Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgivelse af statistiske oplysninger om
samhandelen med udlandet samt med Færøerne og Grønland 1)

 

I medfør af §§ 3 a og 13 i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, samt efter indstilling fra Danmarks Statistiks styrelse og efter forhandling med skatteministeren dog bortset fra § 4.

§ 1. I forbindelse med indførsel fra og udførsel til udlandet samt ved varehandel mellem Færøerne, Grønland og det øvrige Danmark skal der afgives statistiske oplysninger efter reglerne i §§ 2-4.

Stk. 2. Danmarks Statistik foretager den statistiske bearbejdning af oplysningerne.

Stk. 3. I det omfang det er fastsat ved EF-retsakter videregiver Danmarks Statistik de bearbejdede statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Eurostat.

§ 2. Fysiske og juridiske personer, der medvirker i en udveksling af varer mellem Danmark og andre EF-medlemsstater, skal hver måned for hver vareart dog bortset fra skibe og fly, jf. § 4 afgive følgende oplysninger til Danmarks Statistik:

1) ved modtagelse: den medlemsstat, hvorfra varerne kommer,

2) ved afsendelse: den medlemsstat, hvortil varerne er bestemt,

3) varernes mængde i nettovægt og/eller supplerende enheder,

4) varernes værdi,

5) transaktionens art.

Stk. 2. De af De Europæiske Fællesskaber fastsatte regler for statistiksystemet, »Intrastat-systemet«, herunder privatpersoners oplysningsforpligtelse og retsvirkningerne af en fastsættelse af tærskelværdier, fremgår af Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 med senere ændringer og gennemførelsesretsakter.

Stk. 3. Danmarks Statistik fastsætter statistiske tærskelværdier inden for rammerne af EF-retsakter herom, jf. stk. 2.

Stk. 4. Den oplysningspligtige kan overdrage hvervet med at tilvejebringe eller afgive oplysningerne til tredjemand, som har bopæl i en medlemsstat. Dette begrænser dog ikke den oplysningspligtiges ansvar.

Stk. 5. Oplysningerne indsendes til Danmarks Statistik eller ToldSkat efter de anvisninger, der er angivet på Danmarks Statistiks hjemmeside. Overskrides fristen som angivet på hjemmesiden, fremsender Danmarks Statistik et brev med krav om, at oplysningerne skal være modtaget inden 8 dage. Hvis denne frist overskrides, vil der blive opkrævet en ekspeditionsafgift på 550 kr. Hvis den angivne frist herefter i en af de efterfølgende måneder inden for det pågældende kalenderår igen overskrides, fremsendes der ikke noget brev, men ekspeditionsafgiften vil blive opkrævet umiddelbart.

§ 3. Ved indførsel fra og udførsel til lande, der ikke er EF-medlemsstater, samt ved varehandel mellem Færøerne, Grønland og det øvrige Danmark skal varemodtagere og vareafsendere for hver vareart dog bortset fra skibe og fly, jf. § 4 meddele følgende oplysninger:

1) ved indførsel: oprindelseslandet og afsendelseslandet,

2) ved udførsel: bestemmelseslandet,

3) varernes mængde i nettovægt og eventuelt supplerende enheder,

4) varernes værdi,

5) transportmåden,

6) procedurekode.

Stk. 2. De af De Europæiske Fællesskaber fastsatte regler for statistiksystemet fremgår af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 af 22. maj 1995 med senere ændringer og gennemførelsesretsakter.

Stk. 3. Foretages ind- eller udførslen eller den nævnte varehandel ved andre end de egentlige varemodtagere eller vareafsendere, f.eks. af klarerere eller speditører, skal disse give oplysninger om de egentlige varemodtageres eller vareafsenderes navne og adresser.

Stk. 4. Oplysningerne skal afgives til told- og skattemyndighederne i forbindelse med toldbehandlingen efter Told- og Skattestyrelsens nærmere regler.

§ 4. Fysiske og juridiske personer, der medvirker i en udveksling med udlandet af søgående fartøjer, herunder bugserbåde og boreplatforme, eller luftfartøjer med motorfremdrift, skal, når Danmarks Statistik kræver det, for hver transaktion og vareart afgive følgende oplysninger til Danmarks Statistik:

1) om udvekslingen vedrører import eller eksport,

2) om transaktionens art,

3) identifikation af fartøjet,

4) fartøjets værdi,

5) fartøjets mængde i egenvægt og/eller supplerende enheder,

6) samhandelsland,

7) ejerandel.

Stk. 2. De af De Europæiske Fællesskaber fastsatte regler fremgår af Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 med senere ændringer og gennemførelsesretsakter og af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 af 22. maj 1995 med senere ændringer og gennemførelsesretsakter.

Stk. 3. Den oplysningspligtige kan overdrage hvervet med at tilvejebringe eller afgive oplysningerne til tredjemand. Dette begrænser dog ikke den oplysningspligtiges ansvar.

Stk. 4. Når Danmarks Statistik kræver det, skal den oplysningspligtige afgive de oplysninger, der er nævnt i stk. 1. Oplysningerne indsendes til Danmarks Statistik efter de anvisninger, som er angivet på Danmarks Statistiks hjemmeside.

§ 5. Efter § 13, stk. 1, i lov om Danmarks Statistik straffes med bøde den, der:

1) med forsæt eller ved grov uagtsomhed undlader rettidigt at meddele de oplysninger, der kræves efter denne bekendtgørelses § 2,

2) undlader rettidigt at meddele de oplysninger, der kræves efter denne bekendtgørelses §§ 3 og 4, eller

3) forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger.

Stk. 2. Efter § 13, stk. 2, i lov om Danmarks Statistik kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 284 af 6. maj 2002 om afgivelse af statistiske oplysninger om samhandelen med udlandet samt med Færøerne og Grønland.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 16. december 2004

Bendt Bendtsen

/Marius Ejby Poulsen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 638/2004/EF af 31. marts 2004 om statistikker over varehandlen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 og Rådets forordning nr. 1172/95 af 22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers gyldighed i Danmark.