Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0055
 
31995L0050
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer til national vejtransport af farligt gods
Bilag 2 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der indeholder farligt gods
Bilag 3 Vejtransport af farligt gods, der skal følge tvangsruter i tættere bebygget område
Bilag 4 TJEKLISTE
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

 

I medfør af § 82, stk. 5, § 118, stk. 8, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr. 208 af 5. marts 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

1) ADR : 2007-udgaven af den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej med bilag og supplementer.

2) Farligt gods : Stoffer og genstande, som er defineret som farligt gods i henhold til bestemmelserne i ADR, og som kun må transporteres på visse betingelser i henhold til ADR. Farligt gods omfatter tillige stoffer og genstande, som ikke må transporteres ad vej. Farligt gods inddeles i følgende klasser:

a) Klasse 1: Eksplosive stoffer og genstande.

b) Klasse 2: Gasser.

c) Klasse 3: Brandfarlige væsker.

d) Klasse 4.1: Brandfarlige faste stoffer.

e) Klasse 4.2: Selvantændelige stoffer.

f) Klasse 4.3: Stoffer, der ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser.

g) Klasse 5.1: Oxiderende stoffer.

h) Klasse 5.2: Organiske peroxider.

i) Klasse 6.1: Giftige stoffer.

j) Klasse 6.2: Smittefarlige stoffer.

k) Klasse 7: Radioaktive stoffer.

l) Klasse 8: Ætsende stoffer.

m) Klasse 9: Forskellige farlige stoffer og genstande.

3) Køretøj : Køretøj, som defineret i færdselsloven, og som er registreringspligtigt efter gældende bestemmelser herom, samt ikke-registreringspligtigt køretøj, herunder blokvogn, der trækkes af registreringspligtigt køretøj.

4) Transporterende enhed : Køretøj med eller uden tilkoblet påhængskøretøj.

5) Vejtransport: Flytning af farligt gods ad vej med en transporterende enhed, herunder af- og pålæsning, opbevaring og anden håndtering, der sker som led i denne flytning.

6) National vejtransport : Vejtransport, som udelukkende finder sted inden for Danmarks grænser.

7) National godkendelsesattest : Godkendelsesattest, der kan udstedes, når køretøjet mv. er omfattet af § 22 eller af en eller flere af de særlige bestemmelser, der er nævnt i bilag 1, kapitel I og II. Attestens udformning kan afvige fra ADR-attesten. Sådanne godkendelsesattester er alene gyldige ved national vejtransport.

8) ADR-attest : Godkendelsesattest, der kan udstedes, når køretøjet mv. er omfattet af § 22. Attesten er udformet i henhold til bestemmelserne i ADR. ADR-attester er gyldige ved både international og national vejtransport.

9) Batterikøretøj : Et køretøj monteret med elementer, som er indbyrdes forbundet med et samlerør og permanent fastgjort til den transporterende enhed. Følgende elementer anses for at være elementer i et batterikøretøj: Flasker, rør, flaskebatterier, trykfade og tanke med en kapacitet på mere end 450 liter beregnet til transport af gasser hørende til klasse 2.

10) MEGC (Multielement gascontainer) : En enhed, der består af elementer, som er indbyrdes forbundet med et samlerør og anbragt på en ramme. Følgende elementer anses for at være elementer i en multielement gascontainer: Flasker, rør, flaskebatterier, trykfade og tanke med en kapacitet på mere end 450 liter beregnet til transport af gasser hørende til klasse 2.

11) Tank : Når ordet anvendes alene: Tankcontainer, UN-tank, aftagelig tank, fast tank, element i batterikøretøj eller MEGC.

12) Tryktank : Tank, hvori der transporteres stoffer hørende til klasse 2, eller som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk.

13) Fast tank : Tank, der har en kapacitet på mere end 1.000 liter, og som er sammenbygget med et køretøj, eller som udgør en del af køretøjets karrosseri.

14) Tankcontainer : Transportindretning i overensstemmelse med den i ADR angivne definition af udtrykket » container« og bygget til at indeholde væsker eller gasser, pulverformige eller granulerede stoffer, og som, når den anvendes til stoffer i klasse 2, har en kapacitet på mere end 450 liter.

15) Aftagelig tank : Tank, der har en kapacitet på mere end 450 liter, bortset fra tankcontainer, UN-tank, fast tank, element i batterikøretøj og MEGC, og som ikke er konstrueret til transport af gods uden omladning, og som normalt kun kan håndteres i tom tilstand.

16) UN-tank : En multimodal tank, som ved transport af stoffer hørende til klasse 2 har en kapacitet på mere end 450 liter i overensstemmelse med definitionen i kapitel 6.7 i ADR.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 3. Enhver, som er involveret i vejtransport af farligt gods efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.

Stk. 2. Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet, og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold.

§ 4. Vejtransport af farligt gods skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse med bilag og ADR med de særlige aftaler, som Danmark måtte have indgået i henhold hertil, jf. dog stk. 2 og 3 samt §§ 5-13, 20, 21 og 29.

Stk. 2. National vejtransport af farligt gods, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, og til hvilke der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), skal foregå efter ADR med de overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer, der fremgår af bilag 1.

Stk. 3. National vejtransport af indsamlet affald, der indeholder farligt gods, kan udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, efter bestemmelserne i ADR med de supplementer og afvigelser, der fremgår af bilag 2.

Stk. 4. I tilfælde, hvor den samlede transport også indebærer sø- eller lufttransport, kan vejtransport af farligt gods finde sted, selv om godset er klassificeret, emballeret og mærket med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med de internationale krav til sø- eller lufttransport.

§ 5. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på vejtransport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1), der udføres med køretøjer, som tilhører de danske væbnede styrker eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for, samt vejtransport af farligt gods, der udføres med køretøjer, som tilhører udenlandske væbnede styrker, eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for.

§ 6. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på køretøjer belæsset med farligt gods, der henstilles (parkeres) i mere end 48 timer i sammenhæng, dog 60 timer i sammenhæng på en godsterminal. Det farlige gods betragtes herefter som et oplag.

§ 7. Med undtagelse af § 3 finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på motorredskaber, der i medfør af færdselslovens § 72, stk. 2, er fritaget for registrering, og for traktorer, der i medfør af færdselslovens §§ 74 og 75 er fritaget for registrering, samt for påhængskøretøjer hertil. Dette gælder endvidere for registrerede traktorer, når disse benyttes til kørsel omfattet af færdselslovens §§ 74 og 75.

§ 8. Med undtagelse af § 3 finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på vejtransport af farligt gods foretaget af private personer, når personlig medicinsk behandling begrunder en sådan transport.

§ 9. Med undtagelse af § 3 finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på vejtransport af farligt gods foretaget af private personer med et køretøj registreret i Danmark, når godset er emballeret til detailsalg eller i overensstemmelse med ADR og er beregnet til de pågældendes personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller sportsaktivitet, og når transporten sker i overensstemmelse med stk. 2-6.

Stk. 2. Den samlede mængde farligt gods må højst udgøre 80 kg (brutto) pr. transporterende enhed, dog højst 1,5 kg nettooeksplosivstofmængde (NEM) fyrværkeri, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Farligt gods må ikke anbringes i passagerrum, førerhus eller på steder, som har direkte forbindelse til passager- eller førerhus, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. I personbilers bagagerum og i varebiler med åben forbindelse mellem førerkabine og varerum må der, i de angivne mængder, transporteres stoffer og genstande efter én af følgende bestemmelser:

1) 1,5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM) konsumfyrværkeri.

2) 25 liter brandfarlige væsker med flammepunkt på under 23 ° C, herunder benzin, eller 75 liter brandfarlige væsker med flammepunkt mellem 23 ° C og 60 ° C, herunder dieselolie/gasolie/fyringsolie.

3) 13 kg (netto) fordråbede ikke-giftige gasser, herunder F-gas.

4) 70 liter (vandkapacitet) komprimerede ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser.

5) 5 liter (vandkapacitet) komprimeret oxygen (ilt) + 5 liter acetylen.

6) 50 kg (brutto) ammunition til håndskydevåben.

Stk. 5. Foruden de i stk. 4, nr. 1-6, nævnte stoffer og genstande kan der transporteres indtil 5 kg (brutto) husholdningskemikalier og byggevareprodukter.

Stk. 6. I stor personbil (bus), hvortil der kræves kørekort til kategori D, må der uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 medbringes indtil 2 kg (brutto) farligt gods pr. person, dog indtil 5 kg (brutto) husholdningskemikalier og byggevareprodukter. Er der tale om konsumfyrværkeri, må der højst medbringes 0,5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM) pr. person.

§ 10. Ved erhvervsmæssig national vejtransport må brandfarlige væsker med et flammepunkt på under 23 ° C ikke anbringes i passagerrum, førerrum eller på steder, som har direkte forbindelse til passager- eller førerrum, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I personbilers bagagerum og i varebiler med åben forbindelse mellem førerrum og varerum må der transporteres indtil 25 liter brandfarlige væsker med flammepunkt på under 23 ° C, herunder benzin.

§ 11. Med undtagelse af § 3 finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på national vejtransport af lagerbeholdere, som

1) ikke er godkendt i henhold til ADR,

2) er beregnet og bruges til midlertidig opstilling, eksempelvis på byggepladser,

3) har indeholdt gasser i klasse 2, gruppe A, O eller F, eller stoffer i klasse 3 eller klasse 9 tilhørende emballagegruppe II eller III eller pesticider i klasse 6.1 tilhørende emballagegruppe II eller III, og

4) transporteres i tom og urenset stand med henblik på tankenes kassation, reparation eller flytning til nyt oplagssted under overholdelse af stk. 2.

Stk. 2. Ved transport af de i stk. 1 nævnte lagerbeholdere skal alle åbninger med undtagelse af eventuelle trykaflastningsanordninger være hermetisk lukkede. Der skal endvidere være truffet foranstaltninger til at forhindre udslip under normale transportforhold.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på lagerbeholdere, der har indeholdt desensibiliserende eksplosive stoffer, som det er forbudt at transportere i henhold til ADR.

§ 12. National vejtransport af farligt gods, der foregår inden for en eller flere sammenhængende ejendomme, hvor virksomhedsarealet er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset fra øvrig vej, kan i de tilfælde, hvor transporten indgår som et led i håndteringen af godset inden for arealet, finde sted, når bestemmelserne i § 3 og følgende betingelser er opfyldt:

1) Køretøjer og tanke skal godkendes, jf. §§ 22-26.

2) Den transporterende enhed skal være afmærket i henhold til de relevante bestemmelser i ADR om orangefarvede skilte og faresedler.

3) Det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR om sammenlæsningsforbud.

4) Føreren skal have gennemført den særlige uddannelse for førere af køretøjer med farligt gods i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR eller en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 2. Ved kortere vejtransport mellem to eller flere adskilte virksomhedsområder kan transporten efter aftale med politidirektøren gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

§ 13. National vejtransport af farligt gods, der foregår i en godshavn, hvor området er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset fra øvrig vej, kan i de tilfælde, hvor transporten indgår som et led i håndteringen af godset inden for området, finde sted, når bestemmelserne i § 3 og § 16 og følgende betingelser er opfyldt:

1) Køretøjer og tanke skal godkendes, jf. §§ 22-26.

2) Den transporterende enhed skal være afmærket i henhold til bestemmelserne i ADR, eller den pågældende cargo transport unit skal være afmærket i henhold til bestemmelserne i IMDG-koden.

3) Det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR om sammenlæsningsforbud, dog således at bestemmelserne i IMDG-koden kan anvendes for så vidt angår adskillelse af kolli inden i den pågældende cargo transport unit.

4) Den transporterende enhed skal være udstyret med mindst en håndildslukker til brandklasse A, B og C med en kapacitet på mindst 6 kg pulver eller tilsvarende kapacitet for andre slukningsmidler. Slukningsmidlet skal være egnet til brug på et køretøj. Slukkeren skal opfylde kravene i EN 3, medmindre slukkeren blev taget i brug på et tidspunkt, hvor DS 2120 eller en anden tilsvarende standard var anerkendt, og slukkeren opfylder kravene heri.

5) Føreren skal have gennemført den særlige uddannelse for førere af køretøjer med farligt gods i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR eller en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 2. Ved kortere vejtransport mellem to eller flere adskilte områder i en godshavn kan transporten efter aftale med politidirektøren gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

§ 14. Farligt gods, som i henhold til ADR er udelukket fra transport, eller som ikke kan transporteres på de betingelser, som er angivet i ADR, må kun transporteres, hvis Beredskabsstyrelsen eller for så vidt angår radioaktive stoffer Statens Institut for Strålebeskyttelse skriftligt meddeler tilladelse hertil. Transporten skal ske på de vilkår, der måtte være fastsat i tilladelsen.

Stk. 2. Særlig tilladelse efter stk. 1 kan kun gives til national vejtransport i forbindelse med fremme af den tekniske og industrielle udvikling og under forudsætning af, at sikkerheden ikke forringes.

§ 15. Spild eller udslip af farligt gods skal omgående anmeldes til alarmeringscentralen (1-1-2), medmindre spildet eller udslippet umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende.

Stk. 2. Rapportering om alvorlige uheld eller hændelser i henhold til afsnit 1.8.5 i ADR skal af henholdsvis læsseren, påfylderen, transportøren eller modtageren ske til Beredskabsstyrelsen.

§ 16. Håndildslukkere, der i henhold til denne bekendtgørelse og ADR skal medbringes som brandslukningsmateriel på transporterende enheder, skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320.

Stk. 2. Håndildslukkere skal tilses mindst én gang om året og skal være mærket med en tilsynsetiket påsat af den, der har foretaget tilsynet. Måned og år for seneste tilsyn samt måned og år for næste tilsyn skal fremgå af etiketten. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.

§ 17. Af- og pålæsning af kolli med farligt gods på offentlig vej i bymæssig bebyggelse kræver ingen særlig tilladelse.

§ 18. ADR og de særlige aftaler, Danmark måtte have indgået i tilknytning hertil, indføres ikke i Lovtidende, jf. anordning nr. 79 af 2. marts 1984.

Kapitel 3

Dokumenter

§ 19. De dokumenter og beviser, der er foreskrevet for transport i henhold til ADR, skal medbringes under transporten og på forlangende forevises politiet, jf. dog §§ 12, 13, 20, 21 og 37.

Stk. 2. Såfremt transporten foregår efter en særlig tilladelse, jf. § 14, stk. 1, skal der under transporten udover de i stk. 1 nævnte dokumenter medbringes kopi af denne særlige tilladelse, som på forlangende skal forevises politiet.

Stk. 3. Såfremt der efter § 22, jf. §§ 23-25, eller efter en eller flere af de særlige bestemmelser i bilag 1 er udstedt national godkendelsesattest, skal denne medbringes under transporten og på forlangende forevises politiet.

Stk. 4. Ved vejtransport af farligt gods i eller mellem Sverige, Norge og Danmark kan transportdokumentet være affattet på ét sprog, såfremt det er enten på svensk, norsk eller dansk.

§ 20. Ved kørsel med køretøjer med tanke og beholdere, der indeholder farligt gods, som under kørslen forbruges i en arbejdsproces, kan transportdokumentet for det pågældende farlige gods udelades, såfremt de skriftlige anvisninger foruden de i øvrigt i ADR krævede oplysninger indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse ved kørsel til og fra arbejdsstedet.

§ 21. Ved national vejtransport af mineralolieprodukter hørende til klasse 3, UN-nummer 1202, 1203 og 1223, og gasser hørende til klasse 2 i forbindelse med levering til to eller flere modtagere og indsamling af tilsvarende returgods fra to eller flere af disse kan transportdokument udelades, hvis de skriftlige anvisninger foruden de i øvrigt i ADR krævede oplysninger indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse.

Stk. 2. Når der i henhold til særlige bestemmelser eller tillægsbestemmelser i ADR skal anføres oplysninger i transportdokumentet, skal disse, i de i stk. 1 nævnte tilfælde, i stedet fremgå af anden dokumentation, der følger den transporterende enhed.

Stk. 3. Hvis undtagelsesbestemmelsen i punkt 1.1.3.6 i ADR anvendes, kan transportdokument, i de i stk. 1 nævnte tilfælde, kun udelades, hvis der i stedet medbringes skriftlige anvisninger indeholdende oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse, og den maksimale samlede mængde farligt gods i hver transportkategori fremgår af anden dokumentation, der følger den transporterende enhed.

Kapitel 4

Godkendelse af køretøjer, tanke, batterikøretøjer og MEGC’s

§ 22. Følgende køretøjer må ikke benyttes til vejtransport af farligt gods, før de er synet og godkendt, og der er udstedt ADR-attest eller national godkendelsesattest til transport af farligt gods som anført i §§ 23-25 eller i bilag 1:

1) Køretøj med fast tank eller aftagelig tank hver med en individuel kapacitet på over 1.000 liter eller element(er) i batterikøretøj med en samlet kapacitet på over 1.000 liter.

2) Køretøj til tankcontainer eller UN-tank med en individuel kapacitet på over 3.000 liter eller til MEGC med en samlet kapacitet på over 3.000 liter.

3) Køretøj til transport af stoffer tilhørende klasse 1 (eksplosive stoffer og genstande), der skal kategoriseres til type EX/II eller EX/III som defineret i ADR.

4) Trækkende køretøj til påhængskøretøj (påhængsvogn, kærre eller sættevogn) nævnt i nr. 1 eller nr. 2 samt til sættevogne nævnt i nr. 3.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte dansk registrerede køretøjer synes og godkendes af en synsvirksomhed. De i stk. 1, nr. 1, 2 og 4, nævnte køretøjer, der tilhører de danske væbnede styrker, synes og godkendes af myndigheder udpeget af Forsvarsministeriet.

§ 23. For dansk registrerede køretøjer omfattet af § 22, bortset fra registreringspligtig traktor, påhængskøretøj hertil og køretøjer tilhørende de danske væbnede styrker, udsteder en synsvirksomhed ADR-attest.

Stk. 2. ADR-attesten har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 3. ADR-attestens gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

§ 24. For registreringspligtig traktor udsteder en synsvirksomhed en national godkendelsesattest.

Stk. 2. For påhængskøretøj med tank hørende til registreringspligtig traktor udsteder Beredskabsstyrelsen en national godkendelsesattest.

Stk. 3. Den nationale godkendelsesattest har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 4. Den nationale godkendelsesattests gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte køretøjer, der tilhører de danske væbnede styrker, godkendes af en af Forsvarsministeriet udpeget myndighed. De nationale godkendelsesattester til sådanne køretøjer kan forlænges ved syn hos en af Forsvarsministeriet udpeget myndighed.

Stk. 6. Forsvarsministeriet eller den myndighed, Forsvarsministeriet måtte bemyndige hertil, fastsætter retningslinier for ansøgning og udstedelse af national godkendelsesattest for køretøjer tilhørende de danske væbnede styrker.

§ 25. For trækkende køretøj til påhængskøretøj med tank, der er registreringsfritaget og alene godkendt til anvendelse på lufthavnsområder, udsteder en synsvirksomhed en national godkendelsesattest.

Stk. 2. For køretøj med tank, der er registreringsfritaget og alene godkendt til anvendelse på lufthavnsområder, udsteder Beredskabsstyrelsen en national godkendelsesattest.

Stk. 3. Den nationale godkendelsesattest har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet.

Stk. 4. Den nationale godkendelsesattests gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato.

§ 26. Tanke skal opfylde bestemmelserne i ADR og være godkendt af den kompetente danske myndighed eller et af denne udpeget organ.

Stk. 2. Kravet om dansk tankgodkendelse gælder dog ikke for importerede tankcontainere, UN-tanke og MEGC’s, der er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller et af denne udpeget organ. Kravet om dansk tankgodkendelse gælder endvidere ikke for øvrige importerede tanke, hvortil den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller et af denne udpeget organ har tildelt tankkode og udstedt ADR-attest på baggrund af ADR 2001-udgaven eller senere udgaver af ADR.

Stk. 3. Arbejdstilsynet er den kompetente danske myndighed for tryktanke.

Stk. 4. For øvrige tanke er Beredskabsstyrelsen den kompetente danske myndighed.

Stk. 5. For tanke til køretøjer omfattet af § 22 bortset fra tankcontainere, UN-tanke og MEGC’s udsteder Beredskabsstyrelsen eller et af denne udpeget organ, på baggrund af godkendelsen i medfør af stk. 1, den nødvendige dokumentation til brug for synsvirksomhedernes udstedelse af ADR-attest.

Stk. 6. Tanke, bortset fra tryktanke, der er beregnet til tankning af fly, og som alene skal godkendes til anvendelse på lufthavnsområder, kan efter 31. januar 2005 fremstilles med de afvigelser fra ADR, der fremgår af EN 12312 -5 for så vidt angår tankenes konstruktion.

§ 27. Færdselsstyrelsen fastsætter retningslinier for ansøgning om og udstedelse af ADR-attest og national godkendelsesattest.

Stk. 2. Ved ansøgning om udstedelse af ADR-attest skal et af Færdselsstyrelsen godkendt ansøgningsskema benyttes.

Kapitel 5

Emballage

§ 28. Hver enkelt emballagetype, der anvendes ved transport af stoffer og genstande hørende til klasse 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 eller 9, skal, hvor dette er påkrævet efter bestemmelserne i ADR, før ibrugtagning prøves af Beredskabsstyrelsen eller et af Beredskabsstyrelsen anerkendt prøvningsorgan.

Stk. 2. Emballage, der anvendes til transport af stoffer hørende til klasse 2 (trykbeholdere og tanke), skal opfylde de af Arbejdstilsynet fastsatte bestemmelser om transportabelt trykbærende udstyr.

Stk. 3. Emballage til klasse 7 skal, hvor dette er påkrævet efter bestemmelserne i ADR, før ibrugtagning godkendes af Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Kapitel 6

Sammenlæsning

§ 29. Sammenlæsning af stoffer og genstande skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR.

Stk. 2. Virksomheder, der udfører sprængningsarbejder, må dog ved national vejtransport på samme køretøj sammenlæsse detonatorer i forenelighedsgruppe B samt eksplosive stoffer og genstande i forenelighedsgruppe D, som disse grupper nærmere er defineret i ADR, når disse stoffer og genstande transporteres fra opbevaringssted til arbejdssted og tilbage igen, og når følgende betingelser er opfyldt:

1) Der transporteres højst 200 stk. detonatorer i gruppe B.

2) Der transporteres højst 25 kg (netto) eksplosive stoffer og genstande i gruppe D.

3) Detonatorer samt eksplosive stoffer og genstande emballeres hver for sig i UN-godkendt emballage i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR.

4) Afstanden mellem emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosive stoffer og genstande, skal være mindst 1 meter. Denne afstand skal sikres opretholdt ved katastrofeopbremsninger.

5) Emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosive stoffer og genstande, skal være anbragt på køretøjet på en sådan måde, at de hurtigt kan fjernes.

6) Alle øvrige bestemmelser i ADR skal være overholdt.

Kapitel 7

Uddannelse

§ 30. Førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt andet personale, som er involveret i vejtransport af farligt gods, skal opfylde de uddannelseskrav, som følger af ADR, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer, der som led i synsvirksomhedernes årlige tekniske eftersyn foretager prøvekørsel af køretøjer indeholdende farligt gods eller rester heraf, skal alene have gennemført en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Stk. 3. Instruktører, der forestår undervisning af førere, jf. stk. 1, skal have bestået den eksamen i vejtransport, der stilles krav om i bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.

Stk. 4. Erhvervsuddannelsesbeviser, der er udstedt i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 566 af 24. juni 1992 om uddannelse af førere af transporter af farligt gods ad vej samt forlængelse heraf, jf. § 5 i samme bekendtgørelse, er gyldige, indtil de udløber, hvorefter de kan forlænges i henhold til reglerne i ADR.

§ 31. Beredskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om uddannelse af førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods, herunder regler om udstedelse og fornyelse af uddannelsesbeviser og vilkår for godkendelse af kurser. For så vidt angår radioaktive stoffer fastsætter Beredskabsstyrelsen bestemmelserne efter samråd med Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Stk. 2. Beredskabsstyrelsen godkender og fører tilsyn med kurserne, jf. stk. 1. Beredskabsstyrelsen udarbejder endvidere eksamensopgaverne.

Stk. 3. Beredskabsstyrelsen kan bemyndige uddannelsesinstitutionerne mv. til på nærmere angivne vilkår at udstede og forny uddannelsesbeviser til førere.

§ 32. Personer, der i henhold til ADR udfører inspektion eller tæthedsprøvning af IBC’s af metal, IBC’s af stiv plast eller komposit IBC’s, skal have gennemført en uddannelse, der er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Dokumentation for gennemført uddannelse skal på forlangende forevises Beredskabsstyrelsen.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 er personer ansat hos et af Beredskabsstyrelsen godkendt prøvningsorgan.

Kapitel 8

Tvangsruter mv.

§ 33. Politidirektøren kan efter forelæggelse for de relevante kommunale myndigheder bestemme, at vejtransport af farligt gods omfattet af bilag 3 skal føres ad bestemte ruter (tvangsruter) i tættere bebygget område. Rigspolitichefen fastsætter de overordnede generelle retningslinier for, i hvilket omfang der bør fastsættes tvangsruter.

Stk. 2. Bestemmelser om tvangsruter fastsættes og offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.

Stk. 3. Politidirektøren sender et eksemplar af den lokale bekendtgørelse om tvangsruter til Rigspolitichefen, der årligt udarbejder en oversigt over de fastsatte tvangsruter. Et eksemplar af oversigten ligger til gennemsyn hos politiet.

Stk. 4. Hvor transport af farligt gods efter stk. 1 skal foregå ad de fastsatte tvangsruter, må disse kun fraviges med forudgående tilladelse af politiet efter indhentet udtalelse fra det kommunale redningsberedskab.

Stk. 5. Såfremt der uden for tættere bebygget område foreligger et særligt behov for at regulere vejtransport af farligt gods, kan politiet efter forudgående forelæggelse for Rigspolitichefen træffe afgørelse herom.

Kapitel 9

Kontrol, straf mv.

§ 34. Politiet kan standse et køretøj, hvormed der udføres vejtransport af farligt gods, og undersøge eller lade det undersøge med henblik på at kontrollere, at transporten opfylder reglerne i denne bekendtgørelse, herunder om bestemmelserne om uddannelse af chauffører samt om mærkning, emballering, sammenpakning, sammenlæsning, sikkerhedsudstyr og angivelser i transportdokumentet er opfyldt.

Stk. 2. Politiets kontrol sker med udgangspunkt i den i bilag 4 optrykte tjekliste. Politiet overdrager føreren af køretøjet et eksemplar af tjeklisten eller en attestation med resultatet af kontrollen. Tjeklisten eller attesten skal fremvises på forlangende.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan politiet foretage kontrol, der ikke tager udgangspunkt i tjeklisten, herunder foretage yderligere kontrol.

§ 35. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 3, § 4, stk. 1-3, §§ 9-13, § 14, stk. 1, §§ 15, 16 og 19-21, § 22, stk. 1, § 26, stk. 1, §§ 28-29, § 30, stk. 1 og 3, § 32, stk. 1, § 34, stk. 2, 3. pkt., de tekniske forskrifter, der følger af § 38, og bilag 2 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Overtrædelse af de af politiet fastsatte bestemmelser om tvangsruter, jf. § 33, straffes i henhold til færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 3, med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden mv.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007 og har virkning for tilladelser, der udstedes i henhold til denne bekendtgørelse efter 30. juni 2007, jf. dog § 30, stk. 4.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods ophæves.

Kapitel 11

Overgangsbestemmelser

§ 37. Bilag 1, kapitel I og II, indeholder overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer, hvortil der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest).

§ 38. Kapitel 9 i Tekniske Forskrifter af maj 1985 udarbejdet af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) for vejtransport af komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter (klasse 2) finder fortsat anvendelse.

Stk. 2. Følgende kapitler i Tekniske Forskrifter udarbejdet af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) finder anvendelse frem til den 1. januar 2010, hvorefter de ophæves:

1) kapitel 9 i Tekniske Forskrifter af 31. maj 1987 for vejtransport af brandfarlige væsker (klasse 3),

2) kapitel 9 i Tekniske Forskrifter af 31. maj 1985 for vejtransport af giftige stoffer (klasse 6.1), og

3) kapitel 9 i Tekniske Forskrifter af 31. maj 1985 for vejtransport af ætsende stoffer (klasse 8).

Justitsministeriet, den 21. juni 2007

Lene Espersen

/Anette ArnstedBilag 1

Overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer til national vejtransport af farligt gods

Køretøjer, hvortil der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), vil fortsat kunne anvendes til national vejtransport af de stoffer, som tankene er godkendt til ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Tankene og køretøjerne skal opfylde bestemmelserne i ADR med de i dette bilags kapitel I og II anførte undtagelser.

Kapitel I

Overgangsbestemmelser for tanke

Klasse 2:

1) Tryktanke, hvortil der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), kan fortsat anvendes til national vejtransport af de stoffer, som tankene er godkendt til ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Det er dog en forudsætning, at tankene til stadighed opfylder de regler, efter hvilke de er fremstillet, og de regler, efter hvilke de senest er godkendt forud for konverteringen, samt de regler, efter hvilke de skal periodisk kontrolleres.

Klasse 3, 6.1 og 8:

1) Tanke, hvortil der er udstedt konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), kan i indtil 20 år fra tankens fabrikationsår, dog ikke længere end til 1. januar 2010, fortsat anvendes til national vejtransport af de stoffer, som tankene er godkendt til ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Dette gælder dog ikke registreringspligtig traktor og påhængskøretøj hertil samt køretøjer tilhørende de væbnede styrker. Det er en forudsætning, at tankene til stadighed opfylder de regler, efter hvilke de er fremstillet, og de regler, efter hvilke de senest er godkendt forud for konverteringen, samt de regler, efter hvilke de skal periodisk kontrolleres.

2) Tanke, hvortil der er udstedt konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), kan dog fortsat anvendes efter den ovenfor anførte frist, såfremt de kan godkendes efter kravene for nye tanke i den udgave af ADR, som er gældende på ansøgningstidspunktet.

Kapitel II

Overgangsbestemmelser for køretøjer

1) Retardersystem.

Køretøjer til national vejtransport af farligt gods godkendt første gang før 1. januar 1997 kan undlade at opfylde bestemmelserne i ADR for så vidt angår retardersystem.

2) Hovedafbryder.

For køretøjer, der er godkendt til national vejtransport af farligt gods første gang før den 1. januar 1993, gælder følgende:

a) Elektriske motorer, der er anbragt bag førerhuset, skal være af helt kapslet udførelse.

b) På et sted i førerhuset, som er let at nå såvel indefra som udefra (når døren er åben), skal der være anbragt en tydeligt mærket hovedafbryder for samtlige elektriske installationer undtagen fartskriver.

c) Såfremt køretøjet er forsynet med vekselstrømsgenerator, skal der i førerhuset være anbragt et skilt, der angiver, at hovedafbryderen ikke må benyttes, før motoren er standset.

3) Fartskriver.

Køretøjer, der er godkendt til national vejtransport af farligt gods første gang før den 1. januar 1993, kan undlade at opfylde kravet om elektrisk sikkerhedsbarriere til fartskriver.Bilag 2

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der indeholder farligt gods

Særlige bestemmelser for klassificering, emballering og mærkning i forbindelse med transport af affaldsaerosolbeholdere i klasse 2 og affald, der kan henføres til en af klasserne 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 og 9, indsamlet fra husstande

1. Affaldsaerosolbeholdere i klasse 2 og affald, der kan henføres til en af klasserne 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 og 9, indsamlet fra husstande, kan, når det i øvrigt er tilladt at transportere stofferne efter de lempeligere bestemmelser i kapitel 3.4 i ADR om begrænsede mængder (LQ), transporteres i kombinationsemballager på følgende betingelser:

1) Den enkelte indvendige emballage, bortset fra aerosolbeholdere, må indeholde indtil 5 liter eller 5 kg, uanset den for det enkelte stof gældende begrænsede mængde i ADR. Den enkelte aerosolbeholder må indeholde indtil 500 ml uanset den for det enkelte stof gældende begrænsede mængde i ADR.

2) Aerosolbeholdere, indvendige emballager med indhold af flydende affald, indvendige emballager med rester af flydende affald og indvendige emballager med fast affald skal pakkes i en Y-mærket og UN-godkendt ydre emballage af en af følgende typer:

a) Plasttromle med aftageligt låg (1H2)

b) Ståltromle med aftageligt låg (1A2)

Aerosolbeholdere, indvendige emballager med rester af flydende affald og indvendige emballager med fast affald må tillige pakkes i en X- eller Y-mærket og UN-godkendt ydre emballage af en af følgende typer:

c) Krydsfinerkasse (4D)

d) Papkasse (4G)

e) IBC af stiv plast (11H2)

f) Storemballage af stiv plast (50H)

3) Indvendige emballager, bortset fra aerosolbeholdere, skal anbringes i den ydre emballage i en plastsæk, som skal omslutte alle de indvendige emballager. Plastsækken skal snøres til, inden den ydre emballage lukkes. Indvendige emballager med indhold af flydende affald skal stables og pakkes i den ydre emballage ved hjælp af inert fyldemateriale på en sådan måde, at de ikke kan gå i stykker under normale transportforhold.

4) Låg på den ydre emballage skal forblive lukket, hvis emballagen ændrer orientering, f.eks. ved væltning.

5) Når der som ydre emballage anvendes en papkasse med en tilladt nettovægt på mere end 50 kg i henhold til typegodkendelsen, må denne højst fyldes til 50 pct. af den tilladte nettovægt.

6) Indvendige emballager må ikke pakkes i den samme ydre emballage, hvis de indvendige emballager hver især indeholder stoffer, der indbyrdes kan reagere på farlig måde og bevirke

a) forbrænding og/eller udvikling af stor varme,

b) udvikling af brandfarlige og/eller giftige gasser,

c) dannelse af ætsende stoffer eller

d) dannelse af ustabile stoffer.

7) Aerosolbeholdere må ikke pakkes sammen med andre affaldstyper.

8) Indholdet af den enkelte ydre emballage med aerosolbeholdere klassificeres som »Affald, UN 1950 Aerosoler«, idet det samlede indhold kan henføres til den klassifikation under UN 1950, der dækker flest mulige af indholdets farlige egenskaber. Hvor der forekommer flere kombinationsmuligheder, skal egenskaberne prioriteres som følger: brandfarlig (F), giftig (T), oxiderende (O), ætsende (C), kvælende (A) (laveste prioritet).

Indholdet af den enkelte ydre emballage med indvendige emballager med affald, der kan henføres til en af klasserne 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 og 9, klassificeres som »Blandet affald indeholdende (UN-nummer, godsbetegnelse, klasse og emballagegruppe)«, idet det samlede indhold kan henføres til den klasse og stofgruppe blandt de indvendige emballagers indhold, der udgør hovedfaren, jf. bestemmelserne i ADR om principperne for klassificering af blandinger og opløsninger. Uagtet bestemmelserne i ADR kan angivelse af godsets hovedbestanddele eller stoffernes kemiske eller tekniske betegnelser i tillæg til klassifikation dog udelades.

9) Den ydre emballage mærkes med bogstaverne »UN« efterfulgt af det UN-nummer, der fremgår af ovennævnte klassificering og med de dertil hørende faresedler. Herudover mærkes emballagen med en etiket med teksten »Farligt affald (indsamlet fra husstande)«. Etiketten skal have A5-format liggende ( 210 mm × 148 mm ) og skal være orange med sort tekst og med en 5 mm bred kant ligeledes i sort.

Særlige bestemmelser for klassificering, emballering og mærkning i forbindelse med transport af affald, der kan henføres til en af klasserne 3, 4.1, 6.1, 8 og 9, indsamlet fra laboratorier eller klinikker

2. Affald, der kan henføres til en af klasserne 3, 4.1, 6.1, 8 og 9, indsamlet fra laboratorier og klinikker, kan transporteres i kombinationsemballager på samme betingelser som affald indsamlet fra husstande, jf. punkt 1. Dog skal den ydre emballage, jf. punkt 1, nr. 2, være en plast- eller ståltromle godkendt til emballagegruppe I (X-mærket), som skal være mærket med teksten »Farligt affald (indsamlet fra laboratorier og klinikker)«, jf. punkt 1, nr. 9, 2. pkt.

Særlige bestemmelser for klassificering, emballering og mærkning i forbindelse med transport til midlertidigt forarbejdningsanlæg af blandet farligt affald eller problemaffald, der indeholder farligt gods, indsamlet fra husstande

3. Affald, der kan henføres til klasse 3, 4.1, 6.1, 8 eller 9, emballagegruppe II eller III, aerosolbeholdere, lightere og refiller til lightere, der kan henføres til klasse 2, og røgalarmer, der kan henføres til klasse 7, som fra hver husstand er sammenpakket med henblik på indsamling fra husstande af blandet farligt affald eller problemaffald, kan på følgende betingelser transporteres, uden at bestemmelserne i del 2, kapitel 3.3, kapitel 4.1, bortset fra 4.1.1.1-4.1.1.3, 4.1.1.6 og 4.1.1.8, kapitel 5.2 og kapitel 5.4 i ADR finder anvendelse:

1) Affaldet skal være pakket i en X- eller Y- mærket og UN-godkendt ydre emballage af typen plastkasse af homogen plast (4H2) med låg.

2) Den, der foranlediger, at der sker indsamling, skal inden transporten sikre:

a) at indvendige emballager er anbragt i den ydre emballage på en sådan måde, at de under normale transportforhold ikke kan gå i stykker eller lade indholdet slippe ud i den ydre emballage,

b) at indvendige emballager, der indeholder væsker, er pakket med lukningen opad,

c) at eventuelle utætheder ikke medfører en væsentlig nedsættelse af den ydre emballages beskyttende egenskaber,

d) at den ydre emballage ikke indeholder andet farligt gods end ovennævnte, og

e) at bruttovægten af kolli ikke overstiger 12 kg.

3) Den ydre emballage må ikke indeholde skarpe eller spidse genstande, medmindre den er indrettet på en sådan måde, at de skarpe og spidse genstande ikke kan komme i kontakt med det farlige gods.

4) Den ydre emballage skal mærkes med en etiket med teksten ”Farligt affald (fra husstande – kan indeholde farligt gods)”. Etiketten skal have A5-format liggende ( 210 mm × 148 mm ) og skal være orange med sort tekst og med en 5 mm bred kant ligeledes i sort.

5) Mængden af affald pr. transporterende enhed, der transporteres i henhold til bestemmelserne i dette punkt, må ikke overstige 1800 kg (brutto).

6) Såfremt mængden af affald pr. transporterende enhed ikke overstiger 300 kg (brutto), kan ladningen antages at overholde undtagelsesgrænserne i 1.1.3.6 i ADR.

7) Der må ikke samtidig transporteres andet farligt gods på den transporterende enhed.

8) Kolli skal transporteres i åbne eller ventilerede køretøjer eller containere.

9) Såfremt ladningen ikke kan antages at overholde undtagelsesgrænserne i 1.1.3.6 i ADR, skal der med den transporterende enhed følge et sikkerhedskort indeholdende oplysninger om generelle foranstaltninger, der i tilfælde af en hændelse eller et uheld i forbindelse med transport af det farlige gods, herunder brand og kontakt med det farlige gods, skal iværksættes af føreren, og om udstyr og personlige værnemidler, der skal medbringes i henhold til 8.1.5 (b) i ADR, som er nødvendige for at iværksætte de i sikkerhedskortet nævnte foranstaltninger.

Særlige bestemmelser for emballering og mærkning i forbindelse med transport af affaldstrykbeholdere

4. Trykbeholdere med et indhold, der kan henføres til UN 1044, UN 1965 eller UN 2037 i klasse 2, kan på følgende betingelse transporteres fra midlertidigt forarbejdningsanlæg til bortskaffelse eller oparbejdning, uden at bestemmelserne i kapitel 5.2 i ADR finder anvendelse:

1) Trykbeholderne skal pakkes i en ekstra ydre emballage, der skal være mærket med bogstaverne ”UN” efterfulgt af UN-nummeret og forsynet med faresedler i overensstemmelse med kravene for kolli i afsnit 5.2.2 for hver type farligt gods i den ekstra ydre emballage.Bilag 3

Vejtransport af farligt gods, der skal følge tvangsruter i tættere bebygget område

Tvangsruter, der er fastsat i medfør af bekendtgørelsens § 33, skal følges af:

Klasse 2:

1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke eller tankcontainere, alle med en individuel kapacitet på over 3.000 liter af følgende gasser i klasse 2:

Gasser hørende til gruppe T, TF, TC, TO, TFC eller TOC.

2) Køretøjer med flere end 3 aksler samt vogntog, hvormed der udføres transport i tanke eller tankcontainere af følgende gasser i klasse 2:

Gasser hørende til gruppe F.

Klasse 3:

1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) eller tankcontainere, alle med en individuel kapacitet på over 3.000 liter af følgende brandfarlige væsker hørende til klasse 3:

Brandfarlige væsker, som kan henføres til emballagegruppe I.

Klasse 5.1:

1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) eller tankcontainere, alle med en individuel kapacitet på over 3.000 liter af følgende oxiderende stoffer hørende til klasse 5.1:

UN 1745, 1746 og 2495.

Klasse 6.1:

1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) eller tankcontainere, alle med en individuel kapacitet på over 3.000 liter af følgende giftige stoffer hørende til klasse 6.1:

Flydende stoffer, som kan henføres til emballagegruppe I.

Klasse 8:

1) Transporterende enheder, hvormed der udføres transport i tanke (herunder slamsugertanke) eller tankcontainere, alle med en individuel kapacitet på over 3.000 liter af følgende ætsende stoffer hørende til klasse 8:

Flydende stoffer, som kan henføres til emballagegruppe I.

Returkørsel eller kørsel med tom, urenset tank eller tankcontainer:

Ved returkørsel eller kørsel med tom, urenset tank eller tankcontainer med en individuel kapacitet på over 3.000 liter efter transport af de ovenfor nævnte stoffer i klasse 2, 3, 5.1, 6.1 og 8 skal fastlagte tvangsruter følges.Bilag 4

TJEKLISTE

1. Kontrolsted

2. Dato

3. Klokkeslæt

4. Køretøjets nationalitetsbetegnelse og registreringsnummer

 

 

 

 

5. Påhængskøretøjets/sættevognens nationalitetsbetegnelse og registreringsnummer

 

 

 

 

6. Fragtfører, adresse

7. Fører/medhjælper

8. Afsender, adresse, afsendelsessted(1)(2)

 

 

 

 

9. Modtager, adresse, modtagelsessted(1)(2)

 

 

 

 

10. Total mængde farligt gods pr. transporterende enhed

11. Maksimummængde ADR 1.1.3.6. overskredet

Ja

nej

12. Transportmåde:

bulk

stykgods

tank

 

 

 

 

 

Dokumenter i køretøjet

 

 

 

 

13. Transportdokument

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

14. Skriftlige anvisninger

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

15. Bilateral aftale/multilateral aftale/national tilladelse

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

16. Godkendelsesattest for køretøjer

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

17. Kursusbevis for føreren

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

 

 

 

 

Transportens gennemførelse 

 

 

 

 

18. Gods tilladt til transport

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

19. Køretøj tilladt til det pågældende gods

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

20. Forskrifter vedrørende transportmåden (bulk, stykgods, tank)

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

21. Forbud mod sammenlæsning

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

22. Læsning, fastgøring af ladningen og håndtering(3)

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

23. Udsivning fra ladningen eller beskadigelse af kolli(3)

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

24. Mærkning af emballager/tank med UN-nummer(2)(3) (ADR 6)

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

25. Mærkning af kolli med påskrifter (f.eks. UN-nummer ) og sedler(2) (ADR 5.2)

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

26. Mærkning af tank/køretøj med faresedler (ADR 5.3.1)

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

27. Mærkning af køretøj/transporterende enhed (orangefarvede skilte, forhøjet temperatur - ADR 5.3.2-3)

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

 

 

 

 

Udstyr i køretøjet

 

 

 

 

28. Generelt sikkerhedsudstyr ifølge ADR 8.1.5

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

29. Udstyr i overensstemmelse med det transporterede gods

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

30. Andet udstyr ifølge de skriftlige anvisninger

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

31. Ildslukker(e)

kontrolleret

overtrædelse konstateret

Ikke relevant

39. Kategorien af den alvorligste af eventuelt konstaterede overtrædelser

Kategori I

Kategori II

Kategori III

40. Bemærkninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Myndighed/befuldmægtiget, som har udført kontrollen

 

(1) Udfyldes kun, hvis det er relevant for en overtrædelse.

(2) Anføres under »Bemærkninger« for så vidt angår samletransporter.

(3) Kontrol af synlige overtrædelser.

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (EF-tidende 1994, L 319, s. 7), som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/89/EF af 3. november 2006 om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (EU-tidende 2006, L 305, s. 4), og Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (EF-tidende 1995, L 249, s. 35), som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/112/EF af 13. december 2004 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (EU-tidende 2004, L 367, s. 23).