Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv.

 

I medfør af §§ 2 og 8 i lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd, § 1 og § 11, stk. 1 og 3, i lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser, § 13, stk. 4 og § 26 i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som senest ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003 og lov nr. 1462 af 22. december 2004, § 1, stk. 2 og 3, § 3, § 4, stk. 1 - 3, § 6, § 7, § 16, stk. 3, § 17, stk. 1, 5, 6, 7 og 8, § 20, stk. 1, 3 og 4, § 21, stk. 1 og 3, § 22, stk. 1 - 3, § 23, § 24, stk. 1, 2, 3 og 5, § 26, § 27, stk. 1, 3 og 4, og § 29, stk. 4 og 5, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som senest ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003 og lov nr. 1465 af 22. december 2004, § 2, stk. 4, og § 10, stk. 2, i lov om skibsmåling, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 2. februar 1993, § 11 c, stk. 5, § 11 f, og § 12, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, § 4, stk. 2, § 5, § 6, stk. 1, § 13, § 14, stk. 2, § 15, § 16, stk. 2, § 17, § 19, § 20, og § 25, stk. 6, i lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 7. januar 2000, § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, § 9, § 18 c, stk. 1, § 61, § 64 a, stk. 1, § 64 b, stk. 2, § 71, stk. 1 og 2, § 72, § 73 og § 75, i sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, som ændret ved lov nr. 1231 af 27. december 2003, § 1, stk. 3, § 2, stk. 3, og § 3, stk. 1, i lov om forhyring af skibsmandskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 589 af 29. september 1988, § 3, stk. 1 og 2, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, § 2, stk. 1, § 3, stk. 3, § 7, stk. 1, § 12, stk. 2 og 4, § 14, stk. 2, § 15, stk. 3, § 24, stk. 5, § 27, § 33, § 39, stk. 1, 3 og 4, § 40, § 133, § 142, § 175, stk. 7, § 194, stk. 5, § 198, § 199, § 201, stk. 1 og 3, § 202, stk. 1, 2 og 4, § 454, § 461, § 471, stk. 1, 2 og 5, § 475, stk. 4, § 482, stk. 1 og 3, § 485 og § 516 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 15. juni 2004, som ændret ved lov nr. 1172 af 19. december 2003, samt § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1, i lov om et skibsfartsnævn, jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 29. september 1988, fastsættes:

Henlæggelse af beføjelser

§ 1. Beføjelser som efter følgende love er tillagt økonomi- og erhvervsministeren, udøves af Søfartsstyrelsen, jf. dog §§ 2 og 3:

1) lov om Handelsflådens Velfærdsråd,

2) lov maritime uddannelser,

3) lov om skibes besætning,

4) lov om sikkerhed til søs,

5) lov om skibsmåling,

6) lov om Dansk Internationalt Skibsregister,

7) lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.,

8) søloven,

9) lov om forhyring af skibsmandskab,

10) lov om et skibsfartsnævn,

11) sømandslov, og

12) lov om ferie.

§ 2. Følgende beføjelser henlægges ikke til Søfartsstyrelsen:

1) Beføjelser efter § 2 og § 3 i lov om Handelsflådens Velfærdsråd til at udnævne Rådets medlemmer samt til at godkende Velfærdsrådets vedtægter.

2) Beføjelser efter § 11 i lov om maritime uddannelser til at udnævne formanden for Uddannelsesrådet for de Maritime Uddannelser.

3) Beføjelser efter § 4, stk. 3, i lov om sikkerhed til søs til at fastsætte regler om undersøgelse af ulykker til søs mv.

4) Beføjelser efter § 21, stk. 1 og stk. 7, og § 26, stk. 1-3, i lov om sikkerhed til søs til at nedsætte et ankenævn for søfartsforhold, udnævne formanden for nævnet og fastsætte regler om dets virksomhed, samt at nedsætte et skibstilsynsråd, at udnævne formanden for skibstilsynsrådet og fastsætte rådets forretningsorden.

5) Beføjelser efter § 12, nr. 1, 5, 6 og 7, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister til fastsættelse af regler om, i hvilket omfang sølovens bestemmelser om skibsregistrering skal finde anvendelse på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, om krav til dansk kapitalandel eller indflydelse, om indbringelse af skibsregistrators afgørelser for højere administrativ myndighed, samt om betaling af gebyr.

6) Beføjelser efter § 17, stk. 2 og 3, i lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. til at udnævne formanden for Dykkerrådet og fastsætte rådets forretningsorden.

7) Beføjelsen i § 482 i søloven til at nedsætte en særlig undersøgelseskommission.

§ 3. Beføjelsen efter § 14, stk. 2, i søloven til at træffe afgørelse om registrering af skibe, selv om betingelserne herfor efter sølovens § 1 ikke er til stede, udøves af skibsregistrator, hvis afgørelse ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Registrering og videregivelse af oplysninger

§ 4. Søfartsstyrelsen registrerer og videregiver oplysninger om fysiske og juridiske personer i det omfang, det er nødvendigt for administrationen af de i § 1 nævnte love. Lovgivningens almindelige bestemmelser om registrering og videregivelse finder anvendelse, såfremt der ikke i særlige forskrifter er gjort undtagelse herfra.

Klageadgang

§ 5. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om Handelsflådens Velfærdsråd trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 6. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om maritime uddannelser trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 7. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om skibes besætning trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Afslag på en ansøgning om sønæringsbevis kan dog indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold. De af Søfartsstyrelsen i medfør af § 4, stk. 2, § 5, § 6, stk 3, § 9, stk 2 og 3, § 10, stk. 2 og 3, § 12, § 15, stk. 1 og § 18, stk 2, trufne afgørelser kan endvidere af vedkommende rederi eller søfarendes organisation indbringes for ankenævnet.

Stk. 2. En afgørelse, der går ud på afvisning af en forhåndsfastsættelse kan dog ikke indbringes for ankenævnet.

Stk. 3. Når en af Søfartsstyrelsen foretaget forhåndsfastsættelse ikke inden en måned har været indbragt for nævnet, kan en afgørelse om den endelige besætningsfastsættelse i overensstemmelse med forhåndsfastsættelsen kun indbringes for nævnet, når der er sket ændringer i de forudsætninger, der har været afgørende for fastsættelsen.

§ 8. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om sikkerhed til søs trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Følgende afgørelser kan dog af vedkommende rederi indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold:

1) afgørelser om tilbageholdelse af skibe,

2) afgørelser om tilbagekaldelse af skibscertifikater, som er foreskrevet i medfør af loven, samt afslag på ansøgninger om fornyelse af sådanne certifikater,

3) afgørelser om tilbagekaldelse af rederiers ISM-overensstemmelsescertifikater, samt afslag på ansøgning om fornyelse af sådanne certifikater, og

4) afgørelser om anløbsforbud.

Stk. 2. Klagefristen for de i stk. 1 nævnte afgørelser er 4 uger. Ankenævnet kan se bort fra fristen, når der er særlig grund hertil.

§ 9. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om skibsmåling trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 10. De af skibsregistrator og af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om Dansk Internationalt Skibsregister trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 11. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv. trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Afgørelser om afslag ansøgning om erhvervsdykkerbevis, som er begrundet i ansøgerens helbredsmæssige forhold, kan dog indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

§ 12. De af skibsregistrator og Søfartsstyrelsen i medfør af søloven trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Dog kan de i medfør af §199 trufne afgørelser om tilbageholdelse af skibe indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold.

§ 13. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om forhyring af skibsmandskab trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 14. De af Søfartsstyrelsen i medfør af sømandsloven trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser truffet af søfartslæger vedrørende søfarende og fiskeres egnethed til skibstjeneste kan af den søfarende, fiskeren, rederiet eller Søfartsstyrelsen indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold. Dette gælder dog ikke for søfartslægers afgørelser om syns- og høreevnens betydning for arbejde i skib. Disse afgørelser kan af den søfarende, fiskeren eller rederiet indbringes for Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. Klagefristen for de i stk. 2 nævnte afgørelser er 4 uger. Ankenævnet og Søfartsstyrelsen kan se bort fra fristen, når der er særlig grund hertil.

Ikrafttrædelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 541 af 29. juni 1999 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen ophæves.

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 10. marts 2005

Bendt Bendtsen

/Jørgen Hammer Hansen