Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om finansiel virksomhed

(Ikrafttræden af reglerne om årsrapport m.v.)

 

I medfør af § 375, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 25. juni 2004 som er ændret ved lov nr. 1383 af 20. december 2004, fastsættes:

§ 1. §§ 183-198 i lov om finansiel virksomhed sættes i kraft den 1. januar 2005. §§ 183-198 gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2005 eller senere.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 2. december 2004

Bendt Bendtsen

/Henrik Bjerre-Nielsen