Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Erklæring om adkomst
(til brug for tinglysning af pant, udlæg eller lign. i andelsboliger)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erklæringer m.v. efter § 4 a i lov om
andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

 

I medfør af § 4 a, stk. 3, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 2. juli 2001, som ændret ved lov nr. 204 af 29. marts 2004, fastsættes:

§ 1. Til brug for tinglysning af et pantebrev eller retsforfølgning i en andel skal andelsboligforeningen efter § 4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber efter anmodning fra andelshaveren, långiveren eller udlægshaveren afgive en erklæring på en særlig blanket udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, jf. bilag 1.

Stk. 2. Med anmodningen om foreningens afgivelse af erklæring skal vedlægges kopi af det pantebrev eller det dokument om retsforfølgning, som ønskes tinglyst. Endvidere skal vedlægges en udskrift eller en kopi af en udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Udskriften skal indeholde oplysning om ejendommens ejerforhold og andelslejlighedens adresse. Er der i vedtægterne fastsat en lånegrænse efter § 6 a, stk. 2, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, og afgives erklæringen til brug for pantsætning, skal anmodningen vedlægges oplysning om den aktuelle restgæld på eventuelle foranstående lån.

§ 2. Erklæringen afgives på andelsboligforeningens vegne af bestyrelsen i overensstemmelse med de tegningsregler, som gælder efter foreningsvedtægten. Er der ikke fastsat regler herom i vedtægten, afgives erklæringen af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Erklæringen kan endvidere afgives af foreningens administrator, såfremt bestyrelsen har bemyndiget vedkommende til at afgive sådanne erklæringer.

§ 3. Andelsboligforeningen skal gennem afgivelse af erklæring efter § 1 attestere, at den person, som det pantebrev eller den retsforfølgning, som ønskes tinglyst, vedrører, er godkendt som andelshaver med brugsret til den bolig- eller erhvervsenhed, som pantebrevet eller dokumentet om retsforfølgning angiver under henvisning til en i BBR anført adresse.

Stk. 2. Andelsboligforeningen skal endvidere oplyse, om foreningen i forbindelse med andelshaverens køb af andelen har stillet garanti for en del af købesummen før den 1. januar 2005. Har foreningen stillet garanti, skal foreningen give oplysning om, hvornår og overfor hvem garantien er stillet og størrelsen af det garanterede beløb. Endelig skal andelsboligforeningen, når den afgiver erklæring til brug for tinglysning af pant i en andel, oplyse, om andelsboligforeningens vedtægter indeholder begrænsning af adgangen til pantsætning til 80 pct. af pantets værdi på lånetidspunktet. Indeholder vedtægterne en lånegrænse, skal andelsboligforeningen erklære, at lånegrænsen ikke overskrides som følge af den pantsætning, hvortil der afgives erklæring.

§ 4. Andelsboligforeningen skal behandle anmodninger om afgivelse af erklæring i den rækkefølge, de er modtaget.

Stk. 2. Andelsboligforeningen skal afgive erklæringen inden 3 uger, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, som udgør en rimelig begrundelse for en længere frist.

§ 5. Er der ikke sammenfald mellem den person, der står anført som andelshaver på pantebrevet eller dokumentet om retsforfølgning, og den person, som foreningen har godkendt som andelshaver, skal andelsboligforeningen oplyse herom i erklæringen. På samme måde skal foreningen oplyse om andre forhold, som er omfattet af erklæringen, men som ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Stk. 2. Er pantsætningen helt eller delvis i strid med en efter § 6 a, stk. 2, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i vedtægterne fastsat lånegrænse, kan andelsboligforeningen nægte at afgive erklæring.

§ 6. Reglerne i §§ 1-5 finder tilsvarende anvendelse på de i kapitel III i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber nævnte boligaktieselskaber og lignende.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2005.

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 29. november 2004

Jesper Rasmussen

/Mette PreislerBilag 1

Erklæring om adkomst
(til brug for tinglysning af pant, udlæg eller lign. i andelsboliger)

(udfyldes med blokbogstaver)

Herved erklærer

 

, at

 

 

(andelsboligforeningens navn)

 

 

 

 

 

(andelshavers fulde navn)

 

 

er godkendt af andelsboligforeningens bestyrelse som andelshaver med brugsret til

 

beliggende

 

(andelslejlighedens nr.)

(andelslejlighedens adresse)

 

Oplysninger om tinglysningsdokumentet (sæt kryds):
(udfyldes af långiver/kreditor)

 

AU1783_1.GIF Size: (11 X 11) pantebrev

1.GIF Size: (11 X 11) udlæg

1.GIF Size: (11 X 11) udpantning

1.GIF Size: (11 X 11) andet (angiv dokumenttype)

 

Beløb angivet i tinglysningsdokumentet:

 

 

kr.

 

 

Navn på långiver/kreditor:

 

 

 

 

 

 

Har andelsboligforeningen i forbindelse med andelshaverens køb af andelen stillet garanti for en del af købesummen?

Nej 1.GIF Size: (11 X 11) / ja 1.GIF Size: (11 X 11) - hvis ja oplyses:

 

 

- størrelsen af det garanterede beløb

 

kr.

 

 

- dato for garantistillelse

 

 

 

 

- långivers navn

 

 

 

 

Udfyldes kun ved pantsætning: Indeholder andelsboligforeningens vedtægter begrænsning af adgangen til pantsætning til 80 procent af pantets værdi på lånetidspunktet?

Nej 1.GIF Size: (11 X 11) / ja 1.GIF Size: (11 X 11) - hvis ja erklæres, at nærværende pantsætning overholder denne grænse.

 

Foreningens eventuelle bemærkninger til det i erklæringen oplyste:

 

 

 

 

 

Dato

 

Underskrifter (bestyrelsen/tegningsberettigede)

 

 

 

Dato

 

Underskrifter (bestyrelsen/tegningsberettigede)

 

 

 

Dato

 

Underskrifter (bestyrelsen/tegningsberettigede)

 

 

 

Dato

 

Underskrifter (bestyrelsen/tegningsberettigede)

 

 

 

Dato

 

Underskrifter (bestyrelsen/tegningsberettigede)