Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31999L0070
 
32000L0078
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af sømandsloven og lov om skibes besætning 1)

(Justering af reglerne om tidsbegrænset ansættelse for søfarende samt tilpasning af nationalitetskrav til førere af handelsskibe og fiskeskibe)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1231 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Ved tidsbegrænsede tjenesteaftaler forstås aftaler, hvor tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier såsom en bestemt dato, fuldførelsen af en bestemt opgave, herunder en bestemt rejse, eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed.«

2. I § 2, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 3, stk. 1«: »og 3«.

3. I § 3 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Fornyelsen af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede tjenesteaftaler kan kun ske, hvis betingelserne i § 5, stk. 1, i lov om tidsbegrænset ansættelse er opfyldt.«

4. § 6, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Såfremt en tidsbegrænset tjenesteaftale udløber, medens skibet er i søen, fortsætter den søfarendes tjenesteforhold, indtil skibet kommer til havn. Tjenesteforholdet ophører dog ikke i fremmed havn, hvor der gøres kortvarigt ophold, jf. stk. 2.

Stk. 4. Såfremt en søfarende med en tidsbegrænset tjenesteaftale forbliver i tjenesten efter, at aftalen er udløbet, og uden at ny aftale om fratrædelseshavn er indgået, finder stk. 1 og 2 anvendelse.«

5. I § 18 c, stk. 3, ændres »Er den søfarende ansat enten for en bestemt rejse eller for en bestemt tid« til: »Er den søfarendes tjenesteaftale tidsbegrænset«.

6. I § 37, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt. :

»Tidsbegrænsede tjenesteaftaler kan i de første 6 måneder efter tjenesteforholdets begyndelse af parterne opsiges med 1 måneds varsel, medmindre andet følger af aftalen. Tidsbegrænsede tjenesteaftaler af rent midlertidig karakter kan dog i den første måned opsiges med 7 dages varsel, medmindre andet følger af aftalen.«

7. § 37, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Dette gælder dog ikke, såfremt rederen godtgør, at der er truffet aftale om tjeneste af rent midlertidig karakter og tjenesteaftalen ikke varer ud over 1 måned.«

8. I § 43, stk. 1, udgår »er fyldt 18 år, og som«.

9. § 44, stk. 2, ophæves.

10. I § 45 udgår »eller § 44, stk. 2«.

§ 2

I lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1173 af 19. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, ændres » lov nr. 291 af 8. maj 1991 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for statsborgere i De Europæiske Fællesskaber og de nordiske lande « til: »lov nr. 476 af 9. juni 2004 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.«

2. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ansøgning om adgang til erhvervsudøvelse indsendes til Undervisningsministeriet eller den offentlige institution, undervisningsministeren har bemyndiget hertil, såfremt ansøgningen skal behandles efter EU’s direktiver om indførelse af generelle ordninger for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.«

3. § 13, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ansøgninger, der ikke er omfattet af stk. 2, indsendes til Søfartsstyrelsen.«

4. I § 13 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan efter høring af de berørte organisationer fastsætte regler, der undtager fra kravet om dansk indfødsret i § 6, stk. 4, § 13, stk. 1, § 19, stk. 2, og § 24 for personer, som er omfattet af De Europæiske Fællesskabers eller EØS’ regler om etableringsret, arbejdskraftens frie bevægelighed eller ret til udveksling af tjenesteydelser.«

§ 3

Lovens § 1 træder i kraft den 1. januar 2005. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 2.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EF-Tidende 1999 L 175, s. 43), og dele af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EF-Tidende 2000 L 303, s. 16).