Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bemærkninger til Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 8 af 15. juli 2004 om afholdelse af syn og egenkontrol
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om afholdelse af syn og egenkontrol 1)

 

I medfør af § 3, § 17 stk. 5, § 19, stk. 2, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret ved lov nr. 1231 af 27. december 2003, og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Forskriften gælder for alle skibe, der er omfattet af Søfartsstyrelsens tilsynsforpligtigelse efter ovennævnte lov om sikkerhed til søs.

Egenkontrol

§ 2. Søfartsstyrelsen kan, hvor den ikke er forpligtet af internationale konventioner eller EU bestemmelser, efter en individuel vurdering undlade at afholde et efter sine regler fastsat syn, når det over for Søfartsstyrelsen efter bestemmelserne i § 3 er dokumenteret, at et skib opfylder de krav, Søfartsstyrelsen stiller i forbindelse med det pågældende syn.

Dokumentation

§ 3. Når Søfartsstyrelsen undlader at afholde syn, skal skibsføreren og rederen af et skib over for Søfartsstyrelsen skriftligt dokumentere, at det pågældende skib opfylder Søfartsstyrelsens gældende bestemmelser.

Stk. 2. En sådan skriftlig dokumentation skal som et minimum omfatte en erklæring om, at skibet er sødygtigt, bemandet efter Søfartsstyrelsens forskrifter med en besætning, der opfylder de af Søfartsstyrelsen stillede kvalifikations– og helbredskrav, samt overholder bestemmelserne om beskyttelse af havmiljøet og bestemmelserne om arbejdets tilrettelæggelse og indretning af arbejdssteder og opholdsrum.

Stk.3. Søfartsstyrelsen kan kræve, at skibsføreren eller rederen anvender et eller flere af Søfartsstyrelsen udarbejdede egenkontrolskemaer til at opfylde bestemmelserne i stk. 1 og 2. Egenkontrolskemaer skal, når dette kræves, fremsendes til Søfartsstyrelsen i udfyldt stand, underskrevet af rederen og skibets fører.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 4. Overtrædelse af og afgivelse af urigtige oplysninger efter § 3 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Forskriften træder i kraft den 1. august 2004.

Stk. 2. Forskriften gælder ikke for Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 15. juli 2004

Anne Skov Strüver

/Jens GøtzBilag 1

Bemærkninger til Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 8 af 15. juli 2004 om afholdelse af syn og egenkontrol

Lov om sikkerhed til søs, lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, indeholder i kapitel 4 bestemmelser om rederens og skibsførerens pligter. Rederen skal bl.a. sikre, at skibet gennemgår lovpligtige syn og er forsynet med gyldige certifikater, samt at skibsføreren har mulighed for at opfylde de forpligtigelser, der påhviler ham.

 

Skibsføreren har til enhver tid pligt til at sikre, at skibet er i sikkerheds– og sundhedsmæssig forsvarlig stand, og at arbejdet om bord er tilrettelagt således, at det kan udføres sikkerheds– og sundhedsmæssigt forsvarligt. Samtidig er skibets reder, fører og maskinchef samt enhver anden, der handler på disses vegne, forpligtet til at yde Søfartsstyrelsen den nødvendige bistand og give de nødvendige oplysninger i forbindelse med Søfartsstyrelsens undersøgelser.

 

Søfartsstyrelsen er forpligtet til at påse, at loven og de i medfør af denne fastsatte regler, påbud og forbud overholdes, og til at godkende skibets anvendelse og i forbindelse hermed udstede de fornødne certifikater og farttilladelser. Søfartsstyrelsen er i henhold til internationale forpligtelser enten gennem konventioner eller som følge af EU retsakter i en række tilfælde forpligtet til at afholde syn eller sikre, at der afholdes syn ved en anerkendt organisation.

 

Søfartsstyrelsen har i forbindelse med sit synsarbejde alene mulighed for stikprøvevis at sikre, at skibet overholder gældende regler. Det er skibsføreren og rederen, der har det daglige kendskab i forbindelse med driften af skibet, og det er deres ansvar, at det altid er i sødygtig stand og til enhver tid driftmæssigt overholder alle gældende regler.

 

Søfartsstyrelsen har gennem en årrække ladet skibsførere og maskinchefer i mindre lastskibe udføre dele af synet som egenkontrol og har bl.a. på denne baggrund udstedt farttilladelser og certifikater til disse skibe. Søfartsstyrelsen gør det nu muligt at gennemføre andre syn som egenkontrol, når et syn ikke er internationalt påkrævet. Søfartsstyrelsen vil efter en individuel vurdering af det enkelte skib, hvori indgår resultatet af det sidst afholdte syn, afgøre, om synet kan erstattes af egenkontrol.

 

Som et redskab til at udføre denne egenkontrol vil Søfartsstyrelsen i løbet af 2004 udarbejde en række egenkontrolskemaer, der dækker de områder og forhold, Søfartsstyrelsen normalt kontrollerer i forbindelse med et syn.

 

Søfartsstyrelsen vil i første omgang tillade egenkontrol i følgende tilfælde, såfremt forholdene i det enkelte skib taler for det:

- Det mellemliggende syn i fiskeskibe mellem 15 og 24 meter

- Hvert andet periodiske hovedsyn på skibe til særlige formål, jfr. teknisk forskrift nr. 15 af 20/11 2000 om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe m.v.)

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF