Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse
    Kapitel 2Kontrol med ydelse af teknisk bistand
    Kapitel 3Straffebestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol med udførslen af produkter og
teknologi med dobbelt anvendelse (”dual-use”) og
kontrol med ydelse af teknisk bistand

 

I medfør af §§ 1 og 2 i lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 474 af 14. juni 2005, og efter bemyndigelse i medfør af bekendtgørelse nr. 613 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs- og Boligstyrelsen af 25. juni 2003 fastsættes:

Kapitel 1

Kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

§ 1. Bestemmelserne i dette kapitel i bekendtgørelsen supplerer Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse.

Stk. 2. Forordningen er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 159 af 30. juni 2000.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter udførsel af de produkter med dobbelt anvendelse, der er anført i bilag I til forordningen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere udførsel af andre produkter med dobbelt anvendelse, der måtte blive omfattet af udførselskontrol efter forordningens artikel 4 eller 5.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter også overførsel inden for Fællesskabet af de produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag IV til forordningen.

Stk. 4. Ved "produkter med dobbelt anvendelse" forstås produkter, herunder software og teknologier, der kan anvendes til såvel civile som militære formål, samt alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer, jf. forordningens artikel 2, litra a.

§ 3. Erhvervs- og Byggestyrelsen udsteder de tilladelser, som kræves efter forordningens artikel 3, 4, 5 eller 21 til udførsel og overførsel af de produkter med dobbelt anvendelse, der er nævnt i § 2, stk. 1-3.

Stk. 2. I Danmark udøver Erhvervs- og Byggestyrelsen de beføjelser samt varetager de opgaver, som efter forordningen er henlagt til den enkelte medlemsstat, jf. navnlig artikel 3-10 og artikel 15-21.

Stk. 3. Erhvervs- og Byggestyrelsens afgørelser kan indbringes for økonomi- og erhvervsministeren.

§ 4. De statslige told- og skattemyndigheder varetager opgaver i forbindelse med forordningens kapitel V om toldprocedurer.

§ 5. Erhvervs- og Byggestyrelsen fastsætter nærmere forskrifter om formkrav til ansøgninger og forskrifter om benyttelse, form og indhold af udførselstilladelser, jf. navnlig forordningens artikel 6 og 10.

§ 6. Ansvaret for, at en udførsel eller en forsendelse finder sted i overensstemmelse med forordningen og denne bekendtgørelse, påhviler "eksportøren" som fastlagt i forordningens artikel 2, litra c.

Kapitel 2

Kontrol med ydelse af teknisk bistand

§ 7. Bestemmelserne i dette kapitel i bekendtgørelsen vedrører de bestemmelser, der gennemfører den del af Rådets fælles aktion af 22. juni 2000 vedrørende kontrol med teknisk bistand i forbindelse med visse former for militær endelig anvendelse, som omfattes af lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

Stk. 2. Rådets fælles aktion er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 159 af 30. juni 2000.

§ 8. Det er forbudt uden for Det Europæiske Fællesskab at yde teknisk bistand, jf. stk. 2 og 3, der er bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer, eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder kun teknisk bistand vedrørende produkter og teknologi, der skal kontrolleres efter den i § 1 nævnte forordning.

Stk. 3. Teknisk bistand omfatter enhver form for bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke:

1) Ydelse af teknisk bistand i de nærtstående lande, som efter den i § 1 nævnte forordning er omfattet af EU’s fællesskabsudførselstilladelse.

2) Ydelse af teknisk bistand, der har form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning.

Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan ud fra sikkerhedspolitiske, humanitære eller andre beskyttelsesværdige hensyn dispensere fra forbuddet i stk. 1.

§ 9. Erhvervs- og Byggestyrelsen udsteder de dispensationer til ydelse af teknisk bistand uden for Det Europæiske Fællesskab, som økonomi- og erhvervsministeren ud fra sikkerhedspolitiske, humanitære eller andre beskyttelsesværdige hensyn kan udstede, jf. § 8, stk. 5.

Stk. 2. Ansøgninger om dispensation skal opfylde Erhvervs- og Byggestyrelsens formkrav.

Kapitel 3

Straffebestemmelser

§ 10. Den, der til brug for afgørelser efter den i § 1 nævnte forordning eller efter denne bekendtgørelse giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 114 eller §§ 160-163. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, der kræves efter den i § 1 nævnte forordning eller denne bekendtgørelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 114 eller §§ 160-163.

Stk. 3. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der udfører produkter med dobbelt anvendelse uden tilladelse, når en sådan kræves efter Rådets forordning om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse eller efter bekendtgørelsen, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 4. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt uden tilladelse fra økonomi- og erhvervsministeren udfører et produkt med dobbelt anvendelse, som ikke er opført på listen i bilag 1 til Rådets forordning om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, når det pågældende produkt helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben.

Stk. 5. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder forbuddet efter § 8, stk. 1.

Stk. 6. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 684 af 22. juli 2003 om kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (”dual-use”) ophæves.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 14. juni 2005

Niels Erik D. Jensen

/Søren Hellener