Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister

(Ajourføring af kompetencefordeling, styrkelse af reklamebeskyttelse, frivillig registrering af foreninger, øget digitalisering m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 22. juni 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører Det Centrale Virksomhedsregister. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for registrering i samt vedligeholdelse og udvikling af registret.

Stk. 2. Registrering og vedligeholdelse af visse grunddata sker i samarbejde med Told- og Skattestyrelsen, Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet, jf. § 5, stk. 3, § 6 og § 12.«

2. § 2, stk. 2, ophæves.

3. § 4, stk. 2, ophæves.

4. § 5, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tildeler CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 1, 2 og 6, og som anmeldes til registrering i henhold til anden lovgivning.

Stk. 3. Danmarks Statistik tildeler CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 3-5.

Stk. 4. Andre offentlige myndigheder end de i stk. 2 nævnte kan efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tildele CVR-nummer«.

5. § 6 affattes således:

»§ 6. Produktionsenheder tildeles et entydigt identifikationsnummer (P-nummer) af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet og forsynes med CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil de hører.

Stk. 2. Andre offentlige myndigheder end de i stk. 1 nævnte kan efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og den pågældende myndighed tildele P-nummer.«

6. §§ 7-10 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opretter et rådgivende CVR-forum.«

7. § 11 affattes således:

»§ 11. For juridiske enheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens CVR-nummer.

2) Virksomhedsform.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Virksomhedsnavn.

6) Virksomhedsadresse.

7) Navn, adresse, stilling og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere.

8) Branche og eventuelle bibrancher.

9) Antal ansatte.

10) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

Stk. 2. For produktionsenheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens P-nummer.

2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Navn eller betegnelse.

6) Adresse.

7) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.

8) Antal ansatte.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvordan elektroniske postadresser kan optages i registret, og om anvendelsen heraf, herunder hvordan adressen kan indgå i kommunikationen mellem offentlige myndigheder og virksomheden.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, i hvilket omfang eller hvordan de i stk. 1 og 2 nævnte grunddata eller andre grunddata kan eller skal registreres og vedligeholdes i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om frivillig registrering af andre juridiske enheder end nævnt i § 3 og om betaling til dækning af de administrative omkostninger herved.«

8. § 12 affattes således:

»§ 12. For juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 1, 2 og 6, vedligeholdes grunddata af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med Told- og Skattestyrelsen.

Stk. 2. For juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 3-5, vedligeholdes grunddata af Danmarks Statistik.

Stk. 3. For produktionsenhederne vedligeholdes grunddata af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For samtlige enheder i Det Centrale Virksomhedsregister vedligeholdes brancheoplysningerne af Danmarks Statistik i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Told- og Skattestyrelsen.«

9. § 13 affattes således:

»§ 13. Andre offentlige myndigheder end de i § 12 nævnte kan efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og den pågældende myndighed vedligeholde grunddata om juridiske enheder og produktionsenheder.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter forhandling med videnskabsministeren fastsætte regler om, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester til registret skal afgive oplysninger om de registrerede enheders offentligt tilgængelige telefonnumre m.v.«

10. § 14 affattes således:

»§ 14. Offentlige myndigheder og institutioner skal i alle anliggender om juridiske enheder anvende CVR-nummeret og i alle anliggender om produktionsenheder anvende P-nummeret.

Stk. 2. Offentlige myndigheder og institutioner skal, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, ved afgivelse og modtagelse af CVR-grunddata benytte elektronisk kommunikation.«

11. § 15 affattes således:

»§ 15. Offentlige myndigheder og institutioner skal ved etablering af nye it-systemer tilrettelægge systemet således, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata anvendes ved løbende opslag i registret i stedet for at indhente de samme oplysninger direkte fra de juridiske enheder.

Stk. 2. Hvor særlige forhold taler derfor, kan offentlige myndigheder efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen få udtræk af grunddata til førelse af egne registre.«

12. § 16 affattes således:

»§ 16. Efter anmodning skal juridiske enheder, jf. § 3, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, give Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplysning om branche for de juridiske enheder selv og Beskæftigelsesministeriet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplysning om grunddata for de til juridiske enheder knyttede produktionsenheder inden for en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nærmere fastsat frist.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der pålægger juridiske enheder at anmelde

1) påbegyndelse af ny eller nedlæggelse af eksisterende hovedaktivitet på den juridiske enheds adresse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, når dette ikke sker i forbindelse med optagelsen eller afmeldelsen af den juridiske enhed, og

2) oprettelse eller nedlæggelse af produktionsenheder, der er beliggende på andre adresser end den juridiske enheds adresse, jf. § 4, stk. 1, nr. 3.«

13. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder selv kan eller skal anmelde til og registrere grunddata i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, og om brugen af dette system. Tilsvarende gælder for frivillige anmeldelser, jf. § 11, stk. 3, samt meddelelser og erklæringer i henhold til § 19, stk. 2.«

14. § 19 affattes således:

»§ 19. Juridiske enheder kan give skriftlig meddelelse om, at de ønsker reklamebeskyttelse. Dette medfører, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata om enhederne eller dertil knyttede produktionsenheder ikke må benyttes til reklamehenvendelser eller andre henvendelser fra private juridiske enheder, der ikke har specifik hjemmel i lov, regler udstedt i medfør af lov eller samtykke. Oplysning herom optages i registret.

Stk. 2. Grunddata om enheder, som er beskyttet efter stk. 1, kan alene videregives fra Det Centrale Virksomhedsregister til private juridiske enheder samlet eller gruppevis, såfremt modtageren skriftligt erklærer,

1) at ønsket om beskyttelse vil blive respekteret,

2) at grunddata om sådanne enheder ikke vil blive videregivet eller offentliggjort samlet eller gruppevis, og

3) at modtageren ved enkeltvis videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til private sikrer, at det klart fremgår, at enheden er beskyttet.

Stk. 3. Grunddata, som er modtaget med en markering om reklamebeskyttelse, må ikke benyttes eller videregives i strid med stk. 1, 2. pkt., eller i strid med den erklæring, der afgives efter stk. 2.«

15. § 20 affattes således:

»§ 20. Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata indgår i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens samlede salgs- og informationsaktiviteter.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om salg af og betaling for ydelser fra Det Centrale Virksomhedsregister.«

16. § 21 ophæves.

17. I § 22, stk. 2, ændres »§ 19, stk. 2, 3. pkt.« til: »§ 19, stk. 3«.

18. I § 23, stk. 1, ændres »Danmarks Statistik« til: » Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«.

19. § 25 affattes således:

»§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2005.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen