Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0017
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lovvalg m.v. ved forsikringsselskabers
betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller
konkurs 1)

 

I medfør af § 242 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 21. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen regulerer spørgsmål om lovvalg m.v. i tilfælde af indledning af betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning og konkurs mod forsikringsselskaber, herunder tværgående pensionskasser, og deres filialer, der er oprettet i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, end det hvor forsikringsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på genforsikringsvirksomhed.

§ 2. Kapitel 2, 3 og 5 finder anvendelse på forsikringsselskaber, herunder tværgående pensionskasser, og filialer heraf i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Kapitel 4 finder anvendelse på forsikringsselskaber fra andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område og filialer heraf.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 3. Anmeldelse om betalingsstandsning, begæring om åbning af forhandling om tvangsakkord, anmodning om tvangsopløsning eller begæring om konkurs af forsikringsselskaber og filialer heraf i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal indgives til en skifteret her i landet i overensstemmelse med konkursloven.

§ 4. Et forsikringsselskabs betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning og konkurs gennemføres efter lovgivningen i det land, hvor forsikringsselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, medmindre andet er fastsat i denne bekendtgørelse, jf. kapitel 5.

Stk. 2. Ved betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning og konkurs af forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark finder reglerne i § 3 og kapitel 3 anvendelse.

Stk. 3. Har et forsikringsselskab ikke vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark finder reglerne i kapitel 4 anvendelse ved betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning og konkurs, medmindre andet er fastsat i denne bekendtgørelse, jf. kapitel 5.

Kapitel 3

Underretning, offentliggørelse og anmeldelse af fordringer

§ 5. Ved anmeldelse om betalingsstandsning i et forsikringsselskab, når forhandling om tvangsakkord for et forsikringsselskab åbnes, når et forsikringsselskab underlægges tvangsopløsning, eller når der afsiges konkursdekret over et forsikringsselskab, og selskabet har filialer i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal skifteretten straks underrette Finanstilsynet. Finanstilsynet underretter tilsynsmyndigheden i værtslandet herom, samt om de mulige konkrete følger heraf.

§ 6. Ved åbning af forhandling om tvangsakkord, beslutning om tvangsopløsning eller afsigelse af konkursdekret skal skifteretten sørge for, at afgørelsen herom offentliggøres ved et uddrag af afgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Stk. 2. Uddraget af afgørelsen skal som minimum indeholde oplysning om følgende:

1) retsgrundlaget for afgørelsen,

2) hvilken skifteret, der har truffet afgørelsen, samt

3) navn og adresse for tillidsmænd, likvidator eller kurator.

§ 7. Når en betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs er indledt, skal det beskikkede tilsyn for skyldneren, tillidsmændene, likvidator eller kurator straks og individuelt skriftligt underrette de kendte kreditorer, som har deres sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, herom.

Stk. 2. Underretningen efter stk. 1 skal navnlig indeholde oplysninger om følgende:

1) frister,

2) sanktioner, hvis fristerne ikke overholdes,

3) hvortil fordringer skal anmeldes,

4) om kreditorer med privilegerede krav, separatiststilling eller anden fortrinsret skal anmelde deres fordring, samt

5) når det drejer sig om forsikringskrav skal underretningen oplyse om de generelle følger for forsikringsaftalerne, herunder især, på hvilken dato disse ophører med at have virkning, samt om de forsikredes rettigheder og pligter i henhold til forsikringsaftalen.

Stk. 3. Underretningen efter stk. 1 finder sted på dansk. Til dette formål benyttes en formular på alle Den Europæiske Unions officielle sprog med overskriften ”Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.” Hvis en kendt kreditor har et forsikringskrav, skal underretningen dog gives på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kreditor har sin sædvanlige bopæl, sit hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted.

§ 8. Kreditorer, der har deres sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, har ret til at anmelde deres fordringer.

Stk. 2. Fordringer fra kreditorer nævnt i stk. 1 skal behandles på samme måde og med samme rang som tilsvarende fordringer, der kan anmeldes af kreditorer, der har deres sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted her i landet.

Stk. 3. Kreditor skal sende en genpart af eventuel dokumentation for fordringen og anføre fordringens art, hvornår den er opstået, dens størrelse, samt om kreditor påberåber sig, at der er tale om en privilegeret fordring, en separatiststilling eller anden fortrinsret, og hvilke formuegenstande denne sikkerhed omfatter.

Stk. 4. Anmeldelse af fordringer efter stk. 1 kan finde sted på det eller et af de officielle sprog i det land, hvor kreditor har sin sædvanlige bopæl, hjemsted eller vedtægtsmæssige hjemsted. Anmeldelse af fordringer efter stk. 1 skal dog være forsynet med overskriften ”Anmeldelse af fordring” på dansk.

§ 9. Udpegelse af det beskikkede tilsyn for skyldneren, tillidsmænd, likvidator eller kurator dokumenteres ved en bekræftet genpart af den afgørelse, hvorved det beskikkede tilsyn, tillidsmændene, likvidator eller kurator er udpeget, eller ved enhver anden attest udstedt af skifteretten. Der kan kræves en oversættelse til det eller et af de officielle sprog i det land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, på hvis område det beskikkede tilsyn for skyldneren, tillidsmændene, likvidator eller kurator ønsker at handle.

Stk. 2. Det beskikkede tilsyn for skyldneren, tillidsmændene, likvidator og kurator er bemyndiget til i samtlige lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, at udøve alle de beføjelser det beskikkede tilsyn, tillidsmændene, likvidator eller kurator er bemyndiget til at udøve her i landet, jf. dog stk. 3. Udøvelsen af beføjelserne skal ske under iagttagelse af lovgivningen i de lande, på hvis område der ønskes at handle.

Stk. 3. Det beskikkede tilsyns, tillidsmændenes, likvidators eller kurators beføjelser omfatter ikke anvendelse af tvangsmidler eller ret til at afgøre voldgiftsspørgsmål eller bilægge tvister.

§ 10. Det beskikkede tilsyn for skyldneren, tillidsmændene, likvidator eller kurator skal sørge for at få en betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs noteret i tingbogen, handelsregisteret og ethvert andet relevant offentligt register, der føres i de andre lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Kapitel 4

Forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Danmark

§ 11. Afgørelser truffet af udenlandske domstole eller myndigheder vedrørende likvidation eller saneringsforanstaltninger, jf. likvidationsdirektivet for forsikringsselskaber artikel 2, mod forsikringsselskaber fra andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og filialer heraf, har bindende virkning og kan fuldbyrdes her i landet, såfremt de har sådanne virkninger i den stat, hvor afgørelsen er truffet.

Stk. 2. I tilfælde af likvidation eller saneringsforanstaltninger mod forsikringsselskaber, som efter stk. 1, har virkning her i landet, skal likvidator og administrator, jf. likvidationsdirektivet for forsikringsselskaber artikel 2, kunne udøve samme beføjelser, som tilkommer dem efter lovgivningen i den stat, hvor likvidator og administrator er udpeget. Udøvelsen af beføjelserne skal ske under iagttagelse af dansk lovgivning.

Stk. 3. Likvidators og administrators beføjelser omfatter ikke anvendelse af tvangsmidler, eksempelvis pålæg af oplysningspligt eller adgang til at kræve at måtte undersøge forretningslokaler m.v., eller ret til at afgøre voldgiftsspørgsmål eller bilægge tvister.

Kapitel 5

Lovvalg

§ 12. Virkningerne af et forsikringsselskabs betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs på:

1) Arbejdsaftaler og arbejdsforhold afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse på arbejdsaftalen eller arbejdsforholdet.

2) Aftaler, der giver brugs- eller købsret til fast ejendom, afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor den faste ejendom er beliggende.

3) Rettighederne over fast ejendom, et skib eller et luftfartøj, som kræves noteret i et offentligt register, afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor registeret føres.

§ 13. Et forsikringsselskabs betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berører ikke en kreditors eller en tredjemands rettigheder over fysiske eller immaterielle formuegoder, herunder løsøre eller fast ejendom, som tilhører forsikringsselskabet, og som på tidspunktet for betalingsstandsningens, tvangsakkordens, tvangsopløsningens eller konkursens indledning befinder sig i eller er noteret i et offentligt register på en anden medlemsstats område og kan gøres gældende overfor tredjemand.

Stk. 2. Stk. 1 udelukker ikke søgsmål om nullitet, omstødelse eller anfægtelse af retshandler, som er til skade for samtlige kreditorer.

§ 14. Et forsikringsselskabs betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berører ikke sælgers rettigheder i henhold til et ejendomsforbehold, når den genstand, hvori der er taget ejendomsforbehold, på tidspunktet for betalingsstandsningens, tvangsakkordens, tvangsopløsningens eller konkursens indledning befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor betalingsstandsningen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursen er indledt.

Stk. 2. Et forsikringsselskabs betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berettiger ikke til ophævelse eller annullering af salg af et aktiv, der er leveret, og forhindrer ikke køberen i at erhverve ejendomsretten til aktivet, når dette på tidspunktet for betalingsstandsningens, tvangsakkordens, tvangsopløsningens eller konkursens indledning befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor betalingsstandsningen, tvangsakkorden, tvangsopløsningen eller konkursen er indledt.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 udelukker ikke søgsmål om nullitet, omstødelse eller anfægtelse af retshandler, som er til skade for samtlige kreditorer.

§ 15. Et forsikringsselskabs betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs berører ikke en kreditors ret til at kræve sin fordring modregnet i forsikringsselskabets fordring, når den lovgivning, der gælder for selskabets fordring, tillader en sådan modregning.

Stk. 2. Stk. 1 udelukker ikke søgsmål om nullitet, omstødelse eller anfægtelse af retshandler, som er til skade for samtlige kreditorer.

§ 16. Uanset § 13 afgøres virkningerne af en betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs for de rettigheder og forpligtelser, som henholdsvis tilkommer og påhviler deltagerne i et reguleret marked, udelukkende efter lovgivningen i den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse på det pågældende marked.

Stk. 2. Stk. 1 udelukker ikke søgsmål om nullitet, omstødelse eller anfægtelse af retshandler, som er til skade for samtlige kreditorer, af betalinger eller transaktioner i henhold til den lovgivning, der finder sted på det pågældende marked.

§ 17. Nullitet, omstødelse eller anfægtelse af retshandler, som er til skade for samtlige kreditorer, skal ikke afgøres efter dansk ret, når den, der har nydt godt af retshandlen kan godtgøre, at:

1) retshandlen er omfattet af en anden medlemsstats lovgivning, og

2) denne lovgivning på ingen måde giver mulighed for at anfægte retshandlen i det pågældende tilfælde.

§ 18. Gyldigheden af en retshandel afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område den faste ejendom befinder sig, eller hvor registeret, kontoen eller værdipapircentralen føres eller administreres, hvis et forsikringsselskab ved en retshandel indgået efter anmeldelsen af en betalingsstandsning, åbning af forhandling om tvangsakkord, beslutning om tvangsopløsning eller afsigelse af konkursdekret, mod modydelse afhænder

1) fast ejendom,

2) et skib eller et luftfartøj, som kræves noteret i et offentligt register, eller

3) værdipapirer eller andre papirer, hvis eksistens eller overførsel forudsætter notering i et register, på en konto eller i en værdipapircentral, der indehaves af eller er beliggende i en medlemsstat.

§ 19. Virkningerne af betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs for en verserende retssag om et aktiv eller en rettighed, der indgår i bomassen, afgøres efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor retssagen verserer.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 584 af 24. juni 2003 om lovvalg m.v. ved forsikringsselskabers betalingsstandsning, tvangsakkord, tvangsopløsning eller konkurs.

§ 21. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Finanstilsynet, den 16. august 2005

Henrik Bjerre-Nielsen

/Charlotte Møller

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 om sanering og likvidation af forsikringsselskaber, EF-Tidende L 110, s. 28 (likvidationsdirektivet for forsikringsselskaber).