Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A(2-1), Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 1. november 2004

 

TILLÆG I

Regler om fastsættelse af lastelinier

KAPITEL III

Fribord

Regel 27 Skibstyper

(1) Til brug ved beregning af fribord inddeles skibe i type »A« og type »B«.

Skibe af type »A«

(2) Et skib af type »A« er et skib, der:

(a) er indrettet til udelukkende at transportere flydende last i bulk;

(b) har stor integritet af det udsatte dæk med kun små adgangsåbninger til lastrum, som er lukket med vandtæt pakkede dæksler af stål eller tilsvarende materiale; og

(c) har lav fyldbarhed i de fyldte lastrum.

(3) Et skib af type »A«, som er over 150 m i længde, og som har fået tildelt et fribord, der er mindre end type »B«, skal, når det er nedlastet i overensstemmelse med kravene i stk. (11), være i stand til at modstå fyldning af hvert enkelt eller flere rum med en tænkt fyldbarhed på 0,95 som følge af de i stk. (12) nævnte skadesantagelser og skal holde sig flydende i en tilfredsstillende ligevægtstilstand som angivet i stk. (13). I et sådant skib skal maskinrummet behandles som et fyldbart rum med en fyldbarhed på 0,85.

(4) Et skib af typen »A« skal tildeles et fribord, som ikke er mindre end det, der fås ved benyttelse af tabel 28.1.

Skibe af type »B«

(5) Alle skibe, der ikke falder ind under bestemmelserne vedrørende skibe af type »A« i stk. (2) og (3), anses som skibe af type »B«.

(6) Skibe af type »B«, som i position 1 har lugedæksler, der tillades af Administration som opfyldelse af kravene i regel 15, bortset fra stk. (6), eller som er udstyret med sikringsanordninger, der er accepteret i henhold til bestemmelserne i stk. 16(6), skal tildeles fribord på grundlag af de i tabel 28.2 angivne værdier med værdiforøgelser, som det fremgår af tabel 27.1:

 

Tabel 27.1

Forøgelse af tabellarisk fribord for skibe af type »B«, i hvilke lugedækslerne opfylder bestemmelserne i regel 15 (bortset fra stk. 6)

Skibets længde

m

Fribordsforøgelse

mm

Skibets længde

m

Fribordsforøgelse

mm

Skibets længde

m

Fribordsforøgelse

mm

108

50

139

175

170

290

109

52

140

181

171

292

110

55

141

186

172

294

111

57

142

191

173

297

112

59

143

196

174

299

113

62

144

201

175

301

114

64

145

206

176

304

115

68

146

210

177

306

116

70

147

215

178

308

117

73

148

219

179

311

118

76

149

224

180

313

119

80

150

228

181

315

120

84

151

232

182

318

121

87

152

236

183

320

122

91

153

240

184

322

123

95

154

244

185

325

124

99

155

247

186

327

125

103

156

251

187

329

126

108

157

254

188

332

127

112

158

258

189

334

128

116

159

261

190

336

129

121

160

264

191

339

130

126

161

267

192

341

131

131

162

270

193

343

132

136

163

273

194

346

133

142

164

275

195

348

134

147

165

278

196

350

135

153

166

280

197

353

136

159

167

283

198

355

137

164

168

285

199

357

138

170

169

287

200

358

 

Fribord for mellemliggende længder fås ved lineær interpolation.

For skibe over 200 m i længde skal fribordet fastsættes af Administrationen.

(7) Skibe af type »B«, som i position 1 har luger forsynet med lugedæksler, der opfylder kravene i regel 16(2) til (5), skal med de i stk. (8)-(13) inklusive anførte undtagelser tildeles fribord på grundlag af tabel 28.2.

(8) Ethvert skib af type »B« af over 100 m i længde kan tildeles et mindre fribord end de i henhold til stk. (7) foreskrevne under forudsætning af, at Administrationen under hensyn til størrelsen af den meddelte reduktion finder:

(a) at de til beskyttelse af besætningen tilvejebragte foranstaltninger er tilstrækkelige;

(b) at lænsearrangementerne er tilstrækkelige;

(c) at lugedækslerne i position 1 og 2 opfylder bestemmelserne i regel 16(1)-(5) og (7); og

(d) at skibet, når det er lastet i overensstemmelse med kravene i stk. (11), er i stand til at modstå fyldningen i et eller flere rum med en tænkt fyldbarhed på 0,95 som følge af de i stk. (12) nævnte skadesantagelser og holder sig flydende i en tilfredsstillende ligevægtstilstand som angivet i stk. (13). I et sådant skib, såfremt det er over 150 m i længde, skal maskinrummet behandles som et fyldbart rum, men med en fyldbarhed på 0,85.

(9) Ved beregning af fribord for skibe af type »B«, som opfylder kravene i stk. (8), (11), (12) og (13), må værdierne fra tabel 28.2 ikke reduceres med mere end 60% af forskellen mellem de til vedkommende skibslængder svarende tabelværdier (tabel 28.1 og 28.2) for skibe af type »B« og type »A«.

(10)

(a) Den i henhold til stk. (9) tilladte reduktion af tabellarisk fribord kan forøges op til den samlede forskel mellem de i tabel 28.1 og i tabel 28.2 anførte værdier på betingelse af, at skibet opfylder kravene i:

(i) regel 26, bortset fra stk. (5), som om det var et skib af type »A«;

(ii) stk. (8), (11) og (13); og

(iii) stk. (12), dog således at i hele skibets længde antages ethvert tværskibsskot at være beskadiget, således at to i forlængelse af hinanden beliggende rum skal fyldes samtidig, bortset fra at sådanne skader ikke gælder for skotter, der grænser op til et maskinrum.

(b) I et sådant skib, såfremt det er over 150 m i længde, skal maskinrummet behandles som et fyldbart rum, men med en fyldbarhed på 0,85.

Begyndelseslastekondition

(11) Begyndelseslastekondition før fyldning fastlægges som følger:

(a) Skibet nedlastes til sommerlastevandlinien på en imaginær ret køl.

(b) Ved beregning af det lodrette tyngdepunkt skal følgende principper opfyldes:

(i) Der transporteres en homogen last.

(ii) Alle lastrum, med undtagelse af de i (iii) nævnte, men inklusive rum, der agtes delvist fyldt op, skal betragtes som helt fyldt op undtagen for flydende laster, hvor hvert rum skal behandles som 98% fuldt.

(iii) Hvis skibet er beregnet til at operere ved sommerlastevandlinien med tomme rum, skal sådanne rum anses for tomme under forudsætning af, at den derved beregnede højde af tyngdepunktet ikke er mindre end den i henhold til (ii) beregnede.

(iv) Der tages højde for 50% af det respektive samlede rumindhold af alle tanke og rum, der er indrettet efter at indeholde forbrugsvæsker og stores. For hver type væske antages det, at mindst en tværskibs parvis eller enkelt centerlinietank har maksimalt fri overflade, og tanken eller den kombination af tanke, der skal tages højde for, er de, hvor virkningen af frie overflader er størst; i hver tank tages indholdets tyngdepunkt i centrum af tankens volumen. De øvrige tanke antages at være enten helt tomme eller helt fyldte, og der foretages en fordeling af forbrugsvæsker mellem disse tanke, således at der opnås størst mulig højde over kølen for tyngdepunktet.

(v) Ved en krængningsvinkel på ikke over 5º i hvert rum, der indeholder væske, som foreskrevet i (ii) bortset fra, at i tilfælde af, at rummene indeholder forbrugsvæsker som foreskrevet i (iv), skal der tages hensyn til den maksimale frie overflades virkning. Alternativt kan anvendes den faktiske frie overflades virkninger, såfremt Administrationen kan godkende beregningsmetoderne.

(vi) Vægten beregnes på basis af følgende værdier for massefylden:

 

 

Saltvand

1,025

Ferskvand

1,000

Brændselsolie

0,950

Dieselolie

0,900

Smøreolie

0,900

 

Skadesantagelser

(12) Følgende principper for de tænkte skader skal anvendes:

(a) Den lodrette udstrækning af skaden antages altid at indtræde uden begrænsning fra basislinien og op.

(b) Skadens udstrækning tværskibs svarer til B/5 eller 11,5 m alt afhængig af, hvilken der er mindst, målt indenbords fra skibssiden vinkelret på centerlinien ved højden af sommerlastevandlinien.

(c) Hvis en skade, der er mindre i udstrækning end angivet i punkt (a) og (b), medfører en alvorligere tilstand, skal denne anvendes.

(d) Medmindre andet kræves i stk. (10)(a), skal fyldningen begrænse sig til et enkelt rum mellem tværskibsskot, der støder op til hinanden, forudsat at den indvendige langskibsbegrænsning ikke befinder sig inden for den tværskibs udstrækning af den forudsatte skade. Tværskibs begrænsningsskotter i vingetanke, som ikke rækker hen over skibets fulde bredde, skal antages ikke at være beskadiget, forudsat de strækker sig ud over den tværskibs udstrækning af den forudsatte skade som foreskrevet i punkt (b). Hvis der i et tværskibsskot er trin eller recesser på ikke over 3 m i længde, som befinder sig inden for den tværskibs udstrækning af den forudsatte skade som defineret i punkt (b), kan et sådant tværskibsskot betragtes som ubeskadiget, og det tilstødende rum kan alene fyldes op. Men hvis der i den tværskibs udstrækning af den forudsatte skade er et trin eller en reces, der er mere end 3 m i længde i et tværskibsskot, skal de to rum, der støder op til skottet, betragtes som fyldt. Det trin, der dannes af agterpeakskottet og agterpeaktanktoppen, skal ikke være at betragte som et trin, hvad angår denne regel.

(e) Hvor et hovedtværskibsskot befinder sig inden for den tværskibs udstrækning af den forudsatte skade og har trin som en dobbeltbund eller sidetank på mere end 3 m, skal dobbeltbunden eller sidetankene, der støder op til den forskudte del af hovedtværskibsskottet betragtes som fyldt samtidig. Hvis denne sidetank har åbninger ind til et eller flere rum, såsom kornfødehuller, skal sådanne rum betragtes som fyldt samtidigt. Tilsvarende skal i et skib, der er indrettet til transport af flydende last, hvis sidetanken har åbninger ind til tilstødende rum, sådanne tilstødende rum betragtes som uden last og værende fyldte samtidigt. Denne bestemmelse finder anvendelse, selv om sådanne åbninger er indrettet med lukkemidler bortset fra fyldeventiler anbragt i skot mellem tanke og hvor ventilerne kontrolleres fra dækket. Mandehulsdæksler med tætsiddende bolte betragtes tilsvarende som ækvivalent til det ugennembrudte skot bortset fra åbninger i toptanke, der gør toptankene fælles med lastrummene.

(f) Hvor der forudses fyldning af et hvilket som helst af to i forlængelse af hinanden liggende rum, skal den indbyrdes afstand mellem de væsentligste tværskibs vandtætte skotter være mindst 1/3L 2/3 eller 14,5 m, hvad der end er mindst, for at blive betragtet som fyldestgørende. Hvor tværskibs skotter har mindre afstand, antages et eller flere af disse skotter ikke at eksistere for at opnå minimumsafstanden mellem skotterne.

Ligevægtstilstand

(13) Ligevægtstilstanden efter fyldning skal betragtes som tilfredsstillende, såfremt:

(a) Den endelige vandlinie efter vandfyldning, nedtrykning, krængning og trim ligger under den nederste kant af åbninger, hvorigennem fortsat nedfyldning kan finde sted. Sådanne åbninger omfatter luftrør, ventilatorer (uanset at de opfylder regel 19(4) og åbninger, som lukkes ved hjælp af vejrtætte døre (uanset at de opfylder regel 12) eller lugedæksler (uanset at de opfylder regel 16(1)-(5)), og kan se bort fra de åbninger, der lukkes ved hjælp af mandehulsdæksler og glatdæksåbninger (som opfylder regel 18), lastelugedæksler af den i regel 27(2) beskrevne type, fjernstyrede vandtætte skydedøre og koøjer af en type, der ikke kan åbnes (som opfylder regel 23). Dog kan døre, der adskiller hovedmaskinrummet fra styremaskinrummet, være vandtætte døre af den hængslede, hurtigt-reagerende type, der skal holdes lukkede på søen, når de ikke er i brug og under forudsætning af, at tærsklerne til sådanne døre befinder sig over sommerlastevandlinien.

(b) Hvis ledninger, kanaler eller tunneler befinder sig inden for den antagne udstrækning af skaden som defineret i stk. (12)(b), skal der træffes forholdsregler mod, at den progressive vandfyldning kan strække sig ud til andre rum end de, der antages at være fyldte i beregningen for hvert skadestilfælde.

(c) Krængningsvinklen som følge af usymmetrisk fyldning ikke overstiger 15º. Hvis ingen del af dækket er under vand, kan en krængningsvinkel på 17º godkendes.

(d) Metacenterhøjden i vandfyldt tilstand er positiv.

(e) Når en hvilken som helst del af dækket uden for det rum, der i det pågældende skadestilfælde antages at være vandfyldt, bliver nedsænket, eller i noget tilfælde, hvor stabilitetsmarginen i vandfyldt tilstand må betragtes som tvivlsom, skal reststabiliteten undersøges. Det kan betragtes som tilstrækkeligt, hvis GZ-kurven har en minimumsudstrækning på 20º ud over ligevægtsindstillingen med en maksimumstabilitetsarm (GZ) på mindst 0,1 m inden for denne udstrækning. Arealet under stabilitetskurven inden for denne udstrækning må ikke være under 0,0175 radian meter. Administrationen skal tage hensyn til fare, som beskyttede eller ubeskyttede åbninger udgør, og som midlertidigt kan komme under vand inden for udstrækningen af reststabiliteten.

(f) Hvis Administrationen finder, at stabiliteten er tilstrækkelig under de mellemliggende fyldningsstadier.

Skibe uden fremdrivningsmidler

( 14) En lægter, pram eller andet skib uden selvstændigt fremdrivningsmiddel skal tildeles et fribord i overensstemmelse med bestemmelserne i disse regler. Pramme, som opfylder kravene i stk. (2) og (3), kan tildeles fribordstype »A«.

(a) Administrationen skal især tage hensyn til stabiliteten i pramme med last på vejrdækket. Dækslast kan kun transporteres på pramme, som har fået tildelt det ordinære fribord, type »B«.

(b) Dog skal kravene i reglerne 25, 26(3), 26(4) og 39 ikke finde anvendelse på ubemandede pramme.

(c) Sådanne ubemandede pramme, som på fribordsdækket kun har små adgangsåbninger, der er lukket med vandtæt pakkede dæksler af stål eller tilsvarende materiale, kan tildeles et fribord, der er 25% mindre end de i overensstemmelse med disse regler beregnede.

Regel 28 Fribordstabeller

Skibe af type »A«

(1) Det tabellariske fribord for skibe af type »A« fastsættes efter tabel 28.1:

 

Tabel 28.1 Fribordstabel for skibe af type »A«

 

Skibets

længde

m

Fribord

 

mm

Skibets

længde

m

Fribord

 

mm

24

200

52

467

25

208

53

478

26

217

54

490

27

225

55

503

28

233

56

516

29

242

57

530

30

250

58

544

31

258

59

559

32

267

60

573

33

275

61

587

34

283

62

600

35

292

63

613

36

300

64

626

37

308

65

639

38

316

66

653

39

325

67

666

40

334

68

680

41

344

69

693

42

354

70

706

43

364

71

720

44

374

72

733

45

385

73

746

46

396

74

760

47

408

75

773

48

420

76

786

49

432

77

800

50

443

78

814

51

455

79

828

80

841

118

1426

81

855

119

1442

82

869

120

1459

83

883

121

1476

84

897

122

1494

85

911

123

1511

86

926

124

1528

87

940

125

1546

88

955

126

1563

89

969

127

1580

90

984

128

1598

91

999

129

1615

92

1014

130

1632

93

1029

131

1650

94

1044

132

1667

95

1059

133

1684

96

1074

134

1702

97

1089

135

1719

98

1105

136

1736

99

1120

137

1753

100

1135

138

1770

101

1151

139

1787

102

1166

140

1803

103

1181

141

1820

104

1196

142

1837

105

1212

143

1853

106

1228

144

1870

107

1244

145

1886

108

1260

146

1903

109

1276

147

1919

110

1293

148

1935

111

1309

149

1952

112

1326

150

1968

113

1342

151

1984

114

1359

152

2000

115

1376

153

2016

116

1392

154

2032

117

1409

155

2048

156

2064

194

2552

157

2080

195

2562

158

2096

196

2572

159

2111

197

2582

160

2126

198

2592

161

2141

199

2602

162

2155

200

2612

163

2169

201

2622

164

2184

202

2632

165

2198

203

2641

166

2212

204

2650

167

2226

205

2659

168

2240

206

2669

169

2254

207

2678

170

2268

208

2687

171

2281

209

2696

172

2294

210

2705

173

2307

211

2714

174

2320

212

2723

175

2332

213

2732

176

2345

214

2741

177

2357

215

2749

178

2369

216

2768

179

2381

217

2767

180

2393

218

2775

181

2405

219

2784

182

2416

220

2792

183

2428

221

2801

184

2440

222

2809

185

2451

223

2817

186

2463

224

2825

187

2474

225

2833

188

2486

226

2841

189

2497

227

2849

190

2508

228

2857

191

2519

229

2865

192

2530

230

2872

193

2541

231

2880

232

2888

270

3128

233

2895

271

3133

234

2903

272

3138

235

2910

273

3143

236

2918

274

3148

237

2925

275

3153

238

2932

276

3158

239

2939

277

3163

240

2946

278

3167

241

2953

279

3172

242

2959

280

3176

243

2966

281

3181

244

2973

282

3185

245

2979

283

3189

246

2986

284

3194

247

2993

285

3198

248

3000

286

3202

249

3006

287

3207

250

3012

288

3211

251

3018

289

3215

252

3024

290

3220

253

3030

291

3224

254

3036

292

3228

255

3042

293

3233

256

3048

294

3237

257

3054

295

3241

258

3060

296

3246

259

3066

297

3250

260

3072

298

3254

261

3078

299

3258

262

3084

300

3262

263

3089

301

3266

264

3095

302

3270

265

3101

303

3274

266

3106

304

3278

267

3112

305

3281

268

3117

306

3285

269

3123

307

3288

308

3292

337

3375

309

3295

338

3378

310

3298

339

3380

311

3302

340

3382

312

3305

341

3385

313

3308

342

3387

314

3312

343

3389

315

3315

344

3392

316

3318

345

3394

317

3322

346

3396

318

3325

347

3399

319

3328

348

3401

320

3331

349

3403

321

3334

350

3406

322

3337

351

3408

323

3339

352

3410

324

3342

353

3412

325

3345

354

3414

326

3347

355

3416

327

3350

356

3418

328

3353

357

3420

329

3355

358

3422

330

3358

359

3423

331

3361

360

3425

332

3363

361

3427

333

3366

362

3428

334

3368

363

3430

335

3371

364

3432

336

3373

365

3433

 

Fribord for mellemliggende længder fås ved lineær interpolation.

Fribord for skibe over 365 m i længde fastsættes af Administrationen.

Skibe af type »B«

(2) Det tabellariske fribord for skibe af type »B« fastsættes efter tabel 28.2:

 

Tabel 28.2 Fribordstabel for skibe af type »B«

 

Skibets

længde

m

Fribord

 

mm

Skibets

længde

m

Fribord

 

mm

24

200

54

490

25

208

55

503

26

217

56

516

27

225

57

530

28

233

58

544

29

242

59

559

30

250

60

573

31

258

61

587

32

267

62

601

33

275

63

615

34

283

64

629

35

292

65

644

36

300

66

659

37

308

67

674

38

316

68

689

39

325

69

705

40

334

70

721

41

344

71

738

42

354

72

754

43

364

73

769

44

374

74

784

45

385

75

800

46

396

76

816

47

408

77

833

48

420

78

850

49

432

79

868

50

443

80

887

51

455

81

905

52

467

82

923

53

478

83

942

84

960

122

1729

85

978

123

1750

86

996

124

1771

87

1015

125

1793

88

1034

126

1815

89

1054

127

1837

90

1075

128

1859

91

1096

129

1880

92

1116

130

1901

93

1135

131

1921

94

1154

132

1940

95

1172

133

1959

96

1190

134

1979

97

1209

135

2000

98

1229

136

2021

99

1250

137

2043

100

1271

138

2065

101

1293

139

2087

102

1315

140

2109

103

1337

141

2130

104

1359

142

2151

105

1380

143

2171

106

1401

144

2190

107

1421

145

2209

108

1440

146

2229

109

1459

147

2250

110

1479

148

2271

111

1500

149

2293

112

1521

150

2315

113

1543

151

2334

114

1565

152

2354

115

1587

153

2375

116

1609

154

2396

117

1630

155

2418

118

1651

156

2440

119

1671

157

2460

120

1690

158

2480

121

1709

159

2500

160

2520

198

3235

161

2540

199

3249

162

2560

200

3264

163

2580

201

3280

164

2600

202

3296

165

2620

203

3313

166

2640

204

3330

167

2660

205

3347

168

2680

206

3363

169

2698

207

3380

170

2716

208

3397

171

2735

209

3413

172

2754

210

3430

173

2774

211

3445

174

2795

212

3460

175

2815

213

3475

176

2835

214

3490

177

2855

215

3505

178

2875

216

3520

179

2895

217

3537

180

2915

218

3554

181

2933

219

3570

182

2952

220

3586

183

2970

221

3601

184

2988

222

3615

185

3007

223

3630

186

3025

224

3645

187

3044

225

3660

188

3062

226

3675

189

3080

227

3690

190

3098

228

3705

191

3116

229

3720

192

3134

230

3735

193

3151

231

3750

194

4167

232

3765

195

3185

233

3780

196

3202

234

3795

197

3219

235

3808

236

3821

274

4327

237

3835

275

4339

238

3849

276

4350

239

3864

277

4362

240

3880

278

4373

241

3893

279

4385

242

3906

280

4397

243

3920

281

4408

244

3934

282

4420

245

3949

283

4432

246

3965

284

4443

247

3978

285

4455

248

3992

286

4467

249

4005

287

4478

250

4018

288

4490

251

4032

289

4502

252

4045

290

4513

253

4058

291

4525

254

4072

292

4537

255

4085

293

4548

256

4098

294

4560

257

4112

295

4572

258

4125

296

4583

259

4139

297

4594

260

4152

298

4607

261

4165

299

4618

262

4177

300

4630

263

4189

301

4642

264

4201

302

4654

265

4214

303

4665

266

4227

304

4676

267

4240

305

4686

268

4252

306

4695

269

4264

307

4704

270

4276

308

4714

271

4289

309

4725

272

4302

310

4736

273

4315

311

4748

312

4757

339

5045

313

4768

340

5055

314

4779

341

5065

315

4790

342

5075

316

4801

343

5086

317

4812

344

5097

318

4823

345

5108

319

4834

346

5119

320

4844

347

5130

321

4855

348

5140

322

4866

349

5150

323

4878

350

5160

324

4890

351

5170

325

4899

352

5180

326

4909

353

5190

327

4920

354

5200

328

4931

355

5210

329

3943

356

5220

330

4955

357

5230

331

4965

358

5240

332

4975

359

5250

333

4985

360

5260

334

4995

361

5268

335

5005

362

5276

336

5015

363

5285

337

5025

364

5294

338

5035

365

5303

 

Fribord for mellemliggende længder fås ved lineær interpolation.

Fribord for skibe over 365 m i længde fastsættes af Administrationen.

Regel 29 Korrektion til fribordet for skibe under 100 m i længde

Det tabellariske fribord for et skib af type »B«, som er mellem 24 m og 100 m i længde, og som har lukkede overbygninger, hvis effektive længde er indtil 35% af skibets længde, skal forøges med:

AU2006_1.GIF Size: (203 X 45)

hvor L = skibets længde i m,

E1 = overbygningens effektive længde i m, således som denne længde er defineret i regel 35, dog uden længden af trunke.

Regel 30 Korrektion for blokkoefficient

Såfremt blokkoefficienten (Cb ) overstiger 0,68, skal det i regel 28 angivne tabellariske fribord, eventuelt korrigeret i overensstemmelse med bestemmelserne i regel 27(8), 27(10) og 29, multipliceres med

AU2006_2.GIF Size: (120 X 41)

Blokkoefficienten må ikke være større end 1,0.

Regel 31 Korrektion for dybde

(1) Såfremt D overstiger AU2006_3.GIF Size: (25 X 39)

skal fribordet forøges med:

AU2006_4.GIF Size: (260 X 41)

under 120 m og 250 ved længder på 120 m og derover.

(2) Såfremt D er mindre end AU2006_5.GIF Size: (20 X 39), foretages ingen reduktion

undtagen i skibe med en lukket overbygning, der dækker mindst 0,6 L midtskibs, med en gennemgående trunk eller med en kombination af fritstående lukkede overbygninger og trunke, der strækker sig i hele skibets længde, i hvilket tilfælde fribordet skal reduceres med de i stk. (1) fastsatte værdier.

(3) Såfremt overbygningens eller trunkens højde er mindre end den tilsvarende normalhøjde, nedsættes den beregnede reduktion efter forholdet mellem overbygningens eller trunkens virkelige højde og den relevante normalhøjde, således som denne højde er defineret i regel 33.

Regel 32 Korrektion for dæksliniens plads

Såfremt den virkelige dybde til dæksliniens overkant er større eller mindre end D, skal forskellen mellem de to dybder tillægges eller fratrækkes fribordet.

Regel 32-1 Korrektion for recesser i fribordsdæk

(1) I tilfælde, hvor der forefindes en reces i fribordsdækket, og denne ikke strækker sig til skibets sider, skal det fribord, der er beregnet uden hensyntagen til recessen, korrigeres for det følgende tab af opdrift. Korrektionen skal svare til den værdi, der opnås ved at dividere recessens fylde med arealet af skibets vandlinieplanved 85% af den mindste dybde (moulded) (se figur 32-1.1).

(2) Korrektionen skal udgøre et tillæg til det fribord, der opnås, når alle andre korrektioner er anvendt, bortset fra korrektion for forskibets højde.

(3) I tilfælde, hvor fribordet – korrigeret for mistet opdrift som ovenfor – er større end det mindste geometriske fribord, som fastsat på basis af dybden (moulded) målt til bunden af recessen, kan sidstnævnte værdi anvendes.

AU2006_6.GIF Size: (531 X 165)

 

Fig. 32-1.1

 

Korrektionen er det tillæg til fribordet, der svarer til:

AU2006_7.GIF Size: (136 X 44)

 

Regel 33 Normalhøjde af overbygninger

Normalhøjden af en overbygning fremgår af følgende tabel:

 

Tabel 33.1

Normalhøjde (m)

L (m)

Løftet agterdæk

Alle andre overbygninger

30 eller derunder

0,90

1,80

75

1,20

1,80

125 eller derover

1,80

2,30

 

Normalhøjderne for mellemliggende længder fås ved lineær interpolation.

Regel 34 Længde af en overbygning

(1) Bortset fra den i nedenstående stk. (2) indeholdte bestemmelse, er længden af en overbygning (S) middellængden af de dele af overbygningen, som ligger inden for længden (L).

Hvor der findes en reces i et overbygningsskot, skal overbygningens effektive længde reduceres med en værdi, der svarer til recessens areal i plan divideret med overbygningens bredde ved recessens midterlængde. I tilfælde, hvor recessen ikke er symmetrisk om centerlinien, skal det største del af recessen anses for at gælde for begge skibets sider. Det er ikke nødvendigt, at en reces er overdækket.

(2) Såfremt en lukket overbygnings endeskot forløber i en jævn konveks kurve ud over dets skæring med overbygningens sider, kan overbygningens længde forøges svarende til længden til et ækvivalent plant skot. Denne forøgelse skal være to tredjedele af krumningens pilhøjde. Den største krumning, som vil kunne tages i betragtning ved bestemmelse af denne forøgelse, er overbygningens halve bredde ved skæringspunktet mellem overbygningens buede endeskot og dens side.

I tilfælde, hvor der findes en forlængelse af en overbygning med en bredde på hver side af centerlinien på mindst 30% af skibets bredde, kan overbygningens effektive længde forøges, idet et ækvivalent overbygningsskot med form som en parabel tages i betragtning. Denne parabel skal strække sig fra forlængelsen af centerlinien og passere gennem det faktiske overbygningsskots forbindelsespunkt med forlængelsens sider og strækker sig til skibets sider. Denne parabel skal befinde sig fuldt og helt inden for overbygningen og dens forlængelsers grænser.

Hvis overbygningen er trukket ind fra skibets sider, op til den tilladte grænse i henhold til regel 3(10), skal det ækvivalente skot beregnes på basis af overbygningens faktiske bredde (og ikke på basis af skibets bredde).

(3) Overbygninger med skotter med skrå ender skal behandles på følgende måde:

(a) Når overbygningens højde, målt fri af den skrå ende, svarer til eller er mindre end normalhøjden, skal længden S findes på den i figur 34.1 viste måde.

(b) Når højden er større end normalhøjden, skal længden S findes på den i figur 34.2 viste måde.

Ovennævnte gælder kun, når den hældningen i forhold til basislinien er 15º eller større. I tilfælde, hvor hældningen er mindre end 15º, skal konfigurationen behandles som spring.

 

AU2006_8.GIF Size: (531 X 165)
AU2006_9.GIF Size: (531 X 165)

Fig. 34.1

 

AU2006_10.GIF Size: (531 X 165)

Fig. 34.2

 

Regel 35 Effektiv længde af overbygninger

(1) Bortset fra den i nedenstående stk. (2) indeholdte bestemmelse, er den effektive længde (E) af en lukket overbygning af normalhøjde lig med dens længde.

(2) I alle tilfælde, hvor en lukket overbygning af normalhøjde er trukket ind fra skibets sider som tilladt ved regel 3(10), skal den effektive længde være længden korrigeret i forholdet b/Bs, hvor

b er bredden af overbygningen på midten af dens længde; og

Bs er bredden af skibet på midten af overbygningens længde.

Såfremt en overbygning er trukket ind over en del af dens længde, skal nævnte korrektion kun anvendes på den del, der er trukket ind.

(3) Såfremt højden af en lukket overbygning er mindre end normalhøjden, er den effektive længde overbygningens længde reduceret i forholdet mellem den virkelige højde og normalhøjden. Såfremt højden overstiger normalhøjden, foretages ingen forøgelse af overbygningernes effektive længde (se figur 34.1 og 34.2).

I tilfælde, hvor højden – målt fri af hældningen – af en overbygning med skrå endeskotter er mindre end normalhøjden, skal dens effektive længde E være dens længde S som fastsat ved hjælp af figur 34.1 og reduceret i forholdet mellem den virkelige højde og normalhøjden.

I tilfælde, hvor en poop eller bak med en højde under normalhøjden placeres på et skib med usædvanligt stor spring, men uden nogen overbygning inden for 0,2 L midtskibs, kan poopens eller bakkens højde forøges ved en forøgelse af den faktiske højde med forskellen mellem den faktiske højde og de normale springprofiler. Der skal ikke ydes begrænsninger for usædvanligt stor spring i overensstemmelse med regel 38(16).

(4) Den effektive længde af et løftet agterdæk, er dets længde indtil højst 0,6 L, såfremt dækkets frontskot er intakt. Hvis skottet ikke er intakt, betragtes det løftede agterdæk som en poop med en mindre højde end normalhøjden.

Den maksimale effektive længde på 0,6 L af en løftet agterdæk skal måles fra den bageste perpendikulær, selv når en poop er placeret sammen med det løftede agterdæk.

(5) Overbygninger, som ikke er lukkede, har ingen effektiv længde.

Regel 36 Trunke

(1) En trunk eller lignende opbygning, der ikke strækker sig ud til skibets sider, anses som fyldestgørende, såfremt:

(a) trunken er mindst lige så stærk som en overbygning;

(b) lugerne findes i trunkdækket, og lugekarmene og lugedækslerne opfylder forskrifterne i reglerne 13-16, og trunkdæksstringeren har en sådan bredde, at den danner en tilfredsstillende passage og giver fornøden sidestivhed. Små adgangsåbninger med vandtætte dæksler kan dog tillades i fribordsdækket;

(c) trunkdækket eller fritstående trunke forbundet til overbygninger med solide faste løbebroer danner en permanent arbejdsplatform fra for til agter forsynet med rækværk;

(d) ventilatorer er beskyttet af trunken, af vandtætte dæksler eller ved andre tilsvarende midler;

(e) åbent rækværk forefindes på udsatte dele af fribordsdækket ud for trunken på mindst halvdelen af de udsatte deles længde, eller som et alternativ hertil er der et lænseportsareal i den nedre ende af skanseværket i henhold til regel 24(2) på 33% af skanseklædningens samlede areal;

(f) maskincasingerne er beskyttet af trunken, af en overbygning af mindst normalhøjde eller af et dækshus af samme højde og tilsvarende styrke;

(g) trunkens bredde er mindst 60% af skibets bredde, og

(h) trunkens længde er mindst 0,6 L, hvor der ikke findes overbygning.

(2) Trunkens effektive længde er en fyldestgørende trunks fulde længde reduceret efter forholdet mellem dens middelbredde og B.

(3) En trunks normalhøjde er normalhøjden af en overbygning bortset fra et løftet agterdæk.

(4) Såfremt en trunks højde er mindre end normalhøjden, reduceres dens effektive længde i forholdet mellem den virkelige højde og normalhøjden. Såfremt højden af lugekarme på trunkdækket er mindre end den i regel 14-1 foreskrevne, skal der foretages et fradrag i trunkens virkelige højde svarende til forskellen mellem lugekarmens virkelige højde og dens forskriftsmæssige højde.

(5) I tilfælde, hvor trunkhøjden er mindre end normalhøjden, og trunkens lugekarme ligeledes har en højde under normalhøjden eller er fuldstændigt udeladt, skal reduktionen i trunkens faktiske højde på grund af lugekarme med utilstrækkelig højde være forskellen mellem 600 mm og karmens faktiske højde eller 600 mm, hvis der ikke findes lugekarme. Trunkens faktiske højde skal ikke kræves reduceret i tilfælde, hvor der kun forefindes små luger af mindre end normalhøjde i trunkdækket, for hvilke der kan gives dispensation fra kravet om normal karmhøjde.

(6) Ubrudte luger kan betragtes som en trunk ved beregningen af fribord, forudsat at bestemmelserne i dette stk. opfyldes i enhver henseende.

Den i stk. (1)(b) nævnte trunkdækstringer kan placeres udenbords i forhold til trunkens sideskot sammen med følgende:

(a) den således dannede stringer skal udgøre en direkte gangvej med en bredde på mindst 450 mm på hver side af skibet;

(b) stringeren skal være af solidt plademateriale, effektivt understøttet og afstivet;

(c) stringeren skal befinde sig så langt over fribordsdækket som praktisk muligt. Ved beregningen af fribord skal trunkhøjden reduceres med mindst 600 mm eller med den faktiske forskel mellem trunkens overside og stringeren, alt efter hvad der måtte være størst;

(d) sikringsanordningerne til lugedækslet skal være tilgængelige fra stringeren eller gangvejen; og

(e) trunkens bredde skal måles mellem trunkens sideskotter.

(7) I tilfælde, hvor den trunk, der støder op til en overbygning såsom en poop, bro eller bak, medtages i beregningen af fribordet, skal åbningerne ikke placeres i den del af skottet, der er fælles for trunken og overbygningen. Disse bestemmelser kan blødes op i forbindelse med små åbninger såsom til rør, kabler eller mandehuller med dæksler, der er påsat ved hjælp af bolte.

(8) Siderne i trunke, der medtages i beregningen af fribord, skal være intakte. Sideluger af en type, der ikke kan åbnes, samt tilboltede mandehulsdæksler kan accepteres.

Regel 37 Fradrag for overbygninger og trunke

(1) Såfremt overbygningers og trunkes effektive længde er 1 L, er fradraget i fribordet 350 mm for skibe af 24 m's længde, 860 mm ved en længde af 85 m og 1070 mm ved en længde af 122 m og derover. Fradrag ved mellemliggende længder fås ved lineær interpolation.

(2) Såfremt overbygningers og trunkes samlede effektive længde er mindre end 1 L, bestemmes fradraget som en procent, der udledes af nedenstående tabel:

 

 

Samlet effektiv længde af overbygninger og trunke

 

0

0,1L

0,2L

0,3L

0,4L

0,5L

0,6L

0,7L

0,8L

0,9L

1L

Procentisk fradrag for alle typer af overbygninger

0

7

14

21

31

41

52

63

75,3

87,7

100

 

Procenter for mellemliggende længder af overbygninger og trunke fås ved lineær interpolation.

(3) For skibe af type »B«, hvor bakkens effektive længde er under 0,07 L, tillades intet fradrag.

Regel 38 Spring

Almindelige bestemmelser

(1) Springet måles fra dækket i borde til en referencelinie trukket parallelt med kølen gennem springkurven midtskibs.

(2) I skibe, der er konstrueret med styrlastighed, måles springet i forhold til en referencelinie trukket parallelt med konstruktionsvandlinien.

(3) I glatdækkede skibe og i skibe med fritstående overbygninger måles springet fra fribordsdækket.

(4) I skibe, hvor den øverste del af skibssiden er af usædvanlig form og har trin eller afbrydelser, skal springet betragtes i forhold til den ækvivalente dybde midtskibs.

(5) I skibe med en overbygning af normalhøjde, der strækker sig over hele fribordsdækkets længde, måles springet fra overbygningsdækket. Såfremt højden overstiger normalhøjden, skal den mindste forskel (Z) mellem den virkelige højde og normalhøjden lægges til hver endeordinat. På tilsvarende måde skal de mellemliggende ordinater beliggende 1/6 L og 1/3 L fra hver perpendikulær forøges med henholdsvis 0,444 Z og 0,111 Z. I tilfælde, hvor en lukket poop eller bak er placeret oven på overbygningen, skal der ydes tillæg for spring [sheer credit] for en sådan poop eller bak i overensstemmelse med den i stk. (12) angivne metode som vist i figur 38.1.

AU2006_11.GIF Size: (531 X 165)

Fig. 38.1

 

(6) Såfremt en lukket overbygnings dæk har mindst samme spring som det udsatte fribordsdæk, skal der ikke tages hensyn til springet af den lukkede del af fribordsdækket.

(7) Såfremt en lukket poop eller bak er af normalhøjde med større spring end fribordsdækkets spring, eller højden overstiger normalhøjden, skal fribordsdækkets spring forøges som foreskrevet i nedenstående stk. (12).

I tilfælde, hvor en poop eller bak består af to lag, skal den i figur 38.2 viste metode anvendes.

 

AU2006_12.GIF Size: (531 X 165)

Fig. 38.2

 

Ved anvendelsen af figur 38.1 og 38.2 gælder følgende definitioner:

Z som defineret i stk. (5); og

Zv er endekoordinaten af en virtuel normal parabolkurve taget gennem punktet »X«. Hvis Zv er større end (Z + h), skal endekoordinaten være (Z + h), i hvilket tilfælde der skal ses bort fra punktet »X«, og kurven (2) ikke skal tages i betragtning.

Når længden af overbygningen på niveau 1 er større end 0,5 l, skal den virtuelle normale parabolkurve begynde midtskibs som vist i figur 38.1.

Normalspringprofil

Ordinaterne til normalspringprofilen er angivet i nedenstående tabel:

 

Tabel 38.1 Normalspringprofil (L i meter)

Sted

Ordinat (mm)

Faktor

Agterste perpendikulær

AU2006_13.GIF Size: (76 X 39)

1

Agterste halvdel

1/6L fra A P

AU2006_14.GIF Size: (84 X 39)

3

1/3L fra A P

AU2006_15.GIF Size: (79 X 39)

3

Midtskibs

0

1

Midtskibs

0

1

Forreste halvdel

1/3L fra F P

AU2006_16.GIF Size: (79 X 39)

3

1/6L fra F P

AU2006_17.GIF Size: (87 X 39)

3

Forreste perpendikulær

AU2006_18.GIF Size: (72 X 39)

1

 

Måling af afvigelse fra normalspringprofil

(9) Såfremt springprofilen afviger fra normalprofilen, skal de fire ordinater for hver profil i den forreste eller agterste halvdel multipliceres med vedkommende faktorer i tabellen i stk. (8). Forskellen mellem summerne af de respektive produkter og de tilsvarende produkter af normalværdierne, divideret med 8, udgør det manglende eller overskydende spring i den forreste eller agterste halvdel. Det aritmetiske middeltal af de således fundne værdier er det overskydende eller manglende spring.

(10) Såfremt den agterste halvdel af springprofilen er større end normalprofilen, og den forreste halvdel er mindre end normalprofilen, gives intet tillæg for det overskydende, og kun det manglende måles.

(11) Såfremt den forreste halvdel af springprofilen overstiger normalprofilen, og den agterste del af springprofilen ikke er mindre end 75% af normalprofilen, gives der begunstigelse for den overskydende del. Såfremt den agterste del er mindre end 50% af normalprofilen, gives der ingen begunstigelse for det overskydende spring forude. Såfremt agterspringet ligger mellem 50% og 75% af normalprofilen, gives en forholdsmæssig reduktion for det overskydende spring forude.

(12) Såfremt tillæg til springet gives for poop eller bak, skal følgende formel anvendes:

AU2006_19.GIF Size: (61 X 39)

hvor s = korrektion, som skal fradrages manglende eller tillægges overskydende spring,

y = forskellen mellem overbygningens virkelige højde og dens normalhøjde ved agterste og forreste perpendikulær,

L’ = middellængden af den lukkede del af poop eller bak, dog højst 0,5L, og

L = skibets længde som defineret i regel 3(1).

Ovennævnte formel danner en kurve af parabolsk form, der tangerer den virkelige springkurve i fribordsdækket og skærer endeordinaten i et punkt under overbygningsdækket i en til en overbygnings normalhøjde svarende afstand fra dette dæk. Overbygningsdækket må ikke på noget punkt have en mindre højde end normalhøjden over denne kurve. Nævnte kurve skal anvendes ved bestemmelse af springprofilen for skibets forreste og agterste halvdele.

(13)

(a) Enhver overskydende højde i en overbygning, som ikke strækker sig til den bageste perpendikulær, kan ikke anses for at bidrage til tillægget for spring.

(b) I tilfælde, hvor en overbygnings højde er mindre end normalhøjden, skal overbygningsdækket ikke være mindre end minimumhøjden på overbygningen over den virtuelle springkurve ved ethvert punkt. I denne forbindelse skal y være forskellen mellem overbygningens faktiske og mindste højde ved den bageste/forreste perpendikulær.

(c) I forbindelse med et løftet agterdæk kan der kun gives tillæg, når dette agterdæks højde er større end normalhøjden på »andre overbygninger« som defineret i regel 33, og kun for den del, hvormed det løftede agterdæks højde overstiger normalhøjden.

(d) Når en poop eller bak har skrå endeskotter, kan der gives tillæg til spring på bekostning af den overskydende højde. Den i stk. (12) angivne formel skal anvendes, idet værdierne for y og L’ er som vist i figur 38.3.

AU2006_20.GIF Size: (531 X 165)

Fig. 38.1

 

Korrektion for afvigelser fra normalspringprofil

(14) Korrektionen for spring er det manglende eller overskydende spring (se ovenstående stk. (9)-(12)) multipliceret med

AU2006_21.GIF Size: (71 X 41)

hvor S1 er den samlede længde S af lukkede overbygninger som defineret i regel 34 uden trunke.

Tillæg for manglende spring

(15) Såfremt springet er mindre end normalspringet, skal korrektionen for manglende spring (se ovenstående stk. (14)) lægges til fribordet.

Fradrag for overskydende spring

(16) I skibe, hvor en lukket overbygning strækker sig over 0,1 L foran for og 0,1 L agten for midtskibs, skal korrektionen for overskydende spring som beregnet i henhold til bestemmelserne i ovenstående stk. (14), fradrages fribordet. I skibe, hvor der ikke findes nogen lukket overbygning midtskibs, foretages intet fradrag i fribordet. Såfremt en lukket overbygning strækker sig over mindre end 0,1 L foran for og 0,1 L agten for midtskibs, bestemmes fradraget ved lineær interpolation. Det største fradrag for overskydende spring er 125 mm for hver 100 m's længde.

Ved anvendelsen af dette stykke skal overbygningens højde relateres til dens normalhøjde. I tilfælde, hvor højden på overbygningen eller det løftede agterdæk er mindre end normalhøjden, skal fradraget være forholdet mellem den faktiske højde og normalhøjden.

Regel 39 Minimum bovhøjde og overskydende opdrift

(1) Bovhøjden (Fb ) defineres som den lodrette afstand ved forreste perpendikulær fra oversiden af det udsatte dæk i borde til den vandlinie, der svarer til det tildelte sommerfribord og den styrlastighed, som skibet er konstrueret med. Bovhøjden må ikke være mindre end:

AU2006_22.GIF Size: (309 X 56)

hvor:

Fb er den beregnede minimum bovhøjde i mm;

L er længden som defineret i regel 3 i m;

B er bredden (moulded) som defineret i regel 3 i m;

D1 er dybgangen ved 85% af dybden D i m;

Cb er blokkoefficienten som defineret i regel 3;

Cwf er koefficienten for arealet af vandplanet foran L/2: Cwf = Awf /{(L/2) x B};

Awf er arealet af vandplanet foran L/2 ved dybgangen d1 i m2.

På skibe, der er tildelt sommerfribord, skal sommerfribordet (og ikke sommerfribordet for trælast) anvendes når stk. (1) anvendes.

(2) Såfremt den i stk. (1) foreskrevne bovhøjde fås ved hjælp af spring, skal springet strække sig over mindst 15% af skibets længde målt fra den forreste perpendikulær. Såfremt bovhøjden er opnået ved anbringelse af en overbygning, skal sådan overbygning strække sig fra stævnen til et punkt, der ligger mindst 0,07 L agten for den forreste perpendikulær, og være lukket som defineret i regel 3(10).

(3) Skibe, som under hensyn til deres anvendelse under ganske særlige driftsforhold ikke kan opfylde forskrifterne i foranstående stk. (1) og (2), kan af Administrationen underkastes særskilt behandling.

(4)

(a) Der kan tages højde for springet af det dæk, hvorpå bakken er placeret, selv om bakkens længde er under 0,15 L, men større end 0,07 L, forudsat at bakkens højde ikke er under halvdelen af overbygningens normalhøjde som defineret i regel 33 mellem 0,07 L og den forreste perpendikulær.

(b) I tilfælde, hvor bakkens højde er mindre end halvdelen af overbygningens normalhøjde som defineret i regel 33, kan den tillagte bovhøjde bestemmes, som følger:

(i) I tilfælde, hvor fribordsdækket har et spring, der strækker sig fra agten for 0,15 L, ved hjælp af en parabolsk kurve med sit udgangspunkt 0,15 L agten for den forreste perpendikulær ved en højde svarende til skibets midtskibsdybde, forlænget gennem bakkens skots krydspunkt med dækket og op til et punkt ved den forreste perpendikulær, der ikke er højere oppe end niveauet for det dæk, hvorpå bakken er placeret (som illustreret i figur 39.1). Hvis værdien af den højde, der betegnes ht i figur 39.1, er mindre end værdien af den højde, der betegnes hb, så kan ht udskiftes med hb i forbindelse med den tilgængelige bovhøjde.

(ii) I tilfælde, hvor fribordsdækket har et spring, der strækker sig mindre end 0,15 L, eller ikke har noget spring, ved hjælp af en linie, der trækkes fra det dæk, hvorpå bakken er placeret, i borde ved 0,07 L parallelt med basislinien til den forreste perpendikulær (som illustreret i figur 39.2).

 

AU2006_23.GIF Size: (531 X 201)

Fig. 39.1

 

AU2006_24.JPG Size: (434 X 287)

 

Fig. 39.2

hf = Halvdelen af overbygningens normalhøjde som defineret i regel 33.

(5) Alle skibe, der er tildelt et type »B« fribord – bortset fra olietankskibe 1) , kemikalietankskibe 2)  og gas carriers 3)  – skal have yderligere overskydende opdrift i forenden. Inden for et område 0,15 L agten for den forreste perpendikulær, skal summen af det fremspringende areal mellem sommerlastvandlinien og dækket i borde (A1 og A2 i figur 39.3) og en lukket overbygnings fremspringende areal, hvis der findes en sådan overbygning, (A3) ikke være mindre end:

AU2006_25.GIF Size: (224 X 24)

hvor:

Fmin beregnes ved: Fmin = (F0 x f1 ) + f2 ;

F0 er det tabulariske fribord i mm fra tabel 28.2 korrigeret for regel 27(9) eller 27(10), alt efter hvad der måtte være relevant;

f1 er korrektionen for den i regel 30 angivne blokkoefficient; og

f2 er korrektionen for den i regel 31 angivne dybde i mm.

AU2006_26.JPG Size: (409 X 226)

26.JPG Size: (409 X 226)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39.3

 

Regel 40 Minimum fribord

Sommerfribord

(1) Minimum-sommerfribordet er det fribord, der udledes af tabellerne i regel 28, således som ændret ved korrektionerne i regel 27 i det omfang, disse finder anvendelse, samt i reglerne 29, 30, 31, 32, 37, 38 og efter omstændighederne regel 39.

(2) Fribordet i saltvand som beregnet i overensstemmelse med stk. (1), men uden den i regel 32 omhandlede korrektion for dækslinie, må ikke være mindre end 50 mm. For skibe, der i position 1 har luger med lugedæksler, der ikke opfylder forskrifterne i reglerne 16(1)-(5) eller regel 26, skal fribordet være mindst 150 mm.

Tropefribord

(3) Minimum-tropefribordet er det fribord, som fås ved fra sommerfribordet at trække 1/48 af sommerdybgangen målt fra kølens overkant til midten af lasteliniemærkets cirkelring.

(4) Fribordet i saltvand som beregnet i overensstemmelse med stk. (3), men uden den i regel 32 omhandlede korrektion for dækslinie, må ikke være mindre end 50 mm. For skibe, der i position 1 har luger med lugedæksler, der ikke opfylder forskrifterne i reglerne 16(1)-(5) eller regel 26, skal fribordet være mindst 150 mm.

Vinterfribord

(5) Minimum-vinterfribordet er det fribord, der fås ved at forøge sommerfribordet med 1/48 af sommerdybgangen målt fra kølens overkant til midten af lasteliniemærkets cirkelring.

Nordlige Atlanterhavs vinterfribord

(6) Minimumsfribordet for skibe ikke over 100 m i længde, der sejler ind i en hvilken som helst del af det nordlige Atlanterhav, således som defineret i regel 52 (tillæg II), i den sæsonbestemte vinterperiode, er vinterfribordet forøget med 50 mm. For andre skibe er det nordlige Atlanterhavs vinterfribord det samme som vinterfribordet.

Ferskvandsfribord

(7) Minimumsfribordet i ferskvand af vægtfylde 1 fås ved fra minimumsfribordet i saltvand at trække:

AU2006_27.GIF Size: (59 X 41)

hvor Δ = deplacementet i saltvand i tons ved sommerlastevandlinien, og

T = tons pr. cm nedtrykning i saltvand ved sommerlastevandlinien.

Såfremt deplacementet ved sommerlastevandlinien ikke kan bestemmes, er fradraget 1/48 af sommerdybgangen målt fra kølens overkant til midten af lasteliniemærkets cirkelring.

Side 161 til 200 er reserveret til senere brug.

Officielle noter

1) Olietankskibe, kemikalietankskibe og gas carriers som defineret i SOLAS Konventionen af 1974, henholdsvis regel II-1/2.12, VII/8.2 og VII/11.2

2) Olietankskibe, kemikalietankskibe og gas carriers som defineret i SOLAS Konventionen af 1974, henholdsvis regel II-1/2.12, VII/8.2 og VII/11.2

3) Olietankskibe, kemikalietankskibe og gas carriers som defineret i SOLAS Konventionen af 1974, henholdsvis regel II-1/2.12, VII/8.2 og VII/11.2

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".