Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren

 

I medfør af § 85 b, stk. 3 og 4, og §§ 88, 90 og 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 494 af 9. juni 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at fastsætte regler om beredskab for elsektoren og at fastsætte rammerne for gennemførelse af beredskabsforanstaltninger for elsektoren i henhold til den nationale beredskabsplan, udsendt af Beredskabsstyrelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, som er bevillingspligtige efter elforsyningslovens §§ 10 og 19, dvs. produktions-, transmissions- og netvirksomheder, samt for elforsyningsvirksomhed, der varetages af Energinet Danmark eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, dvs. transmissionsvirksomhed og systemansvarlig virksomhed, idet

1) virksomhederne skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre elforsyningen i beredskabssituationer efter elforsyningslovens § 85 b, stk. 1, og

2) den systemansvarlige virksomhed skal varetage de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende beredskabet efter elforsyningslovens § 85 b, stk. 2.

§ 2. Beredskabet skal sikre opretholdelse og videreførelse af samfundets elforsyning i tilfælde af beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer, dvs. krisesituationer i freds- og krigstid forårsaget af naturskabte, menneskeskabte og teknologiske trusler (beredskabssituationer).

Stk. 2. Virksomhedernes beredskabsarbejde skal indgå i planlægnings- og driftsopgaver vedrørende elforsyningssystemet med henblik på

1) at reducere elforsyningssystemets sårbarheder og risici,

2) at sikre et hensigtsmæssigt beredskab overfor disse sårbarheder og risici,

3) at sikre en koordineret og effektiv krisehåndtering og

4) at sikre den nødvendige kommunikation og informationsudveksling i forbindelse hermed.

Kapitel 2

Beredskabsplanlægning

§ 3. Virksomhederne skal foretage en beredskabsplanlægning for håndtering af beredskabssituationer med henblik på udarbejdelse af et planmateriale omfattende

1) beskrivelse af organisatoriske forhold, jf. kapitel 3,

2) sårbarhedsvurdering, jf. kapitel 4,

3) en eller flere sammenfattende beredskabsplaner for håndtering af beredskabssituationer, jf. kapitel 5,

4) detaljerede beredskabsplaner, instrukser m.m., jf. kapitel 5, og

5) sikringsplaner for specifikke anlæg, jf. kapitel 6.

Stk. 2. Planmaterialet skal omfatte beredskabssituationer, som i væsentlig grad reducerer funktionaliteten hos virksomheden og eventuelt øvrige dele af elsektoren, samt hvor også andre dele af samfundet kan have reduceret funktionalitet.

Stk. 3. Planmaterialet skal revideres, hvis der indtræffer væsentlige ændringer af virksomheden eller dennes sårbarheder og beredskabsforhold, dog senest hvert tredje år.

§ 4. Virksomhedernes sammenfattende beredskabsplaner efter § 7, stk. 1, nr. 1, samt væsentlige ændringer heraf skal godkendes af den systemansvarlige virksomhed. Planerne skal første gang fremsendes til godkendelse senest den 1. maj 2006. Det øvrige planmateriale efter § 3, stk. 1, skal efter anmodning fremsendes til den systemansvarlige virksomhed til orientering.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomheds overordnede beredskabsplaner efter § 7, stk. 2, samt væsentlige ændringer heraf skal godkendes af Energistyrelsen. Planerne skal første gang fremsendes til godkendelse senest den 1. august 2006. Det øvrige planmateriale efter § 3, stk. 1, skal efter anmodning fremsendes til Energistyrelsen til orientering.

Stk. 3. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere rammer for beredskabsarbejdet med henblik på koordinering mellem de forskellige energisektorer og med andre samfundssektorer.

Stk. 4. Den systemansvarlige virksomhed kan udarbejde retningslinjer og vejledninger om virksomhedernes beredskabsplanlægning med henblik på at uddybe bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Retningslinjer og vejledninger skal være tilgængelig for virksomhederne, som skal underrettes herom.

Kapitel 3

Organisatoriske forhold

§ 5. Virksomhederne skal senest den 1. august 2005 udpege en beredskabskoordinator.

Stk. 2. For anlæg, herunder installationer m.m., af klasse 1 og 2, jf. § 9, stk. 1, skal virksomheden senest den 1. november 2005 udpege en sikringsansvarlig medarbejder til at varetage beredskabs- og sikringsopgaver for et eller flere anlæg.

Stk. 3. Beredskabskoordinatoren varetager sammen med de sikringsansvarlige medarbejdere virksomhedens beredskabsopgaver, herunder kontakt til myndigheder inkl. politimyndigheder, den systemansvarlige virksomhed og andre parter. Beredskabskoordinatoren skal drage omsorg for, at virksomhedens materiale om beredskab er tilstrækkeligt sikret mod uvedkommende.

Stk. 4. Virksomhederne skal underrette den systemansvarlige virksomhed om kontaktoplysninger om de i stk. 1 og 2 nævnte medarbejdere og deres organisatoriske placering samt ændring heraf.

Kapitel 4

Sårbarhedsvurdering

§ 6. Virksomhederne skal udarbejde en vurdering af virksomhedens sårbarhed.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed skal udarbejde en vurdering af sårbarheden for hvert af de sammenhængende elforsyningssystemer i Øst- og Vestdanmark og for sammenhængene mellem disse systemer. I vurderingerne skal indgå elforsyningssystemernes sammenhænge med nabolandenes elforsyningssystemer. Vurderingerne baseres bl.a. på vurderingerne efter stk. 1.

Stk. 3. Vurderingerne efter stk. 1 og 2 skal omfatte

1) identifikation af mulige trusler mod virksomheden samt, om muligt, en vurdering af sandsynlighederne for, at truslerne opstår,

2) identifikation af virksomhedens sårbarheder over for de identificerede trusler og

3) identifikation, udvælgelse og prioritering af beredskabet over for disse trusler og sårbarheder.

Kapitel 5

Beredskabsplaner

§ 7. Virksomhederne skal udarbejde beredskabsplaner for håndtering af beredskabssituationer. Planerne skal baseres på de i § 6, stk. 1, nævnte sårbarhedsvurderinger og skal koordineres med den systemansvarlige virksomheds planer efter stk. 2. Planerne skal omfatte

1) en eller flere sammenfattende beredskabsplaner, som beskriver virksomhedens krisehåndtering og herunder indeholder de i stk. 3 og 4 nævnte oplysninger, og

2) detaljerede beredskabsplaner, instrukser m.m. samt sikringsplaner for specifikke anlæg, jf. § 10.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed skal udarbejde overordnede, koordinerede beredskabsplaner for hvert af de sammenhængende elforsyningssystemer i Øst- og Vestdanmark. Planerne skal omfatte en indbyrdes koordinering mellem planerne. Planerne skal udarbejdes under hensyntagen til elforsyningssystemernes sammenhænge med nabolandenes elforsyningssystemer.

Stk. 3. Beredskabsplaner efter stk. 1 og 2 skal angive, hvordan virksomheden planlægger at håndtere en beredskabssituation, samt

1) virksomhedens modtagelse af oplysninger om situationen,

2) virksomhedens beslutningsprocesser for krisehåndteringen,

3) virksomhedens information af relevante parter om situationen og krisehåndteringen og

4) virksomhedens muligheder for at indsætte yderligere ressourcer i krisehåndteringen i form af personale, materiel, andre virksomheder i henhold til aftale o.l. herom.

Stk. 4. Den systemansvarlige virksomhed og netvirksomheder skal i deres beredskabsplaner angive, hvordan de ved større strømafbrydelser informerer myndigheder inkl. politimyndigheder, samarbejdsparter, elforbrugere, pressen og offentligheden i øvrigt. Informationen skal i muligt omfang indeholde oplysning om strømafbrydelsens forventede omfang og varighed, dens håndtering, tidspunkter for yderligere information samt rådgivning om elforbrugernes muligheder for at klare sig uden strøm.

§ 8. Beredskabsplaner efter § 7, stk. 1 og 2, skal sikre, at virksomheder i en beredskabssituation hurtigt kan gennemføre beredskabsforanstaltninger i henhold til den nationale beredskabsplan, herunder især foranstaltninger til imødegåelse af sikkerhedsmæssige trusler. Planerne skal udarbejdes i overensstemmelse med den nationale beredskabsplan og skal anvende dennes opdeling i nationale beredskabsniveauer.

Kapitel 6

Anlæg samt sikringsplaner herfor

§ 9. Den systemansvarlige virksomhed skal foretage en klassificering af elsektorens anlæg, herunder installationer m.m., men ekskl. luftlednings- og kabelstrækninger, jf. stk. 2, efter følgende opdeling:

1) Klasse 1 : Anlæg af væsentlig betydning for at opretholde elforsyningen for et sammenhængende elforsyningssystem eller væsentlige dele af dette.

2) Klasse 2 : Anlæg af væsentlig betydning for at opretholde elforsyningen på regionalt niveau.

3) Klasse 3 : Øvrige anlæg.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed skal klassificere luftlednings- og kabelstrækninger i transmissionsnettet på over 100 kV efter opdelingen i stk. 1.

Stk. 3. Anlæg efter stk. 1 henholdsvis luftlednings- og kabelstrækninger efter stk. 2 klassificeres hver for sig, uanset om de er sammenbygget.

Stk. 4. Klassificeringen efter stk. 1 og 2 skal foretages første gang senest den 1. juni 2005 og skal derefter revideres årligt senest den 1. februar. De virksomheder, som ejer anlæggene, skal underrettes herom.

§ 10. Virksomhederne skal udarbejde sikringsplaner for anlæg i klasse 1 og 2 efter § 9, stk. 1. En sikringsplan kan omfatte flere anlæg. Planen skal som minimum angive følgende beredskabsforanstaltninger og oplysninger om anlægget:

1) Summariske oplysninger om anlægget inkl. relevant kortmateriale.

2) Beskrivelse af anlæggets sårbarhed, herunder dets afhængighed af andre anlæg eller funktioner.

3) Beskrivelse af de i §§ 8 og 11 angivne foranstaltninger.

4) Mulighederne for reetablering af de dele af anlægget, som er væsentlige for elforsyningen, i tilfælde af beskadigelse.

5) Angivelse af, om der er sikkerhedsfølsomme oplysninger om anlægget.

6) Kontaktoplysninger om beredskabskoordinator og den sikringsansvarlige medarbejder.

§ 11. For anlæg i klasse 1 og 2 efter § 9, stk. 1, skal virksomhederne sikre,

1) at anlægget har lav sårbarhed over for funktionssvigt af offentligt udbudte net og tjenester for elektronisk kommunikation,

2) at anlægget har lav sårbarhed over for funktionssvigt af væsentlige it-systemer, og

3) at anlægget har nødstrømsforsyning, som i tilfælde af strømafbrydelse sikrer anlæggets funktionalitet i perioden frem til strømforsyningens reetablering.

Stk. 2. For ubemandede anlæg i klasse 1 efter § 9, stk. 1, skal virksomhederne sikre de væsentligste dele mod uautoriseret adgang gennem etablering af mekaniske og elektroniske sikrings- og overvågningsforanstaltninger, herunder at der ved sådan uautoriseret adgang omgående sendes information herom til et døgnbemandet kontrolrum eller en af Rigspolitiet godkendt kontrolcentral. Virksomhederne skal fastsætte en procedure for behandlingen af sådan information.

Stk. 3. For anlæg i klasse 1 og 2 efter § 9, stk. 1, som er sammenbygget med andre anlæg, skal foranstaltninger efter stk. 1 og 2 gennemføres uanset sammenbygningen.

Stk. 4. De under stk. 1 angivne forhold skal være gennemført senest den 1. februar 2007. De under stk. 2 nævnte forhold skal være gennemført senest den 1. februar 2008.

§ 12. Virksomhederne skal fremsende sikringsplaner til den lokale politimyndighed til orientering.

Stk. 2. Virksomhederne skal i beredskabssituationer og i planlægningen af disses håndtering yde politimyndighederne den fornødne bistand, herunder afgive alle relevante oplysninger.

Kapitel 7

Overordnede, koordinerende opgaver

§ 13. Den systemansvarlige virksomhed skal varetage de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende elsektorens beredskab, herunder

1) videreformidle relevante meddelelser og informationer mellem myndighederne og elsektorens virksomheder, og

2) fremskaffe data og andre informationer om sektoren af betydning for samfundets beredskab.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed skal sikre, at dens kontrolrum og nødkontrolrum i en beredskabssituation kan forestå elsektorens krisehåndtering og kan fremskaffe relevante og opdaterede informationer om elsektorens forhold til brug for myndighedernes krisehåndtering, herunder om

1) situationen i nabolandenes elforsyningssystemer af relevans for denne krisehåndtering og

2) situationen i væsentlige dele af de indenlandske net, også på spændingsniveauer op til 100 kV.

§ 14. Den systemansvarlige virksomhed skal gennemføre foranstaltninger for at sikre,

1) at sandsynligheden for en strømafbrydelse holdes på et rimeligt niveau,

2) at der kan udføres en hurtig, koordineret og prioriteret reetablering af elforsyningen i tilfælde af strømafbrydelser, og

3) at generne for elforbrugerne og for samfundet i øvrigt ved en strømafbrydelse mindskes i muligt omfang.

§ 15. Den systemansvarlige virksomhed skal efter Energistyrelsens anmodning fremsende vurderinger af de beredskabsmæssige konsekvenser af forslag til udbygning af transmissionsnet på over 100 kV.

§ 16. Den systemansvarlige virksomhed skal etablere et formaliseret samarbejde om beredskabsforhold i elsektoren, bl.a. gennem informationsvirksomhed og møder om beredskabsforhold.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed skal varetage arbejdet i de regionale koordinerende stabe, etableret i henhold til beredskabsloven, og kan inddrage de øvrige virksomheder heri.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed skal koordinere sine beredskabsplaner med de systemansvarlige virksomheder i nabolandene og skal arbejde for en hensigtsmæssig informationsudveksling med disse virksomheder om planlægningsmæssige og operative forhold.

§ 17. Den systemansvarlige virksomhed skal udarbejde en årlig redegørelse til Energistyrelsen om status for elsektorens beredskab, herunder om virksomhedens beredskabsarbejde i det forløbne år. Redegørelsen skal fremsendes senest den 1. maj i det følgende år. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere rammer herfor.

Kapitel 8

Øvelser, rapportering m.m.

§ 18. Virksomhederne skal sikre, at de medarbejdere, som skal medvirke til gennemførelse af beredskabsplaner, løbende modtager den fornødne træning i disse opgaver.

Stk. 2. Virksomhederne skal afholde beredskabsøvelser vedrørende deres beredskabsplaner.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed skal afholde beredskabsøvelser vedrørende dens beredskabsplaner efter § 7, stk. 2, og skal inddrage væsentlige dele af virksomhedernes planer heri.

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte øvelser skal afholdes mindst en gang hvert andet år og skal over en 5-årig periode dække de væsentligste dele af beredskabsplanerne.

Stk. 5. Virksomhederne skal udarbejde en rapport om hver afholdt øvelse, herunder dennes forløb og de opnåede erfaringer samt planlagt opfølgning og tidsplan herfor. Rapportering om øvelser efter stk. 2 og 3 fremsendes senest 2 måneder efter øvelsen til den systemansvarlige virksomhed henholdsvis Energistyrelsen.

§ 19. Virksomhederne skal registrere følgende hændelser af relevans for beredskabssituationer:

1) Hærværk, sabotage eller terrorhandling.

2) Havarier, uheld og ulykker af væsentlig betydning for virksomheden.

3) Strømafbrydelser samt disses omfang og varighed.

4) Situationer som har været tæt på at udvikle sig til hændelser efter nr. 1-3.

5) Andre usædvanlige hændelser.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed skal årligt offentliggøre en statistisk bearbejdning af relevante dele af de i stk. 1 registrerede hændelser.

Stk. 3. Virksomhederne skal omgående underrette den systemansvarlige virksomhed om alvorlige hændelser efter stk. 1. Den systemansvarlige virksomhed skal omgående underrette Energistyrelsen om alvorlige hændelser efter stk. 1, nr. 1-3. Endvidere skal politimyndighederne underrettes om sådanne alvorlige hændelser.

Kapitel 9

Operative forhold i beredskabssituationer

§ 20. I beredskabssituationer, hvor den nationale beredskabsplan aktiveres, dvs. typisk i tilfælde af mere omfattende hændelser, der berører flere centrale myndigheder og kræver en koordineret indsats af disse myndigheder, håndteres dette efter stk. 2 og 4. I beredskabssituationer, hvor den nationale beredskabsplan ikke er aktiveret, håndteres dette efter stk. 3 og 4.

Stk. 2. Når der i henhold til den nationale beredskabsplan er fastsat et beredskabsniveau, vil Energistyrelsen eller andre myndigheder underrette den systemansvarlige virksomhed herom.

Stk. 3. I perioden fra en beredskabssituation er kendt og indtil der for denne situation er fastsat et beredskabsniveau efter stk. 2, skal den systemansvarlige virksomhed vurdere behovet for at fastsætte et midlertidigt beredskabsniveau for elsektoren og skal om nødvendigt fastsætte et sådant midlertidigt beredskabsniveau. Energistyrelsen skal underrettes herom med henblik på underretning af andre myndigheder. Et midlertidigt beredskabsniveau gælder, indtil der foreligger et beredskabsniveau efter stk. 2, eller det ændres af den systemansvarlige virksomhed.

Stk. 4. Når der efter stk. 2 eller 3 er fastsat et beredskabsniveau, skal den systemansvarlige virksomhed underrette de relevante virksomheder herom. Virksomhederne skal gennemføre de foranstaltninger i beredskabsplanerne, som svarer til beredskabsniveauet, og skal underrette den systemansvarlige virksomhed herom. Den systemansvarlige virksomhed skal tage stilling til, om de gennemførte foranstaltninger er tilstrækkelige i den aktuelle situation og kan på grundlag af en konkret vurdering af situationen godkende ændringer af planlagte foranstaltninger. Energistyrelsen skal underrettes herom med henblik på underretning af andre myndigheder.

Stk. 5. I en beredskabssituation kan den systemansvarlige virksomhed pålægge virksomheder at ændre deres foranstaltninger for at sikre en koordineret og effektiv krisehåndtering, herunder gennemførelse af myndighedernes beslutninger i henhold til den nationale beredskabsplan. Energistyrelsen skal underrettes herom.

Stk. 6. I en beredskabssituation kan Energistyrelsen pålægge den systemansvarlige virksomhed at ændre dens foranstaltninger for at sikre en koordineret og effektiv krisehåndtering, herunder gennemførelse af myndighedernes beslutninger i henhold til den nationale beredskabsplan.

Kapitel 10

Tilsyn

§ 21. Den systemansvarlige virksomhed skal føre tilsyn med virksomhedernes beredskabsarbejde for at sikre, at det opfylder reglerne i denne bekendtgørelse. Som en del af dette tilsyn skal den systemansvarlige virksomhed gennemgå virksomhedernes beredskabsplaner efter § 7, stk. 1, med virksomhederne for at sikre, at planerne kan danne grundlag for en koordineret og effektiv håndtering af beredskabssituationer. Den systemansvarlige virksomheds gennemgang af beredskabsplanerne kan gennemføres gruppevist med et mindre antal selskaber ad gangen.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed kan pålægge en virksomhed at ændre dens planmateriale efter § 3, stk. 1, og andre dele af dens beredskabsarbejde, såfremt det ikke opfylder reglerne herfor eller såfremt dette vurderes at være nødvendigt for at opnå en koordineret og effektiv krisehåndtering. Den systemansvarlige virksomhed kan herunder pålægge en virksomhed at afholde øvelser efter § 18, stk. 2, og at nærmere angivne forhold skal indgå i sådanne øvelser.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed skal udarbejde en rapport om tilsynet med den enkelte virksomhed. Rapporten skal fremsendes til virksomheden til kommentering inden færdiggørelse.

Stk. 4. Den systemansvarlige virksomhed skal fastsætte en tidsplan for dens tilsyn med virksomhedernes beredskabsarbejde med det sigte at foretage tilsyn med alle virksomheder senest den 1. februar 2008 og derefter at foretage tilsyn med hver virksomhed mindst hvert tredje år.

Stk. 5. Den systemansvarlige virksomhed skal udarbejde en årlig redegørelse til Energistyrelsen om det tilsynsarbejde efter § 21, som er udført i det forløbne år. Redegørelsen skal fremsendes senest den 1. maj i det følgende år sammen med den i § 17 nævnte redegørelse.

§ 22. Energistyrelsen skal føre tilsyn med den systemansvarlige virksomheds beredskabsarbejde for at sikre, at det opfylder reglerne i denne bekendtgørelse. Som en del af dette tilsyn skal Energistyrelsen gennemgå de i § 7, stk. 2, nævnte beredskabsplaner samt de redegørelser, som er anført i § 17 og § 21, stk. 5, med den systemansvarlige virksomhed.

Stk. 2. Energistyrelsen kan pålægge den systemansvarlige virksomhed at ændre dens planmateriale efter § 3, stk. 1, og andre dele af dens beredskabsarbejde, såfremt det ikke opfylder reglerne herfor eller såfremt dette vurderes at være nødvendigt for at opnå en koordineret og effektiv krisehåndtering. Energistyrelsen kan herunder pålægge den systemansvarlige virksomhed at afholde øvelser efter § 18, stk. 3, og at nærmere angivne forhold skal indgå i sådanne øvelser.

Stk. 3. Energistyrelsen skal udarbejde en årlig rapport om tilsynet med den systemansvarlige virksomhed. Rapporten skal fremsendes til den systemansvarlige virksomhed til kommentering inden færdiggørelse.

Kapitel 11

Øvrige bestemmelser

§ 23. Omkostninger ved virksomhedernes beredskabsarbejde afholdes af virksomhederne. Omkostninger ved den systemansvarlige virksomheds tilsynsarbejde afholdes af denne virksomhed.

Stk. 2. Energistyrelsen kan efter ansøgning godkende, at beredskabsarbejdet organiseres for flere virksomheder under ét. Den systemansvarlige virksomhed høres om sådanne ansøgninger.

§ 24. Virksomhederne skal efter anmodning give den systemansvarlige virksomhed oplysning om forhold af relevans for beredskabsarbejdet, herunder oplysninger til brug for den i § 9, stk. 1 og 2, nævnte klassificering og den i § 19, stk. 2, nævnte statistiske bearbejdning. Den systemansvarlige virksomhed skal tilsvarende oplyse Energistyrelsen om forhold af relevans for beredskabsarbejdet.

§ 25. Sårbarhedsvurderinger og beredskabsplaner og andet materiale af væsentlig relevans herfor skal behandles fortroligt og må ikke komme uvedkommende i hænde. Materialet kan opbevares i elektronisk form og skal opbevares således, at uautoriseret adgang, sletning, ødelæggelse, ændring og offentliggørelse forhindres.

Stk. 2. Forsendelse af materiale om de i stk. 1 nævnte forhold skal ske ved brev. Det fremsendte materiale kan være elektroniske dokumenter eller i papirformat. Materialet må af sikkerhedsmæssige grunde ikke fremsendes med e-mail eller via internettet.

Stk. 3. Hvis følsomt materiale kompromitteres, kan det resultere i, at materialet eller dele af dette skal ændres. Energistyrelsen afgør i samråd med den systemansvarlige virksomhed og Rigspolitiet, om sådanne forhold foreligger, og kan give pålæg herom til den pågældende virksomhed.

§ 26. Energistyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra bestemmelser i denne bekendtgørelse, hvor sådanne bestemmelser i væsentligt omfang har mindre betydning eller reduceret effekt. Den systemansvarlige virksomhed høres om sådanne ansøgninger.

§ 27. Den systemansvarlige virksomheds afgørelser efter § 4, stk. 1, § 9, stk. 1 og 2, § 20, stk. 5, og § 21, stk. 2, kan indbringes for Energistyrelsen. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) ikke udarbejder eller reviderer planmateriale som angivet i § 3, stk. 1 og 3,

2) ikke fremsender planmateriale til godkendelse efter § 4, stk. 1 og 2,

3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger,

4) ikke overholder pålæg meddelt efter denne bekendtgørelse eller

5) videregiver oplysninger, der er omfattet af § 25, til uvedkommende.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2005.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 17. januar 2005

Bendt Bendtsen

/Ib Larsen