Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om værdipapirhandlere der driver et alternativt handelssystem

 

I medfør af § 16, stk. 2, og § 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. nr. 1269 af 19. december 2003, som ændret ved lov nr. 491 af 9. juni 2004, fastsættes:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på værdipapirhandlere omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om værdipapirhandel m.v., der alene eller i forening driver et alternativt handelssystem, hvor der handles værdipapirer.

Stk. 2. Ved alternativt handelssystem forstås et multilateralt system, drevet af en eller flere fysiske eller juridiske personer, der, inden for systemet og efter ufravigelige regler, sætter forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af værdipapirer i forbindelse med hinanden på en sådan måde, at der indgås en aftale.

Stk. 3. Ved værdipapirer forstås et instrument som nævnt i § 2 i lov om værdipapirhandel m.v.

Underretning af Finanstilsynet

§ 2. En værdipapirhandler, jf. § 1, stk. 1, der har til hensigt at drive virksomhed omfattet af § 1, skal underrette Finanstilsynet herom, inden aktiviteten påbegyndes. Underretning skal gives skriftligt og som minimum indeholde oplysninger om

1) handelsprocessen, herunder oplysninger om hvorledes tredjeparter, jf. § 1, stk. 2, sammenbringes inden for systemet,

2) regler der indeholder vilkårene for handelssystemets funktion, jf. § 3,

3) regler for adgang til handelssystemet,

4) handelssystemets brugere,

5) de værdipapirer handelssystemet optager til handel,

6) regler og procedurer for clearing og afvikling af transaktioner gennemført i handelssystemet, og

7) forretningsgange der sikrer, at driften foregår på en betryggende og hensigtsmæssig måde, jf. § 8.

Stk. 2. Foretages der væsentlige ændringer i den måde, hvorpå handelssystemet drives, skal vær-dipapirhandleren give Finanstilsynet meddelelse herom, inden ændringen foretages.

Redelig og ordentlig handel

§ 3. Værdipapirhandlere, jf. § 1, stk. 1, skal fastsætte regler, der indeholder vilkårene for handelssystemets funktion og sikrer, at handlen på systemet foregår på en redelig og ordentlig måde og indenfor lovgivningens rammer sikrer alle berørte en ligelig behandling.

§ 4. Værdipapirhandlere, jf. § 1, stk. 1, skal informere brugeren af handelssystemet på en måde, som sætter brugeren i stand til at anvende handelssystemet effektivt og til at forstå de risici, som er forbundet med anvendelsen. Herunder skal værdipapirhandlere informere brugeren om karakteren af forholdet mellem værdipapirhandlere, jf. § 1, stk. 1, og brugeren.

§ 5. Værdipapirhandlere, jf. § 1, stk. 1, skal tilbyde eller sikre, at der findes tilstrækkelig offentligt tilgængelig information, som giver brugeren mulighed for at bedømme en investering i de værdipapirer, der er optaget til handel i systemet.

Stk. 2. Brugernes erfaring med investering og karakteren af de handlede værdipapirer skal indgå ved vurderingen af, om information omfattet af stk. 1 giver brugeren mulighed for at bedømme en investering.

Offentliggørelse af førhandelsinformation

§ 6. For værdipapirer, der udbydes i systemet og som ligeledes er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer, påhviler det værdipapirhandlere, jf. § 1, stk. 1, at offentliggøre de aktuelle købs– og salgskurser, der kan handles til i systemet.

Stk. 2. Oplysninger omfattet af stk. 1 skal i handelssystemets almindelige åbningstid være tilgængelige for offentligheden mod et rimeligt vederlag.

Kontrolforanstaltninger

§ 7. Værdipapirhandlere, jf. § 1, stk. 1, skal etablere og opretholde effektive ordninger og procedurer til regelmæssig kontrol af, om brugerne overholder handelssystemets regelsæt om vilkårene for handelssystemets funktion, jf. § 3.

Stk. 2. For at kunne påvise brud på handelssystemets regelsæt om vilkårene for handelssystemets funktion eller adfærd, som kunne indebære markedsmisbrug, skal værdipapirhandlere, jf. § 1, stk. 1, i mindst 5 år opbevare information om transaktioner, som foretages af deres brugere under anvendelse af systemet.

Stk. 3. Værdipapirhandlere, jf. § 1, stk. 1, skal straks underrette Finanstilsynet om væsentlige brud på handelssystemets regelsæt eller adfærd, som kunne indebære markedsmisbrug.

§ 8. Værdipapirhandlere, jf. § 1, stk. 1, er ansvarlige for, at driften af handelssystemet foregår på en betryggende og hensigtsmæssig måde.

Stk. 2. Det påhviler værdipapirhandlere, jf. § 1, stk. 1, at

1) sørge for, at handelssystemet har betryggende tekniske systemer, der sikrer, at de tilbudte ydelser faktisk kan leveres, og

2) at sørge for, at der er beredskabsplaner i tilfælde af systemnedbrud.

Clearing

§ 9. Værdipapirhandlere, jf. § 1, stk. 1, skal straks underrette brugerne af systemet om brugernes respektive ansvar for clearing og afvikling af transaktioner, der gennemføres via systemet.

Straffebestemmelser

§ 10. Overtrædelse af denne bekendtgørelses §§ 2-4, § 5, stk. 1, §§ 6-7, § 8, stk. 2, og § 9 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2004.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 4. oktober 2004

Henrik Bjerre-Nielsen

/Stig Nielsen