I øvrigt kan følgende bestemmelser i pantebrevsformularerne ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tingslysningslovens § 42 a, stk. 3:

1) punkt 2, sidste punktum, og punkt 9 a i formular A,

2) punkt 4, sidste punktum, og punkt 9 a i formular B og

3) punkt 3, sidste punktum, og punkt 8 a i formular SDO/SDRO.«

4. I § 14, stk. 1, ændres »bilag 4« til: »bilag 5«.

5. I § 16, stk. 1, ændres »bilag 5, 6 og 7« til: »bilag 6, 7 og 8«.

6. I § 46, stk. 2, ændres »bilag 8« til: »bilag 9«.

7. Efter bilag 3 indsættes som nyt bilag:


»Bilag 4

 

Afgift: kr.

 

 

 

 

 

 

Ejerlav:

 

Akt:

skab

nr.

 

 

(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Matr.nr.:

 

 

 

 

 

 

Gade og husnr.:

 

 

 

 

 

 

 

Anmelder

 

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

 

 

 

 

 

Adr.:

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.nr.:

 

 

 

 

 

PANTEBREV

(SDO/SDRO)

 

 

 

 

Debitors

navn og adresse:

 

 

 

 

erkender herved at skylde

 

Kreditors

navn og adresse:

 

 

 

 

 

 

 

Lånets størrelse:

Kr.

 

 

 

 

 

 

Rente- og

betalingsvilkår:

 

 

 

 

 

 

 

Opsigelse:

 

 

 

 

 

 

 

Den pantsatte

ejendom:

 

Matr.nr.

 

 

 

 

 

 

Oprykkende

panteret efter:

 

 

 

 

 

 

 

Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen tilstrækkelig)

 

 

 

 

 

 

 

Pantebrevet kan ligge til sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.

 

 

 

 

NB.

Adresseændring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 8 a.

 

 

 

 

Særlige bestemmelser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular SDO/SDRO (side 3/sidste side).

 

 

 

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

 

 

 

 

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed

 

 

 

 

Navn:

 

Navn:

 

 

 

 

 

Stilling:

 

Stilling:

 

 

 

 

 

Adresse:

 

Adresse:

 

 


JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR SDO/SDRO

1. Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan nedbringe eller indfri gælden kontant. Debitor kan endvidere nedbringe eller indfri gælden med bagvedliggende obligationer, hvis der er en direkte sammenhæng mellem lån og obligationer. De nærmere vilkår fastsættes i pantebrevets særlige bestemmelser, der kan indeholde en henvisning til kreditors almindelige forretningsbetingelser eller lignende.

2. Betalinger efter dette pantebrev skal ske på kreditors adresse, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor. Er lånet ydet efter reglerne i lov om finansiel virksomhed §§ 16 b – 16 g (fælles funding), skal betalinger efter pantebrevet ske til kreditor, som anført på side 1, medmindre debitor modtager særskilt meddelelse om andet betalingssted fra det pengeinstitut eller realkreditinstitut, som har fået pantebrevet overdraget til eje, jf. lov om finansiel virksomhed § 16 e.

3. Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser ikke rettidigt, svares morarenter m.v. som aftalt i pantebrevet. Pantebrevet kan indeholde en henvisning til kreditors almindelige forretningsbetingelser eller lignende. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseændring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste adresse uanset adresseændring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse.

5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter – herunder bidrag og kautionsforsikringspræmier – samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

8. Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 3,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

c) hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt forringes, herunder ved at ejendommen kondemneres, eller for erhvervsejendomme ved at driften standses for længere tid,

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

f) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf skifter ejer.«


Bilag 4-8 bliver herefter bilag 5-9.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Justitsministeriet, den 28. juni 2007

Lene Espersen

/Lennart Houmann