Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om reklamering med priseksempler og med samlerabat indenfor forbrugerskadeforsikring

 

Formålet med denne vejledning er at sikre, at der ved prisreklamering og reklamering med samlerabat for almindeligt forekommende forbrugerforsikringer gives forbrugerne præcis og relevant information med henblik på at hindre vildledning og forbedre prisgennemsigtigheden og priskonkurrencen. Vejledningen omfatter reklamer i alle medier, dvs. pressen, fjernsyn, radio og andre elektroniske medier, friluftsreklamer, film, direkte reklame osv.

1. Reklamer der indeholder priseksempler

Hvis en reklame indeholder oplysninger om prisen på en forsikring, skal den tillige indeholde følgende oplysninger:

Autoforsikringer

– hvilket geografisk område priseksemplet vedrører

– hvilken biltype eller vægtklasse eksemplet vedrører

– hvor mange års skadefri kørsel eksemplet forudsætter

– højeste og laveste præmie samt antal præmietrin. Hvis oprykning til højere præmietrin forudsætter mere end et års skadefri kørsel, skal dette tillige oplyses. Hvis skade medfører nedrykning med mere end to trin, skal dette oplyses

– størrelse af eventuel selvrisiko

– hvis den udbudte forsikring ikke omfatter friskadedækning uden selvrisiko (for skade på glas, skade forårsaget af brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri og røveri samt skade som følge af nedstyrtende ting) skal dette oplyses

– hvis forsikringen alene omfatter ansvarsdækning, skal dette tydeligt fremhæves.

Familieforsikringer

– hvilken indbosum eksemplet vedrører

– hvilket geografisk område eksemplet vedrører

– størrelse af eventuel selvrisiko

– hvis forsikringen indeholder væsentlige indskrænkninger i forhold til familiebasisforsikringens grundbestanddel, skal disse specificeres.

Husejerforsikring/villaforsikring

– størrelsen af det hus eksemplet vedrører samt eventuelle krav om, at huset kun må være i en etage

– hvilket geografisk område eksemplet vedrører

– størrelse af eventuel selvrisiko

– hvis forsikringen ikke omfatter dækning for svamp og skjulte rør, skal dette oplyses.

Fritidshusforsikring

– størrelsen af det hus eksemplet vedrører samt eventuelle krav om, at huset kun må være i en etage

– hvilket geografisk område eksemplet vedrører

– størrelse af eventuel selvrisiko

– i hvilket omfang indboforsikring er inkluderet, herunder hvilken indbosum

– hvis forsikringen ikke omfatter dækning for svamp og skjulte rør, skal dette oplyses.

Hvis et priseksempel ikke er repræsentativt for selskabets priser for den pågældende type forsikring, skal dette klart fremgå.

Væsentlige afvigelser i vilkår og indskrænkninger i dækningsområde i øvrigt i forhold til, hvad der er sædvanligt skal angives i reklamen.

Andre oplysninger af væsentlig betydning for forbrugerens bedømmelse af forsikringsudgifterne f.eks. særlige regler om rabat og præmieefterbetaling skal angives i reklamen.

Reklamer vedrørende samlerabat

Hvis der reklameres med samlerabat, dvs. rabat ved tegning af flere forsikringer, må reklamen ikke udformes på en sådan måde, at den skaber et urigtigt indtryk af, at rabatten i sig selv siger noget om selskabets priser i forhold til andre selskabers priser.

Betingelserne for at opnå rabatten skal angives, og størrelsen af rabatten på de enkelte forsikringer skal oplyses.

Angives rabatten i kroner skal den tillige opgives i procent eller forsikringspræmien angives uden rabat.

Hvis annoncen indeholder oplysninger om en samlet pris ved køb af flere forsikringer, skal prisen på de enkelte forsikringer, når disse er tegnet isoleret (uden at betingelserne for at opnå rabat er til stede) angives.

Priseksempler der giver mulighed for at tegne forsikring ved udfyldelse af en kupon

Hvis en annonce/reklame med priseksempler ved indsendelse af en kupon eller lignende giver mulighed for at tegne en forsikring, der afviger fra eksemplet/eksemplerne, må annoncen/reklamen (udover eksemplet) indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at disse kan danne grundlag for en forsvarlig bedømmelse af forsikringen.

Det skal i reklamen oplyses, at forbrugeren kan få tilsendt forsikringsbetingelserne inden forsikring tegnes.

Reklamering, der ikke er i overensstemmelse med ovenstående, må som altovervejende hovedregel anses for at være i strid med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet, jf. lov om finansiel virksomhed § 43, stk. 1.

Vejledningen erstatter Forbrugerombudsmandens retningslinier for reklamering med pris-eksempler og med samlerabat indenfor forbrugerskadeforsikring fra december 1992.

Finanstilsynet, den 1. oktober 2004

Annette Bjåland Andersen

/Bettina Agerskov