Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 782 af 12. august 2005, bekendtgørelse nr. 1030 af 13. oktober 2006 og bekendtgørelse nr. 1376 af 12. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 22, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) regionerne, kommunerne og institutioner omfattet af den offentlige forvaltning for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene,«

2. § 22 a affattes således:

»§ 22 a. Rigspolitichefen udsteder til politiet og anklagemyndigheden efter begæring en særlig straffeattest til brug i strafferetsplejen, som indeholder de i bilag 1 nævnte afgørelser, afgørelser fra efterforskningsdelen vedrørende overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser og bødeafgørelser fra efterforskningsdelen vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.«

3. Efter § 29 indsættes:

»§ 29 a. Rigspolitichefen udsteder efter begæring fuldstændige udskrifter af Kriminalregisteret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til brug for varetagelsen af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opgaver i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 6.«

4. I bilag 2, pkt. 2, indsættes efter »33-Tilstår noget han ikke har gjort/foretager falsk anmeldelse.

TILSTÅR-/ANM FALSK« som nye linjer:

»35-Offer/æresforbryd.
OFFER/ÆRESFORBRYD

36-Uromager.
UROMAGER«.

5. I bilag 2, pkt. 5, indsættes efter »overtrædelse af færdselslovens § 53, § 54, stk. 1«: »og stk. 2«.

6. I bilag 2, pkt. 7, affattes afsnittet »Andre afgørelser, hvor der idømmes eller vedtages bøde på under 1.500 kr. for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om:

vigepligt,

almindelige hastighedsregler (færdselslovens § 41),

spiritus- og promillekørsel,

kørsel, hvor den pågældende på grund af sygdom, træthed, medicinpåvirkning eller lignende er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde,

mangler ved motorkøretøjets driftsbremse eller styretøj,

overlæs,

kørsel uden at have erhvervet kørekort til det pågældende motorkøretøj.« således:

»Andre afgørelser, hvor der idømmes eller vedtages bøde på under 1.500 kr. for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om:

vigepligt,

almindelige hastighedsregler (færdselslovens § 41),

spirituskørsel,

kørsel, hvor den pågældendes blod under eller efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af justitsministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden,

kørsel, hvor den pågældende på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde,

mangler ved motorkøretøjets driftsbremse eller styretøj,

overlæs,

kørsel uden at have erhvervet kørekort til det pågældende motorkøretøj.«

7. I bilag 4, pkt. 2.5, indsættes efter »Bøder for overtrædelse af færdselsloven, bortset fra:« som ny linje:

»motorfører påvirket af bevidsthedspåvirkende stof,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Justitsministeriet, den 20. juni 2007

Lene Espersen

/Barbara Bertelsen