Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af visse bestemmelser i søloven

(Ophævelse af reglerne om Globalbegrænsningskonventionen af 1976)

 

§ 1. I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 228 af 21. april 1999 om ændring af søloven ophæves kapitel 8 a, § 178, stk. 4, 1. pkt., og kapitel 9 a i søloven med virkning fra 1. april 2005.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 28. oktober 2004

Bendt Bendtsen

/Jørgen Hammer Hansen