Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0029
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bestemmelser om mobilt genoplivningsudstyr og iltflasker, jf. regel 6, stk. 14
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe, kapitel IXB Undersøgelser, Sygdomsbehandling og skibsmedicin, 5. juli 2004

 

Afsnit B Sygdomsbehandling og medicin om bord i skibe

 

Regel 1 Anvendelse

1 Forskriften finder anvendelse på alle skibe med undtagelse af:

.1 Åbne fartøjer.

.2 Skibe, der går i fart af ikke over ½ times varighed i søen.

.3 Fritidsfartøjer, som anvendes i ikke-erhvervsmæssigt øjemed og som ikke er bemandet med en professionel besætning.

.4 Bugserfartøjer og andre fartøjer, der sejler i havneområder.

2 Såfremt skibets operative anvendelse anses for at gøre det påkrævet, kan Søfartsstyrelsen også uanset undtagelserne i stk. 1 fastsætte nærmere bestemmelser for et skib eller en skibstypes udrustning med

.1 lægemidler og medicinsk udstyr, og

.2 behandlingsrum, herunder dettes indretning og tilhørende faciliteter.

3 Bestemmelserne gennemfører Rådets direktiv 92/29/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe, EF-Tidende 1992 L 113 s. 19.

Regel 2 Lægemidler og medicinsk udstyr

1 Ethvert skib skal medbringe lægemidler og medicinsk udstyr, hvis omfang fastsættes med typebetegnelserne henholdsvis A, B1, B2, C og CR.

2 Til den aktuelle typebetegnelse skal om bord findes en publikation med fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning, herefter benævnt fortegnelsen.

3 En fællesfortegnelse og fortegnelser over de i stk. 1 nævnte typebetegnelser udgives som særlige publikationer, som på titelbladet er benævnt » Fællesfortegnelse over lægemidler og medicinsk udstyr om bord i skibe « og » Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemidler og medicinsk udstyr type A « respektive B1, B2 og C, samt » Fortegnelse og kontroldokument over lægemidler og medicinsk udstyr type CR « , se herved regel 3, stk. 9.

4 I kontroldokumentet registreres beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr samt personligt deponerede lægemidler.

5 For alle et skibs redningsbåde, der skal være forsynet med fortegnelse type CR, kan anvendes en samlet fortegnelse.

6 I fortegnelse type CR skal findes en af Søfartsstyrelsen autoriseret vandbestandig vejledning, der udgives som en særlig publikation, benævnt » Lægemiddelfortegnelse til redningsbåde og -flåder « , se herved regel 3, stk. 9.

Regel 3 Fortegnelser m.v.

1 Mængden af lægemidler og medicinsk udstyr, der skal findes om bord, afhænger af skibets fart og antallet af ombordværende, som angivet nedenfor:

Fortegnelse A:

Skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri på havet, og som kan sejle på langfart.

Passagerskibe, der har tilladelse til at befordre flere end 100 passagerer, og som er i fart af over 4 timer i søen.

Fortegnelse B1:

Skibe, som sejler ud for EU landenes og Norges kyster i en afstand af mindre end 150 sømil fra den nærmeste havn, som har det fornødne medicinske udstyr. Kan udvides til at omfatte skibe, som sejler i en afstand af mindre end 175 sømil fra nærmeste havn, som har det fornødne medicinske udstyr, hvis skibet hele tiden befinder sig inden for redningshelikopteres aktionsradius.

Skibe med fart på Færøerne og Færø Banke samt fart på Grønlands kyster i en afstand af mindre end 150 sømil fra kysten.

Fortegnelse B2:

Skibe, der er omfattet af anvendelsesområdet for B1, men hvor sejladsen yderligere er begrænset til sejlads øst for 6 ° østlig længde.

Fortegnelse C:

Skibe, der anvendes til sejlads øst for 6 ° østlig længde i en afstand af ikke over 20 sømil fra kysten.

Fortegnelse CR:

Redningsbåde og -flåder.

2 Et skib som har tilladelse til at transportere farligt gods, som er klassificeret iht. IMDG-koden ( »International Maritime Dangerous Goods Code« ) skal supplerende til det i regel 3, stk. 1 nævnte medføre lægemidler og medicinsk udstyr i henhold til de enhver tid gældende supplementslister, der er indeholdt i »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemidler og medicinsk udstyr type A« respektive, B1, B2 og C.

3 Et passagerskib skal som en del af skibets medicinske udrustning medføre en førstehjælpstaske samt supplerende lægemidler, såfremt

.1 passagerskibet har tilladelse til at befordre flere end 500 passagerer, eller

.2 passagerskibet har tilladelse til at befordre flere end 100 passagerer og går i fart af over en times varighed i søen.

4 Førstehjælpstaskens indhold og de supplerende lægemidler er fastsat i en særlig publikation benævnt » Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemidler og udstyr i førstehjælpstaske, (type P) « , se herved regel 3, stk. 9, og tages så vidt muligt fra skibets øvrige beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr.

5 Den i stk. 4 nævnte publikation skal findes om bord i de af stk. 3 omfattede passagerskibe.

6 I skibe, der skal være forsynet med enten fortegnelse type A, B1, B2 eller førstehjælpstaske, skal der findes et eksemplar af den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog samt et eksemplar af denne forskrift. Endvidere skal der om bord findes den af Søfartsstyrelsen autoriserede sygdomsjournal til brug i skibe ved sygdomme og ulykker, inklusive temperaturskemaer og diagnosesedler.

7 I skibe, der skal være forsynet med fortegnelse type A, skal, såfremt der om bord er påmønstret ikke dansktalende besætningsmedlemmer, lægebog og fortegnelse A (Brugervejledning) tillige foreligge på engelsk.

8 I skibe som transporterer farligt gods, jf. IMDG-koden, skal forefindes en udgave af den til enhver tid gældende MFAG ( »Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods« ).

9 Oplysning om de gældende, foreskrevne mængder af lægemidler og medicinsk udstyr, dvs. henholdsvis de i regel 2, stk. 3, nævnte fortegnelser, den i regel 2, stk. 6, nævnte vejledning, og den i regel 3, stk. 4, nævnte førstehjælpstaske gives i » Meddelelser fra Søfartsstyrelsen « , jf. gældende anordning om at visse forskrifter inden for økonomi- og erhvervsministerens område ikke indføres i Lovtidende.

Regel 4 Mængden af lægemidler

1 Lægemidlerne og det medicinske udstyr skal ved enhver rejses begyndelse være til stede i de foreskrevne mængder. Finder der under rejsen et væsentligt forbrug sted, skal det forbrugte erstattes, så snart lejlighed dertil gives.

2 De foreskrevne mængder af lægemidler og medicinsk udstyr er minimumsmængder. Skibsføreren afgør i det enkelte tilfælde, om der skal medtages en større mængde end angivet i skibets fortegnelse.

Regel 5 Indkøb, forsendelse og levering af lægemidler

1 Indkøb af receptpligtige lægemidler skal ske på et apotek i Danmark. Dog kan indkøb også ske ved et apotek i et andet land inden for Den Europæiske Union.

2 Indkøb af lægemidler og medicinsk udstyr rekvireres skriftligt af rederen eller skibsføreren. I rekvisitionen oplyses, hvilken typebetegnelse anskaffelsen eller kompletteringen vedrører med angivelse af fortegnelsens identifikationsnummer.

3 Dersom særlige omstændigheder vedrørende forsyningssikkerheden gør sig gældende kan Søfartsstyrelsen tillade, at komplettering af receptpligtige lægemidler i undtagelsestilfælde kan finde sted ved rekvisition til et apotek uden for Den Europæiske Union. Når dette sker, skal det noteres i skibsdagbogen. Hvor der ikke føres skibsdagbog, skal kompletteringen indføres i tilsynsbogen.

4 Skibsføreren skal i skibsdagbogen redegøre for ethvert indkøb og for forbrug af euforiserende stoffer. Hvor der ikke føres skibsdagbog, skal redegørelsen indføres i tilsynsbogen. Ordineres euforiserende stoffer af en læge anføres tillige lægens navn og adresse.

5 Apoteket skal på rederens eller skibsførerens begæring udlevere de i fortegnelserne opførte lægemidler.

6 Lægemidler skal leveres med trykt eller maskinskrevet oplysning i henhold til vejledningen i Fortegnelserne.

7 læg emidler og sterilt medicinsk udstyr skal på udleveringstidspunktet altid have mindst 80% af sin holdbarhedsperiode tilbage.

8 Det medicinske udstyr skal opfylde anerkendte internationale standarder. Oplysningerne om det medicinske udstyr skal være affattet på dansk.

9 Over de til skibet leverede lægemidler og medicinsk udstyr udfærdiger apoteket en dokumentation, som medfølger ved leveringen.

10 Apoteket skal ved forsendelse sikre, at lægemidler og medicinsk udstyr er forsvarligt emballeret, herunder sikret forsvarligt mod kondensfugt og vejrlig.

11 Fabrikanter af oppustelige redningsflåder samt ledere af servicestationer, som foretager eftersyn og ompakning af flåder, kan skriftligt og mod forevisning af tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvirere de for redningsflåder foreskrevne lægemidler.

Regel 6 Opbevaring og kontrol af lægemidler og udstyr om bord

1 Lægemidlerne og det medicinske udstyr skal organiseres og nummereres i henhold til vejledningerne i gældende fortegnelse og i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog.

2 Midler til bekæmpelse af insekter og skadedyr samt antiseptiske stoffer med korrosive egenskaber må ikke opbevares sammen med lægemidler og medicinsk udstyr.

3 Lægemidler og sterilt medicinsk udstyr skal opbevares i originalemballagen.

4 Lægemidler og medicinsk udstyr skal anbringes på et mod fugt, stærk kulde og varme vel beskyttet sted. Opbevaringskrav, som er anført i fortegnelsernes brugervejledning, skal overholdes.

5 Medbragt lægemiddel skal påføres fortegnelsen/kontroldokumentet og på sygdomsbehandlernes begæring deponeres sammen med skibets øvrige beholdning af lægemidler.

6 Lægemidler og medicinsk udstyr til redningsbåde og redningsflåder (fortegnelse CR) skal opbevares i vandtæt emballage, der skal være mærket på iøjefaldende måde med påskriften » Fortegnelse CR « samt udløbsdato for det lægemiddel med den korteste holdbarhed.

7 Lægemidler, der indgår i type CR, må ikke være pakket i glasbeholdere.

8 Lægemidler og medicinsk udstyr skal ved skibsførerens foranstaltning underkastes eftersyn mindst én gang årligt.

9 Eftersynet har til formål at komplettere beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr og at sikre, at holdbarhedstider ikke er overskredet, og at udstyr eller emballage ikke er skadet eller korroderet. Rederen og skibsføreren skal sikre, at lægemidlerne ved leveringen er forsynet med oplysninger i henhold til Fortegnelserne.

10 Hvor der er tvivl om lægemidlets eller udstyrets kvalitet, udskiftes dette.

11 Kun receptpligtige lægemidler og medicinsk udstyr der udgør en del af skibets udrustning i henhold til gældende fortegnelse må forefindes om bord.

12 Eftersynet attesteres af skibsføreren eller sygdomsbehandleren i kontroldokumentet.

13 Ved modtagelsen af lægemidler og udstyr fra et apotek skal skibsføreren eller sygdomsbehandleren kontrollere, at kompletteringen er i orden i henhold til gældende fortegnelse, at lægemidlerne er forsynet med tekst efter anvisningen i regel 5, stk. 6, at produktets holdbarhed opfylder bestemmelsen, jf. regel 5, stk. 7, og at emballagen er intakt og uden skader efter fugt, jf. regel 5, stk. 10.

14 Mobilt genoplivningsudstyr, herunder iltflasker, ventilationsposer og iltmasker med tilhørende slanger skal afprøves og underkastes eftersyn mindst hver tredje måned.

15 Eftersynet af lægemidler og medicinsk udstyr i redningsflåder (Fortegnelse type CR) kan undtagelsesvis udskydes i en periode af længst 5 måneder.

Regel 7 Sygdomsbehandlere

1 Sygdomsbehandleren skal have mindst 24 måneders dokumenteret fartstid eller være i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis. I fiskeskibe med en længde under 9 meter skal sygdomsbehandleren opfylde betingelserne for at føre sådanne skibe.

2 Personer med dansk autorisation som sygeplejerske eller som læge kan uden den i stk. 1 krævede fartstid eller sønæringsbevis gøre tjeneste som sygdomsbehandler.

Regel 8 Sygdomsbehandling

1 Sygdomsbehandlingen om bord skal tilrettelægges og udføres efter anvisningerne i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog.

2 I de tilfælde, der er beskrevet i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog samt i sygdomsjournalen, skal sygdomsbehandleren så vidt muligt søge lægeråd ved Radio Medical Danmark. Undladelse af at søge lægeråd ved Radio Medical må kun ske efter undersøgelse af patienten.

3 Sygdomsbehandleren er ansvarlig for, at der føres journal over enhver udlevering af lægemidler og enhver behandling efter anvisningerne i sygdomsjournalen og i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog.

4 Sygdomsjournalen skal som minimum omfatte:

.1 en problembeskrivelse,

.2 oplysninger om eventuel overfølsomhed,

.3 brug af lægemidler, og

.4 iværksat behandling.

5 Yderligere oplysninger og undersøgelser suppleres efter retningslinierne i sygdomsjournalen, i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog samt efter ordination af Radio Medical Danmark.

6 Sygdomsjournaler skal opbevares utilgængeligt for andre end skibsføreren og sygdomsbehandleren.

7 Patienten har ret til indsigt i egne journaloptegnelser.

8 Afsluttede sygdomsjournaler indsendes til Søfartsstyrelsen.

Regel 9 Radio Medical Danmark

1 Lægerne ved Radio Medical Danmark har det lægelige ansvar for den behandling, der er ydet på deres foranledning.

2 Lægelig rådgivning fra Radio Medical Danmark skal udover lægelovens bestemmelser følge retningslinierne fastsat i Søfartsstyrelsens Radio Medical Instruks, i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog og i fortegnelsernes brugervejledning.

Regel 10 Udlevering af lægemidler

1 Lægemidler må udelukkende udleveres af skibsføreren eller sygdomsbehandleren.

2 Udlevering må kun ske til ombordværende personer, for hvis pleje og sundhedstilstand skibsføreren er ansvarlig ifølge søfartslovgivningen.

3 Før udlevering af lægemidler iagttages de særlige anvisninger efter regel 8, og anvisningerne i fortegnelsens brugervejledning samt på lægemidlets etiket.

4 Indtages lægemidlet ikke umiddelbart ved udleveringen, bør det udleveres i passende emballage mærket med lægemidlets navn samt doseringsangivelse.

5 Lægemidler anvendes så vidt muligt først efter rådgivning fra Radio Medical Danmark.

6 I akutte livstruende situationer o.l., hvor rådgivning fra Radio Medical Danmark ikke umiddelbart er mulig, bør den nødvendige medicinering og anden behandling foretages efter et samlet skøn over den syges tilstand. I sådanne tilfælde anføres årsagen hertil i skibsdagbogen eller, hvor en sådan ikke føres, i tilsynsbogen.

Regl 11 Uddannelse

1 Rederen skal sørge for, at skibsføreren og sygdomsbehandleren har gennemgået en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse i overensstemmelse med den udrustning af lægemidler og medicinsk udstyr, som skal findes om bord.

2 Søfartsstyrelsen fastsætter krav til udstyr, lokaler og til uddannel se af undervisere ved institutioner, der udfører uddannelser af sygdomsbehandlere, samt til uddannelsernes indhold og omfang.

3 Uddan ne lsen efter stk. 1 skal genopfriskes mindst hvert femte år.

4 Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler for efteruddannelse i overensstemmelse med den udrustning af lægemidler og medicinsk udstyr, som findes om bord, og under hensyntagen til de forekommende risici og skibenes særlige behov.

Regel 12 Pligter

1 Rederen skal sørge for, at skibsføreren og den, der varetager sygdomsbehandlingen om bord, er instrueret i og har mulighed for at opfylde de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til dette afsnit.

2 Skibsføreren, og den der er ansvarlig for sygdomsbehandlingen, påser, at skibet er forsynet med lægemidler og udstyr, som foreskrevet i regel 2 og regel 3, stk. 1-5.

3 I de tilfælde Søfartsstyrelsen forestår eller gennemfører sundhedsfremmende eller oplysende kampagner skal rederen og skibsføreren sørge for at materiale, som udgives i forbindelse med en sådan kampagne, gøres let tilgængelig for besætningen.

Regel 13 Grønland

1 For Grønland gælder dette afsnit med følgende afvigelser:

.1 Om bord i skibe hjemmehørende i Grønland skal tillige på grønlandsk findes:

.1 De i regel 2, stk. 1-6 omhandlede fortegnelser til type A, B1, B2, C og CR samt lægemiddelfortegnelsen til CR.

.2 Den i regel 3, stk. 3-5 omhandlede fortegnelse til førstehjælpstasken.

.3 Den i regel 3, stk. 6 omhandlede lægebog og blanketsæt af sygdomsjournal til brug i skibe ved sygdomme og ulykker samt dette afsnit.

.4 Den i regel 5, stk. 6, omhandlede oplysning om lægemidlerne.

.2 I stedet for det i regel 3, stk. 1 fastsatte, skal skibe hjemmehørende i Grønland, afhængig af skibets fart og antallet af ombordværende, være forsynet med følgende lægemidler og medicinsk udstyr:

Fortegnelse A:

Skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri ud over 200 sømil fra grønlandske kyster (basislinien).

Skibe der anvendes til sejlads eller fiskeri i fart nord for Thule og nord for Scoresbysund.

Fortegnelse B1:

Skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri i en afstand af mindre end 200 sømil fra grønlandske kyster (basislinien) syd for Thule og syd for Scoresbysund.

Skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri i farvandet mellem Island og Grønland (Danmarksstrædet).

Fortegnelse B2:

Lastskibe der sejler i en afstand af mindre end 30 sømil fra grønlandske kyster (basislinien) syd for Thule og syd for Scoresbysund, og som går i fart af over 4 timer i søen.

Passagerskibe, der har tilladelse til at befordre færre end 100 passagerer, og som går i fart af over 4 timer i søen. Disse passagerskibe skal tillige være forsynet med en førstehjælpstaske.

Fiskeskibe, der sejler i en afstand af mindre end 30 sømil fra grønlandske kyster (basislinien), hvor antallet af ombordværende er flere end 10 personer.

Fortegnelse C:

Fartøjer der anvendes til sejlads eller fiskeri i en afstand af mindre end 30 sømil fra grønlandske kyster (basislinien) syd for Thule og syd for Scoresbysund.

Fortegnelse CR:

Redningsbåde og –flåder.

.3 I stedet for regel 5, stk. 1, gælder, at indkøb af lægemidler skal ske på de af Hjemmestyret udpegede sygehuse. Indkøb af apotekerforbeholdte lægemidler kan også ske på et apotek i Den Europæiske Union og i EØS-lande.

.4 Den i regel 5, stk. 11 omhandlede tilladelse til at rekvirere de for redningsflåder foreskrevne lægemidler indhentes hos det i Grønland ansvarlige direktorat.

.5 I stedet for regel 10, stk. 5, gælder, at lægemidler, der normalt kun udleveres ved læge eller sygehus i Grønland, må så vidt muligt først anvendes efter rådgivning fra Radio Medical Danmark eller fra lægefaglig bistand fra det grønlandske sundhedssystem. Lægemidler, der normalt kræver rådgivning fra læger, er oplyst i brugervejledningen under anmærkninger.

.6 I stedet for regel 10, stk. 6, gælder, at i akutte livstruende situationer o.l., hvor rådgivning fra Radio Medical Danmark eller fra lægefaglig bistand fra det grønlandske sundhedssystem ikke umiddelbart er mulig, kan den nødvendige medicinering foretages efter et samlet skøn over den syges tilstand. I sådanne tilfælde anføres årsagen hertil i skibsdagbogen eller, hvor en sådan ikke føres, i tilsynsbogen.

.7 Den i regel 11 krævede uddannelse gælder ikke for skibe med fortegnelse type C.

Bemærkninger:

De i regel 2, stk. 3–6 og regel 3, stk. 6-8, nævnte publikationer forhandles af Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, 1253 København K, tlf. 33 13 59 27.Bilag 1

Bestemmelser om mobilt genoplivningsudstyr og iltflasker, jf. regel 6, stk. 14

1.1 Det mobile genoplivningsudstyr består af en iltflaske monteret med reduktionsventil, flowregulator, ventilationspose med voksenmaske og tilhørende slanger.

1.2 Flowregulatoren skal som minimum kunne dosere iltmængden i intervallet fra 0-15 liter ilt per minut.

1.3 Hvis man anvender iltflasker med pin-system, skal der forefindes ekstra pakninger i reserve.

1.4 Endvidere skal der være en tungeholder og et mekanisk sug med tilhørende sugekateter og et reservoir. Suget skal kunne fungere uden anvendelse af iltflasken.

1.5 I udstyret skal der forefindes en overskuelig betjeningsvejledning og en behandlingsvejledning for førstehjælp ved hjertestop.

2 Det mobile genoplivningsudstyr skal være samlet og klart til brug i en enhed, der let kan transporteres.

3 Skibsmedicinkistens ilt er medicinsk ilt. Når der i medicinkistefortegnelsen er anført en bestemt mængde ilt – f.eks. 4 liter i en B1-kiste – betyder dette 4 liter ilt under mindst 200 bars tryk, svarende til 800 liter »brugsilt«.

4.1 I det mobile genoplivningsudstyr skal iltflaskernes størrelse være mellem 2 og 4 liter. Med et tryk på 200 bar svarer det til følgende indhold ved atmosfæretryk

2 liters flaske 2 x 200 = 400 liter

4 liters flaske 4 x 200 = 800 liter

4.2 A-kisten skal ud over det mobile genoplivningsudstyr medbringe 20 liter ilt. Ilten i det mobile genoplivningsudstyr skal være fordelt på to flasker af 2-4 liter, således at den ene befinder sig klar til brug i genoplivningsudstyret, og den anden holdes i reserve.

Hvis der sejles med farligt gods, skal der suppleres med 20 liter ilt.

B1-kisten skal mindst medbringe 4 liter ilt, fordelt på to flasker ilt.

Hvis der sejles med farligt gods, skal der suppleres med 40 liter ilt.

B2-kisten skal mindst medbringe 4 liter ilt, fordelt på to flasker ilt.

Hvis der sejles med farligt gods, skal der suppleres med 40 liter ilt.

C-kisten indeholder kun genoplivningsudstyr, dersom man sejler med farligt gods.

5 Det mobile genoplivningsudstyr skal afprøves og underkastes eftersyn mindst hver tredje måned. Dokumentation for eftersyn indføres i skibsdagbogen, og hvor der ikke føres skibsdagbog, skal eftersynet indføres i tilsynsbogen.

6 Iltflasker skal trykprøves senest hver tiende år.

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a".