Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 787 af 9. september 2003 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker foretages følgende ændringer:

1. § 17 affattes således:

» § 17. I Dansk Varemærketidende offentliggøres:

1) registreringer, jf. varemærkelovens § 12, stk. 3, § 22 og § 24, stk. 2,

2) udskilte registreringer, jf. varemærkelovens § 48, stk. 2,

3) ændringer i registreringen af et varemærke, jf. varemærkelovens § 24, stk. 2,

4) hel eller delvis ophævelse af registreringer efter varemærkelovens § 23, stk. 4, og § 30, stk. 5 og

5) rettelser af fejl i tidligere offentliggørelser.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør tillige andre forhold af betydning for varemærkeretten.«

2. § 20 affattes således:

» § 20. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen en begæring fra Harmoniseringskontoret om en EF-varemærkeansøgnings eller EF-varemærkeregistrerings overgang til ansøgning om national registrering, jf. artikel 108-110 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, som delvist ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19. februar 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker, anses begæringen for at være en dansk ansøgning, der behandles efter reglerne for ansøgning og registrering efter varemærkeloven og bekendtgørelsen om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker.

Stk. 2. EF-varemærker, som er overgået til en national ansøgning eller registrering, vil have samme ansøgningsdato, prioritetsdato eller anciennitetsdato som EF-varemærket.«

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. § 1, nr. 1 finder anvendelse for ansøgninger eller anmodninger, der indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen efter den 31. december 2004. Ansøgninger og anmodninger indgivet før 1. januar 2005 offentliggøres efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. § 1, nr. 2 finder anvendelse på anmodninger om konvertering, der er fremsat over for Harmoniseringskontoret efter den 8. marts 2004. Anmodninger om konvertering, der er fremsat over for Harmoniseringskontoret inden ikrafttrædelsen den 9. marts 2004 af Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19. februar 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) 40/94 om EF-varemærker, behandles efter de hidtil gældende regler.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 6. december 2004

Jesper Kongstad

/Ellen Breddam