Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Søfartsforhold

(Forretningsorden)

 

I medfør af § 21 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26 juli 2002, som ændret ved lov nr. 1173 af 19. december 2003, fastsættes:

§ 1. Ankenævnet for Søfartsforhold behandler klager over afgørelser, i det omfang det er fastsat ved eller i henhold til

1) lov om skibes besætning,

2) lov om sikkerhed til søs,

3) lov om dykkerarbejde og dykkermateriel,

4) søloven,

5) sømandsloven og

6) lov om beskyttelse af havmiljøet.

Stk. 2. Klagefristen for de i stk. 1 nævnte afgørelser er 4 uger. Ankenævnet kan se bort fra fristen, når der er særlig grund hertil.

Stk. 3. Ankenævnets adresse er Ankenævnet for Søfartsforhold, c/o Søfartsstyrelsen, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.

§ 2. Ankenævnet for Søfartsforhold består af en af økonomi- og erhvervsministeren udnævnt formand, en stedfortræder for denne samt et antal sagkyndige medlemmer, der beskikkes for en periode af 4 år. Der kan ikke udpeges medlemmer, som er bemyndiget til at træffe beslutninger eller afgørelser, der kan indbringes for nævnet.

Stk. 2. Danmarks Fiskeriforening indstiller 2 medlemmer og Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening, Rederiforeningen for mindre Skibe, Rederiforeningen af 1895 indstiller i forening 12 medlemmer med teknisk eller nautisk sagkundskab.

Stk. 3. Danske Maritime (Skibsværftsforeningen) indstiller 2 medlemmer med teknisk sagkundskab.

Stk. 4. Fagligt Fælles Forbund, Sømændenes Forbund, Metal Søfart, Dansk Navigatørforening (Søfartens Ledere), Maskinmestrenes Forening, Dansk Sø-Restaurations Forening, RestaurationsBranchens Forbund og Radiotelegrafistforeningen af 1917 indstiller hver 2 medlemmer med teknisk eller nautisk sagkundskab.

Stk. 5. Sundhedsstyrelsen indstiller 2 medlemmer med søfartsmedicinsk sagkundskab.

Stk. 6. Personer, som er fyldt 67 år, kan ikke beskikkes som medlemmer af nævnet, men kan virke til de fylder 70 år. Formandskabets og nævnets øvrige medlemmer kan genbeskikkes.

Stk. 7. Formanden og stedfortræderen for denne skal være dommere.

§ 3. Formandskabet tilrettelægger nævnets arbejde og drager omsorg for indkaldelse til møder, leder møderne og sørger for, at arbejdet udføres på en hensigtsmæssig måde, herunder at klager vedrørende tilbageholdelse af skibe og anløbsforbud behandles hurtigst muligt.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen afholder de med nævnets arbejde forbundne udgifter.

§ 4. Såfremt formanden ikke bestemmer andet, deltager formanden eller dennes stedfortræder samt 4 medlemmer ved den enkelte sags afgørelse, jf. dog stk. 2 og 3. Formanden udpeger under hensyn til den enkelte sags beskaffenhed de medlemmer, der skal deltage i sagens behandling og afgørelse, således at den fornødne sagkundskab er til stede.

Stk. 2. Ved behandling af de sager, som er nævnt i § 16 i lov om skibes besætning, skal medlemmer indstillet af de søfarendes organisationer, inden for hvis tjenesteområde (dæk, maskine, restauration eller radiobetjening) sagerne henhører samt et tilsvarende antal indstillet af redernes organisationer deltage.

Stk. 3. Ved behandling af klager over afgørelser truffet af søfartslæger vedrørende søfarendes og fiskeres egnethed til skibstjeneste deltager formanden eller dennes stedfortræder samt to medlemmer i den enkelte sags afgørelse. Et af disse medlemmer skal besidde søfartsmedicinsk sagkundskab.

Stk. 4. Ved behandling af sager, som nævnt i § 16, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, skal et ligeligt antal medlemmer indstillet af henholdsvis de søfarendes organisationer, jf. § 2, stk. 4, og af redernes eller skibsværfternes organisationer, jf. § 2, stk. 2 og 3, deltage, såfremt den påklagede afgørelse vedrører anvendelsen af Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om arbejdsmiljø i skibe.

§ 5. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre dette er fastsat i anden lovgivning eller bestemt af den myndighed, hvis afgørelse er påklaget. Hvor særlige grunde taler derfor, kan ankenævnet eller formanden på dets vegne dog bestemme, at en klage tillægges opsættende virkning.

Stk. 2. Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Ankenævnets behandling foregår på skriftligt grundlag. Formanden kan dog bestemme, at en sag skal forhandles mundtligt. Formanden bestemmer formen for den mundtlige forhandling, herunder i hvilken rækkefølge de mødende skal have ordet, og hvornår forhandlingerne er afsluttet.

§ 7. Ankenævnets behandling af sager, som er nævnt i § 16 i lov om skibes besætning, behandles mundtligt.

Stk. 2. Klageren og modparten er berettiget til at procedere sagen for nævnet. Anmodning herom fremsættes samtidig med indgivelsen af klagen.

Stk. 3. Et nævnsmedlem kan ikke i samme sag møde som nævnsmedlem og procedør.

§ 8. I sager, der behandles mundtligt for nævnet, kan en repræsentant for den myndighed, hvis afgørelse indklages, efter aftale med en formand for ankenævnet, få adgang til ved møde for nævnet mundtligt at redegøre for de enkelte sager, ligesom formanden kan indkalde særligt sagkyndige.

§ 9. Offentligheden har ikke adgang til den mundtlige forhandling, medmindre klageren og den indklagede myndighed er enige om det, og formanden efter forhandling med de nævnsmedlemmer, som deltager i sagens behandling, tillader det.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der finder procedure sted efter reglerne i § 6, stk. 2, er proceduren offentlig, medmindre nævnets formand efter forhandling med parterne træffer anden afgørelse.

Stk. 3. Om sager, hvor det er besluttet efter reglerne i stk. 2, at procedure skal foregå offentligt, skal der med mindst 3 dages varsel ske bekendtgørelse med angivelse af tid og sted for sagens foretagelse, ved opslag på Søfartsstyrelsens hjemmeside www.sofartsstyrelsen.dk .

Stk. 4. Nævnets interne drøftelser og votering foregår for lukkede døre.

§ 10. Nævnet har ret til at foretage undersøgelser om bord på skibe og boreplatforme mv. i samme omfang som den myndighed, hvis afgørelse er påklaget. Såvel repræsentanter for myndigheden, som har truffet afgørelse, som skibets reder og fører eller den for boreplatformen ansvarlige er berettiget til at være til stede ved undersøgelsen og til at fremsætte bemærkninger.

Stk. 2. I forbindelse med behandling af en klagesag efter lov om beskyttelse af havmiljøet § 51, stk. 5, indhenter nævnet en udtalelse om sagen fra en af miljø- og energiministeren udpeget sagkyndig. Såfremt der afgives en mundtlig udtalelse, skal det ske overfor nævnet.

Stk. 3. Nævnet kan endvidere indhente de oplysninger og indberetninger, som sagen vedrører, fra den myndighed, der har truffet afgørelse i den pågældende sag, samt iværksætte undersøgelser og indhente yderligere oplysninger eller erklæringer fra sagkyndige. Der skal gives klageren og den indklagede adgang til at gøre sig bekendt med det for nævnet foreliggende materiale, medmindre adgangen til aktindsigt er begrænset i anden lovgivning.

§ 11. Ankenævnet eller formanden på dets vegne kan afvise klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence, er indgivet for sent, eller som er indgivet af en, der ikke er klageberettiget.

§ 12. Ankenævnets afgørelser træffes ved stemmeflerhed med en begrundet kendelse. Hvert medlem, der er mødeberettiget i den enkelte sag, har én stemme. I sager, der behandles mundtligt, stemmer formanden sidst. Formanden kan i disse sager udsætte voteringen.

Stk. 2. Når afgørelsen ikke er enstemmig, skal stemmetallene angives. Såfremt mindretallet ønsker det, kan en begrundelse for den manglende tilslutning til afgørelsen tillige angives i kendelsen.

§ 13. Over nævnets møder føres en protokol, der ved hvert mødes afslutning underskrives af formanden og sekretæren. I denne protokol angives tid og sted for mødet, om nævnets medlemmer møder personligt eller ved stedfortræder, sagens journal nr. med klagerens navn, de i sagen fremlagte dokumenter, navnet på personer, der er til stede som parter, på disses vegne eller til deres bistand, og om proceduren er offentlig. Endvidere skal protokollen indeholde en kort fremstilling af forhandlingerne med angivelse af parternes påstande, anbringender og bevismateriale.

Stk. 2. Snarest muligt efter en sags behandling i nævnet underrettes klageren og den myndighed, hvis afgørelse er blevet påklaget, om kendelsen samt begrundelsen herfor.

§ 14. Lovgivningens almindelige bestemmelser om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller udfører opgaver for en offentlig myndighed, finder anvendelse på ankenævnets medlemmer.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på sager, der er indkommet til Ankenævnet efter den 1. april 2005.

Stk. 3. Sager, der er indkommet til Tilbageholdelsesnævnet før den 1. april 2005, skal behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 254 af 11. april 2001 om forretningsorden for Tilbageholdelsesnævnet.

Stk. 4. Sager, der er indkommet til Besætningsnævnet før den 1. april 2005, skal behandles efter reglerne i forretningsorden af 14. august 1985 for Besætningsnævnet.

Stk. 5. Sager, der er indkommet til Helbredsnævnet før den 1. april 2005, skal behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 230 af 30. marts 2001 om forretningsorden for Helbredsnævnet for søfarende og fiskere.

Stk. 6. Bekendtgørelse nr. 155 af 10. marts 2005 om Ankenævnet for Søfartsforhold ophæves.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 6. juni 2005

Bendt Bendtsen

/Jørgen Hammer Hansen