Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

(Hedgeforeninger)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1 , indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Hedgeforeninger, jf. kapitel 16 a.«

Nr. 4 bliver herefter nr. 5.

2. I § 3, nr. 5 , ændres »og § 5, stk. 8,« til: »§ 5, stk. 8, og § 114 a, stk. 7,«.

3. I § 4, stk. 2, ændres »eller godkendte fåmandsforeninger, jf. § 111,« til: », godkendte fåmandsforeninger, jf. § 111, eller hedgeforeninger, jf. § 114 a, stk. 1 og 2,«.

4. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En specialforening kan alene eller sammen med en eller flere investeringsforeninger, jf. § 4, specialforeninger, jf. stk.1, godkendte fåmandsforeninger, jf. § 111, eller hedgeforeninger, jf. § 114 a, stk. 1 og 2, eje et investeringsforvaltningsselskab, jf. § 3, nr. 4, der udelukkende og kun på den eller de pågældende foreningers vegne udøver administrations-, investerings- eller markedsføringsvirksomhed.«

5. I § 34, stk. 1, nr. 3, ændres »investeringsforeninger og specialforeninger m.v.« til: »investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger og udenlandske investeringsinstitutter«.

6. I § 34, stk. 2, 2. pkt., ændres »investeringsforeninger og specialforeninger m.v.« til: »investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger og udenlandske investeringsinstitutter.«

7. Efter § 85 indsættes:

»§ 85 a. § 233, § 234, stk. 1-3, og §§ 235, 238 og 240 i lov om finansiel virksomhed finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for foreninger.«

8. I § 104, stk. 1, nr. 3, ændres »og godkendte fåmandsforeningers« til: », godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers«.

9. I overskriften til afsnit XI indsættes efter »Fåmandsforeninger«: », hedgeforeninger«.

10. § 111, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. En godkendt fåmandsforening kan alene eller sammen med en eller flere investeringsforeninger, jf. § 4, specialforeninger, jf. § 5, godkendte fåmandsforeninger, jf. stk. 1, eller hedgeforeninger, jf. § 114 a, stk. 1 og 2, eje et investeringsforvaltningsselskab, jf. § 3, nr. 4, der udelukkende og kun på den eller de pågældende foreningers vegne udøver administrations-, investerings- eller markedsføringsvirksomhed.«

11. Efter § 114 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 16 a

Hedgeforeninger

§ 114 a. Virksomheder skal godkendes af Finanstilsynet som hedgeforeninger for at kunne udøve virksomhed, som består i

1) fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, uden at virksomheden er omfattet af §§ 4 eller 5,

2) at placere midlerne i likvide midler, herunder valuta, jf. § 3, nr. 1, litra e, eller i instrumenter som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med foreningens risikopolitik og risikoprofil, jf. § 114 d, stk. 1, og

3) at indløse et medlems andel af formuen med midler, der hidrører fra denne.

Stk. 2. Virksomheder, der ikke retter henvendelse til en videre kreds eller offentligheden, kan godkendes af Finanstilsynet som hedgeforeninger til at udøve virksomhed, som består i

1) fra et eller flere medlemmer at modtage midler, uden at virksomheden er omfattet af § 111,

2) at placere midlerne i likvide midler, herunder valuta, jf. § 3, nr. 1, litra e, eller i instrumenter som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med foreningens risikopolitik og risikoprofil, jf. § 114 d, stk. 1, og

3) at indløse et medlems andel af formuen med midler, der hidrører fra denne.

Stk. 3. En hedgeforening kan alene eller sammen med en eller flere investeringsforeninger, jf. § 4, specialforeninger, jf. § 5, godkendte fåmandsforeninger, jf. § 111, eller hedgeforeninger, jf. stk. 1 og 2, eje et investeringsforvaltningsselskab, jf. § 3, nr. 4, der udelukkende og kun på den eller de pågældende foreningers vegne udøver administrations-, investerings- eller markedsføringsvirksomhed.

Stk. 4. Hedgeforeninger må kun udøve virksomhed som nævnt i stk. 1 og 2. Virksomheder, der er godkendt efter stk. 1 eller stk. 2, har eneret til at benytte betegnelsen »hedgeforening« i deres navn. Andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er hedgeforeninger.

Stk. 5. Hedgeforeninger har pligt til at benytte betegnelsen »hedgeforening« i deres navn.

Stk. 6. En forening, der søger om godkendelse efter stk. 1 eller stk. 2, skal have en formue på mindst 25 mio. kr. Immaterielle aktiver kan ikke indgå i formuen.

Stk. 7. En hedgeforenings midler skal forvaltes og opbevares særskilt for foreningen af et af Finanstilsynet godkendt depotselskab, jf. § 3, nr. 5. Depotselskabet skal være et pengeinstitut med hjemsted her i landet eller en herværende filial af et tilsvarende udenlandsk kreditinstitut med hjemsted i et andet land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 114 b. Virksomhed som nævnt i § 114 a, stk. 1, eller virksomhed, som søges godkendt i medfør af § 114 a, stk. 2, skal organiseres i foreningsform. Enhver, der ejer en andel af foreningens formue, er medlem af foreningen.

§ 114 c. Finanstilsynet godkender hedgeforeninger, når

1) foreningen er gyldigt stiftet,

2) kravene i §§ 114 a og 114 b er opfyldt,

3) medlemmerne af foreningens bestyrelse og direktion opfylder kravene i §§ 31 og 32 og er i besiddelse af fyldestgørende erfaring med den type forening, der søger om godkendelse, eller, hvis bestyrelsen ikke har ansat en direktion, når Finanstilsynet har godkendt foreningens valg af investeringsforvaltningsselskab, hvis daglige ledelse skal være i besiddelse af fyldestgørende erfaring med den type forening, som søger om godkendelse,

4) Finanstilsynet har godkendt vedtægterne for foreninger omfattet af § 114 a, stk. 1, eller Finanstilsynet ikke har haft bemærkninger til vedtægterne for foreninger omfattet af § 114 a, stk. 2,

5) Finanstilsynet har godkendt det af foreningen valgte depotselskab, som skal yde tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet,

6) foreningens aktivitetsplan, risikostyring, organisation, forretningsgange og administrative forhold er betryggende,

7) der ikke foreligger snævre forbindelser, jf. § 3, nr. 16, mellem ansøgeren og andre virksomheder eller personer, der vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver,

8) lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, vedrørende en virksomhed eller en person, som ansøgeren har snævre forbindelser med, ikke vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver,

9) foreningens formue, der mindst skal udgøre 25 mio. kr., er tegnet på den stiftende generalforsamling, eller der foreligger en ubetinget garanti afgivet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab om tegning af andele for minimumsbeløbet på mindst 25 mio. kr.,

10) foreningen har hovedkontor og hjemsted i Danmark, og

11) stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. En ansøgning om godkendelse efter § 114 a skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Finanstilsynet skal afslå ansøgningen om godkendelse, hvis foreningen retligt, herunder på grund af vedtægterne, er forhindret i at markedsføre sine andele her i landet.

Stk. 4. Afslår Finanstilsynet at godkende en forening, skal dette meddeles foreningen senest 6 måneder efter ansøgningens modtagelse eller, hvis ansøgningen er ufuldstændig, senest 6 måneder efter, at foreningen har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse. Der træffes under alle omstændigheder afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse. Har Finanstilsynet ikke senest 6 måneder efter modtagelse af en ansøgning om godkendelse afgivet udtalelse om ansøgningen, kan foreningen indbringe sagen for domstolene.

§ 114 d. En hedgeforening eller en afdeling skal fastlægge sin risikopolitik og risikoprofil i foreningens vedtægter. Foreningens vedtægter skal endvidere indeholde oplysning om emission og indløsning af medlemmernes andele, jf. tillige § 114 f, stk. 1.

Stk. 2. En hedgeforenings bestyrelse skal fastsætte risikorammerne for foreningen og dens afdelinger. Foreningens fuldstændige og forenklede prospekter skal indeholde oplysning om disse risikorammer samt oplysning om, hvornår foreningen eller en afdeling kan emittere og indløse andele i foreningen eller afdelingen. Emission og indløsning skal være mulig mindst en gang om måneden.

Stk. 3. Hedgeforeninger skal mindst hver 14. dag offentliggøre foreningens eller afdelingers indre værdi.

Stk. 4. En hedgeforening skal senest 8 hverdage efter, at bestyrelsen har truffet beslutning om ændringer i foreningens eller en afdelings risikorammer, underrette de navnenoterede medlemmer om ændringerne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft, efter at foreningens eller afdelingens medlemmer har haft mulighed for at få indløst deres andele.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om hedgeforeningers offentliggørelse af oplysninger og regler for hedgeforeningers opgørelse af risici.

§ 114 e. En hedgeforening skal overholde de risikorammer, som foreningens bestyrelse har fastsat for foreningen eller afdelingen på grundlag af vedtægternes bestemmelser om investeringspolitik og risikoprofil.

Stk. 2. Overskrider en hedgeforening nogen af de i vedtægterne eller af foreningens bestyrelse fastsatte risikorammer, skal dette straks indberettes til Finanstilsynet sammen med en redegørelse for baggrunden for overskridelsen og en beskrivelse af, hvordan foreningen vil imødegå tilsvarende overskridelser i fremtiden.

Stk. 3. Ved overskridelser skal risikoen straks nedbringes, så den ligger inden for de fastsatte rammer. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde fastsætte en frist for nedbringelsen. Nedbringes risikoen ikke inden for en sådan af Finanstilsynet fastsat frist, kan Finanstilsynet tilbagekalde hedgeforeningens godkendelse.

Stk. 4. Foreningens eller afdelingens navnenoterede medlemmer skal have meddelelse om alle overskridelser af de risikorammer, der er fastsat i vedtægterne eller af bestyrelsen. Vedtægterne skal indeholde bestemmelse om, hvordan sådan meddelelse skal gives. Meddelelse skal gives senest 8 hverdage efter, at en overskridelse har fundet sted.

§ 114 f. § 3, § 6, stk. 2-4, § 8, § 10, stk. 1, nr. 1-27, §§ 17-42, 44, 46 og 47, § 48, stk. 1 og 5, § 49, kapitel 9 og 10, §§ 74-76 og 78-86 samt kapitel 18-20 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hedgeforeninger, som er omfattet af § 114 a, stk. 1.

Stk. 2. § 3, § 6, stk. 2-4, §§ 8, 30-32, 39-42, 44, 46 og 47, § 48, stk. 1 og 5, § 49, kapitel 9 og 10, §§ 74-76, 80-82 og 86 samt kapitel 18-20 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hedgeforeninger, som er omfattet af § 114 a, stk. 2.«

12. I § 115, stk. 1, ændres »§§ 4 og 5,« til: »§ 4, § 5 eller § 114 a,«.

13. I § 127 ændres »og fåmandsforeninger« til: », fåmandsforeninger og hedgeforeninger«

14. I § 132, stk. 1 , indsættes efter »§ 114, stk. 2 og 3,«: »§ 114 a, stk. 1, 4, 5 og 7, § 114 b, 1. pkt., § 114 d, stk. 1-4, § 114 e, stk. 1 og 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4,«

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 3. februar 2005, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes:

»Særlige regler om anvendelsesområde for investeringsforvaltningsselskaber

§ 1 a. §§ 38 og 39 finder ikke anvendelse på investeringsforvaltningsselskaber, der alene har tilladelse til at udøve de i bilag 6, nr. 2-5, nævnte aktiviteter.«

2. I § 10, stk. 3, ændres »specialforeninger eller godkendte fåmandsforeninger« til: »specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger eller hedgeforeninger«.

3. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Investeringsforvaltningsselskaber har eneret til at administrere investeringsforeninger, specialforeninger samt fåmandsforeninger og hedgeforeninger, som er godkendt i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.«

4. I § 54, stk. 1, indsættes efter »fåmandsforeninger«: », hedgeforeninger«.

5. I § 77, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »investeringsforeninger, specialforeninger«: », hedgeforeninger«.

6. I § 101, stk. 1, ændres »og fåmandsforeninger« til: », godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger«.

7. Overskriften efter § 105 affattes således:

»Særlige regler for depotselskaber for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger«.

8. I § 106, stk. 2, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) aktiver tilhørende foreningen, som er stillet til sikkerhed for foreningens forpligtelser, tilbageleveres til depotselskabet, når den sikrede fordring er indfriet,«.

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 5-8.

9. I § 121, stk. 2, ændres »eller fåmandsforeninger« til: », godkendte fåmandsforeninger eller hedgeforeninger«.

10. I § 350, stk. 1, nr. 1, ændres »fåmandsforeningers,« til: »godkendte fåmandsforeningers, hedgeforeningers,«.

11. I § 362  indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Hedgeforeninger betaler årligt 25.000 kr. pr. forening eller pr. afdeling plus 0,02 promille af deres samlede balance.«

12. I §§ 384 og 385 ændres »1. januar 2005« til: »1. januar 2006«.

13. I bilag 5, nr. 4, ændres »fåmandsforeninger« til: »godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger«.

14. Bilag 6 affattes således:

»Bilag 6

Investeringsforvaltningsvirksomhed

1) Administration af investeringsforeninger, der er godkendt efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

2) A dministration af specialforeninger, der er godkendt efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

3) Administration af fåmandsforeninger, der er godkendt i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

4) Administration af hedgeforeninger, der er godkendt efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

5) Administration af andre kollektive investeringsordninger, der er omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.«

§ 3

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 17. marts 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 4, ændres »fåmandsforeninger,« til: »godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger,«.

2. I § 12 b, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, 2. pkt. ændres »investeringsforeninger og specialforeninger m.v.« til: »investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.«

§ 4

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 24. august 2004, som ændret ved lov nr. 1370 af 20. december 2004 og § 10 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 24 b, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, 2. pkt., ændres »andele i investeringsforeninger, specialforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af lov om investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.« til: »andele i investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.«

§ 5

I lov om Lønmodtagerens Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 15. september 2004, som ændret ved § 9 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 5 a, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, 2. pkt., ændres »andele i investeringsforeninger, specialforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af lov om investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.« til: »andele i investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Juridiske enheder og andre kollektive investeringsordninger, jf. § 115 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., der driver virksomhed, som er omfattet af § 114 a, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., skal senest den 1. januar 2006 have indgivet en ansøgning om godkendelse som hedgeforening til Finanstilsynet. Den pågældende juridiske enhed kan herefter fortsætte sin virksomhed her i landet uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om ansøgningen.

Stk. 3. Finanstilsynet kan i forbindelse med godkendelsen af juridiske enheder og andre kollektive investeringsordninger, der før den 23. februar 2005 drev virksomhed, som er omfattet af § 114 a, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som har indgivet ansøgning efter stk. 2, i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at en hedgeforenings formue skal udgøre mindst 25 mio. kr., jf. § 114 a, stk. 6, og § 114 c, stk. 1, nr. 9, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Stk. 4. Lovens § 2, nr. 12, har virkning fra den 1. januar 2005.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen