Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt 1)

 

I medfør af § 16, 2. pkt., § 35, 2. pkt. og § 54, stk. 2, i lov nr. 362 af 19. maj 2004 om forsikringsformidling fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

1) Forsikringsmæglervirksomheder.

2) Forsikringsagentvirksomheder.

3) Underagentvirksomheder.

4) Forsikringsdistributørvirksomheder.

5) Filialer af virksomheder omfattet af nr. 1-4.

§ 2. Virksomheder, der er omfattet af § 1, nr. 1, jf. nr. 5, skal give kunden oplysninger efter lov om forsikringsformidling §§ 13-15 i papirformat eller i andet varigt medium.

Stk. 2. Virksomheder, der er omfattet af § 1, nr. 2-4, jf. nr. 5, skal give kunden oplysninger efter denne bekendtgørelse eller efter lov om forsikringsformidling § 33 og § 34 i papirformat eller i andet varigt medium.

§ 3. Ved en forbrugerforsikringsaftale forstås i denne bekendtgørelse en skades- eller livsforsikringsaftale, der indgås mellem en formidler af et forsikringsselskabs produkter og en forbruger om dækning af dennes risici.

Kapitel 2

Informationspligt

§ 4. Inden en forbrugerforsikringsaftale indgås, skal virksomheder, der er omfattet af § 1, nr. 2-4, jf. nr. 5, udlevere et dokument, der i en kortfattet form indeholder tydelige og let forståelige oplysninger om den forbrugerforsikring, der tegnes. Hvis forbrugerforsikringsaftalen indgås via internettet, skal oplysningerne fremgå af virksomhedens hjemmeside.

Stk. 2. Virksomheden skal i dokumentet eller på hjemmesiden mindst give oplysning om

1) at forbrugeren har krav på snarest muligt at få udleveret forsikringsbetingelserne,

2) forbrugerforsikringsaftalens dækningsomfang, herunder muligheden for at forbrugeren er dækket via andre forsikringer og om konsekvenserne heraf,

3) forbrugerforsikringsaftalens løbetid og eventuelle muligheder for fornyelse,

4) betingelserne for opsigelse af forbrugerforsikringsaftalen, herunder om forbrugerens adgang til at træde tilbage fra aftalen (fortrydelsesret),

5) hvor forbrugeren skal henvende sig, hvis der opstår en skade,

6) hvortil klager over forbrugerforsikringsaftalen eller forsikringsformidlingen kan indgives, og

7) om formidleren modtager provision, og at forbrugeren på anmodning kan få oplyst provisionens størrelse.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor forbrugerforsikringsaftalen dækker skader på produkter, skal virksomheden i dokumentet tillige give oplysning om, hvorledes forbrugerforsikringsaftalen giver dækning udover købelovens regler om mangelsbeføjelser.

§ 5. Hvis øjeblikkelig forsikringsdækning er nødvendig, eller hvis forbrugeren telefonisk eller over internettet har anmodet herom, og det ikke er muligt at udlevere dokumentet forud for forbrugerforsikringsaftalens indgåelse, jf. § 4, stk. 1, skal virksomheden sende dette til forbrugeren straks efter forbrugerforsikringsaftalens indgåelse.

§ 6. Formidler en virksomhed, der er omfattet af § 1, nr. 2-4, jf. nr. 5, mere komplicerede forsikringsprodukter end forbrugerforsikringsprodukter, skal oplysningerne i henhold til lov om forsikringsformidling § 34 afpasses efter kompleksiteten af det eller de forsikringsprodukter, der formidles.

Kapitel 3

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 7. Overtrædelse af §§ 4 - 6 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 2002 om forsikringsformidleres informationspligt.

Finanstilsynet, den 14. november 2004

Henrik Bjerre-Nielsen

/Vibeke Olesen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 92/2002/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling, (EF-Tidende 2003 nr. L9, s 3)