Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om translatører og tolke og
lov om dispachører

(Ophævelse af krav om indfødsret, bopæl og alder samt indførelse af mulighed for elektronisk
ansøgning om beskikkelse og elektronisk beskikkelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, som ændret ved § 15 i lov nr. 936 af 27. december 1991, § 10 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, § 16 i lov nr. 386 af 22. maj 1996 og § 4 i lov nr. 227 af 21. april 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ret til at blive beskikket som translatør og tolk har enhver person, der

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

2) ikke har anmeldt betalingsstandsning eller ikke er under konkurs og

3) har bestået en særlig eksamen, jf. § 3.«

2. I § 1, stk. 3, ændres »borgerlig straffelovs« til: »straffelovens«, og »han« ændres til: »den pågældende«.

3. § 1, stk. 4, ophæves.

4. § 2 affattes således:

» § 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at ansøgning om beskikkelse skal ske i elektronisk form, og at beskikkelsen, herunder bortfald og tilbagekaldelse, hvis betingelserne i § 4 er opfyldt, sker elektronisk.«

5. § 3, stk. 1, affattes således:

»Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om den i § 1, stk. 2, nr. 3, omhandlede eksamen.«

6. § 4, stk. 1, affattes således:

»Beskikkelse som translatør og tolk bortfalder, hvis den pågældende ophører med at opfylde betingelserne i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2.«

7. I § 4, stk. 3, ændres »borgerlig straffelovs« til: »straffelovens«.

8. I § 4, stk. 5, udgår »og uden betaling af afgift«.

9. § 6, stk. 2, ophæves.

10. § 7 a affattes således:

»§ 7 a. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.«

11. I § 8, stk. 3, ændres »Borgerlig straffelovs« til: »Straffelovens«, og »150-152« ændres til: »150-152 f«.

12. § 10 affattes således:

» § 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«

§ 2

I lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25. marts 1988, som ændret ved § 14 i lov nr. 936 af 27. december 1991, § 9 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, § 15 i lov nr. 386 af 22. maj 1996 og § 5 i lov nr. 227 af 21. april 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ret til at blive beskikket som dispachør har enhver person, der

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

2) ikke har anmeldt betalingsstandsning eller ikke er under konkurs,

3) har bestået juridisk embedseksamen,

4) i mindst 3 år har deltaget i virksomhed, der kan antages at have givet den pågældende kendskab til de under dispachørhvervet hørende forretninger, og

5) har bestået en særlig eksamen, jf. § 3.«

2. I § 1, stk. 3, ændres »borgerlig straffelovs« til: »straffelovens«, og »han« ændres til: »den pågældende«.

3. I § 1, stk. 4, 1. pkt., ændres »1 og 6« til: »4«.

4. § 2 affattes således:

» § 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at ansøgning om beskikkelse skal ske i elektronisk form, og at beskikkelsen, herunder bortfald og tilbagekaldelse, hvis betingelserne i §§ 4 og 5 er opfyldt, sker elektronisk.«

5. § 4, stk. 1, affattes således:

»Beskikkelse som dispachør bortfalder, hvis den pågældende ophører med at opfylde betingelserne i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2.«

6. I § 5 ændres »han« og »ham« til: »den pågældende«.

7. I § 8, stk. 2, ændres »borgerlig straffelovs »til: »straffelovens«.

8. I § 8, stk. 2, udgår »og uden betaling af afgift«.

9. § 11 ophæves.

10. I § 12, stk. 3, ændres »han« til: »den pågældende«.

11. I § 13 udgår », herunder med hensyn til revision af deres forretningsbøger«.

12. § 13 a affattes således:

» § 13 a. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelser truffet af Dispachørkommissionen kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

13. I § 14, stk. 1, udgår »§ 11«.

14. I § 14, stk. 3, ændres »Borgerlig straffelovs« til: »Straffelovens«, og »150-152« ændres til: »150-152 f«.

15. § 16 affattes således:

» § 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen