Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om fastinstallerede brandslukningsanlæg med aerosoler som slukningsmiddel

Denne vejledning indeholder retningslinier for anvendelse, installation og godkendelse af fast installerede brandslukningsanlæg med aerosoler som slukningsmiddel.

1 Anvendelsesområde

Denne vejledning finder anvendelse på følgende skibe, hvor aerosoler er tilladt som slukningsmiddel:

.1 Fiskeskibe med en længde under 45 m,

.2 Lastskibe med en bruttotonnage under 500,

.3 Skibe godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om skibe til særlige formål,

.4 Fritidsfartøjer med en længde på 24 meter og derover,

.5 Fritidsfartøjer godkendt til udlejningsformål.

2 Definitioner

.1 »Aerosoler« er et kemisk stof der afbryder branden.

.2 »Design-mængden« (g/m3 ) er den mængde aerosol der kræves per kubikmeter lukket rum til at slukke en defineret brandtype.

.3 »Nettovolumen« er rumfanget af det beskyttede rum, inklusive casinger og rendestene, som slukningsmidlet fylder ved udløsning.

.4 »Maskinrum af kategori A« er de rum og trunke til sådanne rum, som indeholder:

4.1 Forbrændingsmotorer, som benyttes til fremdrivning; eller

4.2 Forbrændingsmotorer, som benyttes til andre formål end fremdrivning, når dette maskineri har en samlet ydelse på mindst 375 kW; eller

4.3 En oliefyret kedel eller en brændselsolieinstallation.

3 Almindelige bestemmelser

.1 Anvendelse af fastinstallerede brandslukningsanlæg med aerosol som slukningsmiddel er kun tilladt i maskinrum af kategori A.

.2 Slukningsmidlet skal være afprøvet  med tilfredsstillende resultat af et anerkendt prøvningsinstitut. Instituttets godkendelsesdokumentation skal angive aerosolens sammensætning og koncentration samt den resulterende iltkoncentration i det beskyttede rum (testrummet), når slukningsmidlet er udløst. Slukningsmidlet må ikke anvendes i maskinrum med større volumen end testrummets.

.3 Slukningsmidlet skal være ratmærket  eller godkendt af Søfartsstyrelsen.

.4 Den krævede aerosolmængde skal beregnes ud fra nettovolumen af det beskyttede rum 4.

.5 Hvor rumfanget af fri luft i luftbeholdere i et rum er af en sådan størrelse, at udtømningen af luft i et sådant rum i tilfælde af brand ville nedsætte effektiviteten af det faste brandslukningsanlæg betydeligt, skal der tilvejebringes et yderligere kvantum brandslukningsmiddel som kompensation for dette.

.6 Ved beregning af den krævede mængde aerosol skal den i typegodkendelsen anførte design-mængde (g/m3 ) multipliceres med en sikkerhedsfaktor på 1,3. Den installerede mængde skal mindst være lig den beregnede mængde.

7 Automatisk udløsning af anlægget er ikke tilladt.

.8 Ved udløserstedet skal der være en klar instruktion om anlæggets betjening.

.9 Der skal forefindes midler til manuel lukning af alle åbninger, hvorfra der kan strømme luft til et beskyttet rum eller ske udslip af luftarter fra et sådant rum.

.10 Samtlige forbrændingsmotorer, som er anbragt i rum beskyttet af anlægget, skal kunne standses øjeblikkeligt fra et centralt sted uden for rummet.

.11 Inden udløsning skal der ske automatisk stop af ventilation i det beskyttede rum.

.12 Der skal forefindes midler til automatisk afgivelse af lydsignal til advarsel om udtømning af et brandslukningsmiddel i et rum, hvor personalet arbejder eller har adgang til. Alarm skal gives i et passende tidsrum før midlet udtømmes.

.13 Alle alarmer, der er knyttet til brandslukningsanlægget skal være mærket ”Aerosol alarm”

.14 Samtlige døre til beskyttede rum skal være påmærket :

»Rummet er tilsluttet et brandslukningsanlæg med aerosoler og skal øjeblikkelig forlades, når alarmen lyder«.

.15 Tegninger inklusive beskrivelse af placering af komponenterne i rummet samt beregning af aerosolmængden skal indsendes og godkendes af Søfartsstyrelsen inden syn påbegyndes. Brutto- og nettovolumen af maskinrummet skal fremgå af materialet.

Materialet skal fremsendes til Søfartsstyrelsen, Center for Skibe (CFS), Vermundsgade 38 C, København Ø. Der skal foreligge godkendte tegninger af anlægget inden syn kan påbegyndes.

Det anførte materiale skal fremsendes i tre eksemplarer.

.16 Manual med instruktion samt et sæt godkendte installationstegninger skal forefindes om bord.

4 Krav til installation

.1 Ved installationer af anlæg med mere end to patroner skal disse fordeles over hele rummet, herunder også under dørken.

.2 Placeringen af patronerne skal ske under hensyntagen til at sikre flugtveje mod udstrømmende aerosoler.

.3 Hver patron skal mærkes, så der er let adgang for fejlfinding/afprøvning. Mærkningen skal være af en sådan art, at den er nem at lokalisere, selvom den er blevet overmalet.

.4 Patronernes maksimale levetid skal være påmærket patronerne.

.5 Installationen skal udføres med to separate udløsersløjfer der skal oplægges så langt fra hinanden som muligt. De krævede udløsersløjfer skal være med separat forsikring. Samtlige forsikringer, udløsersløjfer og patroner skal overvåges for fejl og spændingssvigt. Overvågningsenheden skal overvåges for fejl og spændingssvigt. Fejl i en patron må ikke påvirke funktionen af de resterende patroner.

Udløsersløjferne og patronerne skal være således arrangeret, at den nødvendige brandslukningsmængde, i tilfælde af beskadigelse af en udløsersløjfe/patron i det pågældende rum, i overensstemmelse med enkeltfejlsbegrebet, stadig kan udløses under hensyntagen til kravet om ensartet fordeling af slukningsmidlet i hele rummet. I tilfælde af kortslutning/afbrydelse af en af de to udløsersløjfer til en patron, skal de resterende patroner stadig være funktionsdygtige.

Arrangementerne i forbindelse med anlæg for rum, der kun kræver en eller to beholdere, skal være til Søfartsstyrelsens tilfredshed.

.6 Installationen skal forsynes fra to uafhængige energikilder, hvoraf den ene skal være placeret uden for det beskyttede rum.

.7 Begge de nævnte energikilder skal have en kapacitet svarende til den strømstyrke, som fabrikanten foreskriver er nødvendig for udløsning af anlægget.

.8 Den særskilte energikilde til radioinstallationen må ikke anvendes som energikilde til brandslukningsanlægget.

.9 Ved fejl på anlægget skal der forefindes optiske og akustiske alarmgivere til angivelse heraf.

.10 Der skal være indikering for udløst anlæg samt optiske og akustiske alarmgivere i styrehus for udløst anlæg.

.11 Der skal i installationen være et alarmpanel, placeret et passende sted uden for det beskyttede rum, hvor de krævede overvågningsfunktioner bliver indikeret.

.12 Eksisterende alarmpaneler ( kontrolskabe ) fra tidligere haloninstallationer må kun anvendes til de krævede overvågnings- og udløserfunktioner, hvis dette kan ske uden konstruktive ændringer.

.13 Udløsningen skal ske ved aktivering af en 2-polet drejeafbryder forsynet med dæksel.

.14 Alle kabler i installationen skal være »brandhæmmende« kabler i henhold til IEC Publikation 332-3A, dog skal kabler i udløserkredse være brandsikre i henhold til IEC Publikation 331, og i skærmet udførelse.

.15 Udløserkredsen skal installeres med metaldåser og være med kabelaflastning. Porcelænsmuffer skal anvendes ved samlinger i dåserne.

.16 Minimum kapslingsgrad for elektriske komponenter i det beskyttede rum er IP 55.

.17 Brandvisningsanlæg, der kun gør brug af varmedetektorer, må kun anvendes i skibe, hvor højden af maskinrummet ikke overstiger 2,5 m. I maskinrum, hvor højden overstiger 2,5 m, kan der enten anvendes en kombination af varmemeldere og røgmeldere, eller et brandvisningsanlæg med detektorer, der kun indikerer ved røgudvikling. I eksisterende skibe kan det installerede brandvisningsanlæg bibeholdes såfremt det opfylder bestemmelserne gældende på byggetidspunktet.

5 Syn og godkendelse

.1 I forbindelse med syn for godkendelse af anlægget skal der foretages en simuleret udløsningsprøve, som følger:

.2 Udløsningsprøve med hver sløjfe for sig. Denne prøve foretages ved, at der monteres en prøvepære, der belaster svarende til en strømstyrke på 1 ampere ved hver patron. Prøven skal vise, at samtlige patroner kan udløses.

.2 Det skal kontrolleres, at anlægget stadig kan udløses, uanset om der er fejl på en eller flere udløsersløjfer/patroner.

.3 Der skal afholdes nødvendige funktionsprøver, herunder af overvågnings- og alarmfunktioner, ventilations- og nødstop.

.4 Årlige eftersyn skal udføres af en autoriseret virksomhed. Eftersynet skal omfatte de i pkt. 5.3 nævnte funktionsprøver samt kontrol af, at udløserkredsene er intakte.

Regelcentret /Ralph Sylvestersen

Søfartsstyrelsen, den 24. november 2004

/Ralph Sylvestersen