Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. efter lov om visse havanlæg 1)

 

I medfør af § 5, stk. 1, og § 21, stk. 2, i lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg, som ændret ved lov nr. 74 af 12. februar 2002, § 32 a i forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 215 af 22. april 2002, og § 35 i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring samt efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på havanlæg, som er omfattet af havanlægslovens § 1.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse på boreskibe og andre skibe, mens der fra disse udøves efterforsknings- eller indvindingsvirksomhed af råstoffer i undergrunden under havbunden, efterfølgende betegnet som skibe.

§ 2. Ved en ulykke forstås en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejde eller ophold i øvrigt på havanlæg eller skibe, og som medfører personskade.

Stk. 2. Ved en arbejdsbetinget lidelse forstås en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.

Stk. 3. Ved en nærved hændelse forstås en hændelse, som umiddelbart kunne have ført til en ulykke eller en skade på havanlægget eller skibet.

Stk. 4. Arbejdsskader er en fælles betegnelse for de skader, man pådrager sig ved ulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Kapitel 2

Registrering og anmeldelse

§ 3. Den arbejdsgiver, der har ansvaret for driften af havanlægget eller skibet, også kaldet hovedarbejdsgiveren, skal registrere

1) enhver ulykke eller dødsfald sket på havanlægget eller skibet,

2) enhver ikke ubetydelig skade på havanlæggets eller skibets konstruktion eller udstyr og

3) nærved hændelser.

Stk. 2. Registreringen skal ske på papir eller elektronisk på en for Energistyrelsen tilgængelig form.

Stk. 3. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere krav til registreringen.

§ 4. Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker efter lov om arbejdsskadesikring gælder for havanlæg og skibe, idet Energistyrelsen dog indtræder i stedet for Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Den sikringspligtige arbejdsgiver skal til Energistyrelsen anmelde:

1) Ulykker, der medfører dødsfald.

2) Enhver ulykke, der medfører, at den tilskadekomne er uarbejdsdygtig i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.

Stk. 3. Den tilskadekomnes arbejdsgiver skal efter anmodning fra Energistyrelsen indsende supplerende oplysning om fraværsperiodens længde.

Stk. 4. Hovedarbejdsgiveren skal til Energistyrelsen anmelde nærved hændelser, der indebærer en fare for dødsfald, samt indtræden af alvorlige personskader.

Stk. 5. Hovedarbejdsgiveren skal anmelde enhver betydelig skade på havanlæggets eller skibets konstruktion eller udstyr.

Stk. 6. Anmeldelsen skal ske snarest og inden 9 dage efter skadens indtræden, jf. dog § 6.

Stk. 7. Energistyrelsen fastsætter i samarbejde med arbejdsmarkedets parter nærmere vejledning for den i stk. 4 nævnte anmeldelse.

§ 5. Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring er gældende for havanlæg og skibe.

§ 6. Hovedarbejdsgiveren på havanlægget eller skibet skal til Energistyrelsen eller nærmeste politi straks indberette

1) enhver ulykke, der medfører alvorlig personskade,

2) enhver skade i henhold til § 4, stk. 5, der medfører, at havanlægget eller skibet eller væsentlige dele heraf ikke er funktionsdygtigt,

3) dødsfald,

4) større udslip af stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, jf. bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) på havanlæg, samt

5) hændelser i øvrigt, der medfører, at Aktionskomiteen i henhold til dennes forretningsorden skal indkaldes.

Stk. 2. Indberetningen efter stk. 1, nr. 1, skal ligeledes anmeldes til sikringspligtig arbejdsgivers forsikringsselskab og Energistyrelsen efter § 4, stk. 6. Anmeldelsen skal ledsages af en redegørelse om selskabets opfølgning på ulykken, herunder af hændelsesforløbet og oplysninger om, hvilke foranstaltninger der som følge af hændelsen er eller vil blive truffet for at undgå gentagelser.

§ 7. Anmeldelse efter § 4 skal ske elektronisk eller i papirform efter Energistyrelsens nærmere anvisninger.

Stk. 2. Hovedarbejdsgiveren er forpligtet til at levere oplysninger til brug for statistiske beregninger i forbindelse med opgørelse af ulykker eller nærved hændelser til Energistyrelsen på dennes forlangende.

Kapitel 3

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder den, der

1) overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 2, § 4, stk. 5 og 6, § 6, stk. 1, eller

2) ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til § 12, stk. 1 og 2, i lov om visse havanlæg og som relaterer sig til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2005.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 13. januar 2005

Bendt Bendtsen

/Peter Helmer Steen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, (EF-Tidende 1989, nr. L 183, s. 1).