Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31973L0239
 
31979L0267
 
31992L0049
 
31992L0096
 
31993L0006
 
31993L0022
 
31998L0078
 
32000L0012
 
32002L0087
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner 1)

 

I medfør af § 181, stk. 1, og § 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 25. juni 2004, og § 14, stk. 4, og § 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december 2003, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og aktieselskaber omfattet af § 7 i lov om værdipapirhandel m.v.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte virksomheder benævnes i det følgende finansielle virksomheder.

Koncerninterne transaktioner

§ 2. Ved en koncernintern transaktion forstås en transaktion af enhver art, herunder administrationsaftaler, der indgås mellem:

1) Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og

a) virksomheder, der direkte eller indirekte er forbundet med den finansielle virksomhed som dattervirksomheder, associerede virksomheder, modervirksomheder eller som modervirksomhedens associerede virksomheder og øvrige dattervirksomheder,

b) virksomheder eller personer, der er forbundet med den finansielle virksomhed gennem snævre forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 17, i lov om finansiel virksomhed, eller

c) virksomheder, der ikke er omfattet af a og b, hvor personerne i virksomhedernes ledelse for flertallets vedkommende er de samme, eller hvor virksomhederne er underlagt en fælles ledelse i medfør af en aftale eller vedtægtsbestemmelser herom.

2) Aktieselskaber omfattet af § 7 i lov om værdipapirhandel m.v. og

a) virksomheder der direkte eller indirekte er forbundet med aktieselskabet som dattervirksomhed, associeret virksomhed, moderselskab, eller som associeret virksomhed eller dattervirksomhed til et moderselskab, eller

b) virksomheder eller personer der direkte eller indirekte ejer 20 % eller mere af kapitalandelene eller stemmerettighederne i aktieselskabet, eller som indgås mellem aktieselskabet og en associeret virksomhed eller dattervirksomhed til en virksomhed, der direkte eller indirekte ejer 20 % eller mere af kapitalandelene eller stemmerettighederne i aktieselskabet.

Stk. 2. I det omfang transaktionerne er ubetydelige, finder §§ 4-6 ikke anvendelse.

§ 3. Koncerninterne transaktioner skal indgås på skriftligt grundlag.

§ 4. Koncerninterne transaktioner skal indgås på markedsbaserede vilkår. Hvis et egentligt marked ikke forefindes, skal der i stedet anvendes et begrundet skøn.
    Stk. 2. I det omfang de koncerninterne transaktioner vedrører fælles koncernopgaver, administration eller fælles funktioner i øvrigt, kan omkostningsdækkende basis anvendes. Omkostningerne og omkostningsfordelingen må ikke begunstige en finansiel virksomhed eller en virksomhed omfattet af § 2 på bekostning af en anden finansiel virksomhed eller en anden virksomhed omfattet af § 2. Tilsvarende gælder for skift mellem anvendelsen af markedsvilkår og omkostningsdækkende basis samt ved ændring af omkostningsfordelingsmetode.
    Stk. 3. Fastsættelsen af prisen eller omkostningerne for den enkelte transaktion skal fremgå af bilaget til transaktionen eller andet skriftligt grundlag.

Retningslinier

§ 5. Den finansielle virksomhed skal udfærdige skriftlige, generelle retningslinier for koncerninterne transaktioner.

Stk. 2. Retningslinierne skal godkendes af den finansielle virksomheds bestyrelse.

Forretningsgange

§ 6. Den finansielle virksomhed skal udarbejde skriftlige forretningsgange for koncerninterne transaktioner, der som minimum skal indeholde oplysninger om,

1) hvilke virksomheder eller personer den finansielle virksomhed har den i § 2 angivne forbindelse med,

2) vilkårene for transaktionerne, jf. § 4, herunder beregning af pris for hver enkelt type transaktion,

3) omkostningsfordelingsmetode og

4) øvrige forhold af væsentlig betydning.

Stk. 2. Forretningsgangene skal sikre, at

1) transaktionerne indgås på skriftligt grundlag,

2) transaktioner efterfølgende kan fremfindes og dokumenteres,

3) der kan foretages revision af transaktionerne og dokumentationen herfor, og

4) overholdelse af retningslinierne kan efterprøves.

Straf

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-6 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.

Stk. 2. B ekendtgørelse nr. 792 af 10. juli 2004 om koncerninterne transaktioner ophæves samtidig.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 1. september 2004

Henrik Bjerre-Nielsen

/Jørgen Kragh

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF, (konglomeratdirektivet) (EF-Tidende 2003 nr. L 35, s.1).