Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Betingelser for udstedelse af tilladelse m.v.

Kapitel 3   Almindelige bestemmelser

Kapitel 4   Tilsyn og straf

Kapitel 5   Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

I medfør af § 18, stk. 2, og § 28, stk. 5 og stk. 9 i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, som ændret ved lov nr. 530 af 6. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter hold af hunde som led i:

1) erhvervsmæssig handel med hunde,

2) erhvervsmæssigt opdræt af hunde, eller

3) erhvervsmæssig drift af hundepensioner eller hundeinternater, derefter dyreværnslovens § 18, stk. 1, 1. og 2. pkt., kun må drives med politiets tilladelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter dog ikke hundepensioner og hundeinternater, hvor der opstaldes mindre end fire hunde ad gangen.

§ 2. Ved erhvervsmæssig handel med hunde forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af hunde med videresalg for øje.

Stk. 2. Ved erhvervsmæssigt opdræt af hunde forstås i denne bekendtgørelse opdræt, hvor der med anvendelse af tre eller flere avlstæver avles tre eller flere kuld hvalpe årligt.

Kapitel 2

Betingelser for udstedelse af tilladelse m.v.

§ 3. En tilladelse til virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse kan kun meddeles, hvis virksomheden opfylder kravene i §§ 14-24 og § 26 samt gør det antageligt, at kravene i §§ 7-13, § 25 og §§ 27-29 vil blive opfyldt. Drives erhvervsmæssig handel med hunde uden for fast forretningssted, gælder kravene for det sted, hvor virksomhedens hunde holdes.

Stk. 2. Politiet kan fastsætte vilkår for driften af virksomheden med henblik på at sikre opfyldelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Politiet kan indhente en udtalelse fra fødevareregionen, inden sådanne vilkår fastsættes.

§ 4. En ansøgning om tilladelse skal indeholde oplysninger om det største antal hunde i virksomheden samt om placeringen og konstruktionen af virksomhedens bygninger og lokaler. Med ansøgningen skal endvidere følge en oversigtsplan, der angiver placeringen af virksomhedens enkelte dele samt målfaste tegninger af bygninger og lokaler.

Stk. 2. Politiet skal i forbindelse med afgørelse om tilladelse besigtige den pågældende virksomhed.

§ 5. Tilladelse til virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse meddeles skriftligt af politiet med angivelse af tilladelsens omfang, vilkårene og det største antal hunde, der må være i virksomheden.

Stk. 2. Tilladelsen kan tilbagekaldes, jf. dyreværnslovens § 18, stk. 1, 4. pkt., når særlige forhold taler derfor, herunder hvis bestemmelserne i dyreværnsloven, i denne bekendtgørelse eller de for en tilladelse fastsatte vilkår ikke overholdes.

§ 6. Udvidelse eller væsentlig ombygning af virksomheden må ikke finde sted uden politiets godkendelse. Bestemmelserne i §§ 3-5 finder herved tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Almindelige bestemmelser

§ 7. Virksomheden skal sikre hundene forsvarlige forhold således, at hundenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

§ 8. Kun hunde, der ikke tilføjer hinanden skade, må holdes sammen. Opstår der vedvarende indbyrdes aggressioner eller stress, skal de pågældende hunde adskilles.

§ 9. Hunde, som på baggrund af kliniske symptomer eller diagnostisk undersøgelse må antages at lide af smitsomme sygdomme eller parasitangreb, eller hunde, som er under behandling for smitsom sygdom eller parasitter, skal afsondres i et separat rum eller fjernes fra virksomheden og må ikke sælges eller på anden måde overdrages.

Stk. 2. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal virksomheden sikre, at hunden om fornødent isoleres, og at pleje iværksættes. Ved alvorlig lidelse, eller hvis hunden ikke hurtigt bedres, skal en dyrlæge straks tilkaldes.

Stk. 3. Virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse må alene drives fra samme sted som veterinær virksomhed eller andre former for konsultations- eller servicevirksomhed, der indebærer modtagelse af syge dyr, hvis det sikres, at hundene ikke udsættes for smitterisiko.

§ 10. Hunde skal, inden de indføres i virksomheden, om nødvendigt behandles mod utøj (ektoparasitter) og indvoldsorm (endoparasitter) efter den tilsynsførende dyrlæges anvisning.

§ 11. Hunde, der indføres i virksomheden, skal straks vaccineres mod hundesyge, parvovirus og hepatitis, medmindre der foreligger en dyrlægeerklæring om, at de er virkningsfuldt vaccineret mod de pågældende sygdomme.

Stk. 2. Hvalpe, der fødes i virksomheden, skal vaccineres mod hundesyge, parvovirus og hepatitis, når de senest er 12 uger gamle.

Stk. 3. Sælges en hund, inden den er vaccineret, skal erhververen skriftligt gøres bekendt med, at hunden bør vaccineres mod hundesyge, parvovirus og hepaptitis.

§ 12. Foder må ikke opbevares eller tilberedes i rum, hvortil hundene har adgang.

Stk. 2. Mad- og drikkeskåle skal holdes rene, og afvaskning skal finde sted uden for hundenes opholdsrum.

Protokol over hunde i virksomheden

§ 13. Virksomheden skal føre protokol over hunde, der er i virksomheden. I protokollen skal indføres oplysninger om hundenes race, køn og alder samt eventuelle vaccinationsdatoer. For hunde, der tilføres virksomheden, skal endvidere angives ejerens eller sælgerens navn og adresse samt datoen for indførelsen. Ved salg af hunde skal køberens navn og adresse samt datoen for salget angives.

Stk. 2. Politiet og den tilsynsførende dyrlæge skal til enhver tid have adgang til at gennemse protokollen.

Indretning af lokaler m.v.

§ 14. Lokaler, hvori hundene holdes, skal være indrettet og udformet på en sådan måde, at god hygiejnisk standard kan opretholdes. Der skal være adgang til rindende koldt og varmt vand til rengøring, vask og desinfektion af inventar, foderskåle og andet udstyr, der har været i kontakt med hunde. Gulve, vægge, lofter og inventar m.v. skal være af egnede materialer, så rengøring og desinfektion let kan foretages.

§ 15. Lokaler og udstyr skal være tilpasset hundenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Stk. 2. Der skal være mindst ét separat rum, hvor nyankomne, syge eller tilskadekomne hunde kan afsondres, og hvor kunder ikke har adgang.

Bokse

§ 16. Når hundene opstaldes i andre bygninger end private boliger, skal hundene opstaldes i bokse. Bestemmelserne vedrørende hundenes opholdsrum finder tilsvarende anvendelse på hundenes bokse.

Indretning af hundenes opholdsrum

§ 17. Hundenes opholdsrum skal være forsvarligt indrettet og skal i størrelse og indretning tilgodese dyrenes behov for bevægelse og naturlig udfoldelse. Hundenes opholdsrum skal indeholde et beriget miljø, der som minimum består af legeredskaber og mulighed for at søge skjul.

Stk. 2. Hundenes opholdsrum skal som minimum opfylde følgende arealkrav:

1) Hunde med en vægt på indtil 40 kg: 6 m2.

2) Hunde med en vægt på imellem 41 og 60 kg.: 8 m2.

3) Hunde med en vægt på over 60 kg.: 10 m2.

Stk. 3. Minimumsarealkravene i stk. 2 halveres for efterfølgende hunde, hvis der opstaldes mere end én hund pr. opholdsrum.

Stk. 4. Har hundene permanent adgang til en løbegård, kan arealkravene i stk. 2 og 3 nedsættes med indtil det halve, forudsat det samlede areal af hundenes opholdsrum og løbegården opfylder minimumsarealkravene i stk. 2 og 3.

§ 18. Opholdsrummenes tage skal være tætte, og gulvene skal være uigennemtrængelige for vand og fugt. Gulvene skal være forsynet med afløb.

Stk. 2. Der skal findes brikse eller lignende hvileanordninger til hvilested for hundene, medmindre gulvene i dyrenes hvilerum er opvarmet.

§ 19. Hundenes opholdsrum skal indrettes således, at hundene ikke kan undslippe, og ingen udenforstående personer kan påføres skader.

Stk. 2. Gitre, net og andre anordninger skal være konstrueret og tilpasset således, at hundene ikke kan trænge gennem mellemrum, kile sig fast eller tilføjes skader. Materialer og befæstninger i gitre, net og andre anordninger skal være tilpasset hundenes størrelse og fysiske styrke således, at hundene ikke kan slippe ud ved f.eks. at kradse, grave eller gnave.

§ 20. I hundenes opholdsrum skal der være adgang til direkte dagslys eller kunstig belysning, så hundene kan opretholde normal aktivitet og adfærd. Lysintensiteten skal reguleres, så den ikke medfører ubehag for eller skade på hundene og således, at hundene kan følge deres naturlige døgnrytme.

§ 21. Elektriske installationer i hundenes opholdsrum skal være afskærmet eller placeret således, at de er utilgængelige for hundene.

§ 22. Hundenes opholdsrum skal være indrettet således, at hver hund har mulighed for en uforstyrret og naturlig indtagelse af foder og frisk vand.

Stk. 2. Hundene skal til enhver tid have adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.

§ 23. Klimaet i hundenes opholdsrum skal være tilpasset hundenes behov, og opholdsrummene skal kunne opvarmes. Ventilation i hundenes opholdsrum skal være tilstrækkelig og må ikke medføre unødig træk.

§ 24. Hundenes opholdsrum skal være udformet og indrettet således, at tilsyn og pasning kan ske uden besvær, og således at en udvalgt hund let kan fanges, uden at de øvrige hunde udsættes for unødig stress.

§ 25. Tilsyn skal ske mindst en gang dagligt og på en måde, så hundene ikke voldes unødige gener.

Stk. 2. Hundenes opholdsrum med tilhørende brikse m.v. skal holdes rene, og skal mindst en gang om måneden, og inden nye hunde indsættes, renses grundigt og desinficeres efter den tilsynsførende dyrlæges anvisninger.

Løbegårde

§ 26. Hundene skal have adgang til en løbegård, hvor de kan få daglig motion og frisk luft. Hundenes løbegård skal indeholde et beriget miljø, der som minimum består af legeredskaber og mulighed for at søge skjul.

Stk. 2. Løbegårdene skal være forsvarligt indrettet således, at hundenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

Pasning

§ 27. Hundene skal dagligt have individuel menneskelig kontakt udover kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af hundene.

Stk. 2. Ved erhvervsmæssigt opdræt af hunde skal hver enkelt hund, der er over fire uger gammel, dagligt have individuel menneskelig kontakt i minimum 15 minutter. Heri medregnes ikke kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af hundene.

Personale m.v.

§ 28. Den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, skal have en sådan erfaring og faglig viden, at virksomheden kan drives dyreværnsmæssigt forsvarligt og således, at virksomhedens kunder kan vejledes og rådgives om forsvarlig hold af hundene. Den eller de pågældende personer skal have den fornødne viden om:

1) den gældende lovgivning om dyreværn, smittebeskyttelse for hunde og indførsel af hunde,

2) hundeadfærd og hundevelfærd,

3) pasning og transport af hunde,

4) hygiejne, rengøring, desinfektion og affaldshåndtering,

5) ernæringslære og foderhåndtering,

6) smittebeskyttelse,

7) håndtering af hunde samt

8) hundes følsomhed over for miljøpåvirkninger og stress.

§ 29. Der skal til virksomheden og for dennes regning være knyttet en dyrlæge.

Stk. 2. Virksomheden skal foranledige, at dyrlægen tilser hundeholdet mindst 4 gange årligt.

Stk. 3. Virksomheden skal over for politiet oplyse navnet på den tilsynsførende dyrlæge. Ved senere skift af tilsynsførende dyrlæge skal virksomheden underrette politiet herom.

Kapitel 4

Tilsyn og straf

§ 30. Politiet fører tilsyn med virksomheden og skal lejlighedsvis foretage eftersyn, jf. dyreværnslovens § 24. Eftersynet kan foretages sammen med fødevareregionen.

§ 31. Med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 6-29, eller vilkår fastsat efter § 3, stk. 2, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse af 19. september 1969 om erhvervsmæssig hundehandel og hundeopdræt, cirkulære af 5. november 1975 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde, cirkulæreskrivelse af 13. februar 1976 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt cirkulæreskrivelse af 26. november 1982 om dyrlægetilsyn med virksomheder, der driver handel med og opdræt af hunde.

§ 33. Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse, der på tidspunktet for ikrafttrædelsen drives på grundlag af en tilladelse i medfør af hundelovens § 7 eller dyreværnslovens § 18, stk. 1, skal opfylde kravene i bekendtgørelsen inden 1 år efter dennes ikrafttræden.

Justitsministeriet, den 12. december 2007

Lene Espersen

/ Cristina Angela Gulisano