Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om normtider for visse lovpligtige syn af fiskeskibe

 

I medfør af § 3, § 17 stk. 2 og 5, og § 24 stk. 1 og 5 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26 juli 2002, som ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003 og lov nr. 1231 af 27. december 2003 og efter bemyndigelse af økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Ved følgende lovpligtige syn, som Søfartsstyrelsen foretager, anvendes normtider:

1) Første syn af nybygninger, større ombygninger og indkøbte fiskeskibe.

2) Fornyelsessyn og mellemliggende syn af fiskeskibe.

Stk. 2. Normtiden er defineret som den tid, Søfartsstyrelsen, inden for sædvanlig arbejdstid, stiller til rådighed for skibsværftet, rederen og skibsføreren for afholdelse af lovpligtige syn, uden at der opkræves betaling herfor.

Stk. 3. I normtiden indgår den tid, der af Søfartsstyrelsen er anvendt til sagsbehandling, tegningsgodkendelse, anden synsforberedelse og udfærdigelse af rapporter ved afslutning af synet. Endvidere indgår en begrænset tid til at vejlede skibsværftet, skibsledelsen og besætningen om gældende regler, og eventuelt kommende regler af betydning for skibet.

Stk. 4. Rejsetid i forbindelse med et syn er ikke indregnet i normtiden.

§ 2. Der opkræves alene betaling for overskridelse af den for det pågældende syn fastsatte normtid, når overskridelsen overstiger 1 time, dog således at der i givet fald også betales for den første times overskridelse.

Stk. 2. Betaling sker efter Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om betaling for syn af skibe m.v. 1)

§ 3. Normtiderne er optrykt som bilag til denne forskrift.

§ 4. Forskriften træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Teknisk forskrift nr. 10 af 28. november 2002 om normtider for visse lovpligtige syn af fiskeskibe ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 9. august 2004

Anne Skov Strüver

/Svend KarstensenBilag 1

Længden er længden L, som defineret i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E kapitel I regel 2(5)

 

Normtider 1. syn, nybygninger, større ombygninger

Gruppe

 

 

Klassede Skibe

Uklassede Skibe

1. skib

2. og efterfølgende skibe

1. skib

2. og efterfølgende skibe

Fiskeskibe

1. Fiskeskibe med en længde på 45 m og derover

400 timer

200 timer

------

------

2. Fiskeskibe med en længde på 30 m og derover, men med en længde under 45 m

400 timer

200 timer

500 timer

275 timer

3. Fiskeskibe med en længde på 24 m og derover, men med en længde under 30 m

350 timer

175 timer

450 timer

250 timer

4. Fiskeskibe med en længde på 15 m og derover eller et dimensionstal på 100 og derover, men med en længde under 24 m

250 timer

125 timer

300 timer

150 timer

 Bilag 2

Normtider 1. syn, indflagede skibe

Gruppe

Klassede

Uklassede

Fiskeskibe

1. Fiskeskibe med en længde på 45 m og derover

75 timer

--------------

2. Fiskeskibe med en længde på 30 m og derover, men med en længde under 45 m

75 timer

200 timer

3. Fiskeskibe med en længde på 24 m og derover, men med en længde under 30 m

75 timer

200 timer

4. Fiskeskibe med en længde på 15 m og derover eller et dimensionstal på 100 og derover, men med en længde under 24 m

50 timer

150 timer

 Bilag 3

Normtider – Fiskeskibe – Fornyelsessyn, inkl. tiden til syn på de
arbejdsmiljømæssige forhold, og mellemliggende syn

Fiskeskibe

Total synstid

Klassede

Uklassede

1. Fiskeskibe med en længde på 45 m og derover

14,5 timer

18 timer

2. Fiskeskibe med en længde på 30 m og derover, men med en længde under 45 m

12,5 timer

16 timer

3. Fiskeskibe med en længde på 24 m og derover, men med en længde under 30 m

10 timer

13 timer

4. Fiskeskibe med en længde på 15 m og derover eller et dimensionstal på 100 og derover, men med en længde under 24 m

8 timer

10 timer

5. Mellemliggende syn på fiskeskibe med en længde på 24 m og derover

5 timer

7 timer

6. Mellemliggende syn på fiskeskibe med en længde på under 24 m

4 timer

6 timer

 

Officielle noter

1) For tiden bekendtgørelse nr. 900 af 7. november 2002 om betaling for syn af skibe m.v.