Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31967L0548
 
31976L0769
 
31988L0379
 
31991L0155
 
31993L0112
 
31999L0045
 
32001L0058
 
32003L0053
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer til brug for havanlæg mv. 1)

 

I medfør af § 5, stk. 1, § 9, stk. 2 og 4, og § 21, stk. 2, i lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg, som ændret ved § 3 i lov nr. 74 af 12. februar 2002, § 32 a i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 215 af 22. april 2002, § 22 a, § 45, § 59, stk. 4, i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 og lov nr. 256 af 12. april 2000, og efter bemyndigelse fra miljøministeren og efter forhandling med beskæftigelsesministeren, fastsættes:

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter import, fremstilling, overdragelse eller overladelse af stoffer og materialer til brug på havanlæg efter havanlægslovens § 1 samt på boreskibe og andre skibe efter havanlægslovens § 3, stk. 2.

Almindelige bestemmelser

§ 2. Den efter lov om arbejdsmiljø gældende bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer er gældende på havanlæg og skibe omfattet af § 1.

Stk. 2. Anmeldepligten i den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse gælder også for stoffer og materialer, der er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. på havanlæg.

Stk. 3. Bestemmelser i den i medfør af lov om arbejdsmiljø gældende bekendtgørelse om asbest, for så vidt angår leverandører og importører, er gældende på havanlæg og skibe omfattet af § 1.

Stk. 4. De forpligtelser, der gælder for leverandører, importører m.v. efter den i medfør af lov om arbejdsmiljø gældende bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre er gældende for kodenummererede stoffer og materialer, der anvendes på havanlæg og skibe omfattet af § 1.

§ 3. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelse af de i § 2, stk. 1 og 3 nævnte bekendtgørelser i stedet for Arbejdstilsynet i de tilfælde, hvor importør eller leverandør er ejer eller bruger af havanlæg eller skibe omfattet af § 1.

§ 4. Energistyrelsen kan fravige kravet om, at leverandørbrugsanvisninger skal udfærdiges på dansk.

Dispensation og klageadgang

§ 5. Energistyrelsen kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang det er foreneligt med EU-retten.

Stk. 2. Tilladelsen efter stk. 1 kan gøres betinget af vilkår.

§ 6. Afgørelser truffet af Energistyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen blev meddelt den pågældende.

Stk. 3. Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre økonomi- og erhvervsministeren bestemmer andet.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan økonomi- og erhvervsministeren behandle en klage, selv om klagen først fremkommer efter udløbet af den i stk. 2 nævnte frist.

Straf og ikrafttrædelse

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder den, der

1) overtræder § 2, eller

2) ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. januar 2005.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 4. januar 2005

Bendt Bendtsen

/Peter Helmer Steen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører bestemmelser i Kommissionens direktiv nr. 91/155/EØF af 5. marts 1991 om fastsættelse i henhold til artikel 10 i Rådets direktiv 88/379/EØF af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater, (EF-tidende 1991, nr. L 76, s. 35), som ændret ved Kommissionens direktiv 93/112/EF af 10. december 199, (EF-tidende 1993, nr. L 314, s. 38), og Kommissionens direktiv 2001/58/EF af 27. juli 2001, om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater til gennemførelse af artikel 14 i direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 og vedrørende farlige stoffer til gennemførelse af artikel 27 i direktiv 67/548/EØF, (sikkerhedsdatablade), (EF-tidende 2001, nr. L 212, s. 24) samt visse bestemmelser i Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement), (EF-tidende 2003, nr. L 178, s. 24).