Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om autorisation af elinstallatører m.v.
og lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse
med vand- og afløbsledninger

(Adgang for ikkeautoriserede til at foretage visse udskiftninger m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003, som ændret ved § 14 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Enhver må foretage udskiftning af afbrydere og stikkontakter uden jordkontakt for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20. Er stikkontakterne forsynet med jordkontakt, må enhver foretage sådan udskiftning, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, hvis installationen er beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder. Enhver må ligeledes opsætte og nedtage belysningsarmaturer på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, samt i badeværelser. Enhver må endvidere i private boliger foretage arbejder, der er omfattet af § 2, nr. 4.«

§ 2

I lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 6, nr. 3 , affattes således:

»3) Simple installationsarbejder, herunder udskiftning af armaturer og lignende, på vand- og afløbsområdet under nærmere angivne vilkår, hvor arbejdet ikke kan udgøre sundheds- og miljømæssige risici.«

2. I § 7, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »gasområdet«: »eller på vand- og sanitetsområdet«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen