Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Anvendelsesområde
    Kapitel 2Finanstilsynets Underagentregister
    Kapitel 3Forsikringsagentvirksomhedens eller administrationsselskabets anmeldelse om registrering
    Kapitel 4Tilsyn og straffebestemmelser
    Kapitel 5Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering i Finanstilsynet af underagentvirksomheder og administrationsselskaber 1)

 

I medfør af § 37, stk. 7, og § 54, stk. 2, i lov nr. 362 af 19. maj 2004 om forsikringsformidling fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

1) Forsikringsagentvirksomheder.

2) Administrationsselskaber, der handler på vegne af virksomheder omfattet af nr. 1.

3) Filialer af virksomheder omfattet af nr. 1 og 2.

Kapitel 2

Finanstilsynets Underagentregister

§ 2. Finanstilsynet fører et elektronisk register over underagentvirksomheder og administrationsselskaber, der har indgået aftale om salg af forsikringsprodukter med en forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab.

Stk. 2. Registeret, herefter kaldet Underagentregisteret, er offentligt tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside.

§ 3. Underagentregisteret indeholder angivelse af:

1) Navn, CVR nr. og adresse på den forsikringsagentvirksomhed, det administrationsselskab eller den filial, jf. § 1, der har indgået forsikringsformidlingsaftaler med den i nr. 2 angivne underagentvirksomhed eller administrationsselskab.

2) Underagentvirksomhedens eller administrationsselskabets navn, CVR nr. og adresse.

3) Navnene på den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i underagentvirksomheden eller administrationsselskabet.

4) I hvilket land eller lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der udøves forsikringsformidling.

§ 4. Enhver underagentvirksomhed og ethvert administrationsselskab får et registreringsnummer. Datoen for registrering indføres i Underagentregisteret.

Kapitel 3

Forsikringsagentvirksomhedens eller administrationsselskabets anmeldelse om registrering

§ 5. Snarest muligt efter at en forsikringsagentvirksomhed, et administrationsselskab eller filial har indgået aftale med en underagentvirksomhed eller et administrationsselskab om på forsikringsagentvirksomhedens vegne at formidle de mellem parterne aftalte forsikringsprodukter, skal forsikringsagentvirksomheden, administrationsselskabet eller filialen anmelde underagentvirksomheden eller administrationsselskabet til Underagentregisteret. Anmeldelsen skal dog senest foretages inden udløbet af hvert kvartal.

§ 6. Forsikringsagentvirksomheden, administrationsselskabet eller filialen kan foretage anmeldelse til Underagentregisteret på Finanstilsynet s elektroniske anmeldelsesblanket. De erklæringer, som skal indsendes sammen med anmeldelsen, kan indsendes elektronisk.

Stk. 2. Forsikringsagentvirksomheden, administrationsselskabet eller filialen skal ved elektronisk anmeldelse benytte en af Finanstilsynet accepteret digital signatur.

§ 7. Anmeldelsen skal indeholde de i § 3, nr. 2-4, angivne oplysninger.

Stk. 2. Samtidig med anmeldelse efter stk. 1 skal forsikringsagentvirksomheden, administrationsselskabet eller filialen indsende erklæring til Finanstilsynet om,

1) at der er tegnet en ansvarsforsikring eller en tilsvarende garantistillelse, der opfylder reglerne i kapitel 3 og 5 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler, og

2) at forsikringsagentvirksomheden, administrationsselskabet eller filialen har modtaget erklæring fra underagentvirksomheden eller administrationsselskabet om, at personer omfattet af § 3, nr. 3, og personalet hos underagentvirksomheden, der er direkte beskæftiget med forsikringsformidlingen, opfylder betingelserne i § 37, stk. 2, og § 39 i lov om forsikringsformidling og regler udstedt i medfør heraf.

§ 8. Det påhviler forsikringsagentvirksomheden, administrationsselskabet eller filialen snarest muligt efter ændringer i det allerede registrerede eller ved ophør af en forsikringsformidlingsaftale at indsende anmeldelse herom til Finanstilsynet, jf. § 7, med angivelse af ændrings - eller ophørsdato. Anmeldelsen skal dog senest foretages inden udløbet af hvert kvartal. § 6 finder tilsvarende anvendelse på anmeldelsen.

§ 9. Finanstilsynet registrerer de anmeldte oplysninger i Underagentregisteret, medmindre det anmeldte er i strid med lov om forsikringsformidling.

Stk. 2. Forsikringsagentvirksomheden, administrationsselskabet eller filialen er ansvarlig for rigtigheden af de anmeldte oplysninger.

Kapitel 4

Tilsyn og straffebestemmelser

§ 10. Forsikringsagentvirksomheden, administrationsselskabet eller filialen skal hvert år senest den 1. april indsende erklæring til Finanstilsynet om, at forretningsgange og administrative procedurer vedrørende behandling af de fra underagentvirksomheden eller administrationsselskabet modtagne erklæringer efter § 37, stk. 2, i lov om forsikringsformidling, er forsvarlige. Forsikringsagentvirksomhedens, administrationsselskabets eller filialens erklæring skal indsendes første gang den 1. april 2006.

§ 11. Med bøde straffes en forsikringsagentvirksomhed, et administrationsselskab eller filial, der overtræder § 5, § 7 og § 8.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal Finanstilsynet senest den 1. juli 2005 have registreret de underagentvirksomheder og administrationsselskaber, der har indgået forsikringsformidlingsaftale med en forsikringsagentvirksomhed, et administrationsselskab eller filial, jf. § 2.

Stk. 3. Aftaler om forsikringsformidling, som en forsikringsagentvirksomhed, et administrationsselskab eller filial inden den 1. januar 2005 har indgået med en underagentvirksomhed eller et administrationsselskab forbliver i kraft uden registrering indtil den 1. juli 2005.

Finanstilsynet, den 14. november 2004

Henrik Bjerre-Nielsen

/Vibeke Olesen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 92/2002/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling, (EF-Tidende 2003 nr. L 9, s 3.)