Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-3 Opholdsrum, 1. november 2004 1)

 

Kapitel II-3

Opholdsrum m.v.

Afsnit I

Definitioner m.v.

Regel 1 Definitioner

I dette kapitel forstås ved:

1 »Nyt skib«: Skib, hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium på eller efter den 1. januar 2002.

2 »Eksisterende skib«: Et skib, som ikke er et nyt skib.

3 »Et passagerskib«: Et skib, der befordrer flere end 12 passagerer.

4 »Et lastskib«: Ethvert skib, som ikke er et passagerskib eller fiskeskib.

5 »Officer«: Enhver person, bortset fra skibsføreren, der ifølge lovgivningen, kollektiv aftale eller sædvane betragtes som officer.

6 »Opholdsrum«: De til brug for mandskabet og passagererne bestemte soverum, spiserum, toiletter og baderum, sygerum, fritidsrum og kontorer.

7 »Skibsmandskabet eller mandskabet«: Enhver person, der er tjenestegørende om bord, bortset fra skibsføreren.

8 »Voksen person«: En person, der er fyldt 18 år.

9 »Søgående skib«: Et skib, hvis fartsområde ikke er begrænset til havneområder.

10 »Havneområde«: Et område som ikke er et havområde, og som strækker sig ud til de fjernest beliggende faste anlægsdele, som udgør en integreret del af havnen, eller til grænser defineret ud fra naturlige geografiske karakteristika, som beskytter en flodmunding eller et lignende afskærmet område.

11 »Bruttotonnage«: Bruttotonnagen (GT) målt i henhold til gældende bestemmelser om måling af skibe. For skibe med en længde på 24 m og derover efter bestemmelserne i den internationale konvention om måling af skibe, 1969.

Regel 2 Anvendelsesområde

1 De i dette kapitel indeholdte bestemmelser gælder for nye lastskibe med en længde (L) 2) , på 15 m og derover, eller med et dimensionstal (jf. definition i kapitel B I) på 100 eller derover og for passagerskibe i international fart med en bruttotonnage på 20 eller derover.

2 Eksisterende skibe skal i det omfang, det skønnes rimeligt under hensyn til deres indretning, bringes til at opfylde dette kapitels bestemmelser, når de underkastes større ombygninger eller der foretages konstruktionsændringer, som medfører væsentlige ændringer i størrelsen af skibsmandskabet.

Regel 3 Godkendelse og syn

1 Til brug for Søfartsstyrelsens godkendelse m. v. skal der for alle nye skibe indsendes tegninger samt oplysning om skibets fartsområde og forventede bruttotonnage samt mandskabets og eventuelt passagerernes antal og fordeling efter kategorier. Tegningerne skal vise opholdsrummenes beliggenhed, størrelse og indretning, pladsens udnyttelse, anbringelse af inventar og tilbehør samt arrangement af opvarmning, ventilation, udgangsforhold m.v.

2 Tilsvarende tegninger og oplysninger skal indsendes til Søfartsstyrelsen, forinden opholdsrummene i et eksisterende skib forandres eller nyindrettes.

3 Der foretages et fuldstændigt syn af opholdsrum m.v., før skibet sættes i fart.

4 Der foretages et fuldstændigt syn, eller et delvist syn alt efter omstændighederne, efter en større reparation eller ombygning, der medfører væsentlige ændringer af opholdsrummene.

5 Søfartsstyrelsen eller en organisation, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen, kan til enhver tid foretage uanmeldt tilsyn med opholdsrummene om bord.

Regel 4 Dispensation og ækvivalens

1 Søfartsstyrelsen kan, under hensyntagen til de for det enkelte skib foreliggende særlige omstændigheder og efter forhandling med de respektive reder- og mandskabsorganisationer, tillade afvigelser fra de i dette kapitel indeholdte bestemmelser vedrørende opholdsrummene for mandskabet, for så vidt angår:

.1 Færger eller lignende skibe, der ikke til stadighed er bemandet med en fast besætning.

.2 De for reparationspersonale eller særligt personale bestemte opholdsrum m.v., når dette personale midlertidigt medføres udover skibets besætning.

.3 Skibe, beskæftiget på korte rejser, der giver besætningsmedlemmerne mulighed for at tage hjem eller gøre brug af tilsvarende muligheder en del af døgnet.

.4 Skibe til særlige formål, såsom kabelskibe, fabriksskibe o.lign., der har behov for betydeligt særligt personale ud over skibets egentlige besætning.

2 Søfartsstyrelsen kan endvidere tillade afvigelser fra bestemmelserne i reglerne 5-11, 13-16, 18-22, 26 og 28, når forholdene, under hensyntagen til de for det enkelte skib foreliggende særlige omstændigheder, i øvrigt måtte tilsige dette.

3 Søfartsstyrelsen kan på skibe med en bruttotonnage på under 250 tillade afvigelser fra bestemmelserne, når forholdene, under hensyntagen til de for det enkelte skib foreliggende særlige omstændigheder, i øvrigt måtte tilsige dette.

4 På skibe, hvor det ved bemandingen er nødvendigt uden forskelsbehandling at tage hensyn til forhold af betydning for mandskab med forskellige særegne religiøse og sociale sædvaner og skikke, kan Søfartsstyrelsen efter forhandling med reder- og mandskabsorganisationer for de pågældende søfarende og under forudsætning af enighed mellem de nævnte to parter tillade, at bestemmelserne i reglerne 9.1.3, 9.3, 9.5 og 14.2 fraviges på vilkår, at sådanne fravigelser ikke medfører, at faciliteterne som helhed bliver mindre hensigtsmæssige, end de ville blive ved anvendelse af forskriftens bestemmelser.

5 Ækvivalens

5.1 Enhver bestemmelse i dette kapitels afsnit II vil kunne fraviges, såfremt Søfartsstyrelsen efter forhandling med de respektive reder- og mandskabsorganisationer finder det godtgjort, at afvigelserne vil medføre sådanne fordele, at forholdene taget som helhed ikke bliver mere ugunstige, end de ville blive ved anvendelse af bestemmelserne i fuldt omfang.

Afsnit II

Skibsmandskabets opholdsrum

Regel 5 Anbringelse, bygning og indretning

1.1 Beliggenhed, adgangsforhold, konstruktion og anbringelse i forhold til andre rum skal være således, at der opnås betryggende sikkerhed, beskyttelse imod vejr og sø, isolation mod varme, kulde og støj- og luftforurening fra andre rum.

1.2 Opholdsrum skal anbringes så langt, det skønnes rimeligt, fra rum, hvori der forekommer væsentlig støj, såsom rum for fremdrivningsmaskineri, hjælpemaskineri, styremaskineri og dæksmaskineri, og fra rum, hvori der kan opstå stærk varme eller kulde, og må ikke være anbragt direkte over skruen.

1.3 Der må ikke være direkte adgang til soverum fra de i stk. 1.2 nævnte rum eller fra lastrum, kabysrum, kædekasse, lamperum, rum til opbevaring af maling, storesrum, tørrerum, vaskerum og toiletter bestemt for mere end 2 personer. Skotter, der adskiller sådanne rum fra soverum samt udvendige skotter til opholdsrum skal være konstrueret af stål eller andet godkendt materiale og skal være vand- og gastætte; desuden skal de være fyldestgørende isoleret såvel mod støj som mod varme og kulde.

1.4 Fra kabys og spiserum må der ikke være direkte adgang til toiletter og baderum.

2.1 Opholdsrum og gange, der fører til opholdsrum, skal være isoleret mod varmetransmission fra maskincasing, kabysrum og andre rum, hvori der kan opstå varme, samt mod varmetransmission fra damp- og varmtvandsledninger og mod påvirkning fra rum, der nedkøles.

2.2 Indvendige skotter skal være af godkendt, lydisolerende materiale, der ikke medfører risiko for utøj.

2.3 Soverum, spiserum, fritidsrum og gange i mandskabsapteringen skal være isoleret for at forhindre kondensvand eller overophedning.

3 Hoveddamprør og spildedampledninger til spil og lignende maskineri må ikke være ført gennem opholdsrum eller gennem gange, der fører til opholdsrum.

4.1 Indvendige paneler eller indvendig beklædning skal være af et materiale med en overflade, der er let at renholde.

4.2 Høvlede og pløjede brædder eller enhver anden slags konstruktion, der kan medføre risiko for utøj, må ikke benyttes.

5 Fra hvert apteringsafsnit skal der være mindst 2 udgange.

6.1 Lofter og skotter i opholdsrum skal være lette at renholde og skal, såfremt de er malede, være holdt i lyse farver og skal fornys eller repareres, når det er nødvendigt. Rør, kabler og kanaler skal så vidt muligt være afdækket med garneringsplader.

6.2 I alle opholdsrum skal dørken være af godkendt materiale og konstruktion, og overfladen skal være uigennemtrængelig for fugtighed og let at renholde.

7 Overgang mellem skot/vægbeklædning og dørk skal være uden sprækker.

8 Der skal være tilstrækkelige afløb. I gange og større 3)  rum skal dette være ca. 25 cm2 eller derover.

Regel 6 Ventilation, luftkonditionering og moskitonet

1.1 Opholdsrum og gange, der fører til andre opholdsrum, samt arbejdsrum, hvor mandskabet skal udføre arbejde længere tid ad gangen, f.eks. radiorum og maskinmanøvrerum, skal være ventileret således, at der under alle forhold sikres et tilstrækkeligt luftskifte, når døre, koøjer, skylighter og lignende er lukkede. Det samme gælder navigeringsrum.

1.2 Såfremt luftskiftet udelukkende sker ved naturlig ventilation, skal til- og afgangsåbningerne have et frit gennemstrømningsareal på mindst 30 cm3) for hver person, rummet er bestemt for.

2.1 På skibe med en bruttotonnage på 200 eller derover skal ventilationen være mekanisk, og luftskiftet skal opfylde følgende krav:

.1 Ventilationen af soverum, spiserum, fritidsrum, kontorer, radiorum, navigeringsrum og lignende arbejdsrum skal ske ved indblæsning af luft, svarende til 6 luftskifter i timen.

.2 Luftafgangen kan ske via ventilationsrist i døre til gange, der er forsynet med returluftkanal eller direkte til fri luft.

.3 Recirkulation af indtil 50% af lufttilførslen kan tillades, forudsat at toilet og baderum er forsynet med særskilt mekanisk udsugning. Frisklufttilførslen til soverum skal dog være mindst 30 kubikmeter pr. time pr. person, som rummet er bestemt for.

2.2 Indblæsningsåbningerne skal anbringes på hensigtsmæssig måde i forhold til rummenes indretning og må ikke give anledning til generende træk over en køje.

3 På skibe med en bruttotonnage på 200 eller derover skal toilet- og baderum ventileres ved et særskilt udsugningssystem direkte til fri luft. Udsugningssystemet skal være dimensioneret til 10 luftskifter i timen. Lufttilgangen til toilet- og baderum med adgang fra et tilstødende soverum kan ske gennem døren fra dette.

4 Kabyssen skal ventileres ved et særskilt udsugningssystem. Der skal over komfuret være anbragt en emhætte med aftræksrør til det fri.

5 Ventilationssystemet skal være i stadig funktion under skibets drift. Opretholdelse af den mekaniske ventilation skal sikres ved fornødne reservedele 4)  eller på anden tilfredsstillende måde.

6 I sygerum og særlige omklædningsrum i skibe, der transporterer farlige stoffer, skal ventilationen være udført således, at luft derfra ikke kan trænge ud i andre opholdsrum. Døre til gange, der fører til andre opholdsrum, må ikke være forsynet med ventilationsåbning, og eventuel ventilationskanal skal være forsynet med kontraklap, eller der skal være truffet anden foranstaltning for at sikre, at luften ikke trænger ud i den øvrige aptering.

7 Skibe, der regelmæssigt er beskæftiget i fart mellem 30 ° N og 30 ° S, skal være udstyret med luftkonditionering i soverum, dagrum, sygerum, spiserum, fritidsrum, kontorer, radiorum, navigeringsrum inklusiv styrehuset samt maskinmanøvrerum.

8 Luftkonditioneringsanlægget kan være et centralanlæg eller bestå af særskilte enheder og skal være således konstrueret, at det ved 35 ° C og 70% relativ fugtighed ude kan opretholde 29 ° C og ca. 50% relativ fugtighed inde. Der må ikke benyttes mere end 50% returluft.

9 Anlæggets kølemaskineri og luftkølere skal desuden være dimensionerede til ved 28 ° C og 80% relativ fugtighed ude at opretholde 24 ° C og ca. 50% relativ fugtighed inde. Disse konditioner skal kunne opnås med de i stk. 2.1 nævnte friskluftmængder.

10 Ventilations- og luftkonditioneringsanlæg skal være forsynet med passende filtre ved luftindtag og være indrettet under hensyntagen til de særlige forhold, der er karakteristiske for drift til søs, og må ikke forårsage generende støj eller vibrationer.

11 Moskitonet.

.1 I skibe, der regelmæssigt anløber moskitoplagede havne, skal der træffes foranstaltninger til at beskytte opholdsrummene mod indtrængen af moskitoer ved anbringelse af passende net for koøjer, ventilatorer og døre til det fri.

.2 Skibe, der er forsynet med luftkonditioneringsanlæg, der opfylder de i stk. 7-10 opstillede krav, er fritaget for at opfylde krav om moskitonet.

Regel 7 Opvarmning

1.1 Der skal i alle skibe være indrettet et passende opvarmningssystem for opholdsrummene.

1.2 Opvarmningssystemet skal altid være i funktion under skibets drift, når omstændighederne nødvendiggør dets brug. Kapaciteten skal være tilstrækkelig til, at der under alle forhold kan opretholdes en rumtemperatur på mindst 20 ° C.

2 I skibe med en bruttotonnage på over 100 er opvarmning ved åben ild ikke tilladt.

3 Radiatorer og andre opvarmningssystemer skal være således anbragt og skærmet, at de ikke frembyder fare eller ulempe.

4 Elektriske ovne og gasvarmeovne skal være af godkendt type.

Regel 8 Belysning

1 Opholdsrum skal være forsvarligt oplyst.

2 Soverum, dagrum, spiserum, fritidsrum og sygerum skal være oplyst ved dagslys. Dette gælder dog ikke for hobbyrum og lignende rum. Tilgangen af dagslys skal være således, at det er muligt i klart vejr at læse almindelig avistryk overalt i rummet, hvor man normalt opholder sig. I passagerskibe kan dog tillades særlige indretninger.

3.1 I alle skibe skal opholdsrum være forsynet med elektrisk belysning, der skal være anbragt således, at den giver det størst mulige udbytte til de personer, der opholder sig i rummet. I soverum skal der være en elektrisk læselampe ved hovedenden af hver køje.

3.2 Såfremt der ikke findes to af hinanden uafhængige elektriske energikilder, skal der forefindes en reservebelysning til brug i nødstilfælde. Nødbelysningen kan for eksempel bestå af fast monterede elektriske batterilamper, som genoplades, når der er strøm på hovedforsyningen, eller lignende. Belysningen skal være så god, at adkomst til udgange let kan ses.

4 Som retningslinier for, hvilken belysningsstyrke der må anses for passende for den kunstige belysning, fastsættes følgende:

 

.1 Soverum og særskilte dagrum:

a) Almen belysning

50 lux

b)Belysning ved borde, hvor læsning og skrivning finder sted

200 lux

.2 Spiserum og fritidsrum

a) Almen belysning

50 lux

b) Belysning på spiseborde

150 lux

c) Belysning på borde, hvor læsning og skrivning, spil m.v. finder sted

200 lux

.3 Baderum og toiletter:

a) Almen belysning

50 lux

b)Ved spejle

200 lux

.4 Gange og trapper:

a) Almen belysning

50 lux

 

For andre ikke nævnte rum og som ækvivalens til ovennævnte belysningsstyrker kan anvendes de af Dansk Standard 5)  anbefalede belysningsstyrker.

5 Almen belysning måles i vandret plan 0,85 m over dørk.

Regel 9 Soverum, beliggenhed, størrelse, indretning m.v.

1.1 Soverum skal være anbragt midtskibs eller agter, og ingen del af et soverum må være anbragt under øverste lasteliniemærke eller øverste lastevandlinie på skibe, der ikke er forsynet med lasteliniemærker. Opholdsrum må under ingen omstændigheder anbringes foran kollisionsskottet og ikke under gange, hvor der jævnligt foregår arbejde, der forårsager generende støj.

1.2 I særlige tilfælde kan det, hvis skibets størrelse, type eller anvendelse gør anbringelse af soverummene midtskibs eller agter uhensigtsmæssig, tillades, at disse anbringes forude, dog aldrig foran kollisionsskottet. I passagerskibe kan det under forudsætning af tilfredsstillende belysning og ventilation tillades, at et soverum delvis anbringes under øverste lasteliniemærke. I nye ro-ro passagerskibe må passagerkabiner ikke placeres under ro-ro dækket (skotdækket). Der henvises endvidere til kravene vedrørende evakuering i kapitel II-2, regel 13.

På skibe med en bruttotonnage på under 250, som er bygget til specielle formål som f.eks. slæbebåde, kan det under forudsætning af tilfredsstillende belysning og ventilation tillades, at soverum anbringes delvis under dybest nedlastede vandlinie.

1.3 Gulvarealerne skal i soverum have mindst følgende størrelse:

 

 

Skibets

Bruttotonnage

Minimum gulvarealer (m2 )

 

Lastskibe

Passagerskibe

 

1 person

2 personer

1 person

2 personer

3 personer

20 - 499

3,00

4,00

3,00

4,00

6,00

500 - 999

3,50

4,50

3,00

4,00

6,00

1000 - 2999

3,75

5,50

3,75

5,00

7,00

3000 - 9999

4,25

6,50

3,75

6,00

9,00

10000 og derover

4,75

7,50

3,75

6,00

9,00

 

1.4 Soverum for officerer skal have et gulvareal på mindst 6,50 m2 i skibe med en bruttotonnage på under 3000 og 7,50 m2 i skibe med en bruttotonnage på 3000 eller derover.

1.5 Det gulvareal, der optages af faste møbler som køjer, skabe, kommoder, borde og bænke, skal medregnes i ovennævnte gulvarealer. Små 6)   eller uhensigtsmæssige arealer, der ikke er til rådighed for fri bevægelse, og som ikke kan bruges til anbringelse af inventar, medregnes ikke.

2 I skibe på 3000 tons eller derover skal maskinchefen og overstyrmanden foruden deres soverum have et tilstødende opholdsrum eller dagrum.

3 Antallet af personer i et soverum må i lastskibe ikke overstige 2 og i passagerskibe 3.

4 Hver af officererne skal have eget soverum.

5 I skibe med en bruttotonnage på 500 og derover, bortset fra passagerskibe, skal hvert voksent medlem af mandskabet have særskilt soverum.

6 Ethvert soverum skal være således indrettet og udstyret, at det sikrer mandskabet rimelig bekvemmelighed og er let at holde i orden.

7 Inventaret skal mindst bestå af:

.1 Et klædeskab med hylde og bøjlestang for hver person, rummet er bestemt til. Klædeskabet skal mindst være 1,50 m højt til undersiden af hylden, og tværsnitsarealet skal være mindst 0,193 m2.

.2 Et bord samt siddepladser for det antal personer, rummet er bestemt til.

.3 Skuffer eller lignende med et rumindhold af mindst 0,10 m3 for hver person, rummet er bestemt til.

.4 Spejl, småskabe til toiletrekvisitter, boghylde og et passende knagearrangement.

Mindst et skab eller en skuffe til hver person skal være aflåselig med en særskilt nøgle.

8 Koøjer i soverum skal være forsynet med gardiner.

9 Ethvert soverum skal indvendig på tydelig måde være påmærket med det antal personer, hvortil det er beregnet og godkendt.

10 Udvendig på eller ved døren skal være angivet, hvem rummet er bestemt til.

11 Udgange til åbent dæk skal være velbeskyttede, og i skibe med en bruttotonnage på 100 eller derover må der ikke fra soverum udelukkende være udgang til åbent dæk.

Regel 10 Køjer

1 Enhver af mandskabet skal have særskilt køje.

2 En køjes indvendige mål skal være mindst 1,98 m x 0,80 m.

3 Køjer må ikke anbringes umiddelbart ved siden af hinanden.

4 Flere end 2 køjer må ikke anbringes over hinanden. Afstanden mellem køjebundene indbyrdes såvel som mellem øverste køjebund og undersiden af loftsbeklædningen må ikke være mindre end 0,75 m. Køjens bund skal være mindst 0,30 m over dørken.

5 Køjer må så vidt muligt ikke anbringes langs skibssiden. Hvor dette undtagelsesvis er nødvendigt, må der kun anbringes en enkelt køje, såfremt der findes koøje over køjen.

6 Køjerne skal være fremstillet af træ eller andet materiale, der skal være hårdt, glat, korrosionsfrit og ikke medfører risiko for utøj. Såfremt der anvendes rør, skal disse være fuldstændig lukkede, således at de ikke kan give ophold for utøj.

7 Køjerne skal være forsynet med springmadrasser eller fjederbund og madrasser af almindelig anerkendt type. Madrasserne må ikke indeholde materiale, hvori utøj kan opholde sig.

8 Overkøjer skal være forsynet med bund af træ eller andet passende støvtæt materiale.

Regel 11 Skabe til arbejdstøj

1 I skibe med en bruttotonnage på 75 eller derover skal der uden for soverummene findes et eller flere godt ventilerede skabe af passende størrelse og indretning til arbejdsklæder, olietøj, søstøvler og lignende.

Regel 12 Spiserum

1 Der skal i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover findes særskilt spiserum for officerer og dæks- og maskinfolk. I skibe med en bruttotonnage på under 250 kan kabysrummet anvendes som spiserum for mandskabet.

2 I skibe med en bruttotonnage på 3000 eller derover skal der tillige findes særskilt spiserum for restaurations- og betjeningspersonale, såfremt dets antal overstiger 4.

3 Såfremt der ved forhandling med de respektive reder- og mandskabsorganisationer er givet udtryk for, at andre arrangementer foretrækkes, kan bestemmelserne i stk. 1 og 2 fraviges. Der er med disse organisationer truffet aftale om en praksis og ækvivalensordning for anvendelsen af fælles spiserum om bord på lastskibe 7) .

4 I skibe, hvor der ikke kræves særskilt spiserum, skal der i kabyssen eller andet passende sted findes bord- og siddeplads, hvor mandskabet kan spise, og der skal findes passende opbevaringssteder for proviant og spisegrej.

5 Spiserum skal være bekvemt beliggende i forhold til soverum og kabysrum.

6 Gulvarealet i spiserum skal være mindst 1,0 m2 for hver person, der skal benytte rummet. Ved beregning af gulvarealet kan den plads, der optages af spiseborde, bænke og stole, medregnes.

7 Spiserum skal være udstyret med borde og godkendte faste eller løse siddepladser i et sådant antal, at de medlemmer af mandskabet, rummet er bestemt for, kan indtage deres måltider samtidig. På skibe, der medfører særligt personel til reparation og lignende, kan det accepteres, at disse ikke spiser samtidig med mandskabet. Der skal mindst være 0,6 m bordplads for hver siddeplads ved bordene.

8 Der skal findes fornødne skabe til opbevaring af service, ligesom der uden for spiserummet eller spiserummene skal findes de fornødne indretninger til rengøring af servicet.

9 Overfladerne af borde og siddepladser skal være lette at renholde og modstandsdygtige mod revnedannelse og fugt.

10 Der skal i skibe med en bruttotonnage på 250 eller derover til enhver tid være:

.1 Adgang til en hensigtsmæssigt anbragt køleindretning med et rumindhold svarende til det antal personer, der benytter spiserummet eller spiserummene. Rumindholdet skal være mindst 10 l pr. person op til 10 personer og 5 l pr. person for hver yderligere person,

.2 mulighed for at få varme drikke og

.3 mulighed for at få afkølet drikkevand.

11 Søfartsstyrelsen kan tillade sådanne afvigelser fra de i stk. 4-7 indeholdte regler angående spiserum, som er nødvendige af hensyn til de særlige forhold om bord i passagerskibe.

Regel 13 Fritidsrum

1 I skibe med en bruttotonnage på 250 eller derover skal der på åbent dæk være indrettet en eller flere pladser, som mandskabet har adgang til i fritiden. Pladsen eller pladserne skal være af en passende størrelse under hensyntagen til mandskabets og skibets størrelse og indretning og skal for skibe, der regelmæssigt sejler mellem 30 ° nordlig bredde og 30 ° sydlig bredde og på Den Persiske Golf, være forsynet med solsejl eller anden overdækning.

2 I skibe med en bruttotonnage på 250 eller derover, men under 8000, skal der findes hensigtsmæssigt beliggende og passende udstyrede rum beregnet til ophold under fritid for mandskabet. Inventaret i disse rum skal omfatte et bogskab samt møbler, der giver mulighed for læsning, skrivning og spil.

3 I skibe med en bruttotonnage på under 1000 kan sådanne rum udelades under forudsætning af, at spiserummet eller spiserummene er således dimensioneret, møbleret og indrettet, at de er egnede til ophold under fritid. Det samlede gulvareal skal mindst være to gange et krævet spiserums areal.

4 I skibe med en bruttotonnage på 1000 og derover skal det i forbindelse med planlægning af fritidsrum og spiserum undersøges, om der er mulighed for indretning af en kantine.

5 I skibe med en bruttotonnage på 8000 eller derover skal der findes et rygerum eller læserum; ligeledes skal der findes et rum til anden fritidsbeskæftigelse, herunder gymnastik og anden fysisk aktivitet. Der skal i et af rummene være mulighed for at se film eller fjernsyn.

6 I skibe med en bruttotonnage på 8000 eller derover skal der, såfremt det efter Søfartsstyrelsens skøn er rimeligt og muligt, indrettes svømmebassin.

Regel 14 Toiletter og baderum

1 I alle skibe skal der være indrettet toilet- og baderum, bekvemt beliggende i forhold til sove- og andre opholdsrum.

2 I alle skibe med en bruttotonnage på 250 eller derover skal der for hver af grupperne officerer og andet mandskab findes mindst 1 toiletkumme og 1 bruser for hver 6 personer eller derunder, idet der ses bort fra personer, der i tilknytning til deres soverum har eget baderum med håndvask, bruser og toilet. Såfremt kvindeligt personale er beskæftiget om bord, skal der findes særskilte toilet- og baderum for dette personale.

3 Uanset det i stk. 2 anførte skal der mindst findes følgende antal særskilte toiletter, idet der heri indgår de i regel 15 krævede særskilte toiletter:

.1 I skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, men under 800: 3.

.2 I skibe med en bruttotonnage på 800 eller derover, men under 3000: 4.

.3 I skibe med en bruttotonnage på 3000 eller derover: 6.

4 I skibe med en bruttotonnage på 75 eller derover skal toiletterne være forsynet med tilstrækkelig skylleindretning og afløb. Såvel skylleindretninger som afløb skal være forsvarligt indrettet og sikret under alle klimaforhold og altid være klar til brug under skibets drift. Ethvert toiletrum skal være forsynet med håndvask med rindende varmt og koldt ferskvand.

5 Hvert baderum skal være udstyret med mindst 1 bruser for hver 6 personer eller derunder og 1 håndvask for hver 3 personer eller derunder, rummet er bestemt for. Håndvaske skal være af passende størrelse og fremstillet af rustfrit stål, porcelæn eller andet godkendt materiale.

6 I skibe med en bruttotonnage på 5000 eller derover skal samtlige officerer i tilslutning til deres soverum have særskilte baderum udstyret med toilet samt bruser og håndvask med varmt og koldt ferskvand.

7 I skibe med en bruttotonnage på 25000 eller derover, bortset fra passagerskibe, skal der for det øvrige mandskab findes mindst 1 baderum for hver 2 personer. Baderummet skal være anbragt enten over for indgangen til de rum, hvortil baderummet hører, eller på anden bekvem måde.

8 I alle baderum skal der findes tilstrækkelig tilgang af varmt og koldt ferskvand.

9 Toilet- og baderum skal i øvrigt opfylde følgende krav:

.1 Dørken skal være af godkendt og holdbart materiale, der er let at renholde, uigennemtrængelig for vand, skridsikkert og forsynet med fornødent afløb, idet der dog ikke kræves gulvafløb i særskilte toiletrum.

.2 Skotterne skal være tætte og udført af stål eller andet godkendt materiale og skal være uigennemtrængelige for vand.

.3 Rummene skal være forsvarligt oplyst og opvarmet. Baderum skal have særskilt opvarmning, såfremt de ikke på alle sider er omgivet af opvarmede rum eller på anden måde er sikret en passende opvarmning.

.4 Fælles toiletrum skal, såfremt de er bestemt for flere end 2 personer, være adskilt fra soverum og baderum. Fra soverum må der ikke være direkte adgang til toilet- eller baderum bestemt for flere end 2 personer.

.5 Toiletter skal være tilstrækkeligt afskærmet fra hinanden.

Regel 15 Særskilte toiletter og omklædningsrum

1 I skibe med en bruttotonnage på 250 eller derover skal der i bekvem nærhed af kommandobroen findes et særskilt toilet med håndvask med rindende varmt og koldt ferskvand.

2 I skibe med en bruttotonnage på 1000 eller derover skal der i bekvem nærhed af maskinrummet findes et toilet med håndvask med rindende varmt og koldt ferskvand, såfremt sådant ikke er installeret i nærheden af maskinrummets kontrolcenter.

3 I skibe med en bruttotonnage på 1000 eller derover, bortset fra skibe i hvilken et- eller tomands baderum findes for mandskabet i maskinafdelingen, skal der for det mandskab, der er beskæftiget i maskinrummet, findes omklædningsrum, beliggende uden for maskinrummet, men med let adgang dertil, og forsynet med klædeskab for hvert medlem af mandskabet og med håndvask og bruser med rindende varmt og koldt ferskvand.

4 Omklædningsrum i skibe der transporterer farlige stoffer.

.1 I alle nye skibe, der er godkendt til at transportere kræftfremkaldende stoffer i bulk (f.eks. råolie, benzin, benzen, vinylchlorid, butadiene etc.), skal der, hvis det jf. regel 6 i Søfartsstyrelsens Meddelelser A, kapitel A II C, vurderes, at der er risiko for tilsmudsning af arbejdstøjet, indrettes særlige bade- og omklædningsrum. Ved kræftfremkaldende stoffer og materiale forstås de i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel A II C, bilag 1, nævnte. Der skal endvidere være mulighed for på forsvarlig måde enten at samle og pakke arbejdstøjet i tæt emballage for vask i land, eller der skal indrettes vaskefaciliteter for arbejdstøjet om bord. Benyttes engangsbeklædning eller -udstyr, skal der findes lukkede, hensigtsmæssige affaldsbeholdere hertil.

.2 Særlige bade- og omklædningsrum skal opdeles i et omklædningsrum for arbejdstøj og et for almindeligt tøj med badefaciliteter imellem.

Rummet for arbejdstøj må kun bruges til omklædningsrum, for den del besætningen, der er tilsmudset. Rummet for almindeligt tøj må bruges som omklædningsrum for den del af besætningen, der ikke er tilsmudset.

.3 Der skal være adgang til særlige bade- og omklædningsrum med forurenet arbejdstøj direkte fra åbent dæk.

.4 Der skal forefindes toilet med håndvask i forbindelse med omklædningsrummet.

.5 Baderum skal være forsynet med brusere og håndvaske med varmt og koldt vand og indrettes som angivet i regel 14.5.

.6 Bade- og omklædningsrum for skift af arbejdstøj må ikke være til benyttelse for andre end de, der er udsat for den pågældende forurening.

.7 Omklædningsrum skal være forsynet med skabe til alle personer, der skal anvende rummene. Skabene skal være udført af egnet materiale, der let kan holdes rent, og skal være forsynet med ventilationsåbninger foroven og forneden.

.8 Når der jf. 4.1 indrettes særskilte vaskefaciliteter til vask af nævnte arbejdstøj om bord, skal disse være udstyret med vaskemaskine og tørremaskine eller tørrerum af tilstrækkelig kapacitet. Vaskefaciliteterne for dette arbejdstøj må ikke benyttes til andet tøj.

.9 I eksisterende skibe, der er godkendt til at transportere kræftfremkaldende stoffer i bulk, vil kravene til de særlige bade- og omklædningsfaciliteter skulle efterleves operationelt. I de fleste tilfælde ved en opdeling i en ren og en snavset del af omklædningsrummet f.eks. ved afmærkning på dørken.

Regel 16 Vaskerum m.v. for tøjvask

1 I skibe med en bruttotonnage på 250 eller derover skal der findes rum til tøjvask med rigelig tilgang af varmt og koldt ferskvand og med mulighed for tørring og strygning af tøj i et omfang, der svarer til mandskabets størrelse og rejsens normale varighed.

2 Udstyret skal omfatte:

.1 Vaskemaskiner.

.2 Tørremaskiner eller hensigtsmæssigt opvarmede og ventilerede tørrerum.

.3 Strygejern og strygebrætter eller lignende.

3 Vaske- og tørrerum skal være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til opholdsrummene.

Regel 17 Højden i opholdsrummene m.v.

I alle opholdsrum og gange skal den frie højde målt fra overkanten af dæksbelægningen til underkanten af dæksbjælkerne eller disses beklædning (loftet) være mindst 1,98 m. Såfremt højden enkelte steder i rummene eller i enkelte rum til særlig anvendelse (sauna eller lignende) af konstruktionsmæssige grunde ønskes udført mindre end angivet ovenfor, kan Søfartsstyrelsen tillade dette, når det skønnes ikke at ville medføre ulemper.

Regel 18 Gange, trapper og døre

1 Bredden af gange, der tjener til adgang til opholdsrum, må i almindelighed ikke være mindre end 90 cm, målt mellem begrænsningsskotterne.

2 Trapper skal i almindelighed have en bredde på mindst 80 cm mellem begrænsningsskotterne og have en passende stigning samt mindst på den ene side være forsynet med håndlister.

3.1 Brandskabe, ventilationskanaler, kabelbaner og lignende kan tillades anbragt på begrænsningsskotterne i gange og trapper, når det skønnes, at de ikke vil medføre ulemper for passagen. Der må dog intet sted være mindre end 60 cm fri passage.

3.2 I korte, lukkede gange og tilhørende trapper, der normalt kun benyttes af 1 eller 2 personer, kan bredden tillades reduceret, idet den dog ikke må være mindre end 60 cm.

4 Døre, der giver adgang til fælles opholdsrum, trapper og lignende, skal i almindelighed 9)  have en bredde, der ikke er mindre end 90 cm på passagerskibe og 80 cm på lastskibe, målt som lysningsmål i karmen.

.1 Døre, der giver adgang til kamre og lignende, skal i almindelighed ikke have en bredde, der er mindre end 75 cm, målt som lysningsmål i karmen.

.2 Døre til enkeltmandskamre eller døre, der normalt kun skal benyttes af en person, skal i almindelighed have en dørbredde på 70 cm.

.3 Døre, der giver adgang til toiletter eller baderum og lignende, skal i almindelighed ikke have en bredde, der er mindre end 60 cm.

5 På skibe med en bruttotonnage under 500 og skibe til særlige formål kan Søfartsstyrelsen under hensyntagen til pladsforholdene om bord acceptere afvigelser, dog normalt ikke døråbninger under 60 cm.

6 Højden i døråbningen skal mindst være 1,88 m over dæksbelægningen.

Regel 19 Kabysrum og proviantrum

1 I alle skibe skal komfuret være anbragt i et særskilt rum, der dog i skibe med en bruttotonnage på under 250 tillige kan anvendes som spiserum for mandskabet.

2 Rummet skal være af passende størrelse og være godt oplyst og ventileret. Der skal over komfuret være anbragt en hætte med aftræksrør til det fri.

3 Komfuret skal være forsvarligt opstillet og sikret. Træværk skal være beskyttet mod antændelse.

4 Der skal i kabysrummet være tilgang af ferskvand gennem et rørsystem. Der må ikke i rummet være aftapningshane for søvand.

5 Kabysrummet skal være forsynet med fornødne vaske med afløb, ligesom der skal findes afløb i dørken. Skotter og dørk skal være af et materiale, der er uigennemtrængeligt for vand og let at renholde. Inventaret, skabe, borde og skuffer skal være af materialer, der er lette at gøre rene, og som er hygiejniske. Almindeligt sammenføjet træ af høvlede og pløjede brædder må ikke anvendes.

6 Der skal være passende mulighed for opbevaring af proviant samt køle- og fryseindretninger for letfordærvelige fødevarer.

Regel 20 Drikkevandsanlæg

1 Fast indbyggede drikkevandstanke skal have kofferdam mod tanke, der kan anvendes til andre væsker, olie og lignende. Kofferdamme kan dog udelades mod tanke udelukkende bestemt for søvand. Skibssiden under lastet vandlinie må i nittede skibe ikke danne begrænsninger for en drikkevandstank.

2 Drikkevandstankene skal have de fornødne mandehuller, og de skal i videst muligt omfang være tilgængelige for såvel udvendigt som indvendigt eftersyn. Tillader deres bygning og størrelse ikke adgang til deres indre, skal de være forsynet med et tilstrækkeligt antal rensehuller. Mandehuller og/eller rensehuller og deres dæksler skal være således konstrueret, at ansamling af urenheder over dækslerne undgås.

.1 Mandedæksler og rensedæksler skal være monteret på karme mindst 50 mm høje og være mærket »Drikkevandstank«.

.2 Alt stål i drikkevandstanke skal være fuldsvejst. Alle indvendige overflader, herunder overflader i mindre beholdere o.l., skal have en egnet overfladebehandling, der er godkendt af Søfartsstyrelsen.

.3 Der må ikke føres rør, der indgår i andre rørsystemer, gennem drikkevandstanke.

.4 Tankene skal kunne tømmes helt, enten ved sugning fra tankens laveste punkt eller gennem en bundskrue.

3 Luftrør og påfyldningsrør til tanke skal være ført op i forsvarlige højder over dæk, minimum 400 mm. Luftrørets munding skal være indrettet således, at urenheder ikke kan komme ind i tankene ad denne vej. Påfyldningsrør skal være forsynet med dæksler, der ikke må kunne forveksles med dæksler til tanke for andet formål.

4 Drikkevandstanke skal være forsynet med standrør eller anden godkendt pejlanordning, der skal være således indrettet, at der ikke ad den vej kan tilføres vandet forurening. Såfremt pejlrør for pejlstok/bånd er monteret, skal lukkemidlet hertil kunne aflåses f.eks. med hængelås, og der skal påmærkes »Drikkevandstank«.

5 Drikkevandstanke skal af hensyn til ventilation normalt være forsynet med mindst to luftrør, der skal være forsynet med fintmasket net.

6 Pumper skal være af membran- eller centrifugaltypen eller anden formålstjenlig type, der ikke kræver smøring af de dele, der er i forbindelse med drikkevandet.

7 Rørsystemet må ikke have forbindelse med andre rørsystemer i skibet, og der må kun benyttes materialer og komponenter, der er egnede til formålet (f.eks. VA-godkendt) 10) . Dersom rørledningerne til drikkevandssystemet er mærket, skal mærkningen være i overensstemmelse med gældende standardiseringsregler. Blinde stikledninger på hovedledninger skal være forsynet med afspærringsmiddel ved hovedledningen.

Rør, der kan blive udsat for frost, skal være tilstrækkeligt isolerede. Rør for drikkevand må ikke føres gennem tanke beregnet for andre væsker med undtagelse af tanke for søvand.

8 Hvis ferskvandsgeneratorer, destillationsapparater og lignende installeres, skal søsugningen fra ferskvandsgeneratorer være placeret klar af alle afløb fra skibet.

9 Når der er kommet vand på drikkevandsanlægget, men inden dette tages i brug, skal der foretages en bakteriologisk analyse af drikkevandsprøver fra anlægget.

Vandprøverne, hvoraf en skal være fra kabyssen, skal være udtaget af et anerkendt laboratorium (f.eks. levnedsmiddelkontrollen) og analyseret af et anerkendt laboratorium. Retningsgivende for Søfartsstyrelsens godkendelse vil være laboratoriets analyserapport med kemisk og bakteriologisk analyse samt konklusion.

10 Ved konstatering af forurenet drikkevandsanlæg skal der foretages en desinfektion udført i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om desinfektion ved rengøring af drikkevandstanke og drikkevandsledninger i skibe.

Regel 21 Sygerum og hejsebåre

1 I ethvert skib, der anvendes ud over indskrænket fart samt fart i Den engelske Kanal og på De britiske Øer, og hvori mandskabets antal overstiger 12, skal der findes særskilt sygerum. I sygerummet skal der findes mindst 1 seng, når mandskabets antal er 18 eller derunder, og ellers 2.

2 I skibe, hvor hver enkelt af mandskabet har eget soverum med tilhørende toilet og bad, kan der i stedet for det i stk. 1 krævede sygerum indrettes et behandlingsrum (skadestue), der skal være hensigtsmæssigt udstyret, herunder med håndvask og badekar. Det er tilstrækkeligt med een seng/briks i behandlingsrummet uanset skibets størrelse.

3.1 Sygerum såvel som behandlingsrum skal være anbragt på et dertil egnet sted, hvor ulemperne fra støj og rystelser er mindst mulige, således at der kan gives de syge gode forhold, og således at de kan blive forsvarligt passet i al slags vejr.

3.2 Der skal være bekvem adgang til rummene med en person liggende på en båre; døråbningen skal være mindst 75 cm bred.

4.1 Sengen eller sengene skal stå frit, således at de er tilgængelige fra mindst 3 sider. Etagesenge er ikke tilladt.

4.2 Der skal ved hver seng være en trykknap med ringeledning til en på et passende sted anbragt klokke eller anden mulighed for at tilkalde hjælp, f.eks. intern telefon.

5 Der skal umiddelbart op til sygerum/behandlingsrum og med direkte adgang herfra findes et vaskerum med toilet og håndvask samt et badekar, hvis indvendige længde er mindst 1,5 m. Såvel håndvask som badekar skal have tilgang af varmt og koldt ferskvand.

6 Gulvarealet i sygerum/behandlingsrum skal i skibe med en bruttotonnage på under 3000 være mindst 6,50 m2 for hver seng, rummet er forsynet med, og for skibe med en bruttotonnage på 3000 eller derover skal det mindst være 7.50 m2 for hver seng.

7 Belysningen i sygerum/behandlingsrum skal være variabel evt. ved installation af flere faste lyskilder. Belysningen ved sengene skal dog mindst opfylde de i regel 8 opstillede normer for arbejdsbelysning; derudover skal der være læselys ved sengen(e) og vågelys i rummet.

8 Sygerum/behandlingsrum skal påmærkes som sådanne og må ikke benyttes til andre formål.

9 For skibes forsyning med lægemidler gælder de herom eksisterende særlige bestemmelser.

10 Hejsebåre.

I skibe med en bruttotonnage på 150 eller derover skal der på et passende sted være anbragt en hejsebåre af egnet type.

Regel 22 Kontorer

1 I skibe med en bruttotonnage på over 3000 skal der til brug for dæks- og maskinafdeling findes et eller flere særskilte rum, indrettet som kontorer.

2 Rummene skal have et gulvareal på mindst 6 m2, så vidt muligt have tilgang af dagslys samt være forsynet med nødvendige møbler og inventar til kontorbrug.

Regel 23 Renholdelse og tilsyn

1 Opholdsrum skal holdes i ren og ordentlig stand. Rengøring skal foretages daglig. De må kun benyttes til varer eller forråd, som tilhører den eller dem, til hvem rummet er bestemt.

2 Opholdsrum skal desinficeres i fornødent omfang efter enhver smitsom sygdom om bord.

3 Opholdsrum, hvori der konstateres utøj, skal omgående rengøres og desinficeres.

4 Skibsføreren eller den, han har overdraget dette hverv, skal sammen med et eller flere medlemmer af mandskabet inspicere alle opholdsrum med højst en uges mellemrum. Resultatet heraf skal indføres i skibsdagbogen, hvor en sådan findes, og ellers i tilsynsbogen.

Regel 24 Udgangsforhold 11)

1 Der skal på hver etage fra hvert større rum eller gruppe af rum være 2 udgangsmuligheder placeret så langt fra hinanden som muligt.

2 Udgangene skal yderligere placeres således, at en brand på en etage ikke kan spærre personer inde på en anden etage.

3 Den ene af udgangene kan være en nødudgang gennem en luge/dør eller koøje/vindue, hvortil der stilles følgende krav:

.1 En luge eller dør til frit dæk skal have en fri lysning på minimum 0,60 x 0,60 m.

.2 Lugen eller døren skal indefra kunne åbnes direkte uden brug af nøgle eller værktøj. Udefra skal lugen eller døren ligeledes kunne åbnes direkte, dog er det tilladt, at håndtag eller anden indretning er aftagelig og placeret på et centralt sted, f.eks. på broen. Lugen eller døren må ikke være forsynet med hængelåsbeslag.

.3 Et koøje eller vindue, der benyttes til nødudgang, skal have en minimum lysning på 0,45 m i diameter for koøjer og 0,45 m på den smalle led for vinduer.

.4 Hvis adgangen fra apteringen til nødudgangen foregår gennem separate rum (styremaskinrum, andre kamre eller lignende), må døre til sådanne rum ikke aflåses, medmindre de er udstyret med sparkelem, som kan fjernes i flugtretningen.

.5 Der skal monteres de nødvendige lejdere, trin og håndbøjler for at lette adgangen gennem nødudgangen.

.6 Der skal på passende steder, f.eks. døre, sparkelemme, ved vinduer/koøjer m.v. påmærkes >>NØDUDGANG<<.

Afsnit III

Passagerers opholdsrum

Regel 25 Passagerers opholdsrum m.v.

De i afsnit II, regel 5, bortset fra stk. 1.2 og 2.2, samt regel 6, regel 7, regel 9, regel 10 stk. 2, regel 17, regel 18 12)  og regel 24 fastsatte definitioner og bestemmelser finder, uanset skibets bruttotonnage, tilsvarende anvendelse, såfremt intet andet er anført nedenfor.

Regel 26 Beliggenhed

1 Opholdsrum må ikke anbringes i overbygninger, der ikke har permanent karakter, og ej heller foran kollisionsskottet eller på det dæk, der er lavere end det, der ligger umiddelbart under vandlinien ved størst tilladte dybgang. I nye ro-ro passagerskibe må passagerkabiner ikke placeres under ro-ro dækket (skotdækket). Der henvises endvidere til kravene vedrørende evakuering i kapitel II-2, regel 13.7.

2 Passagerer må ikke anbringes i rum, der ikke er godkendt hertil.

3 Soverum skal på passende måde være adskilt fra tilstødende rum, ligesom de skal være forsynet med en tydelig angivelse af det største antal personer, de er bestemt til.

Regel 27 Fastsættelse af passagerantallet i de enkelte rum

1 Passagerskibe i fart, der strækker sig over mere end 1 nat:

.1 Der skal findes køjeplads eller godkendt fast liggeplads til alle passagerer.

.2 Personantallet i soverum fastsættes ved at dividere soverummets frie dørkareal med 1,1 m2. Hvor soverum indrettes med særskilt bade- eller bade- og toiletrum, kan dettes frie dørkareal medregnes ved beregningen af personantallet. Uregelmæssige dørkarealer, hvor længde og bredde er under 0,6 m, tages ikke i betragtning ved beregningen. En bruseniche, der har de angivne minimumsmål, kan indgå i det frie areal.

.3 På åbent dæk, hvortil der er adgang for passagerer, skal der ud over det under pkt. .2 nævnte areal findes mindst 0,5 m2 frit dæksareal for hver passager. Ved beregningen heraf fradrages de dele af dækket, hvor passagererne ikke bekvemt kan stå eller sidde.

2 Passagerskibe i fart, der ikke strækker sig over mere end 1 nat:

.1 Skibe, der går i natfart, dvs. fart mellem kl. 22.00 og 06.00, af over 6 timers varighed, skal have lukkede rum for alle passagerer.

.2 Passagerantallet i andre rum end soverum fastsættes som det mindste af tallene:

.2.1 Det dørkareal − målt i m2 − hvorpå passagererne kan opholde sig, dvs. med fradrag af serveringsdiske og adgangen til disse samt til udgange og lignende, divideret med 0,85 m2.

2.2 Det under 2.2.1 nævnte dørkareal multipliceret med middelhøjden − målt i m − i rummet målt fra oversiden af dæksbelægningen til underkanten af dæksbjælkerne eller disses beklædning, divideret med 1,9 m3.

.2.3 Antallet af siddepladser i rummet.

.3 Personantallet i soverum fastsættes ved at dividere soverummets frie dørkareal med 0,85 m2. Hvor soverum indrettes med særskilt bade- eller bade- og toiletrum, kan dette frie dørkareal medregnes ved beregningen af personantallet. Uregelmæssige dørkflader, hvor længde og bredde er under 0,6 m, tages ikke i betragtning ved beregningen.

.4 Søfartsstyrelsen kan tillade afvigelser fra bestemmelserne i stk. 2.2 og 2.3 i perioden 1. maj til 30. september.

3 Passagerskibe i dagfart:

.1 For skibe i dagfart, dvs. fart, der ikke overstiger 6 timer inden for tidsrummet mellem kl. 22.00 og 06.00, skal der for hver passager beregnes 0,85 m2 frit dørkareal i lukkede rum, der ikke er soverum; dog må rummet ikke beregnes til flere passagerer, end der er siddeplads til.

.2 For eventuelle soverum gælder bestemmelserne i stk. 2.3.

.3 I tiden fra 1. maj til 30. september kan det, ud over det i lukkede rum tilladte antal passagerer, yderligere tillades at befordre passagerer på frit dæk, hvor der mindst skal beregnes 0,55 m2 dæksareal for hver passager. Ved beregningen af passagerantallet skal fradrages den plads, som er nødvendig til skibets navigering m.v., herunder håndtering af og indskibning i redningsmidler, samt alle de dele af dækket, hvorpå passagererne ikke bekvemt kan sidde eller stå.

.4 I skibe eller fartøjer med dæk, hvor det i tiden fra 1. maj til 30. september er tilladt at befordre passagerer på frit dæk som ovenfor anført, skal der findes lukkede rum til mindst 1/6 af det størst tilladte passagerantal.

Regel 28 Toiletter

1 Der skal findes 1 toiletkumme og 1 håndvask for hver 50 passagerer eller påbegyndte del af dette antal.

2 Toiletterne skal være forsvarligt beskyttet mod sø og vejr og have de fornødne udskylningsanordninger.

3 Alle toiletrum skal være godt oplyst og ventileret.

4 De i stk. 1-3 nævnte bestemmelser gælder ikke for åbne fartøjer.

Regel 29 Hospital

1 I skibe, der anvendes uden for europæisk fart, og i hvilke antallet af besætningsmedlemmer og det størst tilladte antal passagerer tilsammen overstiger 100, skal der om bord være indrettet et hospital. Hospitalet skal være lyst og vel ventileret og isoleret fra de til besætning og passagerer bestemte rum samt være beliggende på et dertil egnet og passende sted i skibet, hvor ulemperne ved støj og rystelser er mindst mulige.

2 I hospitalet skal der findes 4 senge og desuden, såfremt antallet af ombordværende overstiger 120, 1 seng for hver yderligere 60 personer eller overstigende del af dette antal.

3 Det samlede dørkareal med fradrag af sengepladser skal mindst være 1,1 m2 for hver person, rummet er bestemt for, idet der dog skal være rimelig pladsmulighed for båretransport og adgang til sengene.

4 Sengene skal være fremstillet af et materiale med hård, glat overflade, der ikke korroderer, og være mindst 1,98 m x 0,8 m målt indvendig samt opstillet på en sådan måde, at de er let tilgængelige. Sengene må ikke være anbragt over hinanden.

5 Der skal ved hver seng være en trykknap med ringeledning til en på et passende sted anbragt klokke.

6 Til hospitalet skal høre:

.1 Et særligt rum til opbevaring af medicin (apotek).

.2 En operationsstue (eventuelt apotek) eller andet rum, hvis størrelse er tilstrækkelig til opstilling af et fra alle sider tilgængeligt operationsbord.

.3 Et badeværelse, der opfylder bestemmelserne i regel 21, stk. 5.

.4 Et toilet med håndvask til hver af hospitalets afdelinger.

.5 Ventilationsarrangement skal opfylde de i regel 6 anførte krav.

.6 Søfartsstyrelsen kan for skibe, der anvendes i ruter af kortere varighed, og hvor lægehjælp kan påregnes, tillade afvigelser fra bestemmelserne ovenfor.

Officielle noter

1) Dette kapitels afsnit I og II indeholder bestemmelser, der gennemfører ILO konvention nr. 92 af 18. juni 1949 og konvention nr. 133 af 30. oktober 1070, om skibsmandskabets opholdsrum.

2) Længden (L)« skal beregnes som 96 pct. af den totale længde på en vandlinie ved 85 pct. af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinien, eller som længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinie, hvis denne længde er den største. I fartøjer med styrlastighed skal den vandlinie, på hvilken længden måles, være parallel med den tegnede vandlinie.

3) Rum med et areal på 25m2 og derover.

4) Følgende reservedele vil blive anset for nødvendige som minimum:

1) En reservemotor for hver motortype i ventilationsanlæggene.

2) Et sæt ekstra lejer for hver motortype såvel i ventilations- som i luftkonditioneringsanlægget.

3) Et sæt ekstra lejer for ventilatoren, hvor denne trækkes med remtræk fra en motor.

4) 100% supplement af luftfiltre.

5) Et sæt kileremme af hver type.

6) En reservedelskasse med specialværktøj samt mindre reservedele og O-ringe.

5) Der henvises til DS 700, Kunstig belysning i arbejdslokaler.

6) Under ca. 0,6 x 0,6 m.

7) Hvis der i lastskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover indrettes fælles spiserum (messe) for officerer, dæks- og maskinfolk samt restaurations- og betjeningspersonale, skal der mindst tillige findes en fælles »duty messe«, og der skal i skibe med en bruttotonnage på 3000 eller derover også findes et rygerum. Sådanne arrangementer skal indtil videre for hvert lastskib eller det første i en serie af søsterskibe, hvor der ønskes anvendt fælles spiserum, sendes til høring i Sømændenes Forbund, i Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD) samt Dansk Navigatørforening. Ækvivalente arrangementer på passagerskibe skal indtil videre sendes til høring i alle de relevante reder- og mandskabsorganisationer.

9) »I almindelighed« fortolkes i denne forbindelse således, at der kan være en minus-afvigelse på de anvendte døres lysningsbredder på ca. 5% af den nominelt angivne bredde, bortset fra døre til sygerum og døre til brug for handicappede på passagerskibe.

10) »VA-godkendt« Materiel godkendt af Boligstyrelsens godkendelsesudvalg for vand- og afløbsmateriel.

11) Der henvises endvidere til kapitel II-2, regel 13.

12) Der henvises endvidere til kapitel II-2, regel 13.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".