Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31967L0548
 
31980L1107
 
31983L0477
 
31989L0391
 
31989L0655
 
31989L0656
 
31989L0686
 
31990L0269
 
31990L0394
 
31991L0155
 
31992L0029
 
31992L0057
 
31992L0058
 
31992L0085
 
31993L0068
 
31993L0095
 
31993L0103
 
31994L0033
 
31995L0063
 
31997L0042
 
31997L0383
 
31998L0024
 
31999L0038
 
31999L0045
 
31999L0092
 
32000L0054
 
32001L0045
 
32001L0058
 
Redaktionel note
Yderligere dokumenter:
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Indledende forskrift, 5. juli 2004

 

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, §§ 3-5, § 17, stk. 5, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002 som ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003, lov nr. 1231 af 27. december 2003 og lov nr. 442 af 9. juni 2004 1) , og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 og anordning nr. 729 af 19. august 2003 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1 . Forskriften gælder for alt erhvervsmæssigt arbejde, der udføres om bord på nye og eksisterende skibe hjemmehørende i Danmark og Grønland.

Stk. 2. De nærmere regler er optrykt i hæfteform som bilag til denne forskrift.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte regler medfører ingen begrænsning i anvendelsen af de direktiver, som er nævnt i § 3.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 3 finder tillige anvendelse på udenlandske skibe, som over en periode på 14 dage og derover anvendes i forbindelse med konstruktionsarbejder i dansk territorialfarvand.

Stk. 5. Skibe, som udelukkende anvendes til transport af varer og gods, er ikke omfattet af stk. 4.

§ 2 . Kapitlerne og kapitelhæfterne er:

 

Kapitel I Arbejdets udførelse

A I A Arbejdets udførelse , dateret 1. juli 2002.

A I B Unges arbejde i skibe, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel II Kemiske arbejdsmiljøpåvirkninger

A II A Stoffer og materialer, dateret 1. juli 2002.

A II B Kodenummererede produkter, dateret 1.april 2003.

A II C Kræftfremkaldende stoffer og materialer, dateret 1. april 2003.

A II D Åndemiddelluft, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel III Fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger

A III A Manuel håndtering af byrder, dateret 1. juli 2002.

A III B Støj og vibrationer (Reserveret).

A III C Arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære, dateret 1. april 2003.

 

Kapitel IV (Reserveret).

 

Kapitel V Psykiske arbejdsmiljøpåvirkninger

A V A Psykisk arbejdsmiljø (Reserveret).

A V B Hviletid (Reserveret).

 

Kapitel VI Tekniske hjælpemidler (maskiner, stilladser m.v.)

A VI Anvendelse af arbejdsudstyr i skibe, dateret 1. juli 2004.

 

Kapitel VII Personlige værnemidler

A VII Brug af personlige værnemidler, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel VIII Sikkerhedsskiltning mv.

A VIII Minimumsbestemmelser for signalgivning, sikkerhedsskiltning, afmærkning og tegngivning, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel IX Undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin

A IX A Arbejdsmedicinske undersøgelser, dateret 1. juli 2002.

A IX B Sygdomsbehandling og medicin om bord i skibe, dateret 1. juli 2004.

A IX C Beskyttelses- og førstehjælpsudstyr i visse fiskeskibe, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel X Arbejdsulykker

A X Anmeldelse af arbejdsulykker, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel XI Sikkerhedsarbejde

A XI A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe, dateret 1. juli 2004.

A XI B Sikkerhedsarbejde i fiskeskibe, dateret 1. juli 2002.

 

Kapitel XII Arbejdsmiljøråd

A XII A Søfartens Arbejdsmiljøråd og Arbejdsmiljøtjeneste, dateret 1. juli 2002.

A XII B Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Arbejdsmiljøtjeneste, dateret 1. juli 2002.

 


§ 3. Følgende direktiver finder anvendelse på danske skibe:

1) Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

2) Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), som ændret ved Rådets direktiv 95/63/EF af 5. december 1995, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/45/EF af 27. juni 2001.

3) Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimums-forskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

4) Rådets direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om personlige værnemidler, som ændret ved Rådets direktiv 93/68/EØF og 93/95/EØF.

5) Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

6) Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), som ændret ved Rådets direktiv 97/42/EF af 27. juni 1997 og Rådets direktiv 1999/38/EF af 29. april 1999.

7) Rådets direktiv 91/383/EØF om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold.

8) Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe.

9) Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

10) Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, der er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

11) Rådets direktiv 93/103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskefartøjer (trettende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

12) Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

14) Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige mobile byggepladser (ottende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

15) Kommissionens direktiv 2001/58/EF af 27. juli 2001 om anden ændring af direktiv 91/155/EØF om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater til gennemførelse af artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF og vedrørende farlige stoffer til gennemførelse af artikel 27 i Rådets direktiv 67/548/EØF (sikkerhedsdatablade) og Kommissionens direktiv 2001/58/EF af 27. juli 2001 om anden ændring af direktiv 91/155/EØF om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater til gennemførelse af artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 19/99/45/EF og vedrørende farlige stoffer til gennemførelse af artikel 27 i Rådets direktiv 67/548/EØF (sikkerhedsdatablade).

16) Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF), som er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/24/EF af 5. maj 1998.

17) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidhørende fra eksplosiv atmosfære (femtende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

 

§ 4 . Et eksemplar af denne forskrift skal findes om bord i handelsskibe med 4 besætningsmedlemmer eller flere inklusive skibsføreren samt i fiskeskibe med en længde på 45 m og derover. Dette udelukker ikke brug af elektronisk medium under forudsætning af, at forskriften kan læses om bord.

§ 5 . Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 5, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jfr. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

 

§ 7. Forskriften træder i kraft den 19. juli 2004.
§ 8. Følgende bestemmelser gælder ikke for Grønland:

§ 1, stk. 3-5, § 3 og § 5, kapitlerne A II A, A IX A, A XII A og AXII B samt henvisningerne til EF-direktiverne i de øvrige kapitler.

Indledning

Dette regelværk indeholder operationelle bestemmelser for arbejdsmiljøforholdene om bord i nye og eksisterende danske skibe. Udenlandske skibe og platforme, som udfører konstruktionsarbejder i dansk territorialfarvand i en periode på 14 dage og derover, er endvidere omfattet af de bestemmelser, som er en følge af EF-direktiverne.

Regelværket består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitelhæfter.

Forskriften indeholder hjemmel, det generelle anvendelsesområde (det detaljerede anvendelsesområde findes i de enkelte kapitler), straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser og en liste over kapitlernes indhold. Kapitlerne er trykt som hæfter. Et kapitel kan være opdelt i flere hæfter. På forsiden af hvert hæfte er anført kapitlets nr., dato, emne og indholdsfortegnelse.

Ved fremtidige ændringer i kapitlerne vil det hæfte, der ændres i, blive udskiftet. Kapitlet vil blive sat i kraft ved udstedelse af en ny forskrift.

§ 8 i forskriften angiver særlige bestemmelser for Grønland. I forbindelse med opslag i regelværket omkring forhold på grønlandske skibe skal man derfor via denne paragraf altid kontrollere, om de pågældende bestemmelser er gældende for Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 5. juli 2004

Anne Skov Strüver

/Ralph Sylvestersen

Officielle noter

1) Lov nr. 442 af 9. juni om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter træder i kraft den 1. januar 2005.

Redaktionel note
  • Meddelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning : i feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a"