Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om standarder for skibes manøvredygtighed

Denne vejledning finder anvendelse for alle skibe med en længde på 100 m eller derover, samt kemikalie- og gastankskibe uanset længden. Vejledningen erstatter Sø-fartsstyrelsens vejledning nr. 1 af 6. marts 1996 om foreløbige standarder for skibes manøvredygtighed. Denne hidtil gældende vejledning var baseret på IMO Resolution A.751(18) om foreløbige standarder for skibes manøvredygtighed. På baggrund af indhøstede erfaringer har IMO revurderet disse foreløbige standarder og til erstatning herfor vedtaget nye standarder af permanent karakter. De nye standarder er vedtaget ved Resolution MSC.137(76) af 4. december 2002 samt forklarende noter hertil beskrevet i IMO cirkulære MSC/Circ. 1053.

Søfartsstyrelsen, den 24. november 2004