Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

 

I medfør af § 12 b, stk. 3, og § 15 b i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002 og bekendtgørelse nr. 98 af 12. februar 2003 om henlæggelse af beføjelser til Konkurrencestyrelsen vedrørende elektronisk kommunikation, fastsættes:

§ 1. Anmeldelse af en fusion efter konkurrencelovens § 12 b, stk. 1, eller § 12 c, stk. 7, skal indgives til Konkurrencestyrelsen af en eller flere af de virksomheder, der deltager i fusionen.

Stk. 2. Anmeldelse til Konkurrencestyrelsen kan ske i elektronisk form. I så fald erstattes den personlige underskrift i erklæringen i skema K2, der er bilag til denne bekendtgørelse, af en elektronisk signatur. Ledsagende dokumenter kan vedlægges i kopi.

§ 2. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema K2, for at være en fuldstændig anmeldelse efter konkurrencelovens § 12 d, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Anmelder kan anmode om, at anmeldelsen sidestilles med en fuldstændig anmeldelse, selvom visse af de i skema K2 nævnte oplysninger ikke er givet. En sådan anmodning skal ledsages af en begrundelse for, hvorfor oplysningerne ikke er nødvendige for Konkurrencerådets vurdering af fusionen.

Stk. 3. Konkurrencerådet oplyser senest 8 hverdage efter modtagelsen af anmeldelsen, hvorvidt anmeldelsen er fuldstændig. Beslutter Konkurrencerådet, at en anmeldelse er ufuldstændig, giver rådet straks anmelder skriftlig eller elektronisk besked herom og fastsætter, hvilke oplysninger der skal afgives samt fristen herfor. Fuldstændig anmeldelse anses først indgivet den dag, hvor Konkurrencestyrelsen har modtaget de udbedte oplysninger.

§ 3. Finder Konkurrencerådet, at den anmeldte transaktion ikke er omfattet af konkurrencelovens § 12 a, jf. § 12, stk. 1, underretter rådet skriftligt eller elektronisk anmelder herom. Senest 4 uger herefter kan anmelder anmode Konkurrencerådet om at behandle anmeldelsen som en anmeldelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 2, 1. pkt., eller § 11, stk. 5.

Stk. 2. Konkurrencerådet kan kræve, at oplysningerne i anmeldelsen suppleres, hvis dette er nødvendigt for at kunne bedømme transaktionen efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, § 9, 1. pkt., § 11, stk. 2, 1. pkt., eller § 11, stk. 5. Rådet fastsætter en frist for afgivelse af de supplerende oplysninger. Anmeldelsen anses i så fald for at være modtaget på det tidspunkt, hvor transaktionen blev anmeldt som en fusion.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 235 af 27. marts 2003 om anmeldelse af fusioner ophæves.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 15. juni 2005

Bendt Bendtsen

/Benedikte Havskov HansenBilag 1

Anmeldelsesskema K2

DEL A

Anmeldelse af fusion

Oplys til hvilke konkurrencemyndigheder, herunder EU-Kommissionen, anmeldelse er sket eller vil ske

 

 

 

 

 

Er de øvrige deltagende virksomheder i fusionen bekendt med anmeldelsen?

Ja [ ]

Nej [ ]

Er fusionen omfattet af konkurrencelovens § 12 c, stk. 7, jf. del B, punkt 9.4?

Ja [ ]

Nej [ ]

Er alle de i skema K2 angivne oplysninger afgivet, jf. del B, punkt 9.5?

Ja [ ]

Nej [ ]

Oplysninger om de virksomheder, som indgiver anmeldelsen

Anmelder

Navn

CVR-nummer

Adresse

Postnummer og by

Kontaktperson

Direkte telefonnummer

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-post adresse

Branche

Repræsentant for anmelderen

Navn og stilling

Adresse

Postnummer og by

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-post adresse

Er denne fælles repræsentant for parterne?

[ ] Ja

[ ] Nej

Anmelder

Navn

CVR-nummer

Adresse

Postnummer og by

Kontaktperson

Direkte telefonnummer

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-post adresse

Branche

Repræsentant for anmelderen

Navn og stilling

Adresse

Postnummer og by

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-post adresse

Er denne fælles repræsentant for parterne?

[ ] Ja

[ ] Nej

Øvrige deltagende virksomheder

Virksomhed

Navn

CVR-nummer

Adresse

Postnummer og by

Kontaktperson

Direkte telefonnummer

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-post adresse

Branche

Repræsentant for virksomheden

Navn og stilling

Adresse

Postnummer og by

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-post adresse

Virksomhed

Navn

CVR-nummer

Adresse

Postnummer og by

Kontaktperson

Direkte telefonnummer

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-post adresse

Branche

Repræsentant for virksomheden

Navn og stilling

Adresse

Postnummer og by

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-post adresse

Virksomhed

Navn

CVR-nummer

Adresse

Postnummer og by

Kontaktperson

Direkte telefonnummer

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-post adresse

Branche

Repræsentant for virksomheden

Navn og stilling

Adresse

Postnummer og by

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-post adresse

Fusionens art

AU2136_1.GIF Size: (11 X 11) virksomhedssammenlægning (fusion mellem hidtil uafhængige virksomheder)

1.GIF Size: (11 X 11) virksomhedsovertagelse (overtagelse af hele virksomheden)

1.GIF Size: (11 X 11) delvis virksomhedsovertagelse (overtagelse af en del af virksomheden)

1.GIF Size: (11 X 11) etablering af joint venture, når dette på et varigt grundlag varetager en selvstændig erhvervsvirksomheds samtlige funktioner

Erklæring

Undertegnede erklærer, at oplysningerne i denne anmeldelse er korrekte, at der er vedlagt fuldstændige kopier af de i skema K2 krævede dokumenter samt at alle udtalelser er afgivet i god tro.

Såfremt erklæringen afgives af en anden end de deltagende virksomheder, indestår undertegnede for, at oplysningerne m.v. er afgivet på vegne af samtlige deltagende virksomheder.

Undertegnede og samtlige anmeldende virksomheder er bekendt med straffebestemmelserne i §§ 22 og 23 i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002 med senere ændringer.

Sted og dato

Underskrift

Sted og dato

Underskrift

Sted og dato

Underskrift

Bemærk!

DEL A i skema K2 udfyldes og sammen med en besvarelse af de i DEL B nævnte spørgsmål indsendes til:

Konkurrencestyrelsen

Nyropsgade 30

1780 København V

Telefaxnummer 33 32 61 44

E-post : ks@ks.dk


Oplysninger til anmeldelsen

DEL B

1. Fusionen

1.1. Giv en beskrivelse af fusionen og hvordan den kom i stand, herunder de økonomiske og finansielle forhold omkring fusionen, de planlagte ejer- og kontrolforhold efter fusionen samt tidsplanen for gennemførelsen.

1.2. Giv en beskrivelse af de virkninger, den planlagte fusion kan ventes at få for kunder, leverandører og konkurrenter, samt for den tekniske og økonomiske udvikling.

2. Økonomiske oplysninger

Oplys i DKK for hver af de deltagende virksomheder for det seneste regnskabsår:

2.1. Omsætning i Danmark

2.2. Omsætning i EU

2.3. Omsætning på verdensplan

2.4. Koncernomsætning i Danmark

2.5. Koncernomsætning i EU

2.6. Koncernomsætning på verdensplan

3. Oplysninger om de deltagende virksomheder

3.1. Giv en beskrivelse af de deltagende virksomheders aktiviteter.

4. Markedsbeskrivelser

4.1. Giv en beskrivelse af:

1. Det eller de relevante produktmarkeder, dvs. det eller de produktmarkeder, hvor den fusionerede virksomhed skal operere.

2. Berørte markeder, dvs. ethvert produktmarked, hvor to eller flere af de deltagende virksomheder opererer, og, uanset fusionen, individuelt eller tilsammen har en markedsandel på 15 % eller derover.

3. Tilstødende markeder, dvs. ethvert produktmarked, hvor en eller flere af de deltagende virksomheder er aktive i et tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de øvrige deltagende virksomheder er aktive, og her individuelt eller tilsammen har en markedsandel på 25 % eller derover. Dette gælder, uanset om der består et leverandør- eller kundeforhold mellem de pågældende virksomheder.

4. Det geografiske marked for hvert af de tre ovennævnte markeder (internationalt, Danmark, del af Danmark).

4.2. Oplys for hvert af markederne i punkt 4.1.:

1. Hver af de deltagende virksomheders samlede årlige omsætning af produkterne (i værdi og volumen).

2. Markedsandele for hver af de deltagende virksomheder (i værdi og volumen).

3. De nævnte oplysninger for enhver virksomhed, som indgår i samme koncern som hver af de deltagende virksomheder.

4.3. Giv en beskrivelse af:

1. Leverandørstrukturen på hver af de deltagende virksomheders indkøbsmarked(er), dvs. det eller de markeder, der leverer input til produkter, der indgår i det relevante produktmarked. Angiv i den forbindelse de fem største leverandører og hver af disses andele af de deltagende virksomheders indkøb af den pågældende vare eller tjenesteydelse. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder. Eventuel emailadresse og kontaktperson på disse virksomheder bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

2. Udbudsstrukturen på hver af de deltagende virksomheders afsætningsmarked(er). Angiv i den forbindelse de fem største konkurrenter, samt et skøn over deres markedsandele på de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder. Eventuel emailadresse og kontaktperson på disse virksomheder bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

3. Efterspørgselsstrukturen på hver af de deltagende virksomheders afsætningsmarked(er), herunder kundekoncentration, kundekategorier, kundepræferencer og produktdifferentiering. Angiv i den forbindelse de fem største kunder og hver af disses andele af de deltagende virksomheders salg af den pågældende vare eller tjenesteydelse. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder. Eventuel emailadresse og kontaktperson på disse virksomheder bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

4. Distributionsstrukturen på hver af de deltagende virksomheders afsætningsmarked(er), dvs. distributionskanaler og servicenet, herunder om de deltagende virksomheders distribution foregår via virksomhederne selv eller via tredjemand.

5. De vigtigste samarbejdsaftaler, som de deltagende virksomheder har indgået med hinanden eller med tredjemand (horisontale eller vertikale) på de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1., f.eks. om forskning og udvikling, licenser, fælles produktion, distribution m.v.

5. Koncernoplysninger

5.1. Hvis nogen af de deltagende virksomheder i fusionen tilhører en koncern, oplys da for den eller de respektive virksomheder:

1. Navn, adresse, hjemsted og aktiviteter for modervirksomheder, dvs. alle virksomheder og personer, der udøver bestemmende indflydelse over den deltagende virksomhed.

2. Navn, adresse og hjemsted for enhver virksomhed, der tilhører samme koncern som den deltagende virksomhed, og som (jf. pkt. 4.1.)

(a) er aktiv på de markeder (produktmarkeder og geografiske markeder), der berøres af fusionen, eller

(b) er aktiv på tilstødende produktmarkeder (angiv de pågældende varer eller tjenesteydelser), eller

(c) er aktiv med de pågældende varer eller tjenesteydelser på andre geografiske markeder (angiv hvilke).

5.2. Hvis de deltagende virksomheder inden for de seneste tre år har indgået en fusion med andre virksomheder, der er eller var aktive på de markeder, som er nævnt i punkt 4.1., gives nærmere oplysninger herom.

5.3. Beskriv de virksomheder, som er aktive på de markeder, som er nævnt i punkt 4.1., og som de deltagende virksomheder eller den koncern, som disse virksomheder hver især indgår i, jf. ovenfor punkt 5.1, har ejerinteresser eller stemmerettigheder i, og som hver især eller tilsammen overstiger 25 %. Oplys disse virksomheders navne, adresser og eventuelt telefonnumre.

6. Adgangen til markedet og potentiel konkurrence

6.1. Beskriv de forhold, der kan være af betydning for virksomheder, der ønsker at opnå adgang til de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. Det kan f.eks. være:

1. Besiddelse af patent-, knowhow, varemærker og andre immaterielle ejendomsrettigheder.

2. Adgang til forsyninger, bl.a. til råmaterialer.

3. Adgang til nødvendig infrastruktur, kunde- eller leverandørloyalitet, lovgivningsmæssige krav m.v.

6.2. Hvis nogen ny virksomhed inden for de seneste tre år har skaffet sig adgang til de relevante og de berørte produktmarkeder i de geografiske områder, hvor de deltagende virksomheder opererer, oplys da navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder.

7. Joint ventures

Hvis fusionen sker ved oprettelsen af et joint venture, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 2, oplys da:

1. Om to eller flere af de stiftende virksomheder i væsentlig grad bibeholder aktiviteter på samme marked som joint venturet eller på et tilstødende marked hertil.

2. Hvis svaret på nr. 1 er bekræftende, bedes der redegjort for, om der er risiko for en samordning af de stiftende virksomheders konkurrenceadfærd.

3. Uanset svarene på nr. 1 og 2, bedes det begrundet, hvorfor betingelserne i konkurrencelovens § 8, stk. 1, finder anvendelse.

8. Tilknyttede aftaler

8.1. Angiv øvrige aftaler, som er indgået i tilknytning til fusionen, og som er direkte relateret til og nødvendige for fusionen (accessoriske begrænsninger), og som skal vurderes sammen med anmeldelsen af fusionen.

Oplys hvorfor disse aftaler har direkte tilknytning til og er nødvendige for fusionens gennemførelse.

9. De deltagende virksomheders begrundelse

9.1. Redegør for eventuelle effektivitetsgevinster ved fusionen.

9.2. Foretag et skøn over fusionens samlede effekter på de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1.

9.3. Redegør for, hvorfor fusionen bør godkendes.

9.4. Redegør for, om fusionen er omfattet af bestemmelsen i konkurrencelovens § 12 c, stk. 7, og hvorfor.

9.5. Hvis ikke alle de i skema K2 angivne oplysninger og dokumenter er afgivet, redegør da for hvorfor de manglende oplysninger og dokumenter ikke er nødvendige for Konkurrencerådets vurdering af fusionen.

10. Andre relevante oplysninger

Angiv eventuelle andre oplysninger, som kan have betydning for behandlingen af sagen.

11. Offentliggørelse

Hvis offentliggørelse af nogle af de indsendte oplysninger vil kunne skade en af de deltagende virksomheder, så angiv hvilke oplysninger, dette omfatter. Angiv også årsagen til, at offentliggørelse heraf vil kunne skade virksomheden.

12. Bilag

Til anmeldelsen vedlægges:

– Sammenskrevet resumé fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register eller tilsvarende for andre lande for alle de deltagende virksomheder i fusionen.

– Kopi af de endelige eller seneste udgaver af alle dokumenter, der fører til fusionen, uanset om den finder sted i henhold til aftale mellem de deltagende virksomheder, gennem erhvervelse af kontrollerende interesser eller efter et offentligt overtagelsestilbud.

– Ved offentligt overtagelsestilbud fremsendes en kopi af tilbudsdokumentet; foreligger dette ikke på anmeldelsestidspunktet, fremsendes det hurtigst muligt og senest samtidig med fremsendelsen til aktionærerne.

– Kopi af hver af de deltagende virksomheders seneste årsrapport.

– Kopi af eventuelle markedsrapporter, undersøgelser og analyser udarbejdet af eller for et medlem af direktionen eller bestyrelsen eller for generalforsamlingen til brug for evaluering eller analyse af fusionen med hensyn til konkurrencevilkår, konkurrenter (aktuelle eller potentielle) og markedsvilkår.