Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0041
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Følgende lande er omfattet af zone A:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser 1)

 

Hermed bekendtgøres lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1266 af 19. december 2003 med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 490 af 9. juni 2004, § 1 i lov nr. 1381 af 20. december 2004 og § 7 i lov nr. 1383 af 20. december 2004.

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Ethvert løfte om pension (pensionstilsagn) i forbindelse med et ansættelsesforhold skal afdækkes enten i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, der i henhold til lov om finansiel virksomhed må udøve forsikringsvirksomhed, eller i en pensionskasse, der har tilladelse i henhold til denne lov.

Stk. 2. Stk.1 gælder dog ikke for løfter om pension

1) afgivet af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab,

2) afgivet over for direktører eller disses efterladte,

3) reguleret i henhold til særlig lov eller

4) afgivet af kommunale foreninger, for hvis forpligtelser kommuner hæfter fuldt ud.

§ 2. Denne lov finder anvendelse på enhver sammenslutning (pensionskasse), der har til formål på grundlag af et løfte om pension at sikre de ansatte pension i forbindelse med ansættelse i en virksomhed, herunder et koncessioneret selskab, eller ved ansættelse i sådanne virksomheder inden for samme koncern.

Stk. 2. Pensionskasser, der er under tilsyn efter lov om finansiel virksomhed, og løfter om pension, der omfattes af § 1, stk. 2, omfattes ikke af denne lov.

Stk. 3. Finanstilsynet kan efter forhandling med vedkommende minister eller kommune bestemme, at en pensionskasse, for hvis forpligtelser staten eller kommunen fuldt ud hæfter eller garanterer, helt eller delvis undtages fra § 10, §§ 12-14, § 17, §§ 20-25, § 28, kapitel 4, §§ 46-49 og kapitel 8 i denne lov.

Stk. 4. En pensionskasse, der yder tjenestemandslignende pension, og for hvilken staten eller en kommune fuldt ud hæfter eller garanterer, omfattes ikke af denne lov.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, at løfter om pension af ringe størrelse ikke omfattes af denne lov.

§ 3. Ved en pensionskasses medlemmer forstås

1) personer, der er ansat i den eller de virksomheder, som pensionskassen er tilknyttet, og som har fået løfte om pension,

2) tidligere ansatte, der modtager pension fra pensionskassen,

3) personer, der modtager ægtefællepension efter en tidligere ansats død, og

4) personer, der tidligere har været ansat i virksomheden, og som i henhold til bestemmelser i pensionskassens vedtægter har bevaret retten til pension uanset ansættelsesforholdets ophør.

Stk. 2. Vedtægterne kan begrænse de i stk. 1, nr. 4, nævnte personers medlemsrettigheder.

§ 4. De i § 2, stk. 1, omhandlede sammenslutninger er pligtige at anvende ordet »pensionskasse« i tilknytning til deres navn.

§ 5. En pensionskasse må ikke drive anden virksomhed end den pensionskassevirksomhed, der angives i tilladelsen, medmindre andet følger af stk. 3 samt af § 6.

Stk. 2. En pensionskasse antages at drive anden virksomhed, når pensionskassen alene eller sammen med den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til, jf. § 2, stk. 1, udøver en bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed.

Stk. 3. En pensionskasse kan i fællesskab med andre virksomheder drive anden virksomhed, såfremt

1) pensionskassen ikke direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på virksomheden,

2) pensionskassen ikke driver virksomheden sammen med den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til, jf. § 2, stk. 1, eller med andre pensionskasser eller forsikringsselskaber, der indgår i et administrationsfællesskab med pensionskassen, og

3) virksomheden udøves i et andet selskab end pensionskassen.

Stk. 4. Hvis en pensionskasse ved fusion, indgåelse i eller ændring af administrationsfællesskab, ændring i den andel, der ejes af den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til m.v., kommer til at drive anden virksomhed i strid med stk. 1 eller 3, kan Finanstilsynet fastsætte en frist for afhændelsen af den anden virksomhed, hvis en umiddelbar afhændelse vil være forbundet med et økonomisk tab.

§ 6. En pensionskasse må opføre, eje og drive fast ejendom som en varig anbringelse af pensionskassens midler.

Stk. 2. Firmapensionskasser kan opføre boligbyggeri med videresalg for øje, når der til byggeriet er opnået tilsagn om andel i bevillingsrammen efter § 1 c eller regler fastsat i medfør af § 1, stk. 4, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri og mindst halvdelen af beboelseslejlighederne udlejes til helårsbeboelse.

Stk. 3. Ved investeringer efter stk. 2 må den andel af beboelseslejligheder, der opføres med henblik på videresalg, ikke have en værdi, der overstiger 1 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser.

§ 6 a. Pensionskassevirksomhed og anden virksomhed, der omfattes af § 5, stk. 1, og § 6, skal drives i overensstemmelse med god pensionskassepraksis. Finanstilsynet kan i tilfælde, hvor virksomheden drives i strid hermed, give påbud om, at sådan virksomhed bringes til ophør.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis, jf. lov om finansiel virksomhed § 43, stk. 2.

§ 7. En pensionskasse skal have mindst 50 medlemmer.

Stk. 2. Såfremt antallet af medlemmer i en pensionskasse bliver mindre end 50, skal pensionskassen straks anmode Finanstilsynet om at beslutte, om og i givet fald på hvilke betingelser pensionskassen kan fortsætte sin virksomhed.

§ 8. Medlemmer og personer, der er berettiget til pension, kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på i en pensionskasse. Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 9. Krav, der er grundede i pensionsløftet, forældes 2 år efter udgangen af det kalenderår, i hvilket fordringshaveren fik kundskab om kravet og om, at det er forfaldet, og i alt fald 5 år efter kravets forfaldstid. I øvrigt finder reglerne i §§ 1-3 i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af fordringer anvendelse.

§ 9 a. Pensionskassen må ikke i forbindelse med eller efter optagelse af medlemmer anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, herunder kræve undersøgelser, som er nødvendige for at tilvejebringe sådanne oplysninger. Det gælder dog ikke oplysninger om den pågældendes eller andre personers nuværende eller tidligere helbredstilstand.

§ 9 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om anvendelse af digital kommunikation, herunder elektronisk signatur, ved udveksling af information efter denne lov mellem borgere og virksomheder på den ene side og den offentlige forvaltning på den anden side samt om opbevaring af information.

§ 9 c. Finanstilsynet kan fastsætte lempeligere krav for overholdelse af bestemmelserne i denne lov for pensionskasser med under 100 medlemmer defineret som personer, hvis beskæftigelse berettiger til eller vil berettige til at modtage pensionsydelser i pensionsordningen.

Kapitel 2

Om pensionskassers stiftelse og lign.

§ 10. En pensionskasse må ikke påbegynde sin virksomhed, forinden:

1) Finanstilsynet har givet pensionskassen tilladelse og

2) registrering er sket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. En pensionskasse skal for at kunne påbegynde sin virksomhed ud over en basiskapital være i besiddelse af midler, som er tilstrækkelige til at modsvare pensionskassens forpligtelser beregnet ud fra det tekniske grundlag m.v.

Stk. 3. Den nødvendige størrelse af basiskapitalen bestemmes ved beregning af pensionskassens solvensmargen. Solvensmargenen beregnes på grundlag af omfanget af kassens pensionsforpligtelser. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om, hvorledes solvensmargenen beregnes, herunder eventuelle mindstebeløb, og hvilke reserver der kan medregnes til basiskapitalen.

§ 11. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om:

1) Pensionskassens navn.

2) Den kommune her i landet, hvor pensionskassen skal have sit hjemsted.

3) Pensionskassens formål.

4) Pensionskassens medlemmer.

5) Antallet af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter samt bestyrelsesmedlemmers valgperiode.

6) Hvorvidt der ansættes en direktør (forretningsfører).

7) Eventuelle begrænsninger i bestyrelsesmedlemmers og direktørers tegningsret i henhold til § 30.

8) Indkaldelse til generalforsamlinger.

9) Hvilke anliggender der skal behandles på ordinær generalforsamling.

10) Regler om ændring af vedtægter og pensionsregulativ.

11) Regnskabsaflæggelse samt antallet af revisorer og behandling af årsregnskabet.

12) Anbringelse af pensionskassens midler.

13) Anvendelse af overskud og dækning af underskud.

14) Hvorledes der skal forholdes, hvis en eller flere af de virksomheder, hvis personale pensionskassen omfatter, helt eller delvis nedlægges eller overdrages eller virksomheden af anden grund ønsker at bringe pensionsordningen til ophør.

15) Regler om pensionskassens opløsning og anvendelse af pensionskassens midler.

16) Procedurer for løsning af uoverensstemmelser mellem et medlem og pensionskassen.

Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde oplysning om navnet på den eller de virksomheder, som pensionskassen er tilknyttet, og om de forpligtelser, som virksomhederne har påtaget sig over for pensionskassen.

§ 12. Pensionsregulativet skal indeholde:

1) De i henhold til § 11, nr. 1-4, trufne vedtægtsbestemmelser.

2) Regler om pensionsbeløbenes størrelse og regulering, deres beregning og udbetaling.

3) Regler om medlemmernes rettigheder ved udtræden af pensionskassen.

4) Regler om pensionsbidrag.

5) Regler om medlemmernes rettigheder og pligter i øvrigt.

§ 12 a. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om de oplysninger, som en pensionskasse skal give skriftligt til medlemmer og pensionsmodtagere.

§ 13. Pensionskassens tekniske grundlag m.v. skal anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold. Anmeldelsen skal indeholde angivelse af

1) grundlaget for beregning og regulering af pensionsbidrag og ydelser samt pensionshensættelser,

2) de former for pensioner, som pensionskassen agter at anvende,

3) regler for beregning og fordeling af overskud til medlemmerne og andre pensionsberettigede, for dækning af underskud og for dækning af omkostninger ved pensionskassens administration,

4) pensionskassens principper for genforsikring,

5) regler for oplysninger, som medlemmerne skal afgive til bedømmelse af risikoforholdene,

6) regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelser og formueandele og

7) regler, hvorefter pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet eller aftalt som obligatoriske ordninger i et forsikringsselskab eller en pensionskasse kan overføres fra eller til pensionskassen i forbindelse med overgang til anden ansættelse eller i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse.

§ 14. Til konstituerende generalforsamling indkaldes de stemmeberettigede ifølge vedtægtsudkastet.

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede beslutning om godkendelse af vedtægter og pensionsregulativ og om, hvorvidt pensionskassen skal stiftes. Beslutning om ændring af udkast til vedtægter og pensionsregulativ kan træffes med simpelt stemmeflertal uanset udkastets bestemmelser om stemmeflertal ved ændringer efter stiftelsen. Beslutning om ændring, som ikke er angivet i indkaldelsen, kræver dog samtykke fra samtlige stemmeberettigede. Generalforsamlingens beslutning om stiftelse må ikke træffes, før generalforsamlingen har godkendt vedtægter og pensionsregulativ.

Stk. 3. Når pensionskassen er stiftet, vælges bestyrelse og revisorer efter vedtægternes bestemmelse herom.

§ 15. Pensionskassen skal anmeldes til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter den konstituerende generalforsamling. Ansøgningen skal være modtaget i styrelsen inden for fristen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om navn, stilling og bopæl for pensionskassens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, direktører og revisorer samt om pensionskassens adresse. De personer, der har ret til at tegne pensionskassen, skal egenhændigt angive, hvorledes de vil underskrive.

Stk. 3. Med anmeldelsen skal følge bevis for, at pensionskassens bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer opfylder de i § 25 og kapitel 7 nævnte betingelser.

§ 16. Senest samtidig med anmeldelse til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal pensionskassen indgive ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet.

Stk. 2. Med ansøgning om tilladelse skal følge bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Med ansøgning om tilladelse skal følge dokumentation for, at betingelserne i § 23 a er opfyldt.

§ 17. Finanstilsynet skal påse, at anmeldelser efter § 13 er fyldestgørende, og at de anmeldte forhold er betryggende og rimelige over for det enkelte medlem og andre pensionsberettigede. Det skal herunder påses, at de anmeldte regler for beregning og fordeling af overskud, jf. § 13, nr. 3, har den fornødne klarhed, og at de fører til en rimelig fordeling.

Stk. 2. Såfremt kravene i stk. 1 eller regler udstedt i medfør af denne lov ikke er opfyldt, skal Finanstilsynet påbyde pensionskassen at foretage de fornødne ændringer i de i henhold til § 13 anmeldte forhold inden for en af Finanstilsynet fastsat tidsfrist. Bestemmelserne i §§ 56 og 57 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Med ansøgning om tilladelse skal følge dokumentation for, at betingelserne i § 23 a er opfyldt.

§ 18. En pensionskasse må ikke registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, før Finanstilsynet har givet tilladelse.

Stk. 2. I registeret optages oplysning om de i § 11, stk. 1, nr. 1-3, 7, 8 og 11, samt de i § 15, stk. 2, nævnte forhold.

Stk. 3. Ved meddelelse af tilladelse eller ændringer i tilladelse fremsender Finanstilsynet samtidig genpart heraf til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretager registrering af tilladelsesdato.

§ 19. En pensionskasse, der ikke er registreret, kan ikke som sådan erhverve rettigheder eller indgå forpligtelser.

Stk. 2. Afgives der uanset bestemmelsen i § 10, stk. 1, pensionstilsagn, forinden registrering har fundet sted, hæfter de, der på pensionskassens vegne har afgivet tilsagnet eller har medansvar herfor, solidarisk for aftalens opfyldelse. Anerkender pensionskassen forpligtelserne senest 4 uger efter registreringen, bortfalder de pågældendes hæftelser, forudsat at medlemmets sikkerhed ikke derved i væsentlig grad forringes. Aftaler af den nævnte art er forinden pensionskassens anerkendelse af forpligtelserne ikke bindende for medlemmet.

Stk. 3. For andre forpligtelser, der før registreringen indgås på pensionskassens vegne, hæfter de, som har indgået forpligtelsen eller har medansvar herfor, solidarisk. Ved registreringen overtager pensionskassen forpligtelserne, forudsat at medkontrahentens sikkerhed ikke derved i væsentlig grad forringes.

§ 20. Sker der ændring i forhold, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal ny anmeldelse foretages ledsaget af dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. § 18, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om ændring i pensionskassens vedtægter skal være modtaget senest 4 uger efter, at ændringen er vedtaget. Med anmeldelsen skal pensionskassen indsende et dateret eksemplar af vedtægterne med den fuldstændige nye affattelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der videresender en kopi til Finanstilsynet.

§ 21. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om

1) indholdet af pensionskassers vedtægter, pensionsregulativ samt tekniske grundlag m.v.,

2) afgrænsningen mellem pensionskassevirksomhed og anden forsikringsvirksomhed og

3) tilladelsens indhold.

§ 21 a. En pensionskasse skal have

1) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,

2) skriftlige forretningsgange på alle de væsentlige aktivitetsområder,

3) interne kontrolprocedurer,

4) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området og

5) de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dens virksomhed, og anvende disse hensigtsmæssigt.

Stk. 2. Finanstilsynet kan udstede vejledninger om de i stk. 1 nævnte områder.

Kapitel 2 a

Grænseoverskridende virksomhed

§ 21 b. En udenlandsk pensionskasse, der er meddelt tilladelse til at udøve den i § 10 nævnte virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, kan tilbyde pensionsordninger til virksomheder i Danmark 2 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget følgende oplysninger fra hjemlandets tilsynsmyndighed:

1) Den pensionstegnende virksomheds navn.

2) En beskrivelse af de væsentligste kendetegn ved den pensionsordning, som skal forvaltes for den pensionstegnende virksomhed.

Stk. 2. Finanstilsynet skal senest 2 måneder efter at have modtaget de i stk. 1 nævnte oplysninger underrette hjemlandets tilsynsmyndighed om de regler om information, der er udstedt i medfør af § 12 a.

Stk. 3. Den udenlandske pensionskasse må påbegynde forvaltningen af pensionsordningen for en pensionstegnende virksomhed i Danmark, når pensionskassen har modtaget de i stk. 2 nævnte oplysninger, eller senest 2 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget oplysninger efter stk. 1. Pensionskassen skal overholde de regler om information, der er udstedt i medfør af § 12 a.

Stk. 4. Den udenlandske pensionskasse er underlagt løbende tilsyn fra Finanstilsynet med hensyn til overholdelse af kravene til information, jf. § 12 a. Hvis der i forbindelse med dette tilsyn konstateres uregelmæssigheder, skal Finanstilsynet omgående orientere tilsynsmyndigheden i hjemlandet.

 

§ 21 c. En dansk pensionskasse, der ønsker at tilbyde pensionsordninger til virksomheder i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal ansøge Finanstilsynet om forhåndsgodkendelse hertil. Senest 3 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget de i stk. 2 nævnte oplysninger, meddeles forhåndsgodkendelse, i det omfang Finanstilsynet vurderer, at pensionskassens administrative struktur og finansielle situation og de ansvarlige lederes hæderlighed, faglige kvalifikationer og erfaring er forsvarlige som grundlag for de aktiviteter, der påtænkes udøvet i værtslandet.

Stk. 2. Pensionskassen skal oplyse følgende til Finanstilsynet :

1) I hvilket land eller lande pensionskassen ønsker at tilbyde pensionsordninger.

2) Den pensionstegnende virksomheds navn.

3) En beskrivelse af de væsentligste kendetegn ved den pensionsordning, som skal forvaltes for den pensionstegnende virksomhed.

Stk. 3. Finanstilsynet skal videresende de i stk. 2 nævnte oplysninger til værtslandets tilsynsmyndighed senest 3 måneder efter modtagelsen af oplysningerne. Finanstilsynet underretter samtidig pensionskassen om, at oplysningerne er videresendt.

Stk. 4. Finanstilsynet kan undlade at videresende oplysninger efter stk. 3, hvis pensionskassen ikke kan meddeles forhåndsgodkendelse efter stk. 1. Finanstilsynet skal i så fald senest 3 måneder efter modtagelsen af de i stk. 2 nævnte oplysninger underrette pensionskassen om, at den ikke kan meddeles forhåndsgodkendelse efter stk. 1, og at de modtagne oplysninger derfor ikke videresendes.

Stk. 5. Hvis Finanstilsynet modtager oplysninger om eventuelle krav i social- og arbejdsmarkedslovgivningen, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, og som stilles til forvaltningen af den pensionsordning, der er tegnet af en virksomhed i værtslandet, og om eventuelle investeringsregler og om informationspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere fra tilsynsmyndigheden i værtslandet, skal Finanstilsynet videregive disse oplysninger til pensionskassen.

Stk. 6. Den danske pensionskasse må påbegynde forvaltningen af pensionsordningen for en pensionstegnende virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når pensionskassen har modtaget de i stk. 5 nævnte oplysninger, eller senest 2 måneder efter, at tilsynsmyndigheden i værtslandet har modtaget oplysninger efter stk. 3. Pensionskassen skal overholde kravene i værtslandets social- og arbejdsmarkedslovgivning, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, og som stilles til forvaltningen af den pensionsordning, der er tegnet af virksomheden i værtslandet, samt eventuelle investeringsregler og informationspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere.

 

Kapitel 3

Pensionskassers ledelse

§ 22. En pensionskasse skal have en bestyrelse bestående af en formand og et antal andre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst halvdelen skal vælges af og blandt medlemmerne i pensionskassen. For bestyrelsesmedlemmerne skal der udpeges suppleanter, der træder i medlemmernes sted i tilfælde af forfald.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer skal ophøre ved afslutningen af en ordinær generalforsamling, senest 4 år efter valget.

§ 23. Hvis pensionskassens vedtægter bestemmer, at der kan eller skal ansættes en direktør (forretningsfører), foretages ansættelsen af bestyrelsen. Har pensionskassen ingen direktør, udføres de hverv, der ved loven er henlagt til direktøren, af bestyrelsen.

Stk. 2. Direktøren kan ikke være medlem af pensionskassens bestyrelse.

§ 23 a. Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen som henholdsvis bestyrelsesmedlem og direktør i virksomheden.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 kan fraviges, hvis pensionskassen dokumenterer at have ansat en rådgiver med tilstrækkelige faglige kvalifikationer og erfaringer.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer og direktører kan ikke bestride hvervet eller stillingen i en firmapensionskasse, hvis

1) den pågældende er idømt strafansvar for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning og denne overtrædelse indebærer risiko for, at hvervet eller stillingen ikke varetages på betryggende vis,

2) den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs eller har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandlinger om tvangsakkord, eller

3) den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.

Stk. 4. Den af stk. 3 omfattede personkreds har pligt til at give Finanstilsynet oplysninger om de i stk. 3 nævnte forhold.

§ 24. Bestyrelsen og direktøren forestår ledelsen af pensionskassen og skal sørge for en forsvarlig organisation og administration af pensionskassen.

Stk. 2. Direktøren varetager den daglige ledelse og skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Dispositioner, der efter pensionskassens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning, kan kun foretages af direktøren efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen. Såfremt bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for pensionskassen, kan direktøren dog foretage sådanne dispositioner. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter pensionskassens forhold tilfredsstillende måde. Direktøren skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Stk. 4. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen og kan kun meddeles til to eller flere i forening.

§ 25. Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal være myndige personer.

Stk. 2. Direktører og bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl her i landet, medmindre Finanstilsynet undtager fra dette krav.

Stk. 3. Det krav om bopæl her i landet, der er fastsat i stk. 2, anvendes ikke i det omfang, andet er fastsat i medfør af international aftale eller ved bestemmelser fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 4. Bestemmelserne om bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse på suppleanter for disse.

§ 26. Pensionskassens bestyrelse skal antage en ansvarshavende aktuar, der skal varetage de nødvendige forsikringstekniske funktioner, herunder beregninger og undersøgelser. Stillingen som ansvarshavende aktuar kan ikke forenes med stillingen som medlem af direktionen i pensionskassen eller som medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Når pensionskassen antager en ny ansvarshavende aktuar, skal bestyrelsen og den tidligere ansvarshavende aktuar senest 1 måned efter skiftet af ansvarshavende aktuar sende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden for skiftet.

Stk. 3. Den ansvarshavende aktuar skal påse, at pensionskassen overholder sit tekniske grundlag m.v. Aktuaren skal i denne forbindelse gennemgå det aktuarmæssige indhold i pensionskassens aktiviteter og materiale i øvrigt og påse, at det tekniske grundlag m.v., jf. § 13, til enhver tid er i overensstemmelse med de i § 17, stk. 1, nævnte krav.

Stk. 4. Den ansvarshavende aktuar skal omgående indberette enhver tilsidesættelse af de i stk. 3 nævnte forhold til Finanstilsynet. Aktuaren har ret til af bestyrelsen og direktionen at forlange alle oplysninger, som er nødvendige for udøvelsen af hvervet. Finanstilsynet kan kræve de oplysninger af aktuaren, som er nødvendige til bedømmelse af pensionskassens økonomiske stilling.

Stk. 5. Den ansvarshavende aktuar skal årligt indsende en beretning til Finanstilsynet.

Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i stk. 2-5 nævnte forhold, herunder om de krav, en person skal opfylde for at kunne blive antaget som ansvarshavende aktuar.

§ 27. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen, en direktør, en revisor og den ansvarshavende aktuar kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. En direktør, en revisor og den ansvarshavende aktuar har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i en enkelt sag træffer anden bestemmelse.

Stk. 2. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, den ansvarshavende aktuar, en revisor eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 28. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, for så vidt der ikke efter vedtægterne stilles større krav. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et medlem af bestyrelsen forfald, skal der gives suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer.

Stk. 2. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres, for så vidt der ikke efter vedtægterne kræves særligt stemmeflertal, ved simpelt stemmeflertal. Det kan i vedtægterne bestemmes, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 29. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem pensionskassen og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem pensionskassen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod pensionskassens.

§ 30. Pensionskassen forpligtes ved retshandler, som på dens vegne indgås af den samlede bestyrelse eller af medlemmer af bestyrelsen eller af direktører, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den tegningsret, som efter stk. 1 tilkommer medlemmer af bestyrelsen eller direktører, kan kun udøves af to i forening. Denne tegningsret kan i vedtægterne yderligere begrænses således, at tegningsretten kun kan udøves af to eller flere bestemte personer i forening eller af flere end to i forening. Anden begrænsning i tegningsretten kan ikke fastsættes.

Kapitel 4

Generalforsamling i pensionskasser

§ 31. Medlemmernes ret til at træffe beslutninger i pensionskassen udøves på generalforsamlingen. I vedtægterne kan det dog bestemmes, at valg af bestyrelsen, ændring af vedtægter eller pensionsregulativ foretages af pensionskassens medlemmer ved urafstemning.

Stk. 2. Ethvert medlem har adgang til at møde på generalforsamlingen og til at tage ordet dér. Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. De i § 3, stk. 1, nr. 4, nævnte personers stemmeret kan dog begrænses, jf. § 3, stk. 2. I vedtægterne kan der fastsættes nærmere regler om stemmeafgivningen.

Stk. 3. Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt der skriftligt fremsættes krav herom over for bestyrelsen inden den i vedtægterne fastsatte frist.

Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen og af direktionen, den ansvarshavende aktuar og revisorerne har adgang til at møde på generalforsamlingen og til at tage ordet dér, men har ikke stemmeret, jf. dog stk. 2.

Stk. 5. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning udsendes til medlemmerne.

§ 32. Senest 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår skal der afholdes ordinær generalforsamling. På denne skal der fremlægges årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling skal der

1) træffes afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsregnskab,

2) foretages de vedtægtsmæssige eller lovbestemte personvalg og

3) tages stilling til de andre spørgsmål, der efter vedtægterne eller på bestyrelsens, en revisors, den ansvarshavende aktuars, Finanstilsynet s eller et medlems begæring er sat på dagsordenen.

Stk. 3. Der må alene træffes beslutning om udlodning af overskud i form af forhøjelse af pensionstilsagnene. Et eventuelt akkumuleret overskud, der måtte være til rådighed efter forhøjelse af pensionstilsagnene og hertil svarende forhøjelse af hensættelserne og efter en eventuel nødvendig forhøjelse af basiskapitalen, jf. § 10, stk. 3, skal overføres til næste år, medmindre Finanstilsynet i særlige tilfælde tillader anden anvendelse.

§ 33. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af en tiendedel af samtlige medlemmer, af pensionskassens ansvarshavende aktuar, af en revisor eller af Finanstilsynet.

§ 34. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke denne lov eller vedtægterne bestemmer andet. Står stemmerne lige, skal valg afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet.

Stk. 2. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis alle stemmeberettigede samtykker. Dog kan den ordinære generalforsamling altid afgøre sager, som efter vedtægterne eller § 32 skal behandles på en sådan generalforsamling, ligesom det kan besluttes at indkalde en ekstraordinær generalforsamling til behandling af bestemte emner.

§ 35. Beslutning om ændring af en pensionskasses vedtægter eller pensionsregulativ kan kun vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Beslutningen skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter, som vedtægterne måtte indeholde.

Stk. 2. Vedtægts- eller pensionsregulativændringer, der væsentligt begrænser medlemmernes pensionstilsagn, forelægges medlemmerne skriftligt til stillingtagen og har ikke virkning for de medlemmer, der inden for en svarfrist har angivet ikke at ville tiltræde ændringerne, jf. dog § 36 og § 54.

§ 36. Ændringer i vedtægt eller pensionsregulativ, som Finanstilsynet i medfør af kapitel 8 har pålagt en pensionskasse at foretage, og som ikke har opnået de fornødne stemmer, anses som gyldigt vedtagne, såfremt der ikke er afgivet et så stort antal stemmer imod ændringerne, som efter vedtægterne kræves til beslutning om pensionskassens opløsning.

Kapitel 5

Årsregnskab m.v.

§ 37. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed.

Stk. 2. Årsregnskab og årsberetning underskrives af direktøren og bestyrelsen. Mener direktøren eller et bestyrelsesmedlem, at årsregnskabet eller årsberetningen ikke bør godkendes, skal der redegøres herfor i påtegningen. Har direktøren eller et bestyrelsesmedlem andre indvendinger mod årsregnskabet eller årsberetningen, som vedkommende ønsker at gøre medlemmerne bekendt med, skal vedkommende ligeledes gøre rede herfor i påtegningen.

§ 38. Regnskabsåret er kalenderåret. Dog kan en pensionskasses første regnskabsperiode omfatte et kortere eller længere tidsrum, dog højst atten måneder.

§ 39. Årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med denne lov og forskrifter i henhold til loven.

Stk. 2. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af pensionskassens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet.

Stk. 3. Hvis anvendelsen af bestemmelser i denne lov eller forskrifter i henhold til loven ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende billede som nævnt i stk. 2, skal der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet.

Stk. 4. Hvis anvendelsen af en bestemmelse i dette kapitel eller en forskrift i henhold til § 42 i særlige tilfælde vil medføre, at årsregnskabet kommer til at stride mod kravet i stk. 2, skal den fraviges, således at dette krav opfyldes. En sådan fravigelse skal anføres i noterne og behørigt begrundes med oplysning om, hvilken indvirkning - herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning - fravigelsen har på pensionskassens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet.

§ 40. Opfylder årsregnskabet ikke lovgivningens forskrifter eller pensionskassens vedtægter, kan Finanstilsynet kræve regnskabet ændret og forelagt til fornyet behandling på en generalforsamling.

§ 41. Posterne i årsregnskabet værdiansættes i overensstemmelse med følgende almindelige principper:

1) Pensionskassen formodes at fortsætte sin virksomhed.

2) Værdiansættelsesmetoderne må ikke ændres fra det ene regnskabsår til det næste.

3) Værdiansættelsen skal i alle tilfælde ske under udvisning af behørig forsigtighed og især således:

a) at kun det overskud, der er konstateret på balancetidspunktet, medtages,

b) at der tages hensyn til alle forudsigelige risici og eventuelle tab, som er opstået i løbet af det regnskabsår, årsregnskabet vedrører, eller i et tidligere regnskabsår, selv om disse risici eller tab først bliver kendt mellem balancetidspunktet og det tidspunkt, på hvilket årsregnskabet udarbejdes, og

c) at der tages hensyn til enhver værdiforringelse, hvad enten årsregnskabet udviser tab eller overskud.

4) Der skal tages hensyn til indtægter og udgifter vedrørende det år, som regnskabet omfatter, uanset betalingstidspunktet.

5) Aktiv- og passivposternes bestanddele skal værdiansættes hver for sig.

6) Åbningsbalancen for hvert år skal svare til balancen for det foregående år.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler, hvorefter stk. 1, nr. 3, litra a, fraviges for at tage hensyn til værdiforøgelsen på bestemte aktiver, gældsposter og hensættelser.

Stk. 3. De almindelige principper i stk. 1 kan desuden fraviges i undtagelsestilfælde. Eventuelle fravigelser skal anføres i noterne og behørigt begrundes, ligesom deres indvirkning - herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning - på pensionskassens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultatet skal angives.

§ 41 a. Fraviges § 41, stk. 1, nr. 2, skal årsregnskabet for det år, hvori ændring finder sted, udarbejdes efter den nye metode. Den samlede beløbsmæssige indvirkning på pensionskassens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultatet anføres i noterne.

Stk. 2. De pågældende poster ændres i overensstemmelse med den nye metode i åbningsbalancen for det år, hvori ændringen finder sted.

§ 42. Årsregnskabet skal i øvrigt udarbejdes i overensstemmelse med regler fastsat af Finanstilsynet, herunder regler om opgørelse og værdiansættelse af pensionshensættelserne.

§ 43. Årsberetningen skal indeholde en pålidelig redegørelse for udviklingen i pensionskassens økonomiske aktiviteter og forhold. Hvis årsregnskabet i væsentlig grad er påvirket af usædvanlige forhold, samt hvis der er væsentlig usikkerhed ved opgørelsen af årsregnskabet, skal der gives oplysning herom i en særskilt del af beretningen. Oplysningerne skal gives hver for sig og om muligt med beløbsangivelse.

Stk. 2. Årsberetningen skal endvidere indeholde omtale af betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning samt af pensionskassens forventede udvikling.

Stk. 3. Bestyrelsen skal i årsberetningen eller i tilknytning til resultatopgørelsen eller balancen stille forslag til beslutning vedrørende anvendelse af pensionskassens overskud eller dækning af tab.

§ 44. Senest 10 dage efter regnskabets endelige vedtagelse og godkendelse skal i Finanstilsynet være modtaget 2 eksemplarer af det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning med oplysning om, hvornår årsregnskabet er godkendt. Endvidere indsendes udskrift af revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabets revision. Er den vedtagne fordeling af overskud eller dækning af tab ikke indarbejdet i årsregnskabet eller årsberetningen, indsendes tillige en bekræftet afskrift af generalforsamlingsprotokollen, som viser denne fordeling eller dækning.

Stk. 2. Finanstilsynet videregiver det ene af de regnskaber, der er nævnt under stk. 1, til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der bekendtgør modtagelsen i Statstidende. De modtagne årsregnskaber er offentligt tilgængelige i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 45. Finanstilsynet kan forlange årsregnskabsposterne samt yderligere specifikationer hertil udfærdiget på særlige skemaer til brug ved bedømmelse af pensionskassernes økonomiske stilling og ved udarbejdelsen af tilsynets årlige beretning.

Stk. 2. Finanstilsynet kan forlange de skemaer, der er nævnt under stk. 1, suppleret med redegørelser om enkeltforhold underskrevet af pensionskassens direktør, bestyrelse, revisorer eller ansvarshavende aktuar.

Stk. 3. De skemaer og redegørelser, der er nævnt under stk. 1 og stk. 2, indsendes efter regler fastsat af tilsynet.

Kapitel 5 a

Solvens

§ 45 a. Basiskapitalen i pensionskasser skal mindst udgøre

1) solvenskravet på 4 pct. af de risikovægtede poster for pensionsmæssige hensættelser tillagt 0,3 pct. af de risikovægtede poster for risikosummen for pensionskassevirksomhed, hvor virksomheden har en investeringsrisiko, og

2) minimumskapitalkravet på 400.000 euro for pensionskasser, der driver pensionskassevirksomhed, og hvor det fremgår af vedtægterne, at der kan optages nye medlemmer.

Stk. 2. Basiskapitalen for pensionskasser under afvikling skal som minimum svare til pensionskassens solvenskrav, jf. stk. 1, nr. 1, idet minimumskapitalkravet er 0 euro. Pensionskasser under afvikling er pensionskasser, hvor det fremgår af vedtægterne, at der ikke kan optages nye medlemmer.

§ 45 b. Kapitalkravet til pensionskassen er det største af solvenskravet og minimumskapitalkravet i § 45 a.

§ 45 c. Basiskapitalen er den reducerede kernekapital, jf. § 45 e, tillagt den reducerede supplerende kapital, jf. § 45 f. Basiskapitalen opgøres med udgangspunkt i pensionskassens egenkapital opgjort efter samme principper, som finder anvendelse i pensionskassens årsregnskab.

Stk. 2. Kernekapitalen skal være fratrukket enhver form for skat, der kan forudses på det tidspunkt, hvor beløbet beregnes, eller det skal være behørigt tilpasset, i det omfang skat reducerer det beløb, hvormed denne kapital kan anvendes til dækning af risici eller tab.

§ 45 d. Kernekapitalen i pensionskasser består af

1) egenkapital og

2) værdien af skatteaktiver, som den ville være i en administrationssituation, jf. § 59 og § 34 a i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.

§ 45 e. Kernekapitalen reduceres med

1) værdien af alle immaterielle aktiver og

2) skatteaktiver, jf. dog § 45 d, nr. 2.

§ 45 f. Den supplerende kapital består af ansvarlig lånekapital, der opfylder betingelserne i § 45 g.

Stk. 2. Den ansvarlige lånekapital kan højst udgøre et beløb, der svarer til det mindste af

1) 25 pct. af det mindste beløb af basiskapitalen og solvenskravet, hvis kapitalindskuddet har fast løbetid, og

2) 50 pct. af det mindste beløb af basiskapitalen og solvenskravet, hvis kapitalindskuddet ikke har fast løbetid.

§ 45 g. Ansvarlig lånekapital kan medregnes i basiskapitalen, jf. § 45 c, stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Långivers krav mod pensionskassen skal være efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld.

2) Beløbet skal være indbetalt.

3) Tilbagebetaling før forfaldstidspunkt må ikke kunne ske på långiverens initiativ eller uden Finanstilsynet s tilladelse.

4) Beløbet må kun forfalde før det aftalte forfaldstidspunkt, hvis den finansielle virksomhed træder i likvidation eller erklæres konkurs.

5) Pensionskassens øverste myndighed skal kunne nedskrive den ansvarlige lånekapital og ikkebetalte renter, hvis egenkapitalen er tabt og aktie-, garanti- eller andelskapitalen er nedskrevet til nul.

6) Betaling af renter kan udskydes, hvis basiskapitalen på forfaldstidspunktet ikke overstiger kapitalkravet.

7) Ikkebetalte renter, der er udskudt i medfør af nr. 6, må kun forfalde til betaling, hvis kapitalkravet på ny overholdes eller forfaldsdatoen indtræder.

8) Ændringer i låneaftalen skal godkendes af Finanstilsynet.

9) Den oprindelige løbetid skal mindst være 5 år.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1, nr. 3, er betinget af, at basiskapitalen efter tilbagebetalingen ikke er mindre end kapitalkravet.

Stk. 3. Nedskrivning efter stk. 1, nr. 5, kan kun ske, hvis pensionskassen efterfølgende enten tilføres ny kapital, således at kapitalkravet opfyldes, eller ophører uden tab for ikkeefterstillede kreditorer. Den ansvarlige lånekapital og ikkebetalte renter kan kun nedskrives med et beløb, som forud er godkendt af de eksterne revisorer og Finanstilsynet.

§ 45 h. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for

1) opgørelse af de risikovægtede poster,

2) indberetning af de risikovægtede poster, kapitalkravet og basiskapitalen,

3) offentliggørelse af solvenskravet i henhold til § 45 a, stk. 1, og

4) opgørelse af basiskapitalen som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder.

Kapitel 6

Investeringsregler

§ 46. Pensionskasser skal ud over aktiver, der modsvarer solvensmargenen, til enhver tid have aktiver som nævnt i § 46 a til en samlet værdi, der mindst modsvarer størrelsen af pensionskassens samlede pensionsmæssige hensættelser. Det påhviler en pensionskasses ledelse at sikre, at disse aktiver inden for de begrænsninger, der er fastlagt i § 46 a, § 47 og i medfør af § 48, er udvalgt således, at de i forhold til arten af pensionskassens forpligtelser med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er af en art og sammensætning, så de er egnede til at fyldestgøre de sikrede, herunder at der ikke foreligger en uforholdsmæssig stor afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering.

Stk. 2. Til brug for bestemmelserne i dette kapitel opgøres de pensionsmæssige hensættelser i overensstemmelse med § 42.

Stk. 3. Aktivernes værdi opgøres til brug for bestemmelserne i dette kapitel efter følgende regler:

1) Aktivernes værdi opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med de principper, der finder anvendelse ved pensionskassens aflæggelse af årsregnskab.

2) Der skal foretages fradrag for en eventuel behæftet del, og udlån kan kun indgå til en værdi, der fremkommer efter fradrag af modregnelige forpligtelser over for låntager.

3) Har pensionskassen indgået finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække de pensionsmæssige forpligtelser, medregnes værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.

4) Tilgodehavende uforfaldne renter af værdipapirer som nævnt i § 46 a, stk. 1, nr. 1-4 og 6, medregnes i værdipapirernes værdi.

§ 46 a. Til dækning af pensionskassens samlede pensionsmæssige hensættelser, jf. § 46, kan følgende aktiver anvendes:

1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A, jf. bilag 1,

2) børsnoterede obligationer udstedt af internationale organisationer, der som medlem har mindst et af medlemslandene i Den Europæiske Union,

3) realkreditobligationer efter realkreditlovens § 1, stk. 5, samt andre obligationer udstedt her i landet eller i lande omfattet af zone A, som frembyder tilsvarende sikkerhed,

4) tilgodehavender, undtagen tilgodehavender, der er efterstillet andre kreditorer, hos kreditinstitutter under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A bortset fra kreditinstitutter omfattet af nr. 3 samt lån garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A,

5) grunde og bygninger, hvis værdi er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse,

6) lån sikret ved tinglyst panteret i grunde og bygninger som omfattet af nr. 5 for et beløb op til to tredjedele af den seneste offentlige ejendomsvurdering,

7) andele i investeringsinstitutter omfattet af fællesskabsretlige regler og andele i placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, samt i fåmandsforeninger eller afdelinger heraf, der i vedtægterne har bestemmelser om risikospredning, der svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger eller investeringsinstitutforeninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger og andre kollektive investeringsforeninger m.v.,

8) andre obligationer og lån noteret på en fondsbørs i lande omfattet af zone A,

9) aktier og andre kapitalandele noteret på en fondsbørs i lande omfattet af zone A,

10) grunde og bygninger, der ikke er omfattet af nr. 5, samt lån sikret ved tinglyst panteret i grunde og bygninger, der ikke er omfattet af nr. 6,

11) kapitalandele og andre værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs i lande uden for zone A, fra udstedere, der er hjemmehørende i lande uden for zone A eller,

12) unoterede kapitalandele, herunder kapitalandele, der omsættes på en autoriseret markedsplads, jf. § 40, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. eller et andet reguleret marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden, samt andre udlån og værdipapirer, som ikke omfattes af nr. 1-11.

Stk. 2. Hvis pensionskassen har et datterselskab, hvis aktivitet er begrænset til at foretage og forvalte investeringer omfattet af stk. 1, kan datterselskabets aktiver inden for værdien af kapitalandelene i og eventuelle lån til datterselskabet behandles som aktiver efter stk. 1. Er datterselskabet ikke helejet, indgår dets aktiver til en forholdsmæssig værdi svarende til den ejede andel af egenkapitalen.

Stk. 3. Aktiver omfattet af stk. 1, nr. 7-12, der anvendes til at dække de pensionsmæssige hensættelser, må tilsammen højst udgøre 70 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, jf. dog § 47, stk. 7 og 9.

Stk. 4. Aktiver omfattet af stk. 1, nr. 11, der anvendes til at dække de pensionsmæssige hensættelser, må tilsammen højst udgøre 10 pct. af de pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 5. Udlån, der omfattes af stk. 1, nr. 12, må tilsammen højst udgøre 2 pct. af de pensionsmæssige hensættelser og pr. debitor højst 1 pct. af de pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 6. Aktiver omfattet af stk. 1, nr. 12, der anvendes til at dække de pensionsmæssige hensættelser, må i alt højst udgøre 20 pct. af de pensionsmæssige hensættelser. Heraf må andre udlån og værdipapirer, som ikke handles på en autoriseret markedsplads eller et andet reguleret marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden, højst udgøre 10 pct. af de pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 7. Finanstilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om afgrænsningen af værdipapirer, der omfattes af flere af de i stk. 1, nr. 1-12, nævnte aktivgrupper.

§ 46 b. Pensionskasser skal have skriftlige investeringsprincipper. Principperne skal være i overensstemmelse med § 46.

Stk. 2. Investeringsprincipperne skal som minimum indeholde metoder til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsmetoder og den strategiske aktivallokering.

Stk. 3. Mindst hvert tredje år skal investeringsprincipperne genovervejes.

§ 47. En pensionskasse må ikke blandt de aktiver, der anvendes til at dække de pensionsmæssige hensættelser, anvende aktiver, der repræsenterer en risiko på en enkelt virksomhed, hvis værdi sammenlagt udgør mere end 2 pct. af de pensionsmæssige hensættelser. I de tilfælde, hvor den pågældende virksomhed er hjemmehørende og børsnoteret i et land omfattet af zone A og virksomhedens egenkapital overstiger 250 mio. kr., udgør den i 1. pkt. fastsatte grænse 3 pct.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende i forhold til virksomheder, mellem hvilke der består en sådan forbindelse, at de udgør en samlet risiko for pensionskassen.

Stk. 3. For grunde og bygninger omfattet af § 46 a, stk. 1, nr. 5, og lån omfattet af § 46 a, stk. 1, nr. 6, finder stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse med den forskel, at grænsen udgør 5 pct.

Stk. 4. Hvis en pensionskasse har investeret i eller ydet lån til et selskab, hvis aktiviteter alene omfatter investeringer efter § 46 a, stk. 1, nr. 5, finder den i stk. 3 anførte grænse anvendelse på pensionskassens samlede engagement med selskabet.

Stk. 5. For aktiver omfattet af § 46 a, stk. 1, nr. 3, udgør den i stk. 1 fastsatte grænse 40 pct.

Stk. 6. For risici på kreditinstitutter under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A, bortset fra kreditinstitutter omfattet af § 46 a, stk. 1, nr. 3, og på forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A udgør den i stk. 1 fastsatte grænse 10 pct. Aktiver, der ikke omfattes af § 46 a, stk. 1, nr. 4, kan højst medgå inden for de grænser, der er fastsat i stk. 1.

Stk. 7. For andele og beviser i et enkelt investeringsinstitut som anført under § 46 a, stk. 1, nr. 7, udgør den i stk. 1 fastsatte grænse 10 pct. Denne begrænsning finder dog ikke anvendelse, når det pågældende investeringsinstitut efter sine vedtægter alene kan investere i aktiver omfattet af § 46 a, stk. 1, nr. 1-3. I sådanne tilfælde kan investeringen tillige i forhold til bestemmelsen i § 46 a, stk. 3, henføres til § 46 a, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 8. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på aktiver omfattet af § 46 a, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 9. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på investeringer i datterselskaber, der omfattes af § 46 a, stk. 2, samt på selskaber, hvis aktivitet efter deres vedtægter er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af § 46 a, stk. 1, nr. 1-3. I sidstnævnte tilfælde kan investeringen i forhold til bestemmelserne i § 46 a, stk. 3, 5 og 6, henføres til § 46 a, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 10. Såfremt pensionskassen i forbindelse med sin normale drift har fået et tilgodehavende i den eller de virksomheder, pensionskassen er knyttet til, må dette ikke varigt overstige et beløb, som må anses for rimeligt i forhold til pensionskassens størrelse og virksomhedens art.

§ 47 a. Firmapensionskasser må ikke optage lån eller optræde som kautionist for tredjemand.

§ 48. Finanstilsynet fastsætter regler om, hvorledes de pensionsmæssige hensættelser skal være dækket med hensyn til aktivernes lokalisering og deres valutamæssige overensstemmelse (kongruens) med hensættelserne.

§ 49. I pensionskassen skal der føres et register over aktiverne efter § 46 a, stk. 1, samt finansielle kontrakter efter § 46, stk. 3, nr. 3. De registrerede aktiver tjener udelukkende til fyldestgørelse af medlemmerne.

Stk. 2. Indgår der fast ejendom blandt aktiverne, registreres et tinglyst ejerpantebrev.

Stk.3. Har pensionskassen et datterselskab, der omfattes af § 46 a, stk. 2, registreres kapitalandelene i samt eventuelle lån til datterselskabet.

Stk. 4. Pensionskassen giver indberetning til Finanstilsynet om, hvilke aktiver der er registreret i medfør af stk. 2, 2. og 3. pkt. Finanstilsynet eller den, Finanstilsynet bemyndiger hertil, kontrollerer tilstedeværelsen af disse aktiver efter nærmere regler fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om pensionskassens indberetnings- og registreringspligt.

Stk. 6. Pensionskassen giver indberetning til Finanstilsynet om, hvilke aktiver der indgår i registeret. Ved deponering af registeret skal Finanstilsynet registreres som berettiget i en værdipapircentral med hensyn til fondsaktiver. Med hensyn til de øvrige midler, der tjener til dækning af de pensionsmæssige hensættelser, skal disse håndpantsættes til fordel for Finanstilsynet.

Stk. 7. Så længe registeret er deponeret, skal enhver ændring godkendes af Finanstilsynet og noteres i registeret.

§ 50. Finanstilsynet kan for en begrænset periode dispensere fra § 46 a, stk. 1 og 2 og stk. 5, 2. led, og § 47, stk. 1-4, 6, 7 og 9.

§ 51. (Ophævet)

Kapitel 7

Revision og granskning

§ 52. §§ 54 b og 82-85 i aktieselskabsloven og § 74, § 78, stk. 5, § 193, § 199, stk. 1-7 og 11, samt § 200 i lov om finansiel virksomhed finder anvendelse med de fornødne tilpasninger for firmapensionskasser.

Stk. 2. § 54 b i aktieselskabsloven anvendes tilsvarende på forholdet mellem en pensionskasse og den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til.

§ 53. § 86 i aktieselskabsloven finder anvendelse med de nødvendige tilpasninger for firmapensionskasser.

Kapitel 8

Overførsel af pensionstilsagn, genoprettelsesplaner, andre foranstaltninger og opløsning

§ 54. En pensionskasses beslutning om hel eller delvis overførsel af pensionstilsagnene til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, der er knyttet til virksomheder inden for samme koncern, skal opfylde forskrifterne i § 35, stk. 1.

Stk. 2. I forbindelse med overførslen kan der i pensionskassens pensionsvilkår kun foretages ændringer, som af Finanstilsynet skønnes at være en nødvendig følge af overdragelsen, herunder forandring af bonusreglerne.

Stk. 3. Forinden Finanstilsynet giver tilladelse, skal pensionskassen til hvert enkelt medlem og andre pensionsberettigede, der omfattes af overførslen, fremsende en af tilsynet godkendt redegørelse for den påtænkte overførsel. Redegørelsen skal beskrive overførslen og dens konsekvenser for medlemmerne og skal opfordre medlemmerne til at meddele tilsynet indvendinger imod overførslen inden en fastsat frist.

Stk. 4. Efter udløbet af den i stk. 3 omhandlede frist træffer Finanstilsynet beslutning om, hvorvidt pensionstilsagnene kan overføres i overensstemmelse med det fremsatte forslag. Overførslen kan ikke påberåbes som grundlag for at hæve pensionsaftalen.

Stk. 5. Såfremt der sker overførsel af samtlige pensionskassens aktiver og passiver til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, der er knyttet til virksomheder inden for samme koncern, foretager Finanstilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om pensionskassens opløsning.

§ 55. Er en pensionskasses basiskapital ikke tilstrækkelig, skal Finanstilsynet påbyde pensionskassen at udarbejde en plan for genoprettelse af dens økonomiske stilling. Planen skal tilsigte en genoprettelse af den økonomiske stilling over et kortere tidsrum, der fastsættes af Finanstilsynet. Pensionskassen skal forelægge planen for Finanstilsynet til bedømmelse af, om planen indeholder de foranstaltninger, som skønnes nødvendige.

§ 56. Såfremt Finanstilsynet ikke finder den i § 55 nævnte plan betryggende, eller såfremt der er sket en forringelse af pensionskassens økonomiske stilling i forhold til planen, skal Finanstilsynet påbyde pensionskassen inden en af tilsynet fastsat frist at foretage de foranstaltninger, som tilsynet skønner nødvendige.

Stk. 2. Finanstilsynet skal endvidere meddele en pensionskasse påbud, såfremt:

1) pensionskassen ikke overholder denne lov og de i medfør af loven udstedte forskrifter,

2) pensionskassen ikke overholder sine vedtægter eller det for sin virksomhed gældende grundlag,

3) Finanstilsynet ikke finder det i nr. 2 nævnte grundlag eller den måde, hvorpå pensionskassens midler er anbragt, betryggende, eller

4) såfremt der i pensionskassen konstateres manglende dækning.

Stk. 3. Påbud om nedsættelse af pensionsydelser kan alene meddeles, såfremt mulighederne for en genoprettelse af pensionskassens økonomiske stilling på anden måde er udtømte.

§ 57. Finanstilsynet kan påbyde en pensionskasse inden for en af tilsynet fastsat frist at afsætte en direktør i en pensionskasse, der er omfattet af § 23 a, stk. 3.

Stk. 2. Finanstilsynet kan tilbagekalde pensionskassens tilladelse, hvis pensionskassen ikke inden for de af Finanstilsynet fastsatte frister har efterkommet et påbud efter § 56, eller hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne i § 23 a, stk. 3, eller hvis pensionskassen ikke har afsat direktøren inden for den i medfør af stk. 1 fastsatte frist.

§ 58. En pensionskasse skal opløses, såfremt:

1) den ikke har nogen bestyrelse eller ansvarshavende aktuar og dette ikke afhjælpes inden en af Finanstilsynet fastsat frist,

2) pensionskassens medlemstal bliver mindre end 50, jf. § 7,

3) en så stor del af medlemskredsen forlader pensionskassen i forbindelse med et frasalg af en del af virksomheden, at det vil bringe de resterende medlemmers rettigheder ifølge vedtægter og regulativ i fare,

4) den til pensionskassen knyttede virksomhed nedlægges i sin helhed,

5) pensionskassens forpligtelser er fuldt indfriede eller

6) pensionskassens tilladelse tilbagekaldes.

§ 59. Skal en pensionskasse opløses efter § 58, kan Finanstilsynet træffe beslutning om, at bestanden af pensionstilsagn skal søges overdraget til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, der er knyttet til virksomheder inden for samme koncern, eller at bestanden af pensionstilsagn skal tages under administration, eller at der skal ske udlodning af pensionskassens formue.

Stk. 2. §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed om administration af en livsforsikringsbestand finder tilsvarende anvendelse på en bestand af pensionstilsagn.

§ 60. Beslutning om opløsning af en pensionskasse kan kun træffes af:

1) generalforsamlingen i forbindelse med en overdragelse af hele bestanden efter § 54,

2) generalforsamlingen, såfremt ingen medlemmer modsætter sig opløsningen, eller

3) Finanstilsynet, såfremt den i § 58 anførte opløsning ikke finder sted.

§ 61. Er ikke andet fastsat i lovgivningen, gennemføres beslutning om opløsning af en pensionskasse ved likvidation, medmindre Finanstilsynet giver tilladelse til, at samtlige pensionskassens aktiver og passiver som helhed overdrages til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, der er knyttet til virksomheder inden for samme koncern. Generalforsamlingen kan vælge en eller flere likvidatorer til at foretage opløsningen. I modsat fald udnævner Finanstilsynet en eller flere likvidatorer. Taler hensynet til medlemmerne eller kreditorerne derfor, kan Finanstilsynet udnævne en likvidator til at foretage likvidationen sammen med de af generalforsamlingen valgte.

§ 62. Beslutning om likvidation skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Senest 14 dage efter at beslutning er truffet, skal likvidator indsende anmeldelse herom, som skal være modtaget i Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for fristen. Er beslutningen truffet i medfør af § 60, stk. 1, nr. 3, foretager tilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og likvidationen anses som påbegyndt på det tidspunkt, hvor tilsynet traf beslutning.

Stk. 2. Likvidatorerne træder i bestyrelsens og direktionens sted. Denne lovs bestemmelser om bestyrelsen finder med de fornødne lempelser anvendelse på likvidatorerne.

Stk. 3. Likvidator kan til enhver tid afsættes af den, der har besluttet udnævnelsen.

Stk. 4. En pensionskasse, der er under likvidation, skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »i likvidation«.

Stk. 5. I øvrigt finder lovens regler om regnskabsaflæggelse, revision, generalforsamlinger og om regnskabers indsendelse til Finanstilsynet samt § 123, stk. 1-3, og § 124 i lov om aktieselskaber tilsvarende anvendelse i pensionskasser under likvidation. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelserne.

§ 63. Deling af pensionskassens formue efter fyldestgørelse af kreditorerne sker i overensstemmelse med vedtægternes forskrifter. De midler, der i medfør af § 49 er registreret, tjener alene til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige forpligtelser. Delingen af pensionskassens formue må ikke foretages, før Finanstilsynet har godkendt en plan derfor.

§ 64. På en pensionskasses vegne kan konkursbegæring kun indgives af bestyrelsen, eller, hvis pensionskassen er under likvidation, af likvidator. En pensionskasse, der er under konkurs, skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »under konkurs«. Skifteretten giver meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om konkursens begyndelse og slutning. I forbindelse med konkursens slutning slettes pensionskassen af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Er pensionskassen under likvidation, og finder likvidator, at likvidationen ikke vil give fuld dækning til kreditorerne og de pensionsberettigede, skal han indkalde generalforsamlingen til beslutning om indgivelse af konkursbegæring.

Stk. 3. Bliver en pensionskasse insolvent, skal Finanstilsynet indgive konkursbegæring til skifteretten, medmindre en sådan begæring er indgivet af andre.

Stk. 4. Erklæres en pensionskasse konkurs, tages bestanden af pensionstilsagn under administration af Finanstilsynet, og skifteretten oversender de i § 46 a nævnte midler til Finanstilsynet. De enkelte pensionsberettigede kan ikke gøre krav gældende imod konkursboet. Derimod kan Finanstilsynet i konkursboet anmelde et beløb svarende til forskellen mellem pensionshensættelserne ved konkursens indtræden og værdien af de midler, der er registreret i medfør af § 49.

Stk. 5. Endvidere kan Finanstilsynet på administrationsboets vegne kræve et beløb svarende til solvenskravet ved administrationsboets begyndelse.

Stk. 6. Finanstilsynet udpeger en likvidator til at forestå delingen af de registrerede midler. §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed om administration af en livsforsikringsbestand finder tilsvarende anvendelse på en bestand af pensionstilsagn.

Kapitel 9

Tilsyn

§ 65. Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven, jf. dog § 68. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påser overholdelsen af §§ 11 og 20.

Stk. 2. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med firmapensionskasser med den kompetence, som rådet er tillagt i medfør af § 345, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

§ 65 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.

§ 66. Pensionskasserne skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynet s virksomhed. Finanstilsynet kan undersøge de af loven omfattede pensionskassers forhold og kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til pensionskassen med henblik på indhentelse af oplysninger og ved inspektioner.

§ 66 a. Finanstilsynet s ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i Finanstilsynet s drift, samt eksperter, der handler på tilsynets vegne. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.

Stk. 2. Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke Finanstilsynet s ansatte eller eksperter, der handler eller har handlet på tilsynets vegne, til at videregive fortrolige oplysninger.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at Finanstilsynet af egen drift videregiver fortrolige oplysninger i summarisk eller sammenfattende form, når hverken den enkelte pensionskasse eller dens medlemmer kan identificeres.

Stk. 4. Fortrolige oplysninger kan videregives under en civil retssag, når en pensionskasse er erklæret konkurs, og såfremt oplysningerne ikke vedrører medlemsforhold eller tredjemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde pensionskassen.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til:

1) Fondsrådet.

2) Andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold omfattet af straffeloven eller tilsynslovgivningen.

3) Vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn.

4) Administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af Finanstilsynet.

5) Folketingets Ombudsmand.

6) En parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget.

7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.

8) Folketingets stående udvalg vedrørende en pensionskasses generelle økonomiske forhold som led i den parlamentariske kontrol med forvaltningen, for så vidt angår pensionskasser i betalingsstandsning eller under konkurs, når staten yder garanti eller stiller midler til rådighed for afvikling af pensionskassen.

9) Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

10) Skifteretten og andre myndigheder, der medvirker ved pensionskassens likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af pensionskassens regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.

11) Institutioner, der forvalter indskyder- eller investorgarantiordninger, under forudsætning af at oplysningerne er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde.

12) Myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der fører tilsyn med pensionskasser.

13) Myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der har ansvaret for tilsynet med kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber eller med kapitalmarkederne og organer, der medvirker ved pensionskassens likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af pensionskassens regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.

14) Finansielle tilsynsmyndigheder i lande uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, under forudsætning af at oplysningerne i henhold til de pågældende myndigheders nationale lovgivning er undergivet tavshedspligt som angivet i stk. 1 og udveksles i henhold til international aftale.

Stk. 6. Alle, der i henhold til stk. 4 og 5 modtager fortrolige oplysninger fra Finanstilsynet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

Stk. 7. Fortrolige oplysninger, som Finanstilsynet modtager, må kun anvendes i forbindelse med tilsynshvervet, til pålæggelse af sanktioner, eller hvis tilsynets afgørelse påklages til højere administrativ myndighed eller indbringes for domstolene.

Stk. 8. Adgangen til udlevering af fortrolige oplysninger til Folketingets stående udvalg i henhold til stk. 5, nr. 8, er begrænset til dokumenter i sager, der er oprettet i Finanstilsynet efter den 16. september 1995.

§ 66 b. Som part i forholdet til Finanstilsynet anses alene den pensionskasse, som en afgørelse truffet af Finanstilsynet vedrører, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I nedenstående tilfælde anses en anden end pensionskassen tillige som part i Finanstilsynet s afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, som vedrører den pågældende:

1) Den, der overtræder lovens påbud om, at løfter om pensionstilsagn skal afdækkes enten i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, jf. § 1, § 2, stk. 1, og § 4.

2) Den, der uanset bestemmelsen i § 9 mener at have et krav, der er grundet i pensionsløftet, jf. § 9.

3) En virksomhed, som ansøger om tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed, jf. § 10, stk. 1.

4) Revisor i en pensionskasse, når Finanstilsynet afskediger eller påbyder denne at give oplysninger om pensionskassens forhold, samt i sager vedrørende forbudet mod, at en revisor har lån m.v. i den pensionskasse, som revisor reviderer, jf. § 52, stk. 1, samt i sager, hvor de valgte revisorer eller den ansvarshavende aktuar ikke har opfyldt deres oplysningsforpligtelse over for Finanstilsynet, jf. § 52, stk. 1, samt § 26, stk. 4, 1. pkt.

Stk. 3. Som part anses i øvrigt et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør, den ansvarshavende aktuar, en likvidator eller andre ledende medarbejdere i en pensionskasse, hvis Finanstilsynet s påtale eller pålæg i medfør af loven eller dennes forskrifter er rettet direkte mod pågældende.

Stk. 4. Endelig kan Finanstilsynet, når tilsynet tager en sag op vedrørende god pensionskassepraksis, jf. § 6 a, under særlige omstændigheder tillige tilkende partsbeføjelser til andre fysiske eller juridiske personer end de i stk. 2 og 3 nævnte. Partsbeføjelser kan alene tillægges, for så vidt angår den del af sagen, som har direkte og væsentlig betydning for den pågældende. Tilkendelse af partsbeføjelser skal ske under hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger om de virksomheder, der er under tilsyn.

Stk. 5. Partsstatus og partsbeføjelser efter stk. 2-4 er begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelser træffes efter 22. oktober 1998.

§ 66 c. Finanstilsynet kan i de i stk. 2 nævnte sager offentliggøre navnet på den pensionskasse, en afgørelse vedrører, når det skønnes at være af interesse for pensionskassens medlemmer at kende navnet på pensionskassen.

Stk. 2. Offentliggørelse kan ske i sager om

1) påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med reglerne om god skik i § 6 a, stk. 1, 1. pkt., og bekendtgørelser om redelig forretningsskik og god praksis udstedt i medfør af § 6 a, stk. 2,

2) overtrædelse af forbuddet mod at udøve virksomhed uden tilladelse, jf. § 10,

3) overtrædelse af bekendtgørelser om information, jf. § 12 a,

4) overtrædelse af påbud, der er givet i medfør af § 55 og § 56,

5) overtrædelse af reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i § 71, stk. 2.

Stk. 3. Offentliggørelse om de i stk. 2, nr. 1, nævnte sager kan endvidere finde sted, selv om pensionskassen har ændret adfærd, hvis det skønnes, at pensionskassens medlemmer fortsat har en interesse i at kende sagen.

Stk. 4. Offentliggørelse om de i stk. 2, nr. 1 og 3-5, nævnte sager kan ikke ske, hvis den vil medføre væsentlig skade for pensionskassen. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om medlemsforhold.

Stk. 5. Finanstilsynet kan offentliggøre navnet på den pensionskasse, en afgørelse vedrører, 2 uger efter, at pensionskassen har fået meddelelse om denne. Beslutter pensionskassen at indbringe sagen for Erhvervsankenævnet inden for de 2 uger, kan der kun ske offentliggørelse, hvis nævnet ikke tillægger klagen opsættende virkning.

§ 67. Pensionskasser under tilsyn efter denne lov betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter Kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.

§ 68. For anmeldelse og registrering m.m. gælder aktieselskabslovens bestemmelser tilsvarende.

§ 69. Finanstilsynet afgiver en årlig beretning til økonomi- og erhvervsministeren om pensionskassernes virksomhed.

Stk. 2. Finanstilsynet bestemmer, i hvilket omfang beretningen skal offentliggøres.

§ 70. Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Omgøres en af Finanstilsynet truffet afgørelse, der går ud på, at pensionskassen skal træde i likvidation, eller at dets pensionskassebestand tages under administration, skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen straks registrere dette. Finanstilsynet skal, såfremt pensionskassen ejer faste ejendomme, drage omsorg for fornøden tinglysning.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 71. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 1, §§ 4 og 9 a, § 10, stk. 1, § 15, § 16, stk. 1, § 20, § 21 a, stk. 1, nr. 1-4, § 23 a, stk. 4, jf. stk. 3, nr. 1 og 2, §§ 24, 26 og 29, § 32, stk. 1, 2. pkt., § 37, stk. 1, §§ 38 og 39, § 41, stk. 1 og 3, §§ 43, 45 a og 49, § 54, stk. 1-3, § 55, 3. pkt., § 62, stk. 1, 2. pkt., § 62, stk. 4, § 63 og § 64, stk. 1, 2. pkt., straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Endvidere straffes overtrædelse af de i § 52, stk. 1, nævnte bestemmelser, i det omfang en sådan overtrædelse kan straffes efter § 373 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. På samme måde straffes bestyrelsesmedlemmer, direktører, prokurister og andre ansatte, ansvarshavende aktuarer, revisorer og likvidatorer samt deres suppleanter, såfremt de uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til, eller såfremt de giver urigtige eller vildledende oplysninger til Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder, til offentligheden eller til pensionskassemedlemmerne.

Stk. 3. Den, der ikke efterkommer et påbud efter § 6 a, § 56, stk. 1 og 2, eller § 66, straffes med bøde.

Stk. 4. Ved overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der påbydes selskabet m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. I forskrifter, der udstedes i henhold til denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne samt for ikke at efterkomme påbud givet i henhold til forskrifterne.

§ 72. Undlader en pensionskasses bestyrelse, direktion, likvidator, revisor eller ansvarshavende aktuar i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller bestemmelser fastsat i henhold til loven påhviler dem over for Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan Finanstilsynet henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som tvangsmiddel påbyde de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 73. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende 2) .

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984.

Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel 5, Årsregnskab m.v., anvendes på regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 1989 og senere. For regnskabsår, der påbegyndes før dette tidspunkt, anvendes de hidtil gældende regler om regnskabsaflæggelse.

Stk. 4. Henvisninger til § 14 i lov om tilsyn med pensionskasser i båndlæggelsespåtegninger og i registreringer i Værdipapircentralen skal med virkning fra lovens ikrafttræden forstås som henvisninger til § 49 i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Stk. 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Ved Kongelig Anordning kan loven sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

§ 74. Pensionskasser, der var under tilsyn i medfør af lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984, skal inden 3 år efter lovens ikrafttræden have opnået koncession i henhold til § 17. Finanstilsynet kan forlænge denne frist. En pensionskasse skal først opfylde denne lovs bestemmelser om pensionsregulativ samt det tekniske grundlag m.v. , når pensionskassen opnår koncession. Indtil pensionskassen opnår koncession, finder bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984 vedrørende pensionskassens vedtægter anvendelse på pensionskassen. Såfremt koncession ikke er opnået ved fristens udløb, finder reglerne i kapitel 8 anvendelse.

Stk. 2. Finanstilsynet kan for en pensionskasse, der omfattes af stk. 1, og som udelukkende har medlemmer, der omfattes af § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, tillade afvigelser fra bestemmelserne i §§ 11-14, § 22, § 28, §§ 31-36, §§ 46-47, § 58 og §§ 61 og 62 i denne lov.

§ 75. Pensionskasser, der omfattes af §§ 1 og 2, og som lovligt drev pensionskassevirksomhed ved denne lovs ikrafttræden, men som ikke omfattes af lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984, eller lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 23. marts 1984 med senere ændringer, skal inden 3 år efter lovens ikrafttræden have opnået koncession i henhold til § 17. Finanstilsynet kan forlænge denne frist. De for disse pensionskasser hidtil gældende regler bortset fra opløsningsbestemmelser finder tilsvarende anvendelse på de pågældende pensionskasser, indtil koncession er meddelt. Såfremt koncession ikke er opnået ved fristens udløb, opløses pensionskassen i medfør af kapitel 8 i denne lov.

§ 76. Vedtægts- og pensionsregulativændringer, som er nødvendige for at opnå koncession i medfør af § 17, og som ikke har opnået det til gennemførelse vedtægtsmæssigt fornødne stemmetal, anses som gyldigt vedtagne, såfremt der ikke er afgivet så mange stemmer imod ændringerne, som kræves til beslutning om pensionskassens opløsning. Såfremt disse vedtægts- eller regulativændringer ikke herefter kan anses for vedtagne, opløses pensionskassen i medfør af bestemmelserne i kapitel 8.

§ 77. Uanset §§ 46 og 47 kan pensionskasser, der virkede ved lovens ikrafttræden, fortsat besidde de aktiver, som de lovligt ejede på dette tidspunkt.

§ 78. Bestemmelserne i § 7, stk. 1, finder ikke anvendelse på pensionskasser, der ved lovens ikrafttræden havde mindre end 50 medlemmer opgjort efter § 3.

Stk. 2. Såfremt medlemstallet i en af de i stk. 1 nævnte pensionskasser er eller bliver mindre end 50, skal Finanstilsynet beslutte, på hvilke betingelser pensionskassen kan fortsætte sin virksomhed.

Stk. 3. Dispensationer, der er meddelt pensionskasser i medfør af § 6 i lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984, er fortsat gyldige i overensstemmelse med denne bestemmelse.

§ 79. Pensionskasser, der i de seneste 3 år inden lovens vedtagelse i henhold til vedtægterne regelmæssigt udloddede ydelser, som modtagerne ikke havde retligt krav på, kan i indtil 5 år efter lovens ikrafttræden fortsat udlodde sådanne ydelser til de personer, der inden for den nævnte periode modtog sådanne ydelser. Finanstilsynet kan dog forlænge denne frist med indtil 10 år.

§ 80. (Udeladt)

 

Lov nr. 305 af 16. maj 1990 indeholdt følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. § 1, nr. 2, 3, 5-11, 13-17, 22, 24-32, 34, 36, 38, 43, 47-50 og 53-56, samt § 3, nr. 1-10, 14 og 18, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3)

Stk. 2. § 1, nr. 1, 4, 12, 18-21, 23, 33, 35, 37, 39-42, 44-46, 51 og 52, og § 2 samt § 3, nr. 11-13, 15-17 og 19, træder i kraft den 1. juli 1990.

 

Lov nr. 129 af 26. februar 1992 indeholdt følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 1992.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 2-5, finder anvendelse på regnskabsår, der begynder den 1. marts 1992 eller senere.

 

Lov nr. 1062 af 23. december 1992 trådte i kraft den 1. august 1993.

 

Lov nr. 363 af 18. maj 1994 indeholdt følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 5

Stk. 1. (Udeladt).

Stk. 2. § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 4)

§ 6

(Udeladt).

 

Lov nr. 1072 af 20. december 1995 trådte i kraft den 1. maj 1996. 5)

 

Lov nr. 376 af 22. maj 1996 indeholdt følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 1996.

Stk. 2. (Udeladt)

§ 11

(Udeladt)

 

Lov nr. 413 af 10. juni 1997 trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 6)

 

Lov nr. 475 af 10. juni 1997 indeholdt følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Stk. 1. 1. pkt. Loven træder i kraft den 1. januar 1998. (2. og 3. pkt. udeladt)

Stk. 2-12. (Udeladt).

§ 10

(Udeladt)

 

Lov nr. 490 af 1. juli 1998 indeholdt følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. august 1998 og har regnskabsmæssig virkning fra og med regnskabsåret 1998.

§ 7

(Udeladt)

 

Lov nr. 1055 af 23. december 1998 indeholdt følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 1999

§ 6

(Udeladt)

 

Lov nr. 390 af 30. maj 2000 indeholdt følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2000.

Stk. 2. Fristen i § 1, nr. 3, finder anvendelse med virkning for generalforsamlinger i tilknytning til regnskabsår, der afsluttes i år 2000.

Stk. 3. Pensionskasser, der ved lovens ikrafttræden har et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret, jf. § 1, nr. 4, skal senest i år 2002 aflægge årsregnskab, der følger kalenderåret. Finanstilsynet kan dog tillade, at omlægning af regnskabsåret sker senere end det i 1. pkt. nævnte tidspunkt. Omlægningsperioden skal omfatte et kortere tidspunkt end tolv måneder.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i § 1, nr. 1, kan firmapensionskasser, der ved lovens ikrafttræden driver et kapitalformidlingsaktieselskab sammen med pensionskasser eller forsikringsselskaber, som indgår i et administrationsfællesskab med firmapensionskassen, fortsætte denne drift. Finanstilsynet skal inden 30. juni 2000 underrettes herom.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved Kongelig Anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1329 af 20. december 2000 indeholdt følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1 og 4 kan ved Kongelig Anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 233 af 29. april 2002 indeholdt følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2. (Udeladt).

Stk. 3. (Udeladt).

§ 10

Stk. 1. Loven gælder med undtagelse af § 6 ikke for Færøerne og Grønland. (2. pkt. udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).

Stk. 3. § 3 kan ved Kongelig Anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 428 af 6. juni 2002 indeholdt følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 19

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udeladt).

Stk. 3. (Udeladt).

Stk. 4. (Udeladt).

§ 20

(Udeladt)

§ 21

Stk. 1. Bortset fra § 1, nr. 13, gælder loven ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved Kongelig Anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt).

 

Lov nr. 1090 af 17. december 2002 indeholdt følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed indeholdt følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 375

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. (Udeladt)

Stk. 5. (Udeladt)

§ 438

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Loven kan ikke sættes i kraft for Færøerne, for så vidt angår forsikringsvirksomhed og realkreditvirksomhed.

Stk. 3. Tilsvarende gælder §§ 420 og 421.

Stk. 4. (Udeladt)

 

Lov nr. 490 af 9. juni 2004 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende 7) , jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)

§ 7

Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, som ændret ved § 1 i lov nr. 903 af 17. november 2003, finder fortsat anvendelse på tilsagn meddelt før den 1. april 2004. Hvis et endeligt tilsagn bortfalder, overføres den herved frigivne investeringsramme til bevillingsrammen for det finansår, hvor bortfaldet sker. Forhøjelsen af bevillingsrammen beregnes som 19 pct. af den frigivne investeringsramme.

 

Lov nr. 1381 af 20. december 2004 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Loven træder i kraft den 23. september 2005.

§ 4

Stk. 1. For så vidt angår bestyrelsesmedlemmer og direktører, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden allerede bestrider stillingen som bestyrelsesmedlem eller direktør, finder § 23 a, stk. 3, nr. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. denne lovs § 1, nr. 18, ikke anvendelse. For så vidt angår bestyrelsesmedlemmer og direktører, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden allerede bestrider stillingen som bestyrelsesmedlem eller direktør, finder § 23 a, stk. 3, nr. 3, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. denne lovs § 1, nr. 18, kun anvendelse på adfærd udvist efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. En pensionskasses ansvarshavende aktuar, der ved lovens ikrafttræden er medlem af pensionskassens bestyrelse, kan uanset § 26, stk. 1, 2. pkt., i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. denne lovs § 1, nr. 19, fortsætte som medlem af bestyrelsen.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 1 og 4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1383 af 20. december 2004 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. (Udeladt)

§ 18

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1, 3 og 4 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft helt eller delvis for Grønland og Færøerne med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 2 og 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 24. oktober 2005

Bendt Bendtsen

/Henrik Bjerre-NielsenBilag 1

Følgende lande er omfattet af zone A:

Medlemslandene i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med Den Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst. Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på 5 år.

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, (EU-Tidende 2003 nr. L 235, side 10) (pensionskassedirektivet).

2) Lov nr. 326 af 24. maj 1989 som offentliggjort i Lovtidende den 27. maj 1989.

3) Offentliggjort i Lovtidende den 17. maj 1990.

4) Offentliggjort i Lovtidende den 19. maj 1994.

5) Bekendtgørelse nr. 334 af 30. april 1996 om ikrafttræden af lov om værdipapirhandel m.v.

6) Offentliggjort i Lovtidende den 11. juni 1997.

7) Offentliggjort i Lovtidende den 10. juni 2004