Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0041
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tilsyn med firmapensionskasser
og pensionsbeskatningsloven1)

(Gennemførelse af direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1266 af 19. december 2003, som ændret ved § 5 i lov nr. 490 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, (EU-Tidende 2003 nr. L 235, side 10) (pensionskassedirektivet).«

2. I § 1, stk. 1, og § 2 stk. 2, ændres »lov om forsikringsvirksomhed« til: »lov om finansiel virksomhed«.

3. I § 1, stk. 1, § 10, stk. 1, nr. 1, § 16, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1, og to steder i stk. 3, 1. pkt., § 57, § 58, nr. 6 , og § 66 b, stk. 2, nr. 3, ændres »koncession« til: »tilladelse«.

4. I § 5, stk. 1, ændres »koncessionen« til: »tilladelsen«.

5. § 5, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

6. I § 6 a, stk. 1, 2. pkt., og § 56, stk. 2 og 3, ændres »pålæg« til: »påbud«.

7. Efter § 9 b indsættes:

»§ 9 c. Finanstilsynet kan fastsætte lempeligere krav for overholdelse af bestemmelserne i denne lov for pensionskasser med under 100 medlemmer defineret som personer, hvis beskæftigelse berettiger til eller vil berettige til at modtage pensionsydelser i pensionsordningen.«

8. I § 10, stk. 2, § 13, stk. 1, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1, nr. 1, og § 74, stk. 1, ændres »økonomiske og tekniske grundlag« til: »tekniske grundlag m.v.«

9. § 11, stk. 1, nr. 16, ophæves.

Nr. 17 bliver herefter til nr. 16.

10. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om de oplysninger, som en pensionskasse skal give skriftligt til medlemmer og pensionsmodtagere.«

11. I § 16 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Med ansøgning om tilladelse skal følge dokumentation for, at betingelserne i § 23 a er opfyldt.«

12. I § 18, stk. 3, 2. pkt., ændres »koncessionsdato« til: »tilladelsesdato«.

13. § 20 affattes således:

»§ 20. Sker der ændring i forhold, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal ny anmeldelse foretages ledsaget af dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. § 18, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om ændring i pensionskassens vedtægter skal være modtaget senest 4 uger efter, at ændringen er vedtaget. Med anmeldelsen skal pensionskassen indsende et dateret eksemplar af vedtægterne med den fuldstændige nye affattelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der videresender en kopi til Finanstilsynet.«

14. § 21, nr. 2 og 3, affattes således:

»2) afgræsningen mellem pensionskassevirksomhed og anden forsikringsvirksomhed og

3) tilladelsens indhold.«

15. § 21, nr. 4, ophæves.

16. Efter § 21 indsættes i kapitel 2:

»§ 21 a. En pensionskasse skal have

1) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,

2) skriftlige forretningsgange på alle de væsentlige aktivitetsområder,

3) interne kontrolprocedurer,

4) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området og

5) de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dens virksomhed, og anvende disse hensigtsmæssigt.

Stk. 2. Finanstilsynet kan udstede vejledninger om de i stk. 1 nævnte områder.«

17. Efter kapitel 2 indsættes:

»Kapitel 2 a

Grænseoverskridende virksomhed

§ 21 b. En udenlandsk pensionskasse, der er meddelt tilladelse til at udøve den i § 10 nævnte virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, kan tilbyde pensionsordninger til virksomheder i Danmark 2 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget følgende oplysninger fra hjemlandets tilsynsmyndighed:

1) Den pensionstegnende virksomheds navn.

2) En beskrivelse af de væsentligste kendetegn ved den pensionsordning, som skal forvaltes for den pensionstegnende virksomhed.

Stk. 2. Finanstilsynet skal senest 2 måneder efter at have modtaget de i stk. 1 nævnte oplysninger underrette hjemlandets tilsynsmyndighed om de regler om information, der er udstedt i medfør af § 12 a.

Stk. 3. Den udenlandske pensionskasse må påbegynde forvaltningen af pensionsordningen for en pensionstegnende virksomhed i Danmark, når pensionskassen har modtaget de i stk. 2 nævnte oplysninger, eller senest 2 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget oplysninger efter stk. 1. Pensionskassen skal overholde de regler om information, der er udstedt i medfør af § 12 a.

Stk. 4. Den udenlandske pensionskasse er underlagt løbende tilsyn fra Finanstilsynet med hensyn til overholdelse af kravene til information, jf. § 12 a. Hvis der i forbindelse med dette tilsyn konstateres uregelmæssigheder, skal Finanstilsynet omgående orientere tilsynsmyndigheden i hjemlandet.

§ 21 c. En dansk pensionskasse, der ønsker at tilbyde pensionsordninger til virksomheder i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal ansøge Finanstilsynet om forhåndsgodkendelse hertil. Senest 3 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget de i stk. 2 nævnte oplysninger, meddeles forhåndsgodkendelse, i det omfang Finanstilsynet vurderer, at pensionskassens administrative struktur og finansielle situation og de ansvarlige lederes hæderlighed, faglige kvalifikationer og erfaring er forsvarlige som grundlag for de aktiviteter, der påtænkes udøvet i værtslandet.

Stk. 2. Pensionskassen skal oplyse følgende til Finanstilsynet:

1) I hvilket land eller lande pensionskassen ønsker at tilbyde pensionsordninger.

2) Den pensionstegnende virksomheds navn.

3) En beskrivelse af de væsentligste kendetegn ved den pensionsordning, som skal forvaltes for den pensionstegnende virksomhed.

Stk. 3. Finanstilsynet skal videresende de i stk. 2 nævnte oplysninger til værtslandets tilsynsmyndighed senest 3 måneder efter modtagelsen af oplysningerne. Finanstilsynet underretter samtidig pensionskassen om, at oplysningerne er videresendt.

Stk. 4. Finanstilsynet kan undlade at videresende oplysninger efter stk. 3, hvis pensionskassen ikke kan meddeles forhåndsgodkendelse efter stk. 1. Finanstilsynet skal i så fald senest 3 måneder efter modtagelsen af de i stk. 2 nævnte oplysninger underrette pensionskassen om, at den ikke kan meddeles forhåndsgodkendelse efter stk. 1, og at de modtagne oplysninger derfor ikke videresendes.

Stk. 5. Hvis Finanstilsynet modtager oplysninger om eventuelle krav i social- og arbejdsmarkedslovgivningen, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, og som stilles til forvaltningen af den pensionsordning, der er tegnet af en virksomhed i værtslandet, og om eventuelle investeringsregler og om informationspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere fra tilsynsmyndigheden i værtslandet, skal Finanstilsynet videregive disse oplysninger til pensionskassen.

Stk. 6. Den danske pensionskasse må påbegynde forvaltningen af pensionsordningen for en pensionstegnende virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når pensionskassen har modtaget de i stk. 5 nævnte oplysninger, eller senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden i værtslandet har modtaget oplysninger efter stk. 3. Pensionskassen skal overholde kravene i værtslandets social- og arbejdsmarkedslovgivning, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, og som stilles til forvaltningen af den pensionsordning, der er tegnet af virksomheden i værtslandet, samt eventuelle investeringsregler og informationspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere.

18. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 a. Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen som henholdsvis bestyrelsesmedlem og direktør i virksomheden.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 kan fraviges, hvis pensionskassen dokumenterer at have ansat en rådgiver med tilstrækkelige faglige kvalifikationer og erfaringer.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer og direktører kan ikke bestride hvervet eller stillingen i en firmapensionskasse, hvis

1) den pågældende er idømt strafansvar for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning og denne overtrædelse indebærer risiko for, at hvervet eller stillingen ikke varetages på betryggende vis,

2) den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs eller har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandlinger om tvangsakkord, eller

3) den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.

Stk. 4. Den af stk. 3 omfattede personkreds har pligt til at give Finanstilsynet oplysninger om de i stk. 3 nævnte forhold.«

19. § 26 affattes således:

»§ 26. Pensionskassens bestyrelse skal antage en ansvarshavende aktuar, der skal varetage de nødvendige forsikringstekniske funktioner, herunder beregninger og undersøgelser. Stillingen som ansvarshavende aktuar kan ikke forenes med stillingen som medlem af direktionen i pensionskassen eller som medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Når pensionskassen antager en ny ansvarshavende aktuar, skal bestyrelsen og den tidligere ansvarshavende aktuar senest 1 måned efter skiftet af ansvarshavende aktuar sende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden for skiftet.

Stk. 3. Den ansvarshavende aktuar skal påse, at pensionskassen overholder sit tekniske grundlag m.v. Aktuaren skal i denne forbindelse gennemgå det aktuarmæssige indhold i pensionskassens aktiviteter og materiale i øvrigt og påse, at det tekniske grundlag m.v., jf. § 13, til enhver tid er i overensstemmelse med de i § 17, stk. 1, nævnte krav.

Stk. 4. Den ansvarshavende aktuar skal omgående indberette enhver tilsidesættelse af de i stk. 3 nævnte forhold til Finanstilsynet. Aktuaren har ret til af bestyrelsen og direktionen at forlange alle oplysninger, som er nødvendige for udøvelsen af hvervet. Finanstilsynet kan kræve de oplysninger af aktuaren, som er nødvendige til bedømmelse af pensionskassens økonomiske stilling.

Stk. 5. Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning til Finanstilsynet.

Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i stk. 2-5 nævnte forhold, herunder om de krav, en person skal opfylde for at kunne blive antaget som ansvarshavende aktuar.«

20. I § 27, stk. 1, § 31, stk. 4, og § 66 b, stk. 2, nr. 5, ændres »aktuaren« til: »den ansvarshavende aktuar«.

21. I § 27, stk. 2, og § 66 b, stk. 3, ændres »en aktuar« til: »den ansvarshavende aktuar«.

22. I § 32, stk. 2, nr. 3, ændres »aktuarens« til: »den ansvarshavende aktuars«.

23. I § 33, § 45, stk. 2, § 58, nr. 1, og § 72 ændres »aktuar« til: »ansvarshavende aktuar«.

24. Efter kapitel 5 indsættes:

»Kapitel 5 a

Solvens

§ 45 a. Basiskapitalen i pensionskasser skal mindst udgøre

1) solvenskravet på 4 pct. af de risikovægtede poster for pensionsmæssige hensættelser tillagt 0,3 pct. af de risikovægtede poster for risikosummen for pensionskassevirksomhed, hvor virksomheden har en investeringsrisiko, og

2) minimumskapitalkravet på 400.000 euro for pensionskasser, der driver pensionskassevirksomhed, og hvor det fremgår af vedtægterne, at der kan optages nye medlemmer.

Stk. 2. Basiskapitalen for pensionskasser under afvikling skal som minimum svare til pensionskassens solvenskrav, jf. stk. 1, nr. 1, idet minimumskapitalkravet er 0 euro. Pensionskasser under afvikling er pensionskasser, hvor det fremgår af vedtægterne, at der ikke kan optages nye medlemmer.

§ 45 b. Kapitalkravet til pensionskassen er det største af solvenskravet og minimumskapitalkravet i § 45 a.

§ 45 c. Basiskapitalen er den reducerede kernekapital, jf. § 45 e, tillagt den reducerede supplerende kapital, jf. § 45 f. Basiskapitalen opgøres med udgangspunkt i pensionskassens egenkapital opgjort efter samme principper, som finder anvendelse i pensionskassens årsregnskab.

Stk. 2. Kernekapitalen skal være fratrukket enhver form for skat, der kan forudses på det tidspunkt, hvor beløbet beregnes, eller det skal være behørigt tilpasset, i det omfang skat reducerer det beløb, hvormed denne kapital kan anvendes til dækning af risici eller tab.

§ 45 d. Kernekapitalen i pensionskasser består af

1) egenkapital og

2) værdien af skatteaktiver, som den ville være i en administrationssituation, jf. § 59 og § 34 a i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.

§ 45 e. Kernekapitalen reduceres med

1) værdien af alle immaterielle aktiver og

2) skatteaktiver, jf. dog § 45 d, nr. 2.

§ 45 f. Den supplerende kapital består af ansvarlig lånekapital, der opfylder betingelserne i § 45 g.

Stk. 2. Den ansvarlige lånekapital kan højst udgøre et beløb, der svarer til det mindste af

1) 25 pct. af det mindste beløb af basiskapitalen og solvenskravet, hvis kapitalindskuddet har fast løbetid, og

2) 50 pct. af det mindste beløb af basiskapitalen og solvenskravet, hvis kapitalindskuddet ikke har fast løbetid.

§ 45 g. Ansvarlig lånekapital kan medregnes i basiskapitalen, jf. § 45 c, stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Långivers krav mod pensionskassen skal være efterstillet al anden ikkeefterstillet gæld.

2) Beløbet skal være indbetalt.

3) Tilbagebetaling før forfaldstidspunkt må ikke kunne ske på långiverens initiativ eller uden Finanstilsynets tilladelse.

4) Beløbet må kun forfalde før det aftalte forfaldstidspunkt, hvis den finansielle virksomhed træder i likvidation eller erklæres konkurs.

5) Pensionskassens øverste myndighed skal kunne nedskrive den ansvarlige lånekapital og ikkebetalte renter, hvis egenkapitalen er tabt og aktie-, garanti- eller andelskapitalen er nedskrevet til nul.

6) Betaling af renter kan udskydes, hvis basiskapitalen på forfaldstidspunktet ikke overstiger kapitalkravet.

7) Ikkebetalte renter, der er udskudt i medfør af nr. 6, må kun forfalde til betaling, hvis kapitalkravet på ny overholdes eller forfaldsdatoen indtræder.

8) Ændringer i låneaftalen skal godkendes af Finanstilsynet.

9) Den oprindelige løbetid skal mindst være 5 år.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1, nr. 3, er betinget af, at basiskapitalen efter tilbagebetalingen ikke er mindre end kapitalkravet.

Stk. 3 . Nedskrivning efter stk. 1, nr. 5, kan kun ske, hvis pensionskassen efterfølgende enten tilføres ny kapital, således at kapitalkravet opfyldes, eller ophører uden tab for ikkeefterstillede kreditorer. Den ansvarlige lånekapital og ikkebetalte renter kan kun nedskrives med et beløb, som forud er godkendt af de eksterne revisorer og Finanstilsynet.

§ 45 h. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for

1) opgørelse af de risikovægtede poster,

2) indberetning af de risikovægtede poster, kapitalkravet og basiskapitalen,

3) offentliggørelse af solvenskravet i henhold til § 45 a, stk. 1, og

4) opgørelse af basiskapitalen som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder.«

25. I § 46 a, stk. 1, nr. 1, udgår »til lov om forsikringsvirksomhed«.

26. § 46 a, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) andele i investeringsinstitutter omfattet af fællesskabsretlige regler og andele i placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, samt i fåmandsforeninger eller afdelinger heraf, der i vedtægterne har bestemmelser om risikospredning, der svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger eller investeringsinstitutforeninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger og andre kollektive investeringsforeninger m.v.,«.

27. Efter § 46 a indsættes:

»§ 46 b. Pensionskasser skal have skriftlige investeringsprincipper. Principperne skal være i overensstemmelse med § 46.

Stk. 2. Investeringsprincipperne skal som minimum indeholde metoder til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsmetoder og den strategiske aktivallokering.

Stk. 3. Mindst hvert tredje år skal investeringsprincipperne genovervejes.«

28. Efter § 47 indsættes:

»§ 47 a. Firmapensionskasser må ikke optage lån eller optræde som kautionist for tredjemand.«

29. § 49, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 2-7.

30. § 49, stk. 6, 1. pkt., affattes således:

»Pensionskassen giver indberetning til Finanstilsynet om, hvilke aktiver der indgår i registeret.«

31. § 50 affattes således:

»§ 50. Finanstilsynet kan for en begrænset periode dispensere fra § 46 a, stk. 1 og 2 og stk. 5, 2. led, og § 47, stk. 1-4, 6, 7 og 9.«

32. § 52 affattes således:

»§ 52. §§ 54 b og 82-85 i aktieselskabsloven og § 74, § 78, stk. 5, § 193, § 199, stk. 1-7 og 11, samt § 200 i lov om finansiel virksomhed finder anvendelse med de fornødne tilpasninger for firmapensionskasser.

Stk. 2. § 54 b i aktieselskabsloven anvendes tilsvarende på forholdet mellem en pensionskasse og den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til.«

33. § 53 affattes således:

»§ 53. § 86 i aktieselskabsloven finder anvendelse med de nødvendige tilpasninger for firmapensionskasser.«

34. § 54, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I forbindelse med overførslen kan der i pensionskassens pensionsvilkår kun foretages ændringer, som af Finanstilsynet skønnes at være en nødvendig følge af overdragelsen, herunder forandring af bonusreglerne.«

35. I § 55, § 56, stk. 1, og § 72 ændres »pålægge« til: »påbyde«.

36. § 57 affattes således:

»§ 57. Finanstilsynet kan påbyde en pensionskasse inden for en af tilsynet fastsat frist at afsætte en direktør i en pensionskasse, der er omfattet af § 23 a, stk. 3.

Stk. 2. Finanstilsynet kan tilbagekalde pensionskassens tilladelse, hvis pensionskassen ikke inden for de af Finanstilsynet fastsatte frister har efterkommet et påbud efter § 56, eller hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne i § 23 a, stk. 3, eller hvis pensionskassen ikke har afsat direktøren inden for den i medfør af stk. 1 fastsatte frist.«

37. § 64, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Endvidere kan Finanstilsynet på administrationsboets vegne kræve et beløb svarende til solvenskravet ved administrationsboets begyndelse.«

38. I § 65, stk. 1, ændres »20, stk. 3 og 4« til: »20«.

39. § 66 b, stk. 2, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

40. I § 66 b, stk. 2, nr. 5, ændres »pålægger« til: »påbyder«.

41. I § 66 b, stk. 2, nr. 5, ændres »samt § 26, stk. 3, 4. pkt.« til: »samt § 26, stk. 4, 1. pkt.«

42. § 71, stk. 1, affattes således:

»Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 1, §§ 4 og 9 a, § 10, stk. 1, § 15, § 16, stk. 1, § 20, § 21 a, stk. 1, nr. 1-4, § 23 a, stk. 4, jf. stk. 3, nr. 1 og 2, §§ 24, 26 og 29, § 32, stk. 1, 2. pkt., § 37, stk. 1, §§ 38 og 39, § 41, stk. 1 og 3, §§ 43, 45 a og 49, § 54, stk. 1-3, § 55, 3. pkt., § 62, stk. 1, 2. pkt., § 62, stk. 4, § 63 og § 64, stk. 1, 2. pkt., straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Endvidere straffes overtrædelse af de i § 52, stk. 1, nævnte bestemmelser, i det omfang en sådan overtrædelse kan straffes efter § 373 i lov om finansiel virksomhed.«

43. I § 71, stk. 2, ændres »aktuarer« til: »ansvarshavende aktuarer«.

44. I § 71, stk. 4, ændres »pålægges« til: »påbydes«.

45. Som bilag til loven indsættes:

»Bilag 1

Følgende lande er omfattet af zone A:

Medlemslandene i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med Den Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst. Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på 5 år.«

§ 2

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 30. september 2003, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 457 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Pensionskasser som nævnt i § 2, nr. 4, skal enten

1. have hjemsted her i landet eller udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have Finanstilsynets tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed eller livsforsikringsvirksomhed her i landet eller

2. udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed.«

2. § 4, stk. 1, affattes således:

»Forsikringer som nævnt i § 2, nr. 4, skal enten være oprettet i

1. livsforsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, eller

2. livsforsikringsselskaber, som efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed.«

§ 3

Loven træder i kraft den 23. september 2005.

§ 4

Stk. 1. For så vidt angår bestyrelsesmedlemmer og direktører, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden allerede bestrider stillingen som bestyrelsesmedlem eller direktør, finder § 23 a, stk. 3, nr. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. denne lovs § 1, nr. 18, ikke anvendelse. For så vidt angår bestyrelsesmedlemmer og direktører, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden allerede bestrider stillingen som bestyrelsesmedlem eller direktør, finder § 23 a, stk. 3, nr. 3, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. denne lovs § 1, nr. 18, kun anvendelse på adfærd udvist efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. En pensionskasses ansvarshavende aktuar, der ved lovens ikrafttræden er medlem af pensionskassens bestyrelse, kan uanset § 26, stk. 1, 2. pkt., i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. denne lovs § 1, nr. 19, fortsætte som medlem af bestyrelsen.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 . §§ 1 og 4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, (EU-Tidende 2003 nr. L 235, side 10) (pensionskassedirektivet).