Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af bestemmelser i lov
nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev for fødevarebutikker
og lov nr. 487 af 9. juni 2004 om ændring af lov om
restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

I medfør af § 13, stk. 2, i lov nr. 486 om næringsbrev for fødevarebutikker og § 2, stk. 2, i lov nr. 487 om ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. fastsættes:

§ 1. § 2, stk. 2, § 5, stk. 1, § 7, stk. 2, og § 8, stk. 3, i lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev for fødevarebutikker træder i kraft den 1. april 2005.

§ 2. § 3, stk. 2, § 6 b, stk. 2, § 6 c, stk. 2, og § 6 d, stk. 3, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., som affattet ved § 1, nr. 4 og 10, i lov nr. 487 af 9. juni 2004 om ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., træder i kraft den 1. april 2005.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 17. marts 2005

Bendt Bendtsen

/Ole Blöndal