Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0092
 
31998L0030
 
32003L0054
 
32003L0055
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Energinet Danmark) 1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Økonomi- og erhvervsministeren kan oprette Energinet Danmark som en selvstændig offentlig virksomhed.

Stk. 2. Den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet, som varetages af Energinet Danmark, skal forblive i offentligt eje.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan ændre Energinet Danmarks navn.

§ 2. Energinet Danmarks formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene.

Stk. 2. Energinet Danmark varetager efter reglerne i denne lov samt efter reglerne i lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning og med baggrund i en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning systemansvarlig virksomhed og eltransmissions- og gastransmissionsvirksomhed. Energinet Danmark kan endvidere varetage gasdistributionsvirksomhed.

Stk. 3. Energinet Danmark kan oprette datterselskaber, eje ejerandele i andre selskaber med begrænset ansvar samt indgå samarbejdsaftaler og lign. i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed.

Stk. 4. Aktiviteter, som ligger uden for de i stk. 2 angivne, og som Energinet Danmark varetager i medfør af denne lov, lov om elforsyning eller lov om naturgasforsyning, skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

§ 3. Energinet Danmark varetager statens købepligt i medfør af § 35 i lov om elforsyning og § 34 i lov om naturgasforsyning.

Kapitel 2

Udbygning af transmissionsnet

§ 4. Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygningen sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet er nødvendigt til opfyldelse af pålæg i medfør af stk. 6.

Stk. 2. Udbygning i henhold til stk. 1 skal forinden påbegyndelse være belyst i en plan, som samtidig skitserer det fremtidige behov for transmissionskapacitet. Planen skal indsendes til økonomi- og erhvervsministeren, inden udbygning i henhold til stk. 1 kan påbegyndes. Udbygning kan tidligst påbegyndes 6 uger efter planens indsendelse.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at udbygningen i henhold til stk. 1 kræver godkendelse af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan i forbindelse med godkendelse efter stk. 3 fastsætte vilkår for udbygningen, herunder vedrørende bortskaffelse eller sanering af anlæg.

Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at Energinet Danmark forpligtes til at dække de meromkostninger, som andre eltransmissions- og netvirksomheder bliver påført, når de efter påbud efter lov om elforsyning skal gennemføre kabellægninger og saneringer i forbindelse med Energinet Danmarks etablering af 400 kV-eltransmissionsnet. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan pålægge Energinet Danmark at anlægge, udbygge og drive eltransmissionsanlæg samt søledningsanlæg til varetagelse af elforsyningssikkerheden på mindre øer.

Stk. 7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på forhold, som omfattes af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling.

Kapitel 3

Økonomi- og erhvervsministerens beføjelser

§ 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Energinet Danmarks anliggender.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter en vedtægt for Energinet Danmark.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren udøver sine beføjelser efter denne bestemmelse over for Energinet Danmark ved skriftlige meddelelser rettet til bestyrelsen.

Kapitel 4

Ledelse og interessentforum

§ 6. Energinet Danmark ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren udpeger 8 bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsens formand.

Stk. 3. Bestyrelsen skal samlet have generelle erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer samt indsigt i el-, gas- og varmeforsyning og i forbruger- og samfundsforhold. Bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige af kommercielle interesser i produktions- og handelsvirksomheder på el- og gasområdet.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer efter stk. 2 udpeges for en periode på 2 år, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Medarbejderne i Energinet Danmark og datterselskaber vælger 3 medlemmer til bestyrelsen, herunder 1 koncernrepræsentant, efter tilsvarende regler som i aktieselskabsloven, jf. dog § 27.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan genudpege bestyrelsesmedlemmer og kan til enhver tid afsætte de af ministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Den daglige ledelse varetages af en direktion, der ansættes af bestyrelsen efter forudgående orientering af økonomi- og erhvervsministeren.

§ 8. Økonomi- og erhvervsministeren udpeger et rådgivende interessentforum.

Stk. 2. Interessentforummet skal repræsentere et bredt udsnit af interessenter i Energinet Danmarks virksomhed.

Stk. 3. Interessentforummet skal holde møde mindst en gang årligt.

Stk. 4. Interessentforummet skal med henblik på at understøtte driften af Energinet Danmark afgive udtalelser til ledelsen af Energinet Danmark om virksomhedens overordnede strategier og planer.

Kapitel 5

Økonomi og regnskabsmæssige forhold

§ 9. Energinet Danmarks formue holdes adskilt fra statens formue.

§ 10. Energinet Danmark indgår ikke i det statslige overenskomst- og aftalesystem, men kan selv forhandle løn- og ansættelsesvilkår for sit personale, herunder indgå kollektive overenskomster.

Stk. 2. De hidtil gældende ansættelsesvilkår videreføres efter reglerne i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Fristen på 3 uger i § 4 a, stk. 1, i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse vedrørende en erhververs mulighed for at meddele, at denne ikke ønsker at indtræde i en gældende overenskomst, regnes fra den dag, bestyrelserne i de respektive selskaber har konstitueret sig.

§ 11. De for aktieselskaber gældende regler i årsregnskabsloven om udarbejdelse og indsendelse af årsrapport m.v., herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Energinet Danmark med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 2. Energinet Danmarks årsrapport revideres af rigsrevisor efter årsregnskabsloven og efter lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 3. Den reviderede årsrapport forelægges økonomi- og erhvervsministeren til godkendelse.

§ 12. Energinet Danmark og virksomhedens helejede datterselskaber skal i deres interne regnskabsføring med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning

1) føre separate regnskaber for hver af deres elektricitetsrelaterede og naturgasrelaterede aktiviteter, herunder drift af systemansvarlig virksomhed, transmissionsvirksomhed og distributionsvirksomhed, og

2) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionsnet.

Stk. 2. For de i stk. 1 nævnte aktiviteter skal Energinet Danmark og virksomhedens helejede datterselskaber føre regnskaber og lade disse revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber. Aktiver, for hvilke der anvendes indgangsværdier efter selskabsskattelovens § 35 O, samt indtægter og udgifter forbundet med ejerskabet til disse aktiver indgår uanset aktivernes anvendelse i de særskilte regnskaber for Energinet Danmarks elektricitetsrelaterede aktiviteter.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsføring efter stk. 1 og 2.

§ 13. Energinet Danmarks overskud ifølge de i § 12, stk. 1, omtalte regnskaber for virksomhedens elforsynings- og naturgasrelaterede aktiviteter kan tilbageføres til de respektive forbrugergrupper som dividende eller anvendes til konsolidering.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes tilbageførsel af overskud til forbrugerne efter stk. 1 kan finde sted.

Stk. 3. Energinet Danmark kan ikke udlodde overskud eller egenkapital ved udbytteudlodning eller på anden måde til staten.

§ 14. Energinet Danmark kan optage lån til varetagelse af sin virksomhed, herunder til finansiering af anlægsinvesteringer samt til varetagelse af købepligten efter § 3. Lån optages på baggrund af en årlig investerings- og finansieringsplan, som er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2. Finansministeren bemyndiges til, i det omfang det anses for hensigtsmæssigt, at dække virksomhedens finansieringsbehov efter stk. 1 gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. Lånene optages inden for en ramme, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren efter godkendelse i Folketingets Finansudvalg.

§ 15. Energinet Danmark og virksomhedens helejede datterselskaber skal tegne de for virksomhederne nødvendige forsikringer.

Kapitel 6

Anmeldelse og registrering

§ 16. Energinet Danmark skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter reglerne i kapitel 19 i lov om aktieselskaber. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gælder for Energinet Danmark.

Kapitel 7

Offentlighed

§ 17. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Energinet Danmark og virksomhedens helejede datterselskaber.

§ 18. Energinet Danmark skal straks give elektronisk meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om alle væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for virksomhedens fremtid, medarbejdere og kreditorer.

§ 19. Beslutninger truffet af økonomi- og erhvervsministeren i henhold til § 5, stk. 1, indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse .

Stk. 2. Enhver, der anmoder herom, kan på Energinet Danmarks hovedkontor få udleveret et eksemplar af virksomhedens vedtægter.

Kapitel 8

Tilsyn, klageadgang m.v.

§ 20. Økonomi- og erhvervsministeren fører tilsyn med, at Energinet Danmark og virksomhedens helejede datterselskaber overholder bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. Energinet Danmark og virksomhedens helejede datterselskaber skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for økonomi- og erhvervsministeren.

§ 21. Økonomi- og erhvervsministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en institution eller anden myndighed, som ministeren i henhold til stk. 1 har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 22. Afgørelser truffet af økonomi- og erhvervsministeren i medfør af § 4, stk. 3-5, kan, for så vidt angår eltransmissionsnet, påklages til Energiklagenævnet efter reglerne i §§ 89 og 91 i lov om elforsyning og, for så vidt angår gastransmissionsnet, efter reglerne i §§ 51 og 53 i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Energinet Danmarks udbygningsplan efter § 4, stk. 2, kan, i de tilfælde § 4, stk. 3, ikke finder anvendelse, påklages af enhver med en væsentlig og individuel interesse i udbygningsplanen efter reglerne nævnt i stk. 1.

Kapitel 9

Erstatningsansvar og straf

§ 23. Beslutning om anlæggelse af søgsmål mod bestyrelsesmedlemmer, direktører eller andre i anledning af tab påført Energinet Danmark kan træffes af bestyrelsen eller økonomi- og erhvervsministeren.

§ 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde bestyrelsesmedlemmer, direktører, vurderingsmænd samt deres suppleanter, såfremt de ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv for Energinet Danmark har fået kendskab til.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 25. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 26. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter at have overtaget Eltra a.m.b.a., Elkraft Transmission a.m.b.a. og Elkraft System a.m.b.a. beslutte at fusionere disse til et nyt aktieselskab, hvor aktierne ejes af Energinet Danmark. Ved fusionen overgår aktiver og forpligtelser i de hidtidige selskaber som helhed til det nye aktieselskab, og de hidtidige selskaber opløses uden likvidation. For sammenlægningen finder aktieselskabslovens §§ 6 a-6 c og §§ 134-134 i tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov og selskabernes karakter.

Stk. 2. Finansministeren kan beslutte at overdrage aktierne i Gastra A/S til Energinet Danmark.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan beslutte, at dele af de i stk. 1 nævnte andelsselskabers og dele af Gastra A/S’ aktiver og forpligtelser ved spaltning overdrages til Energinet Danmark. For spaltningen finder aktieselskabslovens §§ 136-136 i tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov og selskabernes karakter.

Stk. 4. Oprettelsen af Energinet Danmark, fusionen efter stk. 1, overdragelsen af aktier efter stk. 2 og spaltning efter stk. 3 kan ske med regnskabs- og skattemæssig virkning fra den 1. januar 2005.

Stk. 5. Ved fusion efter stk. 1 finder bestemmelserne i fusionsskattelovens §§ 5-8 tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov og selskabernes karakter.

Stk. 6. Ved spaltning efter stk. 3 finder bestemmelserne i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 3, og § 15 b tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov og selskabernes karakter.

§ 27. For en overgangsperiode på 2 år regnet fra stiftelsen vælges 3 medarbejderrepræsentanter af og blandt medarbejderne i Energinet Danmark-koncernen, således at 1 vælges af og blandt medarbejderne i Eltra a.m.b.a., 1 vælges af og blandt medarbejderne i Elkraft System a.m.b.a. og Elkraft Transmission a.m.b.a. og 1 vælges af og blandt medarbejdere i Gastra A/S. Efter udløbet af overgangsperioden finder valg sted efter reglerne i § 6, stk. 5.

§ 28. Loven gælder på land- og søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkel.

§ 29. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Kapitel 11

Ændringsbestemmelser

§ 30. I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 494 af 9. juni 2004 og senest ved § 1 i lov nr. 495 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »de systemansvarlige virksomheder«, »De systemansvarlige virksomheder«, »de systemansvarlige virksomheders« og »De systemansvarlige virksomheders« til henholdsvis: »den systemansvarlige virksomhed«, »Den systemansvarlige virksomhed«, »den systemansvarlige virksomheds« og »Den systemansvarlige virksomheds«.

2. § 5, stk. 1, nr. 8, affattes således:

»8) Kollektiv elforsyningsvirksomhed: Offentlig eller privatejet elforsyningsvirksomhed med bevilling samt elforsyningsvirksomhed, der varetages af Energinet Danmark eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at udføre aktiviteter som net-, transmissions-, eller systemansvarlig virksomhed.«

3. I § 5, stk. 1, nr. 13, udgår »med bevilling«.

4. § 5, stk. 1, nr. 16, affattes således:

»16) Transmissionsvirksomhed: Virksomhed med bevilling eller elforsyningsvirksomhed, som varetages af Energinet Danmark eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, der driver transmissionsnet.«

5. I § 8, stk. 4, ændres »Omkostninger til nedennævnte ydelser opkræves af den systemansvarlige virksomhed hos alle elforbrugere i det område, hvortil den systemansvarlige virksomhed har bevilling:« til: »Omkostninger til nedennævnte ydelser opgøres af den systemansvarlige virksomhed for hvert af de to områder, hvortil der er udstedt bevilling til systemansvarlig virksomhed efter den tidligere gældende § 27, og opkræves hos alle elforbrugerne i de respektive områder:«.

6. I § 8, stk. 5 og 6, indsættes efter »tariffer«: », jf. dog stk. 7«.

7. I § 8 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. For den systemansvarlige virksomhed opgøres de i stk. 5 og 6 nævnte omkostninger for hvert af de to områder, hvortil der er udstedt bevilling til systemansvarlig virksomhed efter den tidligere gældende § 27, og opkræves hos de brugere i de respektive områder, der modtager virksomhedens ydelser«.

8. I § 12, stk. 1, nr. 4, ændres »forsyningsområdets« til: »den«.

9. I § 19, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Transmissionsvirksomhed varetaget af Energinet Danmark eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark udføres dog uden bevilling. «

10. I § 20, stk. 1, ændres »Bevillingshavere efter § 19, stk. 1,« til: »Transmissions- og netvirksomheder«.

11. § 20 a, stk. 1, affattes således:

»Transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Virksomhederne skal sikre overholdelsen af programmet for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsberetning med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet.«

12. I § 21, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Dette gælder ikke for virksomhed varetaget af Energinet Danmark eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark.«

13. I § 21, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »3 eller 4« til: »2«.

14. § 21, stk. 2 og 3 , ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 2-4.

15. I § 21, stk. 4, der bliver stk. 2, ændres »stk. 2 fastsatte regler« til: »lov om Energinet Danmark fastsatte regler«.

16. § 21 a ophæves.

17. I § 23, stk. 3, ændres »§ 21, stk. 5« til: »§ 21, stk. 3«.

18. I § 26 a, stk. 1, ændres »§ 21, stk. 2-6« til: »§ 21, stk. 2-4«.

19. § 27 ophæves.

20. I § 28, stk. 2, nr. 3, ændres »andre systemansvarlige virksomheder i Danmark og« til: »systemansvarlige virksomheder«.

21. I § 29, stk. 2, ændres »§ 9, stk. 1, nr. 1« til: »§ 8, stk. 4, nr. 1«.

22. § 31, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

23. I § 35, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »200 kV«: »samt udlandsforbindelser under 100 kV, der er stillet til rådighed for den systemansvarlige virksomhed,«.

24. § 35, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Inden statens overtagelse af transmissionsandele efter stk. 1 og 2 skal virksomheder, der både ejer transmissionsnet omfattet af stk. 1 og andre net, udskille de af stk. 1 omfattede transmissionsnet i et selvstændigt aktieselskab. Udskillelsen skal ske snarest muligt og senest 12 måneder efter modtagelsen af underretning om, at statens købepligt er indtrådt.«

25. § 35, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Transmissionsvirksomheder, som driver transmissionsnet omfattet af stk. 1, skal med virkning fra den 1. januar 2005 drives i aktieselskabsform.«

26. I § 35 a indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Netvirksomheder kan vælge at overdrage ejerandele til staten i henhold til en aftale efter stk. 1 uanset vedtægtsbestemmelser om uoverdragelighed. Overdragelse af ejerandele i henhold til en aftale efter stk. 1 behandles skattemæssigt efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, idet ejerandele, der overdrages uanset vedtægtsbestemmelser om uoverdragelighed, i sin helhed anses for erhvervet ved andelshaverens indtræden i transmissionsvirksomheden og for afstået på tidspunktet for overdragelsen til staten.«

27. I § 47, stk. 1, udgår »systemansvarlig virksomhed«.

28. I § 47, stk. 2, ophæves 2. pkt.

29. I § 47, stk. 3 , ændres »I de i stk. 2« til: »I det i stk. 2«.

30. I § 51, stk. 1, indsættes efter »bevillingerne«: »samt med den virksomhed, som Energinet Danmark og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark udøver i medfør af lov om elforsyning«.

31. I §  51, stk. 2, indsættes efter »bevillingshaverne«: »samt Energinet Danmark og denne virksomheds helejede datterselskaber, jf. § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark«.

32. I § 53, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog ikke Energinet Danmark«.

33. I § 70, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »indtægtsrammer«: », jf. dog § 70 a«.

34. Efter § 70 indsættes:

»§ 70 a. For transmissionsvirksomhed varetaget af Energinet Danmark eller virksomhedens helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark fastsættes priserne efter § 71.«

35. § 71 affattes således:

»§ 71. Energinet Danmark og denne virksomheds helejede datterselskaber kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, indregne nødvendige omkostninger, herunder til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger, samt nødvendig forrentning af virksomhedens kapital. § 69 finder ikke anvendelse, bortset fra stk. 1, sidste pkt.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af de omkostninger, som kan anses for nødvendige efter stk. 1, samt om fastsættelsen af den nødvendige forrentning og om forrentningsgrundlaget efter stk. 1.«

36. I § 76 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For virksomhed, der varetages af Energinet Danmark eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, skal der, for så vidt angår systemansvars- og transmissionsydelser, til Energitilsynet anmeldes priser, tariffer og betingelser for ydelser samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, efter Energitilsynets nærmere bestemmelse.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

37. I § 76, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

38. I § 77, stk . 2, udgår »til bevillingshavere«.

39. I § 84, stk. 1, indsættes efter »bevillingspligtige virksomheder,«: »Energinet Danmark,«.

40. I § 85 b, stk. 1, ændres »10, 19 eller 27« til: »10 og 19 samt elforsyningsvirksomhed, der varetages af Energinet Danmark eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark«.

41. I § 87, stk. 1, nr. 1, udgår »eller til systemansvarlig virksomhed« og », 27«.

42. Efter § 92 indsættes før kapitel 15:

»Kapitel 14 a

Særlig økonomisk regulering m.v. af visse virksomheder

§ 92 a. Net- og transmissionsvirksomheder kan inden den 1. marts 2005 skriftligt meddele økonomi- og erhvervsministeren, at virksomheden ønsker at være omfattet af bestemmelserne i dette kapitel. Meddelelse herom indebærer, at virksomheden er underlagt bestemmelserne i dette kapitel med virkning fra den 1. januar 2005.

Stk. 2. Virksomheder, der ikke den 1. marts 2005 har fremsendt meddelelse som nævnt i stk. 1, fortaber eventuelle rettigheder til at opkræve beløb, som skyldes underdækning opstået i perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2003. Det gælder dog ikke underdækning, som kan afvikles efter reglerne i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 69, 70 og 74 og § 76, stk. 1, nr. 5, i lov om elforsyning og § 4, stk. 6 og 8, i lov nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. (Sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur, ændring af kapitalbegreber, privat ankenævn på energiforsyningsområdet m.v.) finder ikke anvendelse for virksomheder, som den 1. marts 2005 har fremsendt meddelelse som nævnt i stk. 1.

§ 92 b. Bestemmelserne i §§ 92 c-92 k finder kun anvendelse for virksomheder, der den 1. marts 2005 har fremsendt meddelelse som nævnt i § 92 a, stk. 1, jf. dog § 92 i.

§ 92 c. Priserne for ydelser fra virksomhederne fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital. Ved fastsættelsen af priserne tages desuden hensyn til udgifter, som afholdes som følge af, at virksomhederne hæfter for gældsforpligtelser i medfør af § 92 k, stk. 3, eller for andre elforsyningsvirksomheders gældsforpligtelser stiftet inden den 30. december 1999. Priserne for virksomhedernes ydelser må ikke stige som følge af vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheden.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for beregning af driftsmæssige afskrivninger og for opgørelsen af virksomhedernes kapital, herunder eventuel indskudskapital, samt de satser, der kan anvendes ved indregning af forrentning efter stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om regnskabsmæssig adskillelse mellem forskellige aktiviteter samt regler om virksomhedernes regnskabsføring og budgettering, herunder at virksomhederne skal udarbejde, lade revidere og offentliggøre årsrapporter i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven.

§ 92 d. Priser for virksomhedernes ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 92 c nævnte omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden.

Stk. 2. Økonomi- erhvervsministeren fastsætter regler om generelle indtægtsrammer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Inden for de nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en indtægtsramme for hver af de berørte virksomheder.

Stk. 3. Energitilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte rammer, såfremt det er nødvendigt for, at virksomheden kan gennemføre forpligtelser, som er pålagt i bevillingen, i loven eller i bestemmelser fastsat i medfør af loven.

Stk. 4. Enhver form for indtægt i virksomheden skal medgå til dækning af udgifter som nævnt i  92 c, stk. 1. Dette gælder dog ikke overskud i form af forrentning af indskudskapital og ekstraordinære effektiviseringsgevinster i forhold til indtægtsrammerne. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, hvad der kan anses for ekstraordinære effektiviseringsgevinster, og om fastsættelsen af størrelsen heraf.

Stk. 5. Kommuner og amtskommuner må ikke yde tilskud til kommunal netvirksomhed, som efter bestemmelsen i § 4, stk. 1, ikke drives i selskaber med begrænset ansvar.

§ 92 e. Virksomheden skal til Energitilsynet anmelde størrelsen af den kapital, som ifølge virksomheden skal danne grundlag for fastsættelsen af den forrentning, som i medfør af § 92 c, stk. 1, kan indregnes i priserne. Virksomheden skal særskilt opgøre størrelsen af en eventuel indskudskapital.

Stk. 2. På grundlag af den i stk. 1 nævnte anmeldelse opgør Energitilsynet under hensyntagen til virksomhedens finansieringsforhold og omsætning størrelsen af den kapital, som danner grundlag for fastsættelsen af den indregningsberettigede forrentning, samt størrelsen af den eventuelle indskudskapital.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 92 c og 92 d vil virksomhederne og disses ejere frit kunne disponere over kapital og indtægter, som de i medfør af den indtil den 30. december 1999 gældende elforsyningslov frit kunne disponere over.

§ 92 f. Virksomhederne skal til Energitilsynet anmelde opgørelser af indskudskapital og kapital, som ønskes forrentet, jf. § 92 e.

Stk. 2. Energitilsynet kan fastsætte regler om anmeldelser efter stk. 1.

§ 92 g. Virksomhederne skal med virkning fra den 1. januar 2000 efter regler fastsat af økonomi- og erhvervsministeren udarbejde en opgørelse over ikke anvendte henlæggelser foretaget efter den indtil den 30. december 1999 gældende elforsyningslov, over- og underdækning for perioden før den 30. december 1999 samt øvrige kapitalforhold. Virksomhederne skal herefter udarbejde en åbningsbalance, der udformes efter regler fastsat af økonomi- og erhvervsministeren, og som vil skulle danne grundlag for den fremtidige prisfastsættelse efter bestemmelserne i dette kapitel. Opgørelsen og åbningsbalancen fremsendes til Energitilsynet inden en af tilsynet fastsat frist.

Stk. 2. Virksomhederne skal inden en af Energitilsynet fastsat frist fremsende en redegørelse for, hvorledes ikke anvendte henlæggelser foretaget efter den indtil den 30. december 1999 gældende elforsyningslov, over- og underdækning for perioden før den 30. december 1999 samt øvrige aktiver eller passiver, der indgår i den i stk. 1 omhandlede åbningsbalance, vil blive udlignet i kommende års priser.

Stk. 3. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt de af virksomhederne fremsendte opgørelser og åbningsbalancer efter stk. 1 kan godkendes. Energitilsynet træffer endvidere afgørelse om, i hvilket omfang virksomhedernes redegørelser efter stk. 2 kan danne grundlag for udligningen af henlæggelser m.v. i kommende års priser.

Stk. 4. Såfremt en virksomhed ikke har opfyldt sine forpligtelser efter stk. 1 og 2 inden for den af Energitilsynet fastsatte frist, fastsætter tilsynet opgørelsen og åbningsbalancen.

§ 92 h. En netvirksomhed må hverken helt eller delvis afstå sine ejerandele i en elproduktionsvirksomhed til

1) en virksomhed, hvori netvirksomheden direkte eller indirekte besidder ejerandele,

2) en virksomhed, som direkte eller indirekte besidder ejerandele i netvirksomheden, eller

3) en virksomhed, som direkte eller indirekte er helt eller delvis ejet af en virksomhed, der tillige direkte eller indirekte besidder ejerandele i netvirksomheden.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 92 i. Elproduktions- og elhandelsvirksomheder og disse virksomheders datterselskaber må tilsammen ikke

1) eje mere end 15 pct. af en af dette kapitel omfattet virksomheds samlede kapital eller

2) besidde en bestemmende indflydelse i kraft af særlige stemmerettigheder i en sådan virksomheds ledende organer.

Stk. 2. Aftaler om overdragelser af kapitalandele og aftaler eller vedtægtsbestemmelser om tildeling af stemmerettigheder i strid med stk. 1 er ugyldige.

§ 92 j. Det er en betingelse for meddelelse af bevilling til netvirksomheder, at direkte eller indirekte ejerandele i elproduktionsvirksomheder, transmissionsvirksomheder og forsyningspligtige virksomheder, der den 29. april 1999 besiddes af netvirksomheden eller af virksomheder, der direkte eller indirekte besidder ejerandele i netvirksomheden, overføres til netvirksomheden, således at denne direkte besidder de pågældende ejerandele. Det er ligeledes en betingelse for meddelelse af bevilling til transmissionsvirksomheder, at ejerandelene i disse virksomheder er overført til den eller de berørte netvirksomheder i overensstemmelse med 1. pkt.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, såfremt særlige hensyn tilsiger det.

§ 92 k. En virksomhed må ikke yde lån til eller stille sikkerhed for andre virksomheder, herunder andre kollektive elforsyningsvirksomheder.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, i det omfang der ved långivningen eller sikkerhedsstillelsen alene disponeres over den i § 92 e, stk. 3, nævnte kapital.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder desuden ikke, i det omfang en netvirksomhed alene stiller sikkerhed til fordel for en elproduktionsvirksomhed, som helt eller delvis ejes af netvirksomheden, når sikkerhedsstillelsen kun omfatter gældsforpligtelser, som elproduktionsvirksomheden påtager sig med henblik på restfinansiering af anlægsarbejder påbegyndt inden den 29. april 1999.«

§ 31. I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 27. februar 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 494 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 5, indsættes som 2. pkt . :

»Dette gælder tilsvarende for virksomhed, der varetages af Energinet Danmark og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark.«

2. I § 10, stk. 1, indsættes som 2. pkt. :

»Virksomhed, der varetages af Energinet Danmark eller virksomhedens helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark udøves dog uden bevilling.«

3. I § 13 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for virksomhed varetaget af Energinet Danmark eller virksomhedens helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark.«

4. I § 15 a, stk. 1, indsættes efter »§ 10,«: »samt Energinet Danmark og denne virksomheds helejede datterselskaber, der varetager naturgasforsyningsvirksomhed i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark«.

5. § 15 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Energinet Danmark skal varetage de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende det i stk. 1 nævnte beredskab.«

6. I § 28 c indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for aftaler, der indgås af Energinet Danmark eller denne virksomheds helejede datterselskaber, jf. § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark.«

7. I § 30, stk. 1, indsættes efter »bevillingerne«: »samt med den virksomhed, som Energinet Danmark og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark udøver i medfør af lov om naturgasforsyning«.

8. I § 30, stk. 2, indsættes efter »bevillingshaverne«: »samt Energinet Danmark og denne virksomheds helejede datterselskaber, jf. § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark«.

9. I § 37 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »indtægtsrammer«: », jf. dog § 37 c«.

10. Efter § 37 b indsættes:

»§ 37 c. For distributionsvirksomhed varetaget af Energinet Danmark eller virksomhedens helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark fastsættes priserne efter § 37 d.

§ 37 d. Energinet Danmark og denne virksomheds helejede datterselskaber kan i priserne for de aktiviteter, som varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark indregne nødvendige omkostninger, herunder til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger, samt nødvendig forrentning af virksomhedens kapital.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af de omkostninger, som kan anses for nødvendige efter stk. 1, samt om fastsættelsen af den nødvendige forrentning og om forrentningsgrundlaget efter stk. 1.«

11. I § 38, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »kapital«: », jf. dog § 37 d«.

12. I § 40 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For virksomhed, der varetages af Energinet Danmark eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, skal der, for så vidt angår transmissions- og distributionsydelser, til Energitilsynet anmeldes priser, tariffer og betingelser for ydelser samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Energitilsynets nærmere bestemmelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

13. I § 45, stk. 1, indsættes efter »bevillingspligtige selskaber«: », Energinet Danmark«.

14. I § 45, stk. 2, indsættes efter »bevillingspligtige selskaber«: », Energinet Danmark«.

15. I § 47 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder ikke for Energinet Danmark og denne virksomheds helejede datterselskaber.«

16. I § 54 indsættes efter »Energitilsynet«: »eller en under ministeriet oprettet institution«.

17. I § 56 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Energinet Danmark og denne virksomheds helejede datterselskaber skal på tilsvarende vis erstatte skader, der forvoldes ved naturgasvirksomhed udøvet i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, uanset om skaden er hændelig.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 32. I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003, som ændret senest ved § 31 i lov nr. 469 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, litra b, 2. pkt., indsættes efter »DSB«: »og Energinet Danmark«.

§ 33. I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, lov nr. 465 af 9. juni 2004 og senest ved § 5 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 2 f:

»2 g) Energinet Danmark,«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »jf. dog § 1, stk. 1, nr. 2 d«: »og 2 g«.

3. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk 2. For den i § 1, stk. 1, nr. 2 g, nævnte virksomhed Energinet Danmark gælder yderligere reglerne i §§ 13 D og 13 E.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3

4. I § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., ændres »2 c-2 f« til: »2 c-2 g«.

5. Efter § 13 C indsættes:

»§ 13 D. Energinet Danmark opgør en særskilt skattepligtig indkomst for de aktiviteter, der er omfattet af Energinet Danmarks særskilte regnskaber for elektricitetsrelaterede aktiviteter i medfør af § 12 i lov om Energinet Danmark.

Stk. 2. Energinet Danmark opgør en særskilt skattepligtig indkomst for de øvrige aktiviteter, der ikke er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Hvor et afskrivningsberettiget aktiv anvendes i forbindelse med aktiviteter omfattet af både stk. 1 og 2, fordeles den afskrivningsberettigede anskaffelsessum i overensstemmelse med de særskilte regnskaber i medfør af § 12 i lov om Energinet Danmark. Dette omfatter ikke aktiver med indgangsværdier efter § 35 O.

§ 13 E. Såfremt den efter § 13 D, stk. 1, opgjorte særskilte indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages i tilsvarende skattepligtig indkomst for følgende år. Fradraget kan kun overføres til et senere indkomstår i det omfang, det ikke kan rummes i tidligere års indkomst.

Stk. 2. Såfremt den efter § 13 D, stk. 2, opgjorte særskilte indkomst udviser underskud, kan dette underskud ikke overføres til fradrag i den efter § 13 D, stk. 1, opgjorte særskilte indkomst.

Stk. 3. Såfremt Energinet Danmark indgår i sambeskatning, kan den efter § 13 D, stk. 1, opgjorte særskilte indkomst ikke indgå heri.«

6. I § 17, stk. 1, ændres »2 c-2 f« til: »2 c-2g«.

7. I § 23, stk. 2, ændres »DSB og eventuelle hermed« til: »DSB og Energinet Danmark og disses eventuelle«.

8. I § 31, stk. 6, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) Energinet Danmark.«

Nr. 6-9 bliver herefter nr. 7-10.

9. I § 31, stk. 13, indsættes efter »sambeskatning«: », jf. dog § 13 E, stk. 3«.

§ 34. I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 G, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »2 c-2 e,«: »2 g«.

2. I § 8 H, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »2 c-2 e,«: »2 g«.

§ 35. I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 974 af 21. september 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, 4. pkt., ændres »2 c-2 f« til: »2 c-2 g«.

2. I § 2 d, stk. 3, 1. pkt., ændres »2 c-2 f« til: »2 c-2 g«.

3. I § 4, stk. 6, 1. pkt., ændres »2 c-2 f« til: »2 c-2 g«.

§ 36. I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 24. august 2000, som ændret senest ved § 21 i lov nr. 409 af 6. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 2 ændres »2 c-2 e« til: »2 c-2 g«.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv nr. 96/92/EF (EU-Tidende 2003 nr. L 176, side 37) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv nr. 98/30/EF (EU-Tidende 2003 nr. L 176, side 57).