Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Reglement for Danmarks Nationalbank 1)

 

I medfør af bestemmelserne i § 26 i lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank har repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank, efter indstilling fra bankens bestyrelse, under den 20. marts 1942 udfærdiget følgende reglement for banken under forventning om dettes stadfæstelse af ministeren for handel, industri og søfart som kgl. bankkommissær:

I. LEDELSEN.

A. Repræsentantskabet

§ 1.

Repræsentantskabet består af 25 medlemmer, nemlig:

 

a) 8 medlemmer, der har side i Rigsdagen. Disse vælges efter reglerne i Grundlovens § 45. Udtræder et af disse medlemmer af Rigsdagen, bliver nyt valg at foretage for den tilbageværende del af det udtrådte medlems funktionsperiode. Den udtrædende bevarer sit sæde i repræsentantskabet, indtil en efterfølger er valgt.

b) 2 medlemmer, af hvilke det ene har nationaløkonomisk og det andet juridisk uddannelse. Disse medlemmer, der ikke må have sæde i rigsdagen, udnævnes af ministeren for handel, industri og søfart.

c) 15 medlemmer, der har indgående indsigt i erhvervsforhold. Disse medlemmer, der ikke må have sæde i Rigsdagen, vælges af det samlede repræsentantskab, således at 3 Medlemmer afgår hvert år. Ved valget vil hensyn være at tage til tilvejebringelse af en alsidig erhvervsrepræsentation, omfattende også de i erhvervene beskæftigede arbejdere, og til at de forskellige landsdele repræsenteres.

De under a)-c) nævnte valg gælder for 5 år.

De under c) omhandlede medlemmer vælges på det repræsentantskabsmøde, hvor årsregnskabet fremlægges til godkendelse. Funktionsperioden løber fra den følgende 1. april.

De under a) og b) nævnte medlemmer vælges for tilsvarende funktionsperiode.

I tilfælde af et repræsentantskabsmedlems død eller udtræden inden funktionsperiodens udløb vælges et nyt medlem for den tilbageværende tid.

Repræsentantskabet vælger for 1 år ad gangen formand og næstformand. Valgene foregår på det repræsentantskabsmøde, hvor årsregnskabet fremlægges til godkendelse. Funktionstiden løber fra den følgende 1. april.

§ 2.

Repræsentantskabet afholder møde hvert kvartal og i øvrigt så ofte, som formanden finder anledning dertil, eller når Den Kgl. Bankkommissær eller 5 medlemmer fremsætter ønske derom. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 15 medlemmer er til stede.

Beslutninger fattes ved stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Den Kgl. Bankkommissær fører forsædet i repræsentantskabet.

Nar formanden skønner, at en sag af særlige grunde bør afgøres uden møde, kan repræsentantskabets beslutning træffes skriftligt, med mindre Den Kgl. Bankkommissær eller mindst 5 medlemmer af repræsentantskabet forlanger sagen behandlet i et møde.

§ 3.

Ingen i bankens tjeneste værende person kan være medlem af repræsentantskabet.

I en direktørs forfald kan et af repræsentantskabets medlemmer midlertidig beskikkes til direktør; men den beskikkede kan så længe ikke udøve stemmeret i repræsentantskabet. Stedfortræder for den kongevalgte direktør beskikkes af Den Kgl. Bankkommissær. Stedfortræder for en af repræsentantskabet valgt direktør beskikkes af repræsentantskabets formand, så vidt muligt efter samråd med bestyrelsen.

§ 4.

Alle spørgsmål af særlig vigtighed, der må anses for at ligge uden for den daglige ledelse, skal i videst mulige omfang forelægges for repræsentantskabet. Er sagen imidlertid så påtrængende, at dens afgørelse efter direktionens skøn ikke hensigtsmæssigt kan afvente en sådan forelæggelse, handler direktionen, om muligt efter foregående samråd med bestyrelsen, og foranlediger, at sagen snarest muligt forelægges for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet skal påse, at de i loven om Danmarks Nationalbank og nærværende reglement givne forskrifter for bankens virksomhed iagttages, derunder at der ikke udstedes sedler ud over de derom fastsatte regler.

Efter hvert kvartals udløb forelægger direktionen for repræsentantskabet balancer af bankens hovedbøger og oplysning om seddelfunderingen, hvorhos den på kvartalsmødet redegør for det væsentligste af, hvad der siden sidste kvartalsmøde er foregået i banken.

Repræsentantskabet:

 

1) vælger efter bestyrelsens indstilling 2 af bankens 3 direktører. Til valg af en direktør kræves, at flertallet af samtlige repræsentanter stemmer derfor.

2) udfærdiger reglement for bankens virksomhed i henhold til § 26 i lov om Danmarks Nationalbank og foranlediger det stadfæstet af Den Kgl. Bankkommissær,

3) træffer bestemmelse om oprettelse og nedlæggelse af filialer,

4) udfærdiger lønnings- og pensionsregulativer for samtlige bankens tjenestemænd, derunder direktørerne,

5) vælger hvert kvartal 2 medlemmer, der sammen med et af bestyrelsens medlemmer ved et eftersyn i banken gør sig bekendt med dennes arbejde og eventuelt, dog uden noget revisoransvar, tager stikprøver af bankens beholdninger og engagementer, således at de pågældende medlemmer i hvert enkelt tilfælde afgør, hvilke dele af banken de vil gøre til genstand for eftersyn,

6) gennemgår på grundlag af direktionens og bestyrelsens indstilling bankens årsregnskab og træffer bestemmelser om afskrivninger og henlæggelser m.v. samt om årsoverskuddets anvendelse og søger Den Kgl. Bankkommissærs godkendelse af regnskabet.

7) træffer i overensstemmelse med § 13 i lov om Danmarks Nationalbank beslutning angående eventuel tilladelse til at fravige de i loven fastsatte seddelfunderingsregler.

Tilskud til almennyttige foranstaltninger kan, efter direktionens og bestyrelsens indstilling, bevilges af repræsentantskabet med Den Kgl. Bankkommissærs godkendelse.

B. Bestyrelsen.

§ 5.

Bestyrelsen består af de i § 1 b) nævnte 2 medlemmer af repræsentantskabet samt af 5 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen af repræsentantskabet blandt dettes medlemmer. Repræsentantskabet foretager valgene på det repræsentantskabsmøde, hvor årsregnskabet fremlægges til godkendelse. Funktionstiden løber fra den følgende 1. april.

Hvis det begæres af 3 medlemmer af repræsentantskabet, sker valget efter forholdstal med benyttelse af den udvidede andræ'ske metode.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems død eller udtræden i valgperiodens løb vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Bestyrelsen vælger for 1 år ad gangen formand og næstformand. Valgene godkendes af ministeren for handel, industri og søfart. Valgene foretages snarest efter det repræsentantskabsmøde, hvor årsregnskabet fremlægges til godkendelse. Funktionstiden løber fra den følgende 1. april.

Ingen af bestyrelsens medlemmer må sidde i ledelsen af andre banker. Formanden og næstformanden må ikke være knyttet til banker eller sparekasser.

§ 6.

Bestyrelsen holder møde hver måned, med mindre den træffer anden beslutning, og i øvrigt så ofte, formanden finder anledning dertil, eller når Den Kgl. Bankkommissær eller 3 medlemmer fremsætter ønske derom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Uden Den Kgl. Bankkommissærs samtykke kan beslutning dog ikke træffes, når ingen af de i § 1 b) nævnte medlemmer er til stede.

Beslutninger fattes ved stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Den Kgl. Bankkommissær bar adgang til at deltage i bestyrelsens møder.

Afgørelser af særlig vidtrækkende karakter kan ikke træffes i bestyrelsesmøde, hvor Den Kgl. Bankkommissær ikke er til stede, medmindre denne forud er underrettet om, at sagen skal behandles på mødet.

§ 7.

Bestyrelsen skal holde sig underrettet om de betydningsfulde sider af bankens virksomhed. Den kan til enhver tid af direktionen forlange sig sådanne oplysninger meddelt, som den måtte anse fornødne for opfyldelsen af sit hverv.

Bestyrelse og direktion bør gensidig søge forhandling og samråd vedrørende sager og forhold, som er af mere almindelig betydning for bankens virksomhed, derunder retningslinier for udlån, selv om de ikke kræver en forelæggelse for repræsentantskabet.

Alle sager, der forelægges repræsentantskabet, behandles først af bestyrelsen, som gør indstilling til repræsentantskabet eventuelt ledsaget af direktionens indstilling. Sager, der på grund af deres hastende karakter ikke kan afvente forelæggelse for repræsentantskabet, skal så vidt muligt forelægges bestyrelsen.

Bestyrelsen foretager mindst en gang årlig gennemgang af bankens større engagementer, hvorhos den påser, at der mindst en gang årlig finder optælling sted af samtlige bankens aktiver til konstatering af disses tilstedeværelse. Om disse eftersyn sker indberetning til repræsentantskabet.

Det påhviler bestyrelsen at påse, at årsregnskabet under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser er opgjort således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger. Forinden bestyrelsen gør indstilling til repræsentantskabet, forhandler den på grundlag af direktionens indstilling med Den Kgl. Bankkommissær om årsoverskuddets anvendelse.

Bestyrelsen påser, at den i § 36 omhandlede daglige revision er tilrettelagt på betryggende måde.

Endvidere ansætter og afskediger bestyrelsen efter indstilling fra direktionen de af bankens tjenestemænd, der indtager højere stilling end fuldmægtig-stillingen, jfr. § 14, medens de øvrige tjenestemænd ansættes af direktionen.

C. Direktionen.

§ 8.

Direktionen består af 3 medlemmer. En af direktørerne udnævnes af kongen, medens de øvrige direktører vælges af repræsentantskabet efter bestyrelsens Indstilling. Den førstnævnte direktør er formand for direktionen.

Direktørerne skal have bopæl i København eller på steder, der star i nær forbindelse med København. De må ikke have sæde i ledelsen af erhvervsorganisationer eller erhvervsselskaber, ej heller drive eller være deltagere i driften af privat erhvervsvirksomhed. Direktørerne er pligtige at søge deres afsked inden udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.

§ 9.

Savel den af kongen udnævnte direktør som de af repræsentantskabet valgte direktører ansættes på ubegrænset tid, men kan afskediges henholdsvis af kongen og af repræsentantskabet, til hvilken beslutning der for de sidstes vedkommende udkræves 2/3 af samtlige repræsentanters stemmer.

De har ret til pension fra Danmarks Nationalbanks Pensionskasse.

§ 10.

Direktionen afholder møde, så ofte det skønnes fornødent. Beslutninger fattes efter stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør den kongevalgte direktørs stemme udslaget.

Direktionen fordeler forretningerne imellem sig og bestemmer, hvad der kan overlades til afgørelse af en enkelt direktør.

§ 11.

Direktørerne overværer bestyrelsens og repræsentantskabets møder, medmindre der foretages sager, som vedrører dem personligt.

Direktørerne har ret til at deltage i forhandlingerne.

§ 12.

Direktionen har den daglige ledelse af banken. Det påhviler særlig direktionen:

 

1) at påse, at samtlige bankens forretninger bogføres på rette måde, samt at i det hele bankens tjenestemænd udfører det dem påhvilende arbejde,

 

2) at våge over den sikre opbevaring af samtlige bankens midler og de banken betroede værdier,

 

3) at føre tilsyn med seddelfremstillingen og med opbevaringen og tilintetgørelsen af kasserede sedler,

 

4) at påse, at fornødent tilsyn føres med forretningsførelsen ved bankens filialer,

 

5) hver måned at give indberetning om seddelfunderingen til Den Kgl. Bankkommissær, repræsentantskabets formand og bestyrelsen.

§ 13.

Mindst en gang om måneden skal direktionen selv eller ved den i § 36 nævnte revision efterse bankens kasser og lade sig disses beholdninger forevise.

D. Almindelige Bestemmelser.

§ 14.

De for direktører og øvrige embedsmænd i Nationalbanken i Kjøbenhavn gældende lønnings- og pensionsreglementer vedbliver at have gyldighed for nærværende banks direktører og tjenestemænd, indtil de ændres i overensstemmelse med de derom gældende regler.

Repræsentantskabet fastsætter antallet af bankens tjenestemænd, der indtager højere stilling end fuldmægtig-stillingen.

§ 15.

Et medlem af repræsentantskabet eller bestyrelsen må ikke deltage i afstemning angående spørgsmål om aftale mellem banken og ham selv eller om søgsmål mod ham selv og ej heller angående aftale med eller søgsmål mod trediemand, for så vidt han deri har en betydelig interesse, der kan være stridende mod bankens.

Repræsentanterne er forpligtede til at hemmeligholde, hvad de får at vide gennem deres virksomhed i banken.

En direktør må heller ikke træffe eller deltage i beslutninger, der på tilsvarende måde berører ham.

§ 16.

Det påhviler bestyrelse og direktion at overvåge forsvarligheden af og sikkerheden for de engagementer, som banken indgår med bestyrelsens eller repræsentantskabets enkelte medlemmer eller med selskaber, for hvilke disse er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

Det samme gælder engagementer, som personer, der er knyttede til direktørerne ved ægteskab, ved slægtskab eller svogerskab i ret op- og nedadstigende linie eller som søskende, eller selskaber, for hvilke sådanne personer er direktører, måtte pådrage sig overfor banken.

§ 17.

Såfremt et medlem af bankens bestyrelse eller direktion, en filialbestyrer eller anden tjenestemand i banken på bankens vegne fører tilsyn med et foretagende, i hvilket banken er økonomisk interesseret, vil den pågældendes eventuelle vederlag være at udrede af banken, hvis bestyrelse fastsætter størrelsen.

§ 18.

Direktører, filialbestyrere eller andre i banken ansatte må ikke under nogen form udføre eller deltage i spekulationsforretninger.

§ 19.

Direktører, filialbestyrere og revisorer må ikke optage lån i banken, opnå bankens garanti for lån eller indgå kaution for gældsforpligtelser til banken.

§ 20.

Til at forpligte banken kræves underskrift af to dertil berettigede personer. Bestyrelsens formand bemyndiger tjenestemænd inden for banken til at tegne denne. Om de tegningsberettigede personer skal bekendtgørelse ske i Statstidende.

II. BANKENS FORRETNINGER.

§ 21.

Pengesedlernes pålydende, affattelse og udseende forbliver uforandret, indtil anden bestemmelse træffes ifølge § 8 i lov om Danmarks Nationalbank.

§ 22.

Foruden seddeludstedelse og de dermed i forbindelse stående opgaver og forretninger omfatter bankens regelmæssige virksomhed navnlig følgende forretninger:

 

1) Modtagelse af penge på folio og konto kurant,

2) Diskontering af veksler,

3) Udlån mod sikkerhed,

4) Udstedelse af checks på ind- og udland,

5) Udstedelse af bank-sola-veksler,

6) Indsættelse af penge hos korrespondenter,

7) Køb og salg af værdipapirer,

8) Køb og salg af ædelt metal i mønt og barrer,

9) Køb og salg af fremmed valuta,

10) Modtagelse af deposita til forvaring.

§ 23.

Direktionen fastsætter renten for folio og konto kurant. Den kan bestemme, at der ikke ydes rente af modtagne penge.

§ 24.

Når der på en konto i 5 år ikke har indestået nogen indskudt sum, men alene et fra tidligere indskud hidrørende rentebeløb, kan dette beløb inddrages og tages til indtægt for banken.

§ 25.

Direktionen fastsætter diskontoen af veksler og renten af lån.

Når direktionen ønsker at foretage forandringer i diskontoen, skal den derom give meddelelse til Den Kgl. Bankkommissær og finansministeren, som er berettigede til personlig eller ved en delegeret at deltage i forhandlingen, dog uden at have stemme ved afgørelsen.

Når der er truffet beslutning, gives meddelelse straks til formanden for repræsentantskabet og for bestyrelsen.

§ 26.

Direktionens beslutninger angående begæringer om lån eller diskonteringer meddeles som regel mundtlig. Ingen, som erholder afslag, skal være berettiget til at erfare grunden dertil.

§ 27.

Udlån ydes normalt på 1 til 3 måneder, højst for 6 måneder, og mod sådan sikkerhed, som anses betryggende. Fornyelse af udlån kan ske. Direktionen bestemmer, hvilke værdier der kan modtages som pånt for lån, og hvor stor en del af pantets værdi der kan ydes som lån.

§ 28.

Renten af lån kan banken lade sig forudbetale for hele den tid, for hvilken lånet er ydet, eller for en del deraf.

§ 29.

Banken kan udstede bank-sola-veksler, lydende på navngivne personer og betalbare indtil 8 dage fra udstedelsen eller ved sigt.

Bank-sola-veksler indløses såvel ved bankens hovedsæde som ved dens filialer.

§ 30.

Direktionen kan bestemme, at checks og overførselsordrer ikke må lyde på mindre beløb end 200 kr.

§ 31.

Direktionen giver reglerne for køb og salg af udenlandsk valuta og for køb og salg af værdipapirer.

§ 32.

Direktionen fastsætter den pris, hvortil banken køber og sælger ædelt metal i mønt eller barrer, jfr. dog lov om Danmarks Nationalbank § 14, 2det og 3die stykke.

§ 33.

Banken er gyldigt forvaringssted for penge og værdipapirer, der deponeres i henhold til lov nr. 29 af 16. februar 1932 om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering.

§ 34.

Banken modtager deposita til opbevaring. De nærmere regler for deponeringen og gebyrerne fastsættes af direktionen.

Banken forbeholder sig ret til at nægte at modtage et depot såvel som til at udleje en boks. Endvidere forbeholder den sig ret til, uden at give nogen grund derfor, at forlange depotet udtaget eller et bokslejemål ophævet.

Når 20 år er hengået, uden at der med hensyn til et depot er foretaget nogen disposition, forbeholder banken sig, hvis den ikke kender den berettigedes adresse, ret til ved indkaldelse i Statstidende med 6 måneders varsel at opfordre deponenten eller den eller dem, som måtte mene sig ejendomsberettiget til depotet, til at udtage samme, og hvis ingen melder sig, da at lade depotet tilintetgøre eller bortsælge ved offentlig auktion, hvis provenu da tilfalder banken, jf. dog lov nr. 29 af 16. februar 1932 § 5.

Recepisser for depoter, som er udfærdiget inden nærværende reglements ikrafttræden, og som indeholder bestemmelse om, at provenuet ved forældelse tilfalder statskassen, forbliver i kraft.

III. REGNSKAB OG REVISION.

§ 35.

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

Direktionen afgiver årsregnskabet til de af Den Kgl. Bankkommissær udnævnte revisorer senest den 1. februar. Senest den 20. marts vil årsregnskabet være at forelægge for repræsentantskabet, efter at bestyrelsen har taget stilling til dette, og efter at den i § 7, 5te stykke, omhandlede forhandling med Den Kgl. Bankkommissær har fundet sted.

§ 36.

Den daglige revision af samtlige bankens bøger foretages af dertil udnævnte tjenestemænd. I en filial vil revisionen dog efter indstilling af direktionen kunne foretages af en af bestyrelsen antaget revisor. Denne revision påbegyndes straks ved regnskabsårets begyndelse og fortsættes daglig, således at den stadig følger umiddelbart efter den daglige bogførsel.

Revisionen fører en beretningsprotokol. Denne protokol forelægges direktionen en gang månedligt og fremlægges på det månedlige bestyrelsesmøde. Såfremt revisionen i en filial foretages af en særlig antaget revisor, gives der i protokollen beretning om denne revision på grundlag af oplysninger fra denne revisor.

I revisionsprotokollen indfører revisionen alt, hvad der har betydning for direktion, bestyrelse og repræsentantskab at erfare. Såfremt revisionen opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal revisionen foruden at foretage indførsel i revisionsprotokollen, straks give underretning til direktion og bestyrelsens formand.

Revisorerne har at henlede direktionens og bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved revisionen og bogføringen.

§ 37.

Til at revidere bankens årsregnskab udnævner ministeren for handel, industri og søfart for 1 år ad gangen to statsautoriserede revisorer, der skal være myndige, ikke ude af rådighed over deres bo, og som ikke må stå i bankens tjeneste, være medlem af dens repræsentantskab eller bestyrelse eller være knyttet til noget medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen eller direktionen, til bogholder eller kasserer ved tjenesteforhold, ægteskab, slægt eller svogerskab i ret op- og nedadstigende linie eller som søskende.

Under revisionen, der skal udøves under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, har revisorerne adgang til alle bøger vedrørende bankens regnskabsvæsen samt til at efterse bankens kasser og beholdninger, og bestyrelsen og direktionen er pligtige at meddele dem enhver oplysning, de forlanger til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Når revisorerne har foretaget revision, skal de indføre beretning herom i en revisionsprotokol. Denne fremlægges på det første derefter stedfindende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrifter bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. Endvidere skal protokollen fremlægges på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Revisorerne er forpligtede til at hemmeligholde, hvad de får at vide gennem deres virksomhed.

§ 38.

Ændringer i dette reglement kan vedtages af repræsentantskabet. For at vedtagelsen skal blive gyldig kræves, at flertallet af samtlige repræsentanter stemmer derfor, og at vedtagelsen stadfæstes af Den Kgl. Bankkommissær.

§ 39.

Dette reglement træder i kraft, når det er stadfæstet af Den Kgl. Bankkommissær.

I medfør af § 26 i lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank stadfæstes herved som gældende indtil videre foranstående af bankens repræsentantskab efter indstilling fra bankens bestyrelse under 20. marts d.å. vedtagne reglement for Danmarks Nationalbank, der træder i stedet for det for banken under 28. maj 1936 stadfæstede reglement.

Ministeriet for handel, industri og søfart, den 1. april 1942

Officielle noter

1) Træder i stedet for det den 28. maj 1936 udfærdigedeog under samme dato af ministeren for handel, industri og søfart stadfæstedereglement.