Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Indledning
  Kapitel 2Forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders ansvarsforsikring og garantistillelse.
  Kapitel 3Forsikringsagentvirksomheders og administrationsselskabers ansvarsforsikring og garantistillelse
  Kapitel 4Betroede midler
  Kapitel 5Garantistillelse for betroede midler.
  Kapitel 6Straffebestemmelser
  Kapitel 7Ikrafttrædelses- overgangs ¿ og revisionsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

 

I medfør af § 20, stk. 5, § 37, stk. 6, og § 54, stk. 2, i lov nr. 362 af 19. maj 2004 om forsikringsformidling fastsættes:

Kapitel 1

Indledning

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

1) Forsikringsmæglervirksomheder.

2) Genforsikringsmæglervirksomheder.

3) Forsikringsagentvirksomheder, der indgår aftale med en underagentvirksomhed om formidling af forsikringsprodukter.

4) Administrationsselskaber, der handler på vegne af forsikringsagentvirksomheder omfattet af nr. 3.

Kapitel 2

Forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders ansvarsforsikring og garantistillelse.

§ 2. Det er en betingelse for at udøve virksomhed som forsikringsmægler eller genforsikringsmægler, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab om,

1) at virksomheden er dækket af en ansvarsforsikring,

2) at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, virksomheden ifalder ved uagtsomt forhold udvist af virksomheden eller nogen, denne hæfter for

3) at ansvarsforsikringen dækker virksomhedens aktiviteter i alle lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og at

4) ansvarsforsikringens dækningssum er på mindst 1 mill. euro pr. skadestilfælde og på mindst 1.5 mill. euro for alle skadetilfælde pr. forsikringsår med en selvrisiko på højst 50.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I virksomheder med 10 eller flere registrerede forsikringsmæglere skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 20 mill. kr. med en selvrisiko på højst 100.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.

Stk. 3. Er ansvarsforsikringen for den enkelte virksomhed etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere samarbejdende virksomheder eller som medlem af en brancheforening gælder de i stk. 1, nr. 4, anførte dækningssummer for hver deltagende virksomhed jf. dog stk. 2.

§ 3. Det er endvidere en betingelse,

1) at ansvarsforsikringen indeholder dækning for en genikrafttrædelse af dækningssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement),

2) at ansvarsforsikringen indeholder ret for virksomheden til ved forsikringens ophør som følge af virksomhedens ophør at forsikre sig mod en på forhånd aftalt præmie mod erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter virksomhedens ophør, jf. § 4, stk. 1, og

3) at ansvarsforsikringen i forhold til tredjemand dækker erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter ansvarsforsikringens ophør, i det omfang disse erstatningskrav ikke er dækket ved ny forsikring.

§ 4. Ved en virksomheds ophør skal virksomheden tegne en forsikring, der dækker erstatningsansvar i forbindelse med erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter virksomhedens ophør.

Stk. 2. Selvom den i stk. 1 omhandlede forsikring ikke tegnes, eller ansvarsforsikringen ophører af anden grund end virksomhedens ophør og uden at ny ansvarsforsikring af samme omfang er tegnet i et andet forsikringsselskab, hæfter forsikringsselskabet for tredjemands krav, der er rejst eller anmeldt mod virksomheden senest 5 år efter ansvarsforsikringens ophør, i det omfang disse erstatningskrav ikke er dækket af ny forsikring.

Stk. 3. I forhold til tredjemand kan en ansvarsforsikring kun bringes til ophør på anmodning af forsikringsselskabet fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet.

§ 5. Ved indsendelse af forsikringserklæring indestår forsikringsselskabet for, at ansvarsforsikringen opfylder reglerne i § 2, § 3 og § 4, stk. 2. Forsikringsselskabets erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

§ 6. For virksomheder, der har en forbindelse som angivet i lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 6 og 7, til selskaber uden vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, tager Finanstilsynet s konkret stilling til om indhold og omfang af en etableret forsikringsdækning svarer til reglerne i § 2, § 3 og § 4, stk. 2.

§ 7. En virksomhed kan til opfyldelse af reglerne i §§ 2-4 i stedet tegne en garantistillelse i et pengeinstitut.

Stk. 2. Ved indsendelse af garantierklæring indestår pengeinstituttet for, at garantistillelsen opfylder reglerne i § 2, § 3 og § 4, stk. 2. Garantistillers erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

Kapitel 3

Forsikringsagentvirksomheders og administrationsselskabers ansvarsforsikring og garantistillelse

§ 8. Det er en betingelse for, at en forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab kan indgå aftale med en underagentvirksomhed eller et administrationsselskab om på forsikringsagentvirksomhedens vegne at formidle de mellem parterne aftalte forsikringsprodukter, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab om,

1) at forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet er dækket af en ansvarsforsikring,

2) at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet ifalder ved uagtsomt forhold udvist af underagentvirksomheden eller administrationsselskabet eller nogen, denne hæfter for,

3) at ansvarsforsikringen dækker forsikringsagentvirksomhedens eller administrationsselskabets aktiviteter i alle lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og

4) at ansvarsforsikringens dækningssum er på mindst 1 mill. euro pr. skadestilfælde og på mindst 1.5 mill. euro for alle skadetilfælde pr. forsikringsår. med en selvrisiko på højst 50.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.

Stk. 2. Er ansvarsforsikringen for den enkelte forsikringsagentvirksomhed eller administrationsselskab etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere samarbejdende forsikringsagentvirksomheder eller administrationsselskaber eller etableret som medlem af en brancheforening gælder de i stk. 1, nr. 4, anførte dækningssummer for hver enkelt forsikringsagentvirksomhed eller administrationsselskab.

§ 9. Det er endvidere en betingelse,

1) at ansvarsforsikringen indeholder dækning for en genikrafttrædelse af dækningssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement),

2) at ansvarsforsikringen indeholder ret for forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet til ved forsikringens ophør som følge af forsikringsformidlingsaftalens ophør at forsikre sig mod en på forhånd aftalt præmie mod erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter forsikringsformidlingsaftalens ophør, jf. § 10, stk. 1, og

3) at ansvarsforsikringen i forhold til tredjemand dækker erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter ansvarsforsikringens ophør, i det omfang disse erstatningskrav ikke er dækket ved ny forsikring.

§ 10. Ved en forsikringsformidlingsaftales ophør skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet tegne en forsikring, der dækker erstatningsansvar i forbindelse med erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter forsikringsformidlingsaftalens ophør.

Stk. 2. Selvom den i stk. 1 omhandlede forsikring ikke tegnes, eller ansvarsforsikringen ophører af anden grund end forsikringsformidlingsaftalens ophør og uden at ny ansvarsforsikring af samme omfang er tegnet i et andet forsikringsselskab, hæfter forsikringsselskabet for tredjemands krav mod forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter ansvarsforsikringens ophør, i det omfang disse erstatningskrav ikke er dækket af ny forsikring.

Stk. 3. I forhold til tredjemand kan en ansvarsforsikring kun bringes til ophør på anmodning af forsikringsselskabet fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet.

§ 11. Ved afgivelse af forsikringserklæring til forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet indestår forsikringsselskabet for, at ansvarsforsikringen opfylder reglerne i § 8, § 9 og § 10, stk. 2. Forsikringsselskabets erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

§ 12. For forsikringsagentvirksomheder eller administrationsselskaber, der har en forbindelse som angivet i lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 6 og 7, til selskaber uden vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, tager Finanstilsynet s konkret stilling til om indhold og omfang af en etableret forsikringsdækning svarer til reglerne i § 8, § 9 og § 10, stk. 2.

§ 13. En forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab kan til opfyldelse af reglerne i §§ 8-10 i stedet tegne en garantistillelse i et pengeinstitut.

Stk. 2. Ved afgivelse af garantierklæring til forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet indestår pengeinstituttet for, at garantistillelsen opfylder reglerne i § 8, § 9 og § 10, stk. 2. Garantistillers erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

Kapitel 4

Betroede midler

§ 14. Såfremt en virksomhed omfattet af § 1, som led i forsikringsformidlingsvirksomheden modtager betroede midler, skal disse indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut (klientkonto), der omfattes af en garanti, jf. kapitel 5.

Stk. 2. En forsikrings – og genforsikringsmæglervirksomhed skal samtidig med ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet indsende bevis for oprettelse af klientkonto, såfremt sådanne midler modtages.

§ 15. På en klientkonto skal indsættes beløb, herunder præmier og forsikringsudbetalinger, som virksomheden modtager som led i forsikringsformidlingsvirksomheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beløb, der er dækket af en frigørelsesattest fra et forsikringsselskab, og som virksomheden modtager fra eller skal tilsvare forsikringsselskabet, kan ikke indsættes på klientkontoen.

Stk. 3. Provision, herunder forskud herpå, samt andre vederlag, som virksomheden modtager som led i forsikringsformidlingsvirksomheden, skal uden unødigt ophold fraføres klientkontoen.

§ 16. En klientkonto oprettes i forsikringsformidlingsvirksomhedens navn og er undergivet virksomhedens rådighed.

§ 17. En klientkonto må kun oprettes i pengeinstitutter, som ved en af Finanstilsynet godkendt erklæring har forpligtet sig til at overholde bestemmelserne i stk. 2.

Stk. 2. Uanset muligt andet mellemværende med forsikringsformidlingsvirksomheden eller nogen af dennes kunder skal pengeinstituttet ikke ved modregning eller på anden måde kunne disponere over noget på en klientkonto stående beløb, som er fornødent til at dække forsikringsformidlingsvirksomhedens tilsvar til tredjemand for betroede midler.

§ 18. På klientkontoen skal alle betroede midler indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen, herunder beløb der indbetales til forsikringsformidlingsvirksomheden til afholdelse af udlæg for klienten.

Stk. 2. Undtaget herfra er beløb, som umiddelbart efter modtagelsen anvendes til udbetaling for vedkommende berettigedes regning.

§ 19. Enhver forsikringsformidlingsvirksomhed skal føre en oversigt over betroede midler. Forsikringsformidlingsvirksomheden skal have udarbejdet en forretningsgang, der sikrer en korrekt registrering af betroede midler.

§ 20. Finanstilsynet kan til enhver tid og uden angivelse af grund pålægge en forsikringsformidlingsvirksomhed indenfor en af Finanstilsynet fastsat kort frist at indsende en erklæring om størrelsen af forsikringsformidlingsvirksomhedens samlede tilsvar af betroede midler forsynet med erklæring af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Har en forsikringsformidlingsvirksomheds klientkontobogføring, jf. § 19, været mangelfuld eller har forsikringsformidlingsvirksomheden i øvrigt overtrådt reglerne om behandling af betroede midler, kan Finanstilsynet pålægge forsikringsformidlingsvirksomheden for en af Finanstilsynet fastsat periode eller indtil videre at indsende klientkontoerklæring hvert kvartal eller med andet af tilsynet fastsat interval.

Kapitel 5

Garantistillelse for betroede midler.

§ 21. Det er en betingelse for, at en forsikringsformidlingsvirksomhed omfattet af § 1, kan modtage betroede midler, jf. kapitel 4, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab eller pengeinstitut om, at

1) garantistiller som selvskyldner indestår for krav på betaling af betroede midler, jf. kap. 4 som kan rettes mod forsikringsformidlingsvirksomheden i anledning af dennes virksomhed som forsikringsformidler,

2) garantistillelsen efter sit indhold giver den sikrede et direkte krav mod garantistiller,

3) garantistillelsen skal dække krav, som vedrører midler betroet fra og med den dato, garantien træder i kraft, og indtil den bringes til ophør (garantiperioden), jf. § 23, og at

4) garantistillelsen ikke er underkastet andre begrænsninger end de efter denne bekendtgørelse tilladte.

Stk. 2. Er garantistillelsen for den enkelte forsikringsformidlingsvirksomhed etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere virksomheder, kan garantistiller være en selvstændig fond eller forening, såfremt fonden eller foreningens tilsagn er således afdækket, at der efter en konkret vurdering af Finanstilsynet findes til hver en tid at foreligge en tilsvarende sikkerhed som efter stk. 1.

§ 22. Garantistillelsen kan begrænses beløbsmæssigt, således at samtlige krav vedrørende hvert enkelt år af garantiperioden kun dækkes med et vist beløb, som skal være på mindst 2 mill. kr. pr. forsikringsformidlingsvirksomhed.

Stk. 2. Beløbsgrænsen i stk. 1 reduceres ikke, selv om garantien stilles for en kortere periode end 1 år.

§ 23. Garantistillelsen kan begrænses tidsmæssigt således, at den kun dækker krav, der rejses over for garantistiller senest 5 år efter afslutningen af den opgave, som udløser kravet.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 suspenderes ved sikredes retsforfølgning mod forsikringsformidlingsvirksomheden.

§ 24. Garantierklæringen efter § 21 skal udarbejdes af det pågældende forsikringsselskab eller pengeinstitut. Garantierklæringen skal afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

Stk. 2. Ved indsendelse af garantierklæring indestår garantistiller for, at garantistillelsen opfylder reglerne i §§ 21-23.

Stk. 3. Garantistillelsen kan kun bringes til ophør på anmodning af garantistiller med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet.Garantistiller kan dog forlange, at garantistillelsen bringes til ophør ugedagen efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet, såfremt anmodningen er begrundet i forsikrings formidlingsvirksomhedens svigagtige forhold.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 25. Overtrædelse af §§ 2-4, §§ 8-10, § 14, § 15, §§ 17-22, og § 24 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- overgangs – og revisionsbestemmelser

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1113 af 14. november 2004 om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler.

§ 27. Uanset § 26 kan virksomheder omfattet af § 1, nr. 1 og 2 opretholde eksisterende ansvarsforsikringer, der afviger fra denne bekendtgørelses kapitel 2 indtil den 1. juli 2005.

Stk. 2. Uanset kapitel 3 - 5 forbliver aftaler om forsikringsformidling, som en forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab har indgået med en underagentvirksomhed eller et administrationsselskab i kraft indtil den 1. juli 2005.

§ 28. De i § 2, stk. 1, nr. 4 og § 8, stk. 1, nr. 4 angivne beløb revideres regelmæssigt, første gang den 15. januar 2010 og derefter 5 år efter den foregående revision.

Stk. 2. Revision af de pågældende beløb sker med den procentvise ændring af det europæiske forbrugerprisindeks for perioden fra den 15. januar 2005 og til den 15. januar 2010 eller fra datoen for den foregående revision til den nye revision og rundes op til nærmeste hele euro.

Finanstilsynet, den 6. december 2004

Henrik Bjerre-Nielsen

/Vibeke Olesen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling, (EF-Tidende 2003 nr. L 9, s 3).