Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31973L0239
 
31979L0267
 
31988L0357
 
31990L0619
 
31991L0371
 
31992L0049
 
31992L0096
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde
  Kapitel 2Oprettelse af filial
  Kapitel 3Regnskabsindberetning og investeringsregler m.v.
  Kapitel 4Påbud om nødvendige foranstaltninger og tilbagekaldelse af tilladelse
  Kapitel 5Overdragelse af forsikringsbestande
  Kapitel 6Afvikling af filialen
  Kapitel 7Særlige bestemmelser vedrørende skadesforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Schweiz
  Kapitel 8Særlige bestemmelser vedrørende forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i visse dele af det øvrige udland samt livsforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Schweiz
  Kapitel 9Straffebestemmelser
  Kapitel 10Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1)  

 

I medfør af § 1, stk. 3, og § 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 25. juni 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ønsker at udøve forsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial.

Kapitel 2

Oprettelse af filial

§ 2. Finanstilsynet kan give tilladelse til, at et forsikringsselskab omfattet af § 1 udøver virksomhed her i landet gennem en filial. Selskabet kan på baggrund af de betingelser, der er fastsat i lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, få tilladelse til at udøve den form for virksomhed, som selskabet udøver i hjemlandet, hvis

1) det er hjemlet i international aftale eller

2) Finanstilsynet skønner, at der indrømmes danske selskaber tilsvarende ret i vedkommende hjemland.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at et sådant forsikringsselskab kan udøve virksomhed her i landet, at det i sit hjemland er etableret som et aktieselskab eller et gensidigt selskab. Finanstilsynet kan dispensere fra denne betingelse, hvis selskabet i hjemlandet lovligt udøver forsikringsvirksomhed uden at være et aktieselskab eller et gensidigt selskab.

Stk. 3. Oprettelsen af en filial skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Samtidig med anmeldelsen skal ansøgning om tilladelse indgives til Finanstilsynet .

Stk. 4. Bekendtgørelse om koncession til skadesforsikringsselskaber og bekendtgørelse om koncession til livsforsikringsselskaber finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse ved ansøgning om tilladelse.

§ 3. Med den i § 2, stk. 3, nævnte ansøgning om oprettelse af en filial skal følge:

1) Officiel erklæring om at selskabet er lovligt bestående i sit hjemland. Erklæringen skal tillige indeholde oplysning om, hvor længe selskabet har udøvet den anmeldte virksomhed i hjemlandet, og om, hvorvidt der i de sidste 3 år fra de derværende myndigheders side er gjort bemærkninger mod den måde, hvorpå virksomheden er udøvet.

2) Eksemplarer af selskabets årsrapporter for de 3 sidste regnskabsår.

3) En af selskabet afgivet erklæring om, at det forpligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold at underkaste sig dansk ret og danske domstoles afgørelse.

4) Den originale fuldmagt for generalagenten.

5) Bevis for at generalagenten opfylder de i § 5 angivne betingelser.

6) Et eksemplar af selskabets vedtægter.

7) En fortegnelse over selskabets bestyrelsesmedlemmer.

8) Bevis for at selskabet har opfyldt sin forpligtelse efter § 9.

Stk. 2. Finanstilsynet kan forlange, at der indsendes en autoriseret oversættelse af de i stk. 1 nævnte bilag.

§ 4. Ansøgning om tilladelse skal indeholde en af selskabet udarbejdet driftsplan for den virksomhed, som selskabet agter at udøve her i landet.

Stk. 2. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse ved udarbejdelse af driftsplanen.

Stk. 3. Har Finanstilsynet ikke inden 6 måneder efter modtagelsen af en ansøgning om tilladelse afgivet udtalelse om ansøgningen, kan selskabet indbringe sagen for domstolene.

§ 5. Selskabet skal vælge en generalagent til at lede filialen, der ikke kan tegnes uden generalagentens medvirken. Generalagenten skal have beføjelse til at forpligte virksomheden overfor tredjemand samt til at repræsentere virksomheden i øvrigt, herunder overfor Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt under søgsmål mod virksomheden.

Stk. 2. Et selskab må kun have én generalagent her i landet.

Stk. 3. Generalagenten kan meddele prokura til én eller flere underagenter.

Stk. 4. Generalagenter skal være myndige personer og have bopæl her i landet samt i de sidste 2 år have været bosiddende her i landet. Finanstilsynet kan dispensere fra kravet om de 2 års bosættelse.

Stk. 5. Et her i landet hjemmehørende aktieselskab, anpartsselskab eller interessentskab kan være generalagent, såfremt generalagenten som sin repræsentant udpeger en person, der opfylder de i stk. 4 nævnte betingelser for at være generalagent.

§ 6. Opfylder en generalagent ikke længere betingelserne i § 5, bliver han ude af stand til at udføre sit hverv, frasiger han sig dette eller tilbagekaldes hans fuldmagt, uden at en anden generalagent bliver valgt af selskabet, skal Finanstilsynet, såfremt filialen fortsat skal bestå, ansætte en generalagent, der fungerer, indtil en anden er valgt af selskabet, eller indtil den tidligere generalagent atter kan overtage sit hverv.

§ 7. Selskabet skal råde over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af forsikringsmæssige hensættelser. Driver selskabet livsforsikringsvirksomhed her i landet, skal der ved filialen være ansat en ansvarshavende aktuar. Bestemmelserne i § 108, stk. 2–7, i lov om finansiel virksomhed finder anvendelse for de under 2. pkt. nævnte selskaber.

§ 8. Selskaber, som udøver forsikringsvirksomhed her i landet, skal i deres benævnelse på tydelig måde angive selskabets navn, hjemland og egenskab af aktieselskab, gensidigt selskab eller lignende. Bestemmelserne i § 11, stk. 3 og 4, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse for selskaber omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Selskabet skal i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold være underkastet dansk ret og danske domstoles afgørelse.

§ 9. Selskabet skal her i landet være i besiddelse af midler, som er tilstrækkelige til at modsvare selskabets bruttoforpligtelser hidrørende fra her i landet direkte tegnede forsikringer. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser finder anvendelse ved beregning af de forsikringsmæssige hensættelser.

Stk. 2. Selskabet skal endvidere her i landet være i besiddelse af midler svarende til kapitalkravet for den forsikringsbestand, der henhører under filialen. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber finder anvendelse ved opgørelse af kapitalkravet.

Stk. 3. Reglerne om minimumskapitalkravet i § 126 i lov om finansiel virksomhed finder anvendelse for selskaber omfattet af denne bekendtgørelse. En fjerdedel af minimumskapitalkravet skal dækkes af fondsaktiver registreret i en værdipapircentral eller af indskud i pengeinstitutter eller af andre aktiver, der indlægges i et pengeinstitut. For pengeinstituttet skal angives navn og registreringsnummer samt det kontonummer, hvorunder aktivet er indlagt i pengeinstituttet. For fast ejendom, der tilhører selskabet, tinglyses et ejerpantebrev.

§ 10. Selskabet må ikke påbegynde forsikringsvirksomhed her i landet, før tilladelse er givet, og registrering er sket.

Stk. 2. For forpligtelser, der forinden registreringen er indgået på filialens vegne, hæfter de, der har indgået forpligtelsen eller har medansvar herfor, solidarisk sammen med selskabet i overensstemmelse med bestemmelsen i § 22, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

§ 11. Har myndighederne i selskabets hjemland, efter at filialen har påbegyndt sin virksomhed her i landet, fremsat nogen bemærkning mod den måde, hvorpå virksomheden udøves, eller er selskabet kommet under konkurs, tvangsakkord eller tilsvarende ordning, eller træder det i likvidation, skal generalagenten straks skriftligt underrette Finanstilsynet derom. Disse forhold skal endvidere oplyses som en tilføjelse til selskabets navn.

Kapitel 3

Regnskabsindberetning og investeringsregler m.v.

§ 12. Inden 6 måneder efter hvert regnskabsårs udløb skal generalagenten ved benyttelse af de af Finanstilsynet hertil udarbejdede skemaer fremsende indberetning om selskabets virksomhed her i landet til Finanstilsynet. Indberetningen skal tillige indeholde oplysning om filialens økonomiske situation og om størrelsen af kapitalkravet. Finanstilsynet kan bestemme, at de bestemmelser om revision, der gælder for forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, helt eller delvist finder anvendelse på filialen. Filialens indberetning m.v. skal være attesteret af en statsautoriseret revisor.

Stk. 2. Inden 1 måned efter at selskabets årsrapport er endeligt vedtaget, skal generalagenten i to eksemplarer indsende årsrapporten med revisionspåtegning.

Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve de yderligere oplysninger, som i hvert enkelt tilfælde er nødvendige til bedømmelse af årsrapporten og selskabets virksomhed.

Stk. 4. Finanstilsynet videregiver den ene af de i stk. 2 nævnte årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor årsrapporten er offentlig tilgængelig efter de af styrelsen fastsatte regler.

§ 13. Udøver selskabet direkte livsforsikringsvirksomhed her i landet, skal den i § 12, stk. 1, nævnte indberetning indeholde følgende:

1) En summarisk angivelse af forsikringssummerne for de under filialen hørende direkte tegnede livsforsikringer, som var i kraft ved udløbet af sidste regnskabsår.

2) En angivelse af de forsikredes antal og årspræmie.

3) En beregning af livsforsikringshensættelserne tillige med oplysninger, som sætter Finanstilsynet i stand til at kontrollere disse beregningers rigtighed. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser finder anvendelse ved beregning af livsforsikringshensættelserne.

4) En angivelse af summen af de i det sidst forløbne regnskabsår indgåede præmier.

5) Det beløb, som af selskabet er ydet i lån mod pant i de under filialen hørende forsikringer inden for deres genkøbsværdi.

Stk. 2. Aktiver svarende til de forsikringsmæssige hensættelser skal anbringes og registreres i overensstemmelse med reglerne i §§ 159-164 og § 167 i lov om finansiel virksomhed. Værdien af de registrerede aktiver opgøres efter de værdiansættelsesregler, der er fastsat i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Stk. 3. Reglerne om kongruens i bekendtgørelse om kongruens og lokalisering finder anvendelse på de aktiver, der modsvarer de forsikringsmæssige hensættelser.

§ 14. Udøver selskabet direkte skadesforsikringsvirksomhed her i landet, skal den i § 12, stk. 1, nævnte indberetning være ledsaget af en beregning af de forsikringsmæssige hensættelser for den under filialen hørende forsikringsbestand.

Stk. 2. Beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser skal være ledsaget af en opstilling over de aktiver, som er bestemt til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser og de aktiver, der modsvarer indgåede præmier, hvor forsikringsperioden først påbegyndes efter regnskabsårets afslutning

Stk. 3. Bestemmelsen i § 13, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for selskaber omfattet af stk. 1. Finanstilsynet kan dispensere fra kravet om registrering.

Stk. 4. Reglerne om kongruens i bekendtgørelse om kongruens og lokalisering finder anvendelse på de aktiver, der modsvarer de forsikringsmæssige hensættelser m.v.

§ 15. Aktiverne i henhold til § 9, stk. 3, skal udelukkende tjene som sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser ifølge de under filialen hørende direkte forsikringskontrakter samt til dækning af beløb, som selskabet er forpligtet til at udrede efter lov om finansiel virksomhed, derunder også bøder. Aktiverne anses for givet i håndpant for de nævnte forpligtelser, idet Finanstilsynet er håndpanthaver på samtlige de berettigedes vegne. Den enkelte forsikrede kan kun kræve sig fyldestgjort for et forfaldent forsikringskrav i den udstrækning, Finanstilsynet anser det forsvarligt under hensyn til, at aktiverne også tjener til sikkerhed for selskabets forpligtelser over for de øvrige forsikrede.

Kapitel 4

Påbud om nødvendige foranstaltninger og tilbagekaldelse af tilladelse

§ 16. Finanstilsynet påbyder selskabet inden for en af tilsynet fastsat frist at foretage de foranstaltninger, der skønnes nødvendige, såfremt

1) selskabet ikke overholder lov om finansiel virksomhed samt forskrifter udstedt i medfør heraf,

2) den måde, hvorpå selskabets midler er anbragt, ikke er betryggende,

3) selskabets økonomiske stilling er således forringet, at de forsikredes interesser er udsat for fare,

4) selskabet ikke har hensat tilstrækkelige beløb til dækning af forsikringsmæssige forpligtelser,

5) et livsforsikringsselskab afviger fra det for selskabets virksomhed gældende grundlag,

6) Finanstilsynet ikke finder det i nr. 5 nævnte grundlag for betryggende, eller

7) det viser sig, at de til dækning af hensættelserne henlagte midler ikke er betryggende.

Stk. 2. Viser indberetningen om selskabets virksomhed her i landet en forringelse af filialens økonomiske stilling i forhold til den udarbejdede driftsplan, træffer Finanstilsynet bestemmelse om de nødvendige foranstaltninger og kan herunder kræve, at der udarbejdes en ny driftsplan.

Stk. 3. Er de foreskrevne foranstaltninger ikke truffet inden den givne frist, og skønnes undladelsen at medføre fare for de forsikredes interesser, kan Finanstilsynet ansætte en anden generalagent og bemyndige denne til at afvikle selskabets virksomhed her i landet. Reglerne i kapitel 16 og 17 i lov om finansiel virksomhed finder med de afvigelser, som filialforholdet nødvendiggør, anvendelse. Generalagenten kan inddrage alle de under filialen hørende aktiver under afviklingen af virksomheden.

Stk. 4. Som led i de i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger kan Finanstilsynet forbyde selskabet at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover. § 167, stk. 6 og 7, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse.

§ 17. Finanstilsynet kan helt eller delvist tilbagekalde forsikringsselskabets tilladelse, hvis

1) selskabet ikke længere opfylder betingelserne for at få tilladelse, eller

2) selskabet groft tilsidesætter de forpligtelser, der påhviler det i henhold til lov om finansiel virksomhed samt forskrifter udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Ved tilbagekaldelse af et selskabs tilladelse træffer Finanstilsynet beslutning om, hvorvidt forsikringsselskabet skal søge forsikringsbestanden overdraget til et eller flere forsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed her i landet, eller selskabet på anden måde skal søge forsikringsbestanden afviklet. For selskaber, der udøver livsforsikringsvirksomhed, kan Finanstilsynet beslutte, at forsikringsbestanden tages under administration i overensstemmelse med kapital 17 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Finanstilsynet kan i forbindelse med tilbagekaldelse af et selskabs tilladelse forbyde selskabet at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover. § 167, stk. 6 og 7, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Overdragelse af forsikringsbestande

§ 18. Vil et selskab overdrage hele den under filialen hørende forsikringsbestand eller en bestemt del af denne til et andet selskab, der udøver forsikringsvirksomhed af den pågældende art her i landet, kan Finanstilsynet tillade overdragelsen. § 233 i lov om finansiel virksomhed finder anvendelse ved overdragelsen.

Stk. 2. Såfremt det overtagende selskab er etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal tilsynsmyndigheden i det land, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, bekræfte, at selskabet under hensyn til overdragelsen opfylder kapitalkravet.

Kapitel 6

Afvikling af filialen

§ 19. Filialen slettes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når

1) selskabet gør anmeldelse om, at det ønsker filialen slettet, medmindre Finanstilsynet finder, at filialen under hensyntagen til ikraftværende, direkte tegnede forsikringer under filialen bør opretholdes,

2) filialen er uden generalagent og denne mangel ikke afhjælpes inden en af Finanstilsynet fastsat frist, medmindre Finanstilsynet finder det nødvendigt at ansætte en generalagent, eller

3) filialens forretning er afviklet i medfør af § 16 eller § 17.

Stk. 2. Aktiverne i henhold til § 9, stk. 3, frigives, når en i henhold til § 2 meddelt tilladelse er tilbagekaldt og selskabet godtgør, at samtlige de i § 15 nævnte forpligtelser er opfyldt, eller at det har stillet sådan sikkerhed for opfyldelsen af disse, som Finanstilsynet finder betryggende.

Kapitel 7

Særlige bestemmelser vedrørende skadesforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Schweiz

§ 20. Finanstilsynet kan give tilladelse til, at et forsikringsselskab, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Schweiz, og som lovligt udøver skadesforsikringsvirksomhed i Schweiz, kan udøve virksomhed her i landet gennem en filial. Selskabet kan på baggrund af de betingelser, der er fastsat i lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, få tilladelse til at udøve den form for virksomhed, som selskabet udøver i hjemlandet.

Stk. 2. Er det i stk. 1 nævnte forsikringsselskab ikke etableret som et aktieselskab eller et gensidigt selskab i sit hjemland, kan selskabet uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, udøve virksomhed her i landet, såfremt det er etableret i overensstemmelse med lovgivningen i selskabets hjemland, således som denne lovgivning er harmoniseret ved art. 8, stk. 1, litra a, og art. 30, stk. 4, i rådsdirektiv nr. 73/239/EØF af 24. juli 1973.

Stk. 3. I stedet for de i § 3, stk. 1, nr. 1 og 8, nævnte bilag skal det i stk. 1 nævnte forsikringsselskab fremlægge et solvenscertifikat, der er udstedt af de kompetente myndigheder i Schweiz.

Stk. 4. Selskabets generalagent skal være myndig og have bopæl her i landet og tillige enten have indfødsret i Schweiz, eller i de sidste 2 år have været bosiddende her i landet. Finanstilsynet kan dispensere fra kravet om 2 års bosættelse.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 gælder tillige for de i § 5, stk. 5, nævnte personer.

§ 21. Bestemmelserne i § 9, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse for de i § 20 omhandlede forsikringsselskaber.

§ 22. § 14, stk. 3, 2. pkt., om registrering af aktiver til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser m.v. finder ikke anvendelse på selskaber, der er omfattet af § 20, stk. 1, og som udøver skadesforsikringsvirksomhed her i landet.

Stk. 2. Registrering skal dog finde sted, hvis selskabet har tilladelse til at udøve lovpligtig arbejdsskadeforsikring eller hvor registrering foreskrives i medfør af § 16, stk. 4, eller § 17, stk. 3, som en foranstaltning over for selskaber, der ikke overholder § 9, stk. 1.

Kapitel 8

Særlige bestemmelser vedrørende forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i visse dele af det øvrige udland samt livsforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Schweiz

§ 23. De midler, som i henhold til § 9, stk. 2, 1. pkt., skal være til stede her i landet, skal mindst udgøre halvdelen af minimumskapitalkravet for selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, hvis et forsikringsselskab, der har sit hjemsted uden for Den Europæiske Union, eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, enten

1) har hjemsted i et land, som er medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), og som har gennemført organisationens rekommandationer om beregning af en solvensmargen for forsikringsselskaber og om basiskapitalens størrelse,

2) har hjemsted i et land, som ifølge traktatmæssig aftale eller ifølge hidtidig praksis ligestilles med et land, der har opfyldt betingelserne i nr. 1), eller

3) den 30. september 1975 var berettiget til at udøve virksomhed her i landet.

Stk. 2. Halvdelen af det i henhold til stk. 1 tilladte minimumskapitalkrav skal dækkes af aktiver i overensstemmelse med § 9, stk. 3.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 24. Overtrædelse af § 7, § 10, stk. 1, § 11 og § 12, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 925 af 16. november 2002 om filialer af udenlandske forsikringsselskaber.

Finanstilsynet, den 1. december 2004

Henrik Bjerre-Nielsen

/Hanne Faurholdt

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring, (EF-Tidende 1973 nr. L 228, s. 3), Rådets første direktiv 79/267/EØF af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte livsforsikring, (EF-Tidende 1979 nr. L 63, s. 1), Rådets direktiv 91/371/EØF af 20. juni 1991 om gennemførelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz om direkte forsikring bortset fra livsforsikring (EF-Tidende 1991 nr. L 205, s. 48), Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om ændring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF, (EF-Tidende 1992 nr. L 228, s. 1) og Rådets direktiv 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte livsforsikringsvirksomhed og om ændring af direktiv 79/267/EØF og 90/619/EØF (EF-Tidende 1992 nr. L 360, s. 1).