Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0725
 
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om administration af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter 1)

 

I medfør af § 1, stk. 3, § 3, § 17, stk. 5, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003 og lov nr. 1231 af 27. december 2003, og efter samråd med trafikministeren og forsvarsministeren fastsættes:

Administrative bestemmelser

§ 1. Søfartsstyrelsen administrerer bestemmelser om bedre sikring af skibe i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter.

Stk. 2. Forordningen er optrykt som bilag til denne forskrift.

Straf og ikrafttræden

§ 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af bestemmelserne om bedre sikring af skibe i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 725/2004 med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1)   ved overtrædelsen er sket skade på miljøet, liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2)   tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3)   ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Bestemmelserne i § 2 omfatter skibe og rederier, der er omfattet af forordningen, herunder

1)   skibe omfattet af SOLAS-konven-tionens særlige tiltag til fremme af maritim sikring og ISPS-koden, og

2)   passagerskibe, der sejler i indenlandsk fart, og som tilhører klasse A, jf. artikel 4 i Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe samt deres rederier, som defineret i SOLAS-konventionens kapitel IX, regel 1.

Søfartsstyrelsen, den 7. juni 2004

Anne Skov Strüver

/Peter Lauridsen

Officielle noter

1) Som bilag til forskriften er medtaget Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter, EF-Tidende nr. L 129 2004 s. 6. Gengivelsen af forordningen i forskriften er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.