Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0655
 
31995L0063
 
32001L0045
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Maskiner og tekniske hjælpemidlers konstruktion m.v., jf. regel 3 stk. 5
Bilag 2 Detailregler, jf. regel 10, stk. 1
Bilag 3 Detailregler, jf. regel 10, stk. 1
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel VI Tekniske hjælpemidler, 5. juli 2004

 

Afsnit A Anvendelse af arbejdsudstyr i skibe

Regel 1 Anvendelse

1 Bestemmelserne i dette afsnit omfatter anvendelsen af tekniske hjælpemidler ved arbejde eller arbejdsprocesser om bord i skibe.

2 Bestemmelserne er udformet på baggrund af Rådets direktiv 89/655/EØF, som ændret ved direktiv 95/63/EF og direktiv 2001/45/EF.

Regel 2 Definitioner

1 Ved tekniske hjælpemidler forstås:

. 1 Maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der

.1 anvendes ved forarbejdningen af et produkt,

.2 anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultat, herunder til lokaltransport og opbevaring, eller

.3 tjener til udførelsen af en teknisk proces.

.2 Dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed.

.3 Arbejdsudstyr, der anvendes til midlertidigt arbejde i højden.

2 Ved anvendelse forstås:

Enhver brug af tekniske hjælpemidler og alle hermed forbundne arbejdsfunktioner, såsom ibrugtagning, udtagning af drift, betjening og overvågning, vedligeholdelse, indstilling, reparation, rengøring og anden pasning af de tekniske hjælpemidler.

3 Ved kompetent person forstås:

Leverandøren eller en person, der har tilsvarende viden og kundskaber om det pågældende tekniske hjælpemiddel. Efter national praksis anses skibets fører, overstyrmand, maskinchef og førstemester normalt for at være kompetente personer.

Regel 3 Almindelige bestemmelser

1 Anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

2 Et teknisk hjælpemiddel, der anvendes ved udførelsen af et arbejde, skal være egnet eller tilpasset hertil, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Valget af teknisk hjælpemiddel skal ske under hensyn til de forhold, hvorunder det skal anvendes, samt de risici, der måtte opstå ved anvendelsen af det pågældende hjælpemiddel.

3 Ved efterkommelsen af gældende krav vedrørende anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel skal der i fuldt omfang tages hensyn til den pågældende arbejdsplads og til arbejdsstillingen under anvendelsen samt øvrige ergonomiske forhold.

4 Såfremt anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel på trods heraf indebærer risiko for sikkerhed og sundhed, skal denne imødegås med egnede foranstaltninger, som f.eks. afskærmning, udsugning og særligt sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler, der sikrer en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig udførelse af det pågældende arbejde.

5 Maskiner og sikkerhedskomponenter, der tages i brug fra den 1. januar 2003, skal opfylde de sikkerheds- og sundhedskrav, der gælder for CE-mærkede maskiner og sikkerhedskomponenter. Disse skal være konstrueret og indrettet, så de er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om maskiner, der anskaffes indenfor Den europæiske Union 1)

Maskiner og sikkerhedskomponenter, der tages i brug efter den 1. januar 2003 af skibe, og som befinder sig uden for Den Europæiske Union, skal være af tilsvarende niveau.

Maskiner og sikkerhedskomponenter, der er taget i brug inden 1. januar 2003, skal opfylde kravene i bilag 1 om maskiner og andre tekniske hjælpemidlers konstruktion, fremstilling, udstyr samt brugsanvisning.

Andre tekniske hjælpemidler skal ligeledes opfylde kravene i bilag 1.

6 Et teknisk hjælpemiddel skal installeres, indrettes og anvendes på en sådan måde, at risici for sikkerhed og sundhed minimeres. Det skal derved sikres, at der bl.a. er tilstrækkelig plads mellem det tekniske hjælpemiddels bevægelige dele og faste eller bevægelige dele i nærheden, og således at enhver form for energi, stoffer og materialer, der anvendes eller produceres, kan tilføres og udtages på en sikker måde.

Regel 4 Opstilling

1 Opstillingen af et teknisk hjælpemiddel skal være sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig. Det skal herunder sikres, at

.1 underlag, understøtning, fastgørelse og stabilitet er forsvarlig under hensyn til hjælpemidlets vægt, form og anvendelse,

.2 støj, vibrationer eller andre svingninger, som udgår fra hjælpemidlet, er imødegået så effektivt som muligt ved opstilling på dæmpende underlag, afskærmning eller andre foranstaltninger,

.3 farer og gener fra varme, støv, røg, dampe, gasser m.v., som bortledes fra hjælpemidlet, og eventuelle andre faremomenter ved dette er effektivt imødegået,

.4 placering og opstillingsmåde er forsvarlig under hensyn til de omgivende forhold,

.5 placering og opstillingsmåde ikke er til hinder for, at betjening og andet arbejde ved hjælpemidlet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

2 Opstilling, nedtagning og demontering af et teknisk hjælpemiddel skal foregå på en sikker måde, og især skal eventuelle anvisninger fra fabrikanten følges.

Regel 5 Brugsanvisning

1 I det omfang, det har betydning for sikkerhed og sundhed i forbindelse med anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel, skal der udarbejdes en brugsanvisning, der indeholder fyldestgørende oplysninger om hvordan hjælpemidlet anvendes, transporteres, opstilles og holdes i forskriftsmæssig stand. Leverandørens brugsanvisning opfylder dette krav, jf. regel 3, stk. 5.

2 Hvis driftsforstyrrelser, svigt af automatik eller andre ekstraordinære situationer ved et teknisk hjælpemiddel kan bevirke farlige tilstande, skal brugsanvisningen indeholde advarsel herom og instruktion om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes i de pågældende situationer.

3 Brugsanvisningen skal løbende holdes ajour, bl.a. på grundlag af de erfaringer, der bliver gjort med anvendelsen af hjælpemidlet.

4 Brugsanvisningen skal foreligge på dansk og være let forståelig for de berørte brugere. Særregler eller sikkerhedshensyn kan dog kræve, at brugsanvisningen tillige foreligger på et andet sprog.

Brugsanvisningen skal findes let tilgængelig og i det omfang, det er muligt, være angivet direkte på det tekniske hjælpemiddel.

Regel 6 Brug m.v.

1 Et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed

2 Sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages.

3 Anvendelse må ikke ske under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare, medmindre der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger herimod. Hvis det er nødvendigt, skal der være truffet passende foranstaltninger til beskyttelse mod lynnedslag.

4 Igangsætning, standsning, omstyring eller anden ændring eller indgreb i driften eller indstillingen af hjælpemidlet skal ske i overensstemmelse med de anvisninger og instruktioner, der er givet herfor. Dette må kun foretages, når der er skabt sikkerhed for, at det kan ske uden fare.

5 Under arbejde med rengøring, reparation, vedligeholdelse og lignende af et teknisk hjælpemiddel skal dette, så vidt det er muligt af hensyn til det pågældende arbejde, være standset og på effektiv måde sikret mod igangsætning. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes andre foranstaltninger, der effektivt sikrer, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

6 Hvis der i øvrigt under særlige arbejdsoperationer med et teknisk hjælpemiddel kan være risiko for, at personer kommer i berøring med farlige dele eller stoffer og materialer eller på anden måde bliver udsat for skadelige påvirkninger, skal dette være imødegået på effektiv måde.

Regel 7 Instruktion og oplæring

1 Ansatte skal instrueres om og i fornødent omfang oplæres i anvendelsen af de tekniske hjælpemidler, de skal benytte under arbejdet, således at anvendelsen kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

2 Ansatte skal gøres opmærksom på relevante risici i forbindelse med tekniske hjælpemidler i deres umiddelbare arbejdsomgivelser samt på relevante forandringer, der påvirker tekniske hjælpemidler i deres umiddelbare arbejdsomgivelser, også selv om de ikke direkte anvender dem.

3 Instruktionen og oplæringen skal som minimum omfatte de i regel 4 og regel 6 omhandlede forhold.

4 Hvis anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel frembyder en særlig fare for den, der beskæftiges herved, eller andre personer, skal arbejdsgiveren sørge for, at det kun anvendes af personer, der er specielt udpeget hertil, og som har modtaget den hertil fornødne instruktion og oplæring.

Regel 8 Eftersyn og vedligeholdelse

1 Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en kompetent person sikres, at tekniske hjælpemidler til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de krav , der følger af regel 3, stk. 5. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller krævet af Søfartsstyrelsen.

2. Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, som kan forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende for at sikre, at de krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, kan overholdes, og at beskadigelserne konstateres og kan afhjælpes i tide:

.1 Et teknisk hjælpemiddel skal efterses regelmæssigt og om nødvendigt afprøves af en kompetent person.

.2 Et teknisk hjælpemiddel skal gennemgå et særligt eftersyn ved en kompetent person, hver gang det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført, at anvendelse af hjælpemidlet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ændringer, uheld, naturomstændigheder eller længere tids stilstand.

3 Resultaterne af eftersynet af et teknisk hjælpemiddel omhandlet i stk. 2 skal registreres og opbevares så længe hjælpemidlet anvendes om bord og være tilgængelige for Søfartsstyrelsen.

4 Skilte, opslag og anden mærkning på det tekniske hjælpemiddel med oplysninger om dets data, betjening m.v. og eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige.

Regel 9 Skader og fejl på tekniske hjælpemidler

1 Opstår der fejl eller skade på et teknisk hjælpemiddel, som kan medføre ulykkes- eller sundhedsfare, eller opstår der omstændigheder, der kan betyde, at betjenings-, overvågnings- eller kontrolorganer, hvorpå det tekniske hjælpemiddels sikkerhed beror, ikke fungerer efter hensigten, skal hjælpemidlet tages ud af drift på en efter forholdene forsvarlig måde, indtil manglerne er afhjulpet.

2 Hvis brugen af et teknisk hjælpemiddel er forbundet med fare for sikkerhed eller sundhed på grund af mangler ved hjælpemidlet eller andre særlige omstændigheder, skal der, så længe faren består, være truffet passende foranstaltninger mod, at brug finder sted. Eventuelt skal hjælpemidlet være fjernet fra arbejdsstedet, demonteret eller lignende.

Regel 10 Særlige bestemmelser

1 For anvendelsen af arbejdsredskaber til løft af byrder, løfteredskaber og hejseredskaber, transportredskaber, mobile arbejdsredskaber og arbejdsudstyr, der stilles til rådighed for midlertidigt arbejde i højden gælder, foruden reglerne 2–9, detailreglerne fastsat i bilag 2 og 3. 2)Bilag 1

Maskiner og tekniske hjælpemidlers konstruktion m.v., jf. regel 3 stk. 5

Indhold

Konstruktion pkt. 2 – 9

Særligt udstyr pkt. 10 – 12

Udformning pkt. 13 – 16

Brugsanvisning pkt. 17 – 19

1 Bestemmelserne i dette bilag gælder for maskiner og andre tekniske hjælpemidlers konstruktion, fremstilling, udstyr samt brugsanvisning, der er taget i brug før 1. januar 2003.

Konstruktion

2 Et teknisk hjælpemiddel skal være forsvarligt konstrueret og forsvarligt udført af egnede materialer under hensyn til de påvirkninger, som det kan påregnes at blive udsat for, så det har den ud fra sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn fornødne styrke og holdbarhed.

.1 Et teknisk hjælpemiddel, hvori der er eller kan opstå tryk, temperaturer, materialespændinger eller andre påvirkninger, som kan forårsage farlige tilstande, skal være således konstrueret og udført eller være forsynet med sådant udstyr til begrænsning af påvirkningerne, at de forsvarlige og evt. fastsatte grænser herfor ikke overskrides. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med et varslingsudstyr, der automatisk træder i funktion, hvis sådanne grænser overskrides.

3 I konstruktionen af et teknisk hjælpemiddel skal indgå sikring mod farer ved hjælpemidlet. Det skal herunder sikres, at

.1 personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele eller stoffer,

.2 værktøj, emner eller dele heraf, stænk o.l. ikke kan udslynges til fare for sikkerhed og sundhed, og

.3 varme, kulde, stråling, støj, vibrationer, støv, fugtighed, røg, dampe, gasser eller andet, som udvikles ved anvendelsen af hjælpemidlet, ikke afgives på en sådan måde, at det frembyder fare for sikkerhed eller sundhed.

4 Hvis fornøden sikring ikke kan opnås gennem konstruktionen, skal den gennemføres på betryggende måde ved afskærmning, udsugning, andet sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler.

5 Udrustning for energitilførsel skal være således konstrueret, udført og monteret, at den ikke frembyder fare for sikkerhed eller sundhed.

6 Et teknisk hjælpemiddel skal være konstrueret, udført og udstyret således, at betjening af det kan udføres uden fare for sikkerhed eller sundhed, og uden at andre udsættes for fare.

.1 For ethvert andet ved hjælpemidlet forekommende arbejde finder regel 3 tilsvarende anvendelse i det omfang, det er muligt under hensyn til hjælpemidlets art.

7 Den måde, hvorpå indkobling, styring og afbrydelse af energi til et teknisk hjælpemiddel eller andre former for påvirkning af funktioner eller arbejdsprocesser i dette sker, skal i videst muligt omfang sikre, at der ikke opstår fare for sikkerhed eller sundhed. Det skal herunder sikres, at betjeningen kan ske under de bedst mulige oversigts- og kontrolforhold, og om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med udstyr, som automatisk giver varsel forud for igangsætning, standsning eller andre påvirkninger.

.1 Standsning af funktioner eller arbejdsprocesser skal, medmindre afbrydelse af disse kan frembyde fare, kunne ske hurtigt fra hensigtsmæssige steder på eller ved hjælpemidlet. Hvor sikkerhedsmæssige grunde taler for det, skal standsning kunne indtræde automatisk. Om fornødent skal standsning være kombineret med en bremsning.

.2 Hvis unormale driftsforhold, herunder variationer eller afbrydelse i energitilførslen til et teknisk hjælpemiddel, kan frembyde fare, skal hjælpemidlet have effektiv sikring herimod. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med automatisk og hensigtsmæssigt virkende varslingsanordning.

8 Belysning, der er indbygget eller påmonteret et teknisk hjælpemiddel, skal være hensigtsmæssigt udformet, herunder blændfri.

9 Betjeningsanordninger og styresystemer skal være således konstrueret, udført og udformet, at risiko for utilsigtet eller fejlagtig udløsning, ændring eller standsning af funktioner, hvorved der kan opstå fare, er forhindret eller imødegået.

.1 Betjeningsanordninger skal være let tilgængelige, være anbragt og udformet ergonomisk hensigtsmæssigt og være godt belyst.

Særligt udstyr

10 Automatisk drevne, styrede eller overvågede tekniske hjælpemidler skal, i det omfang det kan have sikkerhedsmæssig betydning, være udstyret med anordninger til nedregulering af processerne, udkobling af den automatiske styring og udstyr til manuel betjening samt evt. nødstop.

.1 Et sådant hjælpemiddel skal desuden være forsynet med anvisninger, diagrammer, planer e.l. materiale, som i tilfælde af automatikkens svigten eller andre ekstraordinære situationer giver grundlag for fuldt ud at vurdere den sikkerhedsmæssige betydning heraf og at gennemføre de foranstaltninger eller indgreb, som måtte være nødvendige til afværgelse af fare for sikkerhed eller sundhed.

.2 Materialets tekst og de instruktioner, der knytter sig hertil, skal være på dansk, medmindre andet følger af særregler eller bestemmes af Søfartsstyrelsen i det enkelte tilfælde.

.3 Materialet skal befinde sig på hjælpemidlet eller i tilknytning til dette på en måde, der er hensigtsmæssig for dets anvendelse.

11 Tekniske hjælpemidler, hvis sikkerhed er afhængig af driftstilstanden, skal i nødvendigt omfang være forsynet med udstyr til overvågning, kontrol og beherskelse heraf.

.1 Overvågnings- og kontrolorganer skal være forsvarligt konstrueret og forsvarligt udført af egnede materialer, så de fungerer pålideligt på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

.2 Overvågnings- og kontrolorganer skal være konstrueret og anbragt således, at de ikke uforsætligt kan bringes ud af indstilling. Deres visning skal være korrekt, tydelig og godt belyst. Aflæsning og indstilling skal kunne foretages fra et let tilgængeligt sted, og det skal være muligt at foretage nødvendige justeringer eller udskiftninger.

12 Hvor der ved eller på et teknisk hjælpemiddel skal ske færdsel eller ophold af hensyn til betjening, vedligeholdelse, eftersyn eller anden pasning, skal der indrettes adgangs- og færdselsveje samt arbejdsplatforme i nødvendigt omfang. Disse skal være således udformet og udført, sikret og belyst, at deres benyttelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Udformning

13 Hvor form eller farve af et teknisk hjælpemiddel eller dele heraf kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal der i videst muligt omfang være taget hensyn hertil.

14 Markeringsfarver og -symboler skal være tydelige og holdbare, og af hensyn til synsopfattelsen skal der i det hele tilstræbes en hensigtsmæssig form- og farvegivning af hjælpemidlet.

15 Tilgængelige dele af hjælpemidlet skal i den udstrækning, dets anvendelse efter bestemmelsen tillader det, være udformet således, at skarpe hjørner, kanter, ru overflader o.l., som kan medføre personskade, ikke forekommer.

.1 Udformningen skal så vidt muligt sikre, at hjælpemidlet nemt kan renholdes, og at rengøringen af og ved det kan ske uden fare for sikkerhed eller sundhed.

16 Et teknisk hjælpemiddel, som må påregnes at kunne blive genstand for flytning, transport, opstilling og montage, skal udformes under hensyn hertil og om nødvendigt forsynes med anordninger, således at flytning mv. kan ske på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Brugsanvisning

17 Ved leveringen af et teknisk hjælpemiddel skal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendig for, at hjælpemidlet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt holdes i forskriftsmæssig stand. Hertil hører fornødne angivelser, planer, diagrammer o.l. for hjælpemidlets indretning og funktion, oplysning om farer eller andre særlige forhold ved hjælpemidlet, herunder begrænsninger i brugen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, og som ikke er almindeligt kendt. Den skal desuden indeholde oplysning om evt. særlige sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med hjælpemidlets anvendelse, transport, opstilling og vedligeholdelse. Er personlige værnemidler nødvendige, skal brugsanvisningen give oplysninger om disses art og anvendelse, som er i overensstemmelse med de regler, der måtte være givet herom.

18 Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og let forståelig for dem, der kan påregnes at skulle benytte den. Den skal være affattet på dansk, medmindre andet følger af særregler.

19 I det omfang det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal brugsanvisningen, væsentlige dele heraf eller henvisninger til den, være angivet direkte på hjælpemidlet eller på skilt, opslag e.l., til opsætning ved dette.

 Bilag 2

Detailregler, jf. regel 10, stk. 1

Arbejdsredskaber, der anvendes til løft af byrder

Indhold

Generelt pkt.1 – 5

Løfteredskaber pkt. 6 – 15

Hejseredskaber pkt. 16 – 22

Transportredskaber pkt. 23 – 29

Mobile arbejdsredskaber pkt. 30 – 35

 

Generelt

1 Et demonterbart eller mobilt arbejdsredskab, der anvendes til løft af byrder, skal anvendes således, at det sikres, at redskabet under alle påregnelige forhold er stabilt under brugen under hensyntagen til underlagets art.

2 Løft af personer må kun foretages med arbejdsredskaber og tilbehør, der er beregnet til dette formål.

Bæremidlet på en maskine, der anvendes til løft eller flytning af personer, skal kontrolleres hver arbejdsdag, hvis der f.eks. på grund af arbejdsstedet eller højdeforskellen opstår en risiko for nedstyrtning af kabine, kurv eller lignende, og det ikke er muligt ved passende anordninger at undgå sådan risiko.

3 Der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at personer ikke opholder sig under ophængte byrder, medmindre dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet.

Byrder må ikke føres hen over arbejdsområder, hvor der normalt opholder sig personer, hvis disse områder ikke er beskyttede.

Hvis dette imidlertid er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet, skal der fastlægges og anvendes passende procedurer, f.eks. på baggrund af en arbejdspladsvurdering/risikovurdering.

4 Hejse- og løftetilbehør skal vælges, så det passer til de byrder, der skal håndteres, til gribepunkter, til anhugningsgrej og til vejrforhold, og under hensyntagen til, hvorledes ophængningen i stropper fungerer og anvendes. Aggregater omfattende forskelligt løftetilbehør skal, hvis det ikke demonteres efter anvendelsen, mærkes tydeligt, således at brugeren får oplysninger om de tekniske egenskaber.

5 Hejse- og løftetilbehør skal opbevares på en måde, der sikrer, at det ikke beskadiges eller ødelægges.

Løfteredskaber

6 Disse detailregler gælder for mekanisk drevne løfteredskaber, hvor byrden, der løftes, er understøttet af en del af løfteredskabet. Undtaget fra bestemmelserne er dog elevatorer m.v. og løfteredskaber til brug for bevægelseshæmmede personer.

7 Opstilling og nedtagning af løfteredskaber må kun foretages af kompetente opstillere eller under ledelse af en kompetent person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

8 Løfteredskaber, der er indrettet til personløft, skal underkastes en statisk belastningsprøve inden ibrugtagning efter

.1 væsentlig ombygning eller reparation,

.2 udskiftning af bæremidler,

.3 hvert hovedeftersyn, og

.4 ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af flytbare løfteredskaber.

9 Den, der foretager belastningsprøven, skal attestere, at prøven er udført. Attestering kan ske i skibets tilsynsbog.

10 Belastningsprøver skal udføres således, at

.1 de bærende dele udsættes for de ugunstigste belastninger, og

.2 stabiliteten afprøves i de ugunstigste stillinger.

11 Redskaber indrettet til personløft skal belastningsprøves med 50 %, dog mindst 100 kg over største tilladte arbejdsbelastning, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

12 Løfteredskaber må ikke benyttes til persontransport, medmindre de er indrettet dertil.

13 Løfteredskaber, der er uden opsyn, må ikke forlades med motoren i gang. Når redskabet forlades uden opsyn, skal arbejdsredskabet og evt. hjælpeudstyr anbringes i forsvarlig stilling. Motoren skal være sikret mod, at uvedkommende kan starte den.

14 Kun personer, der har arbejdsopgaver på løfteredskabet, må færdes eller opholde sig på dette, og det må kun ske på de dertil indrettede adgangsveje og arbejdsplatforme, medmindre personen på anden forsvarlig måde er sikret. Før føreren er varskoet, må ingen personer gå op i et løfteredskab.

15 Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden kompetent person gennemføres et hovedeftersyn.

Hejseredskaber

16 Disse detailregler gælder for hejseredskaber. Hvis to eller flere hejseredskaber, der anvendes til løft af ikke-styrede byrder, installeres eller monteres på et arbejdssted på en sådan måde, at deres arbejdsfelter overlapper hinanden, skal der træffes passende foranstaltninger for at undgå, at forskellige byrder og forskellige dele af arbejdsudstyr støder mod hinanden.

17 Det skal undgås, at hejseredskaber kan vippe eller vælte samt, hvis det er relevant, at de kan forskubbe sig eller glide. Det skal kontrolleres, at disse foranstaltninger virker efter hensigten.

18 Hvis operatøren af et hejseredskab ikke er i stand til hverken direkte eller ved hjælp af hjælpeanordninger, der giver ham de fornødne informationer, at observere hele byrdens bevægelsesbane, skal han assisteres af en signalgivende person, og arbejdet skal tilrettelægges således, at man undgår kollisioner, der kan bringe personerne i fare.

19 Arbejdet skal tilrettelægges således, at en person under fuld sikkerhed kan fastgøre eller løsne en byrde ved håndkraft, idet den pågældende person navnlig skal bevare den direkte eller indirekte kontrol over operationen.

20 Alle hejseoperationer skal planlægges korrekt, overvåges på passende måde og udføres med henblik på at beskytte de ansattes sikkerhed.

Især hvis en byrde skal løftes samtidig af to eller flere hejseredskaber, skal der fastlægges og anvendes en arbejdsprocedure, således at der sikres en hensigtsmæssig koordinering operatørerne imellem.

21 Hvis et hejseredskab ikke kan holde fast på disse byrder ved helt eller delvist energisvigt, skal der træffes passende foranstaltninger for at hindre, at personer udsættes for risici som følge heraf.

Ophængte byrder skal hele tiden være under opsyn, medmindre adgangen til det farlige område er spærret, og byrden er ophængt og fastholdt på fuldt betryggende måde.

22 Udendørs brug af hejseredskaber skal afbrydes med det samme, hvis de meteorologiske forhold bliver så dårlige, at det går ud over funktionssikkerheden, og personer således udsættes for risici. Der skal træffes passende beskyttelsesforanstaltninger til sikring af tekniske hjælpemidler mod væltning, for at forhindre at personer udsættes for risici.

Transportredskaber

23 Disse detailregler gælder for mekanisk drevne transportredskaber. Transporten kan foregå vandret, lodret eller skråt. Undtaget fra reglerne er dog elevatorer m.v. og transportredskaber til brug for bevægelseshæmmede personer.

24 Opstilling og nedtagning af transportredskaber må kun foretages af kompetente opstillere eller under ledelse af en kompetent person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

25 Transportredskaber må ikke benyttes til persontransport, medmindre de er indrettet dertil.

26 Transportredskaber, der er uden opsyn, må ikke forlades med motoren i gang. Når redskabet forlades uden opsyn, skal arbejdsredskabet og evt. hjælpeudstyr anbringes i forsvarlig stilling. Motoren skal være sikret mod, at uvedkommende kan starte den.

27 Kun personer, der har arbejdsopgaver på transportredskabet, må færdes eller opholde sig på dette, og det må kun ske på de dertil indrettede adgangsveje og arbejdsplatforme, medmindre personen på anden forsvarlig måde er sikret. Før føreren er varskoet, må ingen personer gå op i et transportredskab.

28 Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden kompetent person gennemføres et hovedeftersyn.

29 Brugte transportredskaber skal underkastes hovedeftersyn, inden ny ejer tager redskabet i brug. Transportredskaber, der har været lagt op, skal underkastes hovedeftersyn, inden redskabet tages i brug.

Mobile arbejdsredskaber

30 Selvkørende arbejdsredskaber må kun føres af personer, der har modtaget passende oplæring i sikker kørsel med sådant udstyr.

31 Hvis et arbejdsredskab bevæger sig i et arbejdsområde, skal der udarbejdes passende færdselsregler, og disse skal følges.

32 Der skal træffes foranstaltninger i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse, således at det undgås, at gående befinder sig i samme område som selvkørende arbejdsredskaber.

33 Hvis det er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet, at der er gående til stede, skal der træffes passende foranstaltninger for at undgå, at de kommer til skade.

34 Transport af personer på et mekanisk drevet mobilt arbejdsredskab må kun finde sted, hvis personerne er anbragt på pladser, der er sikre og er beregnet til sådan transport. Hvis der skal udføres arbejde under kørslen, skal hastigheden om nødvendigt tilpasses.

35 Et mobilt arbejdsredskab med forbrændingsmotor må kun anvendes i arbejdsområder, hvis det er sikret, at der er tilstrækkelig ventilation.

 Bilag 3

Detailregler, jf. regel 10, stk. 1

Arbejdsudstyr der anvendes til midlertidigt arbejde i højden

Indhold

Generelt pkt. 1 – 6

Brug af stiger pkt. 7 – 11

Brug af stilladser pkt. 12 – 19

Brug af rapelling pkt. 20 - 21

 

Generelle bestemmelser

1 Kan midlertidigt arbejde i højden ikke udføres sikkert og under ergonomisk hensigtsmæssige forhold fra et passende underlag under anvendelse af bestemmelserne i regel 3, vælges det arbejdsudstyr, som bedst garanterer og opretholder sikre arbejdsvilkår.

.1 Foranstaltninger til kollektiv beskyttelse skal gå forud for foranstaltninger til individuel beskyttelse.

.2 Arbejdsudstyret skal være dimensioneret under hensyn til arbejdets karakter, således at det kan modstå forudsigelige påvirkninger, og således at arbejdstagerne kan færdes i sikkerhed.

.3 Valget af den mest hensigtsmæssige type adgangsvej til midlertidige arbejdsplatforme i højden foretages under hensyn til, hvor ofte og i hvor lang tid adgangsvejen skal bruges, og hvor højt den skal kunne nå op. Den valgte type adgangsvej skal kunne bruges til evakuering i tilfælde af overhængende fare. Passagen fra adgangsveje til og fra arbejdsplatforme, dæk eller gangbroer må ikke frembyde yderligere faldrisici.

2 Brug af stige som arbejdsplatform til udførelse af arbejde i højden skal begrænses til situationer, hvor det under hensyntagen til punkt 1 ikke vil være hensigtsmæssigt at bruge andet, mere sikkert arbejdsudstyr, fordi risikoen er så ringe, og enten fordi brugen er kortvarig, eller fordi der foreligger eksisterende begrænsninger på arbejdsstedet, som arbejdsgiveren ikke kan ændre.

3 Brug af rebunderstøttet arbejdsudstyr (rapelling) må kun anvendes under omstændigheder, hvor arbejdet ifølge arbejdspladsvurderingen kan udføres sikkert, og hvor brugen af andet, mere sikkert arbejdsudstyr ikke er hensigtsmæssig. På baggrund af risikovurderingen og især under hensyn til arbejdets varighed og de ergonomiske begrænsninger skal der være en passende indrettet stol.

4. Under hensyn til den type arbejdsudstyr, der vælges på baggrund af ovenstående, fastlægges det, hvilke forholdsregler der bedst kan minimere de risici, arbejdstagerne udsættes for, når de bruger denne type udstyr. Om nødvendigt installeres der anordninger til sikring mod fald. Disse anordninger skal være indrettet på en sådan måde og have den fornødne styrke til, at de kan hindre eller standse fald fra højder og så vidt muligt forebygge, at arbejdstagerne kommer til skade. De kollektive faldsikringsanordninger må kun være gennembrudt på steder med adgang til og fra stiger eller trapper.

5. Når det i forbindelse med udførelsen af en særlig arbejdsopgave er nødvendigt midlertidigt at fjerne en kollektiv faldsikringsanordning, træffes der til erstatning herfor andre, effektive sikkerhedsforanstaltninger. Arbejdet må ikke udføres, før disse foranstaltninger er truffet. Når den særlige arbejdsopgave er afsluttet endeligt eller midlertidigt, genetableres den kollektive faldsikringsanordning.

6. Midlertidigt arbejde i højden må kun udføres, når søens bevægelser og vejrforhold i øvrigt ikke udgør en risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

Særlige bestemmelser for brug af stiger

7 Stiger skal opstilles og surres på en sådan måde, at deres stabilitet er sikret under brugen. Løse stiger skal støtte på et stabilt, bæredygtigt, fast underlag af passende størrelse, så trinene er i vandret position. Hængestiger skal fastgøres forsvarligt, og, bortset fra rebstiger, således at de ikke kan forskubbe sig, og svingninger undgås.

8 Løse stiger skal sikres mod udskridning under brug, enten ved at vangerne fastgøres foroven eller forneden eller ved hjælp af en skridsikker anordning eller på en anden, lige så effektiv måde.

9 Adgangsstiger skal være tilstrækkeligt meget højere end adgangsniveauet, således at stigens øverste del kan tjene som støtte ved færdsel til og fra stigen, med mindre der er et andet sikkert holdepunkt.

10 Stiger bestående af flere sektioner og skydestiger skal bruges på en sådan måde, at der er sikkerhed for, at de forskellige elementer ikke kan bevæge sig i forhold til hinanden under brugen. Mobile stiger skal sikres inden ibrugtagning.

11 Stiger skal bruges således, at arbejdstageren til enhver tid har et sikkert støttepunkt og et sikkert holdepunkt til rådighed. Navnlig skal arbejdstageren have et sikkert holdepunkt, selv om han bærer noget i hånden, medens han befinder sig på en stige.

Særlige bestemmelser for brug af stilladser

12 Såfremt der ikke foreligger en konstruktionsberegning for det valgte stillads, eller hvis konstruktionsberegningen ikke indeholder nogen specifikation over de påtænkte opstillinger, skal der foretages en styrke- og stabilitetsberegning, medmindre stilladset er samlet i en standardopstilling, som er alment anerkendt.

13. En kompetent person skal under hensyn til kompleksiteten af det valgte stillads udarbejde en vejledning i opstilling, nedtagning og brug. Vejledningen kan være en standardvejledning suppleret med oplysninger om særlige detaljer vedrørende det konkrete stillads.

14 Stilladsets understøttende elementer skal være sikret mod udskridning, enten ved fastgørelse til underlaget eller ved hjælp af en skridsikker anordning eller en anden, lige så effektiv metode, og det bærende underlag skal have en tilstrækkelig bæreevne.

15 Stilladset skal være stabilt.

16 Under udførelse af arbejde i højden skal rullestilladser være forsynet med passende anordninger, som forhindrer utilsigtet bevægelse. Rullestilladser må kun anvendes i havn.

17 Stilladsdækkenes dimensioner, form og placering skal være hensigtsmæssig i forhold til arbejdets art, være afpasset efter den belastning, de udsættes for, og sikre, at arbejdstagerne kan færdes sikkert. Stilladsdæk skal monteres således, at elementerne ikke kan forskubbe sig ved normal brug. Der må ikke være uforsvarlige mellemrum mellem dækkenes elementer og de vertikalt placerede kollektive faldsikringsanordninger.

18 Når dele af et stillads ikke er i brugsklar stand, f.eks. i forbindelse med opstilling, nedtagning eller ændring, opsættes der generelle advarselssignaler i overensstemmelse kapitel VIII, og disse dele afspærres fysisk for at forhindre adgang til farezonen.

19 Stilladser må kun opstilles, nedtages eller ændres i større omfang under ledelse af en kompetent person og af arbejdstagere, der har modtaget en særlig, fyldestgørende oplæring i de påtænkte operationer, hvorved der tages hensyn til de specifikke risici i regel 7, navnlig for så vidt angår:

.1 Forståelse af opstillings-, nedtagnings- og ændringsvejledningen for de pågældende stilladser.

.2 Sikkerhed under opstilling, nedtagning og ændring af de pågældende stilladser.

.3 Foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for, at personer eller genstande styrter ned.

.4 Sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af ændringer i vejrforholdene, som kunne bringe de pågældende stilladsers sikkerhed i fare.

.5 Tilladte belastningsforhold.

.6 Andre risici i forbindelse med ovennævnte opstilling, nedtagning og ændring.

Den person, der leder arbejdet, og de berørte arbejdstagere skal råde over den opstillings- og nedtagningsvejledning, som er omhandlet i punkt 13, herunder også alle de instruktioner, den måtte indeholde.

Særlige bestemmelser for brug af rebunderstøttet arbejdsudstyr (rapelling)

20 Brug af rebunderstøttet arbejdsudstyr (rapelling) skal opfylde følgende betingelser:

.1 der skal bruges mindst to reb med hver sit selvstændige forankringspunkt; det ene benyttes som adgangsvej ved op- og nedfiring samt som bærereb (arbejdsreb) og det andet som sikkerhedsanordning (sikringsreb),

.2 arbejdstagerne skal udstyres med og bruge en passende klatresele, som skal forbinde dem til sikringsrebet,

.3 arbejdsrebet skal være forsynet med en sikker klatre- og nedfiringsmekanisme og skal have et automatisk blokeringssystem, således at fald hindres i tilfælde af at brugeren mister kontrollen over sine bevægelser. Sikringsrebet skal være udstyret med en mobil faldsikringsanordning, der følger arbejdstagerens bevægelser,

.4 værktøj og andet tilbehør, der bruges af arbejdstagerne, skal være fastgjort til deres klatresele eller til deres stol eller sikret på anden passende måde,

.5 arbejdet skal planlægges og overvåges effektivt, således at arbejdstagerne omgående kan få hjælp, hvis der er brug for det, og

.6 de pågældende arbejdstagere skal som foreskrevet i regel 7 modtage en særlig fyldestgørende oplæring i udførelsen af det pågældende arbejde, især i de relevante redningsprocedurer.

21 Under særlige forhold kan anvendelse af et enkelt reb tillades, hvis det på baggrund af en arbejdspladsvurdering kan fastslås, at anvendelse af endnu et reb ville gøre arbejdet farligere.

Officielle noter

1) Bestemmelserne i direktiv 98/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (Maskindirektivet) er implementeret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

2) Andre bestemmelser vedrørende anvendelse af tekniske hjælpemidler findes f.eks. i Teknisk forskrift om hejsemidler og lossegrej i skibe og Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, E og F.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a".