Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om udarbejdelse af pensionsfremskrivninger

 

Anvendelsesområde og formål

1.1. Nærværende retningslinier finder anvendelse ved udarbejdelse af pensionsfremskrivninger for produkter, som er omfattet af lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven).

1.2. Retningslinierne finder anvendelse ved udarbejdelse af pensionsfremskrivninger, der udarbejdes i forbindelse med markedsføring eller tilbudsgivning.

1.3. Udarbejdes der fremskrivninger for allerede oprettede pensionsordninger, finder retningslinierne tilsvarende anvendelse, medmindre pensionsordningerne indbefatter livsforsikringer, hvis beregningsgrundlag er godkendt før 1. januar 1982.

1.4. Retningslinierne har til formål at sikre sammenlignelighed mellem pensionsfremskrivninger, herunder pensionsfremskrivninger udarbejdet af forskellige pensionsinstitutter.

Definitioner

2.1. Ved en pensionsfremskrivning forstås i denne sammenhæng en prognose over det beløb, som forventes at være til stede på nærmere fastsat fremtidigt tidspunkt, uanset om beløbet forfalder i form af en engangsbetaling, i form af udbetaling af et nærmere fastsat antal engangsbeløb (rater), eller i form af en række livsbetingede ydelser.

2.2. Ved pensionsinstitut forstås i denne sammenhæng enten et pengeinstitut eller et pensionsforsikringsselskab.

2.3. Ved et pensionsforsikringsselskab forstås i denne sammenhæng et livsforsikringsselskab eller en tværgående pensionskasse.

Krav til pensionsfremskrivninger

3.1. Pensionsfremskrivninger skal udarbejdes og præsenteres på en sådan måde, at forbrugeren opnår et reelt informationsgrundlag, og pensionsfremskrivninger skal derfor:

– fremstå forståelige og gennemskuelige

– være egnede til sammenligning forskellige produkter imellem

– være egnede til sammenligning forskellige pensionsinstitutter imellem

3.2. En pensionsfremskrivning må ikke udformes således, at forbrugeren kan få den opfattelse, at fremskrivningen indebærer et bindende løfte, med mindre dette er tilfældet.

3.3. Ved præsentation af en pensionsfremskrivning skal de væsentligste bagvedliggende forudsætninger anføres. En pensionsfremskrivning skal således indeholde en beskrivelse af omkostninger forbundet med ordningen, opsparingens forløb, eventuelt tilknyttede forsikringsordninger, den samlede udbetaling ved død, invaliditet og opnået alder, dækningsforløbet samt overførsels-, udtrædelses- og opsigelsesvilkår.

3.4. Indeholder en pensionsfremskrivning flere beløb, som relaterer sig til forskellige fremtidige tidspunkter, skal beløbene angives således, at disse er sammenlignelige over hele forløbet f.eks. ved at beløbene tilbageregnes med inflationssatsen.

3.5. Forskelle mellem pensionsfremskrivninger og faktiske tal skal kunne forklares ud fra forskelle mellem de anvendte forudsætninger og det faktiske forløb.

Forudsætninger for pensionsfremskrivninger

4.1. Pensionsfremskrivninger skal udarbejdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og ud fra realistiske og rimelige forudsætninger.

4.2. De anvendte forudsætninger må ikke indebære, at pensionsinstituttet på tidspunktet for pensionsfremskrivningen kan forudse, at man i løbet af fremskrivningsperioden kommer til at overtræde det i lovgivningen anførte kapitalkrav, såfremt forudsætningerne anvendes på samtlige kundeforhold.

4.3. For et pensionsforsikringsselskab gælder foruden kravet i pkt. 4.2., at de anvendte forudsætninger ikke må indebære, at pensionsforsikringsselskabet på tidspunktet for pensionsfremskrivningen kan forudse, at man i løbet af fremskrivningsperioden ikke kan leve op til forudsætningerne som angivet i Finanstilsynets stress-test svarende til rødt-risiko-scenarie.

4.4. Finansrådet og Forsikring & Pension udarbejder til brug for pensionsfremskrivninger fælles forudsætninger (samfundsforudsætninger) med hensyn til forrentningen af de af forbrugeren indbetalte midler, herunder eventuelt afkast af relevante aktivkategorier, inflationsniveau, skattesatser etc. Samfundsforudsætningerne meddeles Finanstilsynet.

4.5. Andre forudsætninger end de i pkt. 4.4. nævnte kan anvendes, men i så fald skal dette udtrykkeligt oplyses over for kunden.

 

Vejledningen erstatter Forbrugerombudsmandens og Finanstilsynets retningslinier for afgivelse af bonusprognoser og prognoser for pensionsopsparing i livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter fra februar 1990.

Finanstilsynet, den 12. januar 2005

Annette Bjåland Andersen

/Bettina Agerskov